Tutkinnon taso ja opiskeluala

​AMK-tutkinto, alempi korkeakoulututkinto (EQF 6), tekniikka, teollisuus ja rakentaminen

Aloitusryhmän koodi

TER19S1

Opiskelumuodot

Päivä- ja monimuoto-opiskelu

Opintojen rakenne Pepissä

Opinnot (päiväopiskelu)

Opinnot (monimuoto-opiskelu)

Vastuuhenkilö

Nuutinen Marjukka

Nuutinen Marjukka

Lehtori, Senior Lecturer
Teollisuustekniikka, Industrial Engineering
Teknologia, School of Technology
+358505547169

Tutkinnon kuvaus

Energia- ja ympäristötekniikan opiskelu valmentaa monipuolisiin asiantuntija-, kehitys- ja esimiestehtäviin energiatekniikan, teollisuuden ja kiinteistöjen energiatehokkuuden sekä ympäristöasioiden hallinnan parissa. Koulutamme asiantuntijoita suunnittelemaan, käyttämään ja kehittämään energiatehokkaita laitteita, prosesseja ja järjestelmiä.

Opiskelun keskeisiä aihealueita ovat energiantuotantotekniikat, uusiutuvat energiaratkaisut, energiantuotannon ympäristövaikutukset ja päästöjen hallinta, prosessi- ja konetekniikka sekä sähkö- ja automaatiotekniikka.

Keskeiset oppimistulokset

Opiskelija ymmärtää termodynamiikan, lämpöopin ja lämmönsiirron fysikaaliset perusteet ja osaa soveltaa niitä energiaratkaisujen ja energiateknisten prosessien suunnittelussa sekä mitoituksessa. Opiskelija tuntee energiamarkkinat ja energiatalouden sekä energiatuotteiden hinnoittelutekijät.

Opiskelija tuntee nykyaikaiset energiantuotantotekniikat sekä teollisuuden ja kiinteistöjen keskeiset tekniset prosessit sekä osaa kehittää niiden energiatehokkuutta. Lisäksi opiskelija tuntee ja osaa kehittää energiantuotannon ja energiaprosessien ympäristövaikutusten hallintaa.

Opiskelijalla on hyvät valmiudet jatkuvaan ammatilliseen kehittämiseen, monipuoliseen suulliseen ja kirjalliseen viestintään sekä tiedonhakuun. Hänellä on yrittäjämäinen ja innovatiivinen asenne ja valmiuksia toimia yrittäjänä. Hän tuntee kansallisen ja kansainvälisen energia- ja ilmastopolitiikan sekä kykenee toimimaan myös kansainvälisessä työympäristössä.

Osaamisen rakentuminen

Energia- ja ympäristötekniikan opiskelun pääaine on energiatekniikka, jonka keskeinen näkökulma on energiatehokkaat ja ympäristöystävälliset ratkaisut. Opit suunnittelemaan ja kehittämään hajautettuja energiaratkaisuja, teollisuuden prosesseja ja suuremman kokoluokan energiantuotantoa. Voit syventää osaamistasi valinnaisilla energiantuotannon, kiinteistöjen energiatehokkuuden, resurssitehokkuuden, kunnossapidon tai metsäteollisuuden opinnoilla.

Energia- ja ympäristötekniikan tutkinnon kuvio 2019

Työelämäyhteistyö ja oppiminen

Opiskeluun sisältyy n. 5 kuukauden pituinen työharjoittelu, joka suoritetaan alan yrityksissä. Lisäksi excursiot yrityksiin, yrityksien vierailijaluennoitsijat ja yrityksille tehtävät projektityöt monipuolistavat opiskelun sisältöä ja vahvistavat opiskelun työelämälähtöisyyttä.

Hyväksilukeminen

Hyväksilukemisen menettelytavat kuvataan tutkintosäännössä ja opinto-oppaassa. Opiskelijalle on tarjolla vaihtoehtoisia opintoja myös kumppanikorkeakouluissa (esimerkiksi muut ammattikorkeakoulut ja yliopistot sekä EduFutura) sekä avoimissa verkkoportaaleissa (CampusOnline).

Valmistuminen

Ammattikorkeakoulututkinnosta annettavan todistuksen saamisen edellytyksenä on, että opiskelija suorittaa opiskeluoikeusaikanaan tutkinto-ohjelmansa opinnot henkilökohtaisen opiskelusuunnitelmansa mukaisesti. Lisätietoja tutkintosäännössä.

Tutkintoon liittyvät kelpoisuudet

Ammattialalla ei ole tutkintoon liittyviä ja säädöksiin perustuvia erityisiä kelpoisuusvaatimuksia.

Valmistuneiden ammatilliset profiilit

Energia- ja ympäristötekniikan osaajat voivat sijoittua energia- ja ympäristötekniikkaa soveltaviin tehtäviin prosessi- ja tuotesuunnittelussa, tuotekehityksessä sekä monipuolisissa asiantuntijatehtävissä. Tyypillisesti tällaisia tehtäviä on prosessi- ja teknologiateollisuuden sekä energiantuotannon, -jakelun ja -myynnin yrityksissä. Koulutus antaa hyvät valmiudet toimia kiinteistöjen ja teollisuuden energiatehokkuuteen ja ympäristöasioiden hallintaan liittyvissä kehitystehtävissä, suunnittelu- ja konsulttitoimistoissa sekä tutkimusorganisaatioissa. Energia- ja ympäristötekniikan insinöörinä voit myös lisätentillä hankkia itsellesi kiinteistöjen energiatodistuksen laatijan pätevyyden sekä lisätentillä ja alan työkokemuksella suuntautua energiakatselmoijan tehtäviin. Energia- ja ympäristötekniikan koulutuksen suoritettuasi olet hankkinut itsellesi teoreettiset opinnot, jotka vaaditaan painelaitteiden käytönvalvojalta.

Jatko-opinnot

Ammattikorkeakoulututkinnon opiskelija voi valmistuttuaan ja vähintään kolmen vuoden työkokemuksen jälkeen jatkaa opintojaan ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavassa koulutuksessa. Ylempi ammattikorkeakoulututkinto on ylempi korkeakoulututkinto. Opintoja voi jatkaa myös hakeutumalla esimerkiksi yliopistojen maisterikoulutuksiin tai vastaaviin. Ammattikorkeakoulututkinnon jälkeen on luonnollisesti mahdollista jatkaa myös ulkomaisissa korkeakouluissa Master-tason koulutusohjelmissa. Ammattikorkeakoulu tarjoaa myös täydennyskoulutusmahdollisuuksia erikoistumiskoulutuksissa, avoimessa ammattikorkeakoulussa, verkko-opintoportaalissa (CampusOnline) ja työelämäperusteisessa täydennyskoulutuksessa.

Jos opiskelija suorittaa ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon, hän voi hakeutua yliopistojen tieteellisiin tai taiteellisiin jatko-opintoihin (37 §/558/2009).

Suunnittelu

​Tutkinto-ohjelman osaamistavoitteet on määritelty elinkeinoelämän nykyisten ja tulevien tarpeiden perusteella hyödyntäen alan yritysten henkilökuntaa, alan asiantuntijoita ja julkisia tulevaisuutta luotaavia tutkimuksia.

Katso myös