Tutkinnon taso

​AMK-tutkinto, alempi korkeakoulututkinto (EQF 6)

Aloitusryhmän koodi

​LMS19KM

Opiskelumuodot

Monimuoto-opiskelu

Opintojen rakenne Pepissä

Opinnot

Vastuuhenkilö

Riihinen Arto

Riihinen Arto

Lehtori, Senior Lecturer
Biotalousinstituutti, Institute of Bioeconomy
Teknologia, School of Technology
+358407694793
Näytä lisää
Osaamiset
metsätalous

Tutkinnon kuvaus

Agrologi (AMK) -tutkinnossa opitaan kehittämään laaja-alaisesti maaseutualueiden yritystoimintaa. Tutkinto-ohjelma sisältää keskeisinä ydinosaamisalueinaan opintokokonaisuudet mm. kotieläintaloudesta, kasvinviljelystä ja metsätaloudesta. Tutkinnon opinnoissa orientoidutaan tulevaisuuteen ja kansainvälisyyteen.

Tutkintoon liittyvät kelpoisuudet

Ammattialalla ei ole tutkintoon liittyviä ja säädöksiin perustuvia erityisiä kelpoisuusvaatimuksia.

Tavoiteltava osaaminen

Agrologi (AMK) on biotalouden asiantuntija. Hän osaa käyttää uusiutuvia luonnonvaroja tuotteiden, esimerkiksi ravinnon ja energian sekä palvelujen tuottamiseen. Hän osaa kehittää kiertotalouteen pohjautuvaa yritystoimintaa kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti.

Tämän yleisen tutkintotavoitteen lisäksi agrologi (AMK):lla on koulutuksen päätyttyä eri osa-alueilla alakohtaiset osaamiset ja kaikkia AMK-tutkintoja koskevat yhteiset osaamiset.

Alakohtaiset osaamiset

Maa- ja metsätaloustuotanto

Maa- ja metsätaloustuotanto on keskeinen tutkintoon sisältyvä ydinosaamisalue.  Tämän alakohtaisen osaamisen saavutettuaan agrologi (AMK) osaa viljellä peltoja kannattavasti ja kestävästi, osaa kehittää kotieläintaloutta ja hoitaa tuotantoeläimiä ottaen huomioon niiden terveyden ja hyvinvoinnin. Hän osaa käyttää maatalouden koneita ja laitteita tehokkaasti ja turvallisesti. Metsätalouden osaamisalueella opiskellaan metsien ekