Tutkinnon taso

​AMK-tutkinto, alempi korkeakoulututkinto (EQF 6)

Aloitusryhmän koodi

HTA18S1

Opiskelumuodot

Päiväopiskelu (lue tarkemmin alta)

Opintojen rakenne Pepissä

Opinnot

Vastuuhenkilö

Hirsilä Matti

Hirsilä Matti

Päällikkö global competence, Head of Department Global Competence
Global Competence, Global Competence
Liiketoiminta, School of Business
+358405215637
Näytä lisää

Tutkinnon kuvaus

Tiimiakatemian tutkinto-ohjelmasta valmistuu kokonaisvaltaisen liiketoimintaosaamisen hallitsevia tradenomeja, jotka kykenevät tehokkaasti hankkimaan erityisosaamista henkilökohtaisen opintopolkunsa ja oppimissopimuksensa avulla ja siten kehittymään digitalisoituvan työelämän muutoksien mukana. Tutkinto-ohjelma toteutetaan päivätoteutuksena.

Yhteisten liiketalouden perusopintojen jälkeen opiskelijat jatkavat erikoistumistaan Tiimiakatemiassa perustamissaan tiimiyrityksissä. Tiimiakatemia on tekemällä oppimisen ja yrittäjyyden edistämiseen keskittynyt yksikkö, jossa opitaan tekemällä omassa osuuskunnassa soveltaen liiketalouden teoriaa käytäntöön. Tiimiakatemiassa opiskelijoita kutsutaan tiimiyrittäjiksi. Tiimiakatemiaan hakevat opiskelijat ovat profiililtaan erilaisia toisistaan. Usein hakijat ovat abiturientteja, joiden ensisijaisena tavoitteena ei ole yrittäjyys, vaan vahvojen työelämätaitojen omaksuminen jo opintojen aikana. Tiimiakatemiassa työskentelee myös opiskelijoita, joilla on jo olemassa olevaa substanssiosaamista joltakin alalta.  Tiimiakatemia tarjoaa kolmantena vuotena opintopolun myös yksilöiden omien yritysideoiden kehittämiseen.

Tiimiyrittäjät kehittävät perustamaansa tiimiyritystä oppien yhdessä oikeiden asiakkaiden kanssa. Tiimiyrityksen tavoitteena on toteuttaa erilaisia projekteja sekä kehittää omia palveluja ja tuotteita tarjoten niitä asiakkaille. Tiimiyritykset ja yksilöt oppivat myös erilaisten kokeilujen ja kokemusten kautta. Kokemuksellinen oppiminen onkin tiimiakatemian taustalla toimiva oppimisteoria.

Tutkintoon liittyvät kelpoisuudet

Ammattialalla ei ole tutkintoon liittyviä ja säädöksiin perustuvia erityisiä kelpoisuusvaatimuksia.

Tavoiteltava osaaminen

Tradenomitutkinnon osaamistavoitteena on, että tradenomilla on valmistumisen jälkeen laaja-alainen ammatillinen osaaminen: käytännölliset perustiedot ja -taidot sekä niiden teoreettiset perusteet liiketalouden asiantuntijatehtävissä toimimista varten, hyvät viestintätaidot, hyvä kielitaito, alan kansainvälisen toiminnan edellyttämät valmiudet sekä edellytykset alan kehityksen ja tutkimustiedon seuraamiseen, jatkuvaan kouluttautumiseen ja yhteiskunnan jäsenenä toimimiseen.

Tiimiakatemian tiimiyrittäjä osaa tutkinnon suoritettuaan toimia toimialalla tuloksellisesti, kannattavasti ja asiakaslähtöisesti. Hän osaa markkinoida ja tuntee toimialan tyypillisiä toimintatapoja. Lisäksi valmistuneella on taito kerätä aineistoa, tulkita tutkimustietoa ja julkaista raportteja toiminnan jatkuvaan kehittämiseen. Pätevyydet luetteloituna ovat seuraavat:

 1. Tuloksellisuusosaaminen
 2. Asiakkuus- ja markkinointiosaaminen
 3. Toimialaosaaminen
 4. Liiketalouden menetelmäosaaminen.

Liiketalouden menetelmäosaamisessa korostetaan digitaalisten palvelujen ja välineiden hyödyntämistä liiketoiminnassa ja sen kehittämisessä. Digitaalisuus on sulautettu opiskeltavien opintojaksojen sisältöihin.

