Tutkinnon taso

​AMK-tutkinto, alempi korkeakoulututkinto (EQF 6)

Aloitusryhmän koodi

SOS18S1

Opiskelumuodot

Päivä- ja monimuoto-opiskelu (lue tarkemmin alta)

Opintojen rakenne Pepissä

Opinnot (päiväopiskelu)

Opinnot (monimuoto-opiskelu)

Vastuuhenkilö

Lundahl Raija

Lundahl Raija

Lehtori, Senior Lecturer
HYVI Kuntoutus- ja sosiaaliala, Rehabilitation and Social Studies
Hyvinvointi, School of Health and Social Studies
+358408337316
Näytä lisää

Tutkinnon kuvaus

Sosionomin tutkinto-ohjelmassa suoritetaan sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, jonka tutkintonimike on sosionomi (AMK). Sosionomin tutkinto-ohjelmassa opiskelu on käytännönläheistä ja monitieteiseen teoriatietoon ja tutkimukseen perustuvaa. Opintoihin sisältyy tiimi-, luento- ja verkko-opiskelua sekä projektiopintoja ja harjoittelua.

Sosionomi (AMK) voi valmistuttuaan työskennellä sosiaaliohjauksen ja kasvatuksen asiantuntijana kuntien, yritysten ja järjestöjen palveluksessa. Työssään hän edistää yksilöiden ja yhteisöjen hyvinvointia ja tasa-arvoa sekä kehittää sosiaalialan palveluita vastaamaan muuttuvia yhteiskunnallisia tilanteita.

Tutkintoon liittyvät kelpoisuudet

Sosionomin ammattinimikettä saa käyttää ja ammattia harjoittaa vain tutkinnon suorittanut laillistettu sosionomi. Sosionomin ammattipätevyydestä säädetään laissa sosiaalialan ammattihenkilöistä (817/2015) ja toimintaa valvovat aluehallintovirastot sekä Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira.

Lastentarhanopettajan tehtäviin sosionomilta vaaditaan varhaiskasvatukseen ja sosiaalipedagogiikkaan suuntautuneet, vähintään 60 op laajuiset, opinnot.

Tavoiteltava osaaminen

Sosionomin tutkinto-ohjelman suoritettuaan sosionomi (AMK) tuntee hyvinvointia ja sosiaalista turvallisuutta edistävän palvelujärjestelmän, sosiaalisen kuntoutuksen prosessit ja työmuodot sekä sosiaalialan palveluiden tuottamisen tavat ja menetelmät. Hän osaa kehittää sosiaalialan palveluita ja palvelurakenteita sekä ennakoida yhteiskunnallisia muutoksia ja tulevia palvelutarpeita. Sosionomi (AMK) osaa tukea ja ohjata asiakkaita kasvun, kehityksen ja oppimisen eri vaiheissa. Hän osaa tukea ja osallistaa perheitä ja muita yhteisöjä heidän arjessaan ja muuttuvissa elämäntilanteissa. Hän toimii asiantuntijana verkostoituvissa ja moniammatillisissa sosiaali-, terveys- ja kuntoutuspalveluissa sekä kehittämisen ja lähijohtamisen tehtävissä. Työssään hän noudattaa ammatillisia ja eettisiä periaatteita.

Tutkinnon profiili

​Sosionomin erityisosaaminen muodostuu henkilökohtaisen ura- ja opiskelusuunnitelman mukaan valituista sosiaaliohjauksen tai kasvatustyön osaamisalueista. Sosionomin tutkinto-ohjelma on profiloitunut sosiaaliohjaukseen ja sosiaaliseen kuntoutukseen sekä varhaiskasvatukseen, perhetyöhön ja lastensuojeluun. Tutkinto-ohjelman vaihtoehtoisten ammattiopintojen sekä harjoitteluiden kautta opiskelijalla on mahdollisuus hankkia sosiaalialan yrittäjyys- ja kansainvälisyysosaamista.

Hyväksilukeminen

Hyväksilukemisen menettelytavat kuvataan tutkintosäännössä ja opinto-oppaassa.

Tutkinto-ohjelmaan hakeminen ja valinta

Opintojen sisältö ja suorittaminen

​Ensimmäisenä opiskeluvuotena opiskelija hankkii perusosaamisen sosiaali- ja terveysalan asiakastyöstä ja palveluista, toimintaympäristöistä sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä. Hän omaksuu dialogisen, reflektiivisen, yrittäjämäisen ja tutkivan työotteen sekä ammattieettiset periaatteet.

Toisena vuonna hän kehittää ammattiosaamistaan sosiaaliohjauksen tai varhaiskasvatuksen asiakastyössä ja -palveluissa, ohjaustehtävissä ja menetelmissä. Opintojen keskeisiä sisältöjä ovat opiskelijan suuntautumisen mukaan sosiaaliohjaus- ja sosiaalinen kuntoutus, lastensuojelu- ja perhetyö sekä varhaiskasvatustyö ja varhaiskasvatuksen pedagogiikka.