Tutkinnon profiili

​​Tiimiakatemian tutkinto-ohjelman osaamisprofiili koostuu seitsemästä osaamisalueesta, jotka ovat yhteneväisiä liiketalouden tradenomitutkinnon pätevyysvaatimusten kanssa.

 1. Oppimaan oppimisen ja tiedon käsittelyn osaaminen
 2. Luovuus- ja innovointiosaaminen
 3. Johtamisosaaminen
 4. Asiakkuus- ja markkinointiosaaminen
 5. Viestintäosaaminen
 6. Liiketoimintaosaaminen
 7. Digiteknologiaosaaminen

Tutkinnon profiili mukautuu oppijalähtöisesti henkilökohtaisen oppimissopimuksen ja vahvuuksien kehittämisen myötä. Tiimiyrittäjän oma henkilökohtainen osaajapersoona rakentuu lopulta oppijan oppimissopimusten, kokeilujen, projektien, asiakkuuksien, oppimisreflektioiden ja osaamisportfolion kautta.

Tiimiakatemiassa tiimiyritys on sekä tiimioppimisen ja yksilön tekemällä, kokeilemalla ja soveltamalla oppimisen alusta. Oppiminen tiimiakatemiassa on oppijalähtöinen prosessi ja oppimiskokemus, joka kestää 2,5 vuotta (+perusopinnot).

Tekemisen ja reflektoinnin kautta kehitetään seitsemää osaamisaluetta, ja osaamisen kehittymistä arvioidaan jatkuvasti. Arvioinnissa hyödynnetään itsearvioinnin lisäksi, tiimin, valmentajan ja asiakkaiden palautetta. Oppimisprosessi sisältää myös erilaisia osaamisen näyttöjä ja huipentuu 24 tunnin loppunäyttöön, jolloin valmistuvat tiimit pyrkivät ratkaisemaan asiakkaan ongelman. Valmistumisensa jälkeen tiimiyrittäjät lähtevät maailmanympärysmatkalle yrityksensä tuotoilla.

Tiimiakatemiassa omaa osaajapersoonaa kehitetään seitsemällä osa-alueella tunnistaen elinikäisen ja kokemuksellisen oppimisen arvopohja, jossa oppijan motivaatio ja kokemukset vaikuttavat osaamisen kehittymiseen ja tuottavat osaamista kokonaisvaltaisesti.

1. Oppimaan oppimisen ja tiedon käsittelyn osaamisella tarkoitetaan erityisesti itseohjautuvan oppimisen, uuden tiedon hankinnan, analysoinnin, mallintamisen, käytäntöön soveltamisen, arvioinnin ja raportoinnin taitoja.

2. Luovuus- ja innovointiosaamisella tarkoitetaan taitoja ja työkaluja, joita tarvitaan luovissa tuotannoissa, innovaatioprosesseissa ja niiden johtamisessa.

3. Johtamisosaamisella tarkoitetaan itsensä johtamisen, tiimi-, projekti- ja valmentavan ja organisaatioiden johtamisen osaamista.

4. Asiakkuus- ja markkinointiosaamisella tarkoitetaan taitoja, joita tarvitaan asiakkuus- ja markkinointiprosessien suunnitteluun, toteuttamiseen, johtamiseen ja arviointiin.

5. Viestintäosaamisella tarkoitetaan suullisia ja kirjallisia viestintä- ja vuorovaikutustaitoja erilaisissa kanavissa sekä verkostoitumis- ja kansainvälisyystaitoja.

6. Liiketoimintaosaamisella tarkoitetaan taitoa tuottaa tuloksellista toimintaa ymmärtäen tuloksellisuuteen vaikuttavat laajemmat tekijät.

7. Digiteknologiaosaamisella tarkoitetaan sisältöjen luomiseen tarkoitettujen järjestelmien ja älykkäiden teknologioiden osaamista.

Hyväksilukeminen

Hyväksilukemisen menettelytavat kuvataan tutkintosäännössä ja opinto-oppaassa.