Kolmantena ja neljäntenä vuonna opiskelija hankkii lisää osallistavaa yhteiskuntaosaamista, tutkimuksellista kehittämisosaamista ja johtamisosaamista. Opinnäytetyössään ja loppuvaiheen opinnoissaan opiskelija laajentaa, syventää ja soveltaa osaamistaan valitsemallaan sosiaalialan asiantuntijuusalueella työskentelemällä monialaisesti Future Factory -oppimisympäristöissä työelämän kehittämistehtävien ja toimeksiantojen parissa. Opiskelijan tutkinto voi myös rakentua henkilökohtaisena painotuksena sosiaalialan yrittäjyyteen tai kansainväliseen työhön.

Lisätietoja löydät opinto-oppaasta:

Arviointi ja oppimisen ohjaus

Opiskelumuodot

Päiväopiskelussa suuntaudutaan kasvatustyöhön ja monimuoto-opiskelussa sosiaaliohjaukseen. Kasvatustyön opinnoissa opiskelija saa pätevyyden lastentarhanopettajan tehtäviin.

Molemmissa opiskelumuodoissa toteutetaan tiimi- ja  Lab-työskentelyä, joka tarkoittaa työelämän tarpeista sekä tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiohankkeista syntyvien palvelutuotteiden nopeaa testausta tai kokeilua.

Opiskelussa hyödynnetään lisääntyvässä määrin digitaalisia oppimismahdollisuuksia, esimerkiksi e-aineistoja, verkostoissa tapahtuvaa vuorovaikutusta, videomateriaalin tuottamista ja etäosallistumista.

Valmistuminen

Ammattikorkeakoulututkinnosta annettavan todistuksen saamisen edellytyksenä on, että opiskelija suorittaa opiskeluoikeusaikanaan tutkinto-ohjelmansa opinnot henkilökohtaisen opiskelusuunnitelmansa mukaisesti.

Jyväskylän ammattikorkeakoulu antaa valmistuvalle opiskelijalle todistuksen sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinnon (210 op) suorittamisesta. Todistukseen liitetään opintokortti, johon lastentarhanopettajan pätevyyteen vaadittavat opinnot suorittaneet sosionomit (AMK) saavat erillisen maininnan.

Lisätietoja tutkintosäännössä.

Valmistuneiden ammatilliset profiilit esimerkkeineen

Sosionomi (AMK) työllistyy pääosin kuntien ja sosiaalialan yksityisen sektorin sekä järjestöjen asiantuntijatehtäviin, eniten erilaisiin ohjaus- ja kasvatustehtäviin sekä palveluyksiköiden johto- ja esimiestehtäviin. Valmistuneet sosionomit (AMK) toimivat muun muassa lastentarhanopettajina, ohjaajina, sosiaaliohjaajina ja vastaavina ohjaajina, palveluohjaajina, koulukuraattoreina, toiminnanjohtajina ja päiväkodin johtajina.

Jatko-opinnot

Ammattikorkeakoulu tarjoaa koko työuran aikaiseen opiskeluun ja oppimiseen erilaisia lisämahdollisuuksia. Niitä ovat muun muassa ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot, erikoistumiskoulutukset, korkeakouludiplomit, avoimen ammattikorkeakoulun laajat kokonaisuudet sekä täydennyskoulutus.

Ammattikorkeakoulututkinnon opiskelija voi jatkaa opintojaan ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavassa koulutuksessa valmistuttuaan ja vähintään kolmen vuoden työkokemuksen jälkeen. Ylempi ammattikorkeakoulututkinto on ylempi korkeakoulututkinto. Opintoja voi jatkaa myös hakeutumalla esimerkiksi yliopistojen maisterikoulutuksiin tai vastaaviin. Ammattikorkeakoulututkinnon jälkeen on luonnollisesti mahdollista jatkaa myös ulkomaisissa korkeakouluissa Master-tason koulutusohjelmissa.

Jos opiskelija suorittaa ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon, hän voi saada jatko-opintomahdollisuuden yliopistojen tieteellisiin tai taiteellisiin jatko-opintoihin (37 §/558/2009). Kaikkiin jatko-opintoihin on hakeuduttava erikseen.

Suunnittelu

​Koulutuksen suunnittelu perustuu laajaan kirjallisuuskatsaukseen ja analyysiin sosiaali- ja terveysalan toimintaympäristön tulevaisuudesta sekä asiantuntijoiden haastatteluihin tulevaisuuden osaamisesta. Suunnittelutyöhön ovat osallistuneet opettajien ohella sekä opiskelijoiden edustajat että sosiaali- ja terveysalan julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin organisaatioiden edustajat. Suunnittelutapaamisissa on kartoitettu sosiaali- ja terveysalan yhteistä osaamista sekä ammattikohtaisia tulevaisuuden osaamisia.