Tutkinto-ohjelmaan hakeminen ja valinta

Opintojen sisältö ja suorittaminen

Tiimiyrittäjän matka 2018

Kuvio 1: Tiimiyrittäjän oppimismatka (klikkaa kuva isommaksi)

Tiimiyrittäjä oppii kokonaisvaltaisesti toimimalla omassa tiimiyrityksessä. Ensimmäisen vuoden yhteisten liiketalouden perusopintojen jälkeen tiimiyrittäjä aloittaa työskentelyn oman tiiminsä ja valmentajan kanssa.  Tiimiyritys aloittaa valmentajansa kanssa säännölliset treenit (vrt. kontaktiopetus) toisen vuoden syksyllä, ja tiimiläiset laativat ensimmäiset tavoitteensa ja oppimissopimuksensa. Tiimiakatemia on oppiva yhteisö, joten uudet tiimiläiset saavat tukea oppimisen aloittamiseen myös kokeneemmilta tiimiyrittäjiltä.

Toisen vuoden syksyn päätteeksi tiimiyritys on jo toteuttanut ensimmäiset kokeilunsa ja projektinsa. Tiimiyrityksen johtamis- ja työskentelykäytännöt alkavat muodostua. Tiimiyritys, sen yksilöt, valmentaja ja asiakkaat arvioivat jatkuvasti oppimista ja osaamisen kehittymistä seitsemällä osa-alueella. Jokainen tiimiyrittäjä käy kehityskeskustelunsa oman valmentajansa kanssa, ja etsii aktiivisesti tietoa ja rakentaa verkostoja. Hänellä on myös oma lukuohjelmansa, ja kirjotetuista esseistä hän kerää teoriapisteitä (kirjapisteet). Hän voi myös käyttää joustavasti digitaalisia tietosisältöjä oppimisessaan. Oppimaansa teoreettista tietoa hän pyrkii soveltamaan käytäntöön tiimiyrityksen projekteissa. Hän voi myös itsenäisesti muodostaa projektiryhmiä kiinnostuksen kohteidensa ympärille. Opintopisteitä hän saa valmentajaltaan kokemus- (kokeilut, projektit, asiakkuudet, tiimiyrityksessä toimiminen) ja teoriapisteiden (kirjapisteet) keräämisen kautta.

Toisen vuoden keväällä tiimiprosessi on jo hyvin edistynyt, ja mm. tiimiläisten oppimaan oppimisen osaaminen, viestintäosaaminen, johtamisosaaminen ja asiakkuus- ja markkinointiosaaminen on kehittynyt merkittävästi.

Kolmannen vuoden syksyllä tiimiläisten ja tiimiyrityksen itsetuntemus ja yhteistyötaidot ovat kehittyneet merkittävästi. Voidaan puhua todellisesta tiimistä, joka osaa asettaa tavoitteita ja itseohjautua tekemisen ja oppimisen suhteen. Suuri osa tiimiläisistä on osallistunut Tiimiakatemian sisäisiin koulutusohjelmiin, jotka kehittävät joko innovointi- tai johtamisosaamista. Useilla tiimiläisillä on myös käynnissä kansainvälisiä projekteja Euroopassa tai Etelä-Amerikassa sijaitsevien tiimiakatemioiden tiimiyrittäjien kanssa.

Kolmannen vuoden keväällä yhä useampi tiimiläinen on toiminut joko tiiminsä tiimiliiderinä, talouspäällikkönä, asiakaspäällikkönä tai viestintäpäällikkönä. Osa on myös toiminut Tiimiakatemian oppimisyhteisön vastuutehtävissä Brand Managerina, vierailupäällikkönä tai alumnipäällikkönä. Yhteys tiimiakatemian n. 800 alumniin onkin hyvä mahdollisuus verkostoitua ja tehdä yhteisprojekteja hyvin työllistyneiden ja usein myös yrittäjinä toimivien alumnien kanssa. Kolmannen vuoden keväällä tiimiyrittäjät ovat myös usein löytäneet omaan vahvuusalueensa ja aloittavat portfolioidensa ja opinnäytetyönsä kokoamisen.

Neljännen vuoden syksy enteilee yhteisen matkan päättymistä ja usein tiimiläiset ovat jo löytäneet omat vahvuusalueensa. Tiimiläiset ovat solmineet paljon koko iän kestäviä ystävyyssuhteita ja rakentaneet verkostojaan niin, että työllistyminen on mahdollista joko yrittäjänä tai työntekijänä. Tiimit työskentelevät omassa tiimiyrityksessään myös yhteisten tavoitteiden ja usein maailmanympärysmatkan eteen.  Osa perustaa yhteisen, osa oman yrityksen. Osa löytää hyvän työpaikan, joka perustuu hankitulle osaamiselle. Tiimi valmistautuu näyttämään osaamisensa 24 tunnin synnytyksessä, jossa tavoitteena on tuottaa ratkaisuja asiakkaiden todellisiin haasteisiin. Suurin osa valmistuu 3,5 vuoden ohjeajassa tekemällä osaamistaan vahvistavan tutkimuksellisen portfolion/opinnäytetyön. Jokaisen osaajapersoona on muodostettu ja jokainen omaa hyvän itsetuntemuksen sekä taidot ja tavoitteet elinikäiselle oppimiselle.

​Lisätietoja löydät opinto-oppaasta:

Arviointi ja oppimisen ohjaus

Oppimismuodot

Päiväopiskelu on itseohjautuvaa tiimissä, valmentajan ja asiakkaiden kanssa tapahtuvaa oppimista, johon liittyy myös runsaasti teoreettista työskentelyä kirjallisuuden ja digitaalisten sisältöjen soveltamisen muodossa. Oppiminen tapahtuu aidossa tosielämän ympäristössä sekä tiimiakatemian modernissa oppimisympäristössä.

Tiimiakatemiassa ammattiopinnot tehdään opiskelijoiden perustamissa osuuskunnissa. Osuuskunnissa suunnitellaan ja toteutetaan erilaisia kokeiluja ja projekteja oikeille asiakkaille.

Valmistuminen

Ammattikorkeakoulututkinnosta annettavan todistuksen saamisen edellytyksenä on, että opiskelija suorittaa opiskeluoikeusaikanaan tutkinto-ohjelmansa opinnot henkilökohtaisen opiskelusuunnitelmansa mukaisesti. Lisätietoja tutkintosäännössä.

Valmistuneiden ammatilliset profiilit esimerkkeineen

Tiimiakatemian tutkinto-ohjelmasta työllistyneiden esimerkkiprofiileja ovat: yrittäjä, yritysneuvoja, valmentaja, konsultti, kirjanpitäjä, palkanlaskija, tilintarkastaja, palveluneuvoja, rahoituspäällikkö, markkinointijohtaja, myyjä, myyntipäällikkö, myymäläesimies, asiakaspalvelupäällikkö, hallintojohtaja, HR-assistentti, henkilöstöpäällikkö, projektikoordinaattori, vientimyyjä, vientiassistentti ja opettaja.

Jatko-opinnot

Ammattikorkeakoulu tarjoaa koko työuran aikaiseen opiskeluun ja oppimiseen erilaisia lisämahdollisuuksia. Niitä ovat muun muassa ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot, erikoistumiskoulutukset, korkeakouludiplomit, avoimen ammattikorkeakoulun laajat kokonaisuudet sekä täydennyskoulutus.

Ammattikorkeakoulututkinnon opiskelija voi jatkaa opintojaan ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavassa koulutuksessa valmistuttuaan ja vähintään kolmen vuoden työkokemuksen jälkeen. Ylempi ammattikorkeakoulututkinto on ylempi korkeakoulututkinto. Opintoja voi jatkaa myös hakeutumalla esimerkiksi yliopistojen maisterikoulutuksiin tai vastaaviin. Ammattikorkeakoulututkinnon jälkeen on luonnollisesti mahdollista jatkaa myös ulkomaisissa korkeakouluissa Master-tason koulutusohjelmissa.

Jos opiskelija suorittaa ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon, hän voi saada jatko-opintomahdollisuuden yliopistojen tieteellisiin tai taiteellisiin jatko-opintoihin (37 §/558/2009). Kaikkiin jatko-opintoihin on hakeuduttava erikseen.

Suunnittelu

​Tiimiakatemian tutkinto-ohjelman opetussuunnitelmaa kehitetään osallistaen tiimiyrittäjiä, alumneja ja alueen yrityksiä, sekä hyödyntäen tutkimusta ja palautetta niin oppijan, henkilöstön ja työelämän näkökulmista. Opetussuunnitelmassa on kiinnitetty erityisesti huomiota oppijan näkökulmaan, ja niin opetussuunnitelmassa tiimiakatemian tutkinto-ohjelmalle ominainen osaamispohjainen, kokemuksellinen ja prosessiluonteinen oppimisen pedagogia korostuu. Näin oppijan on paremmin mahdollista myös seurata oman osaamisensa kehittymistä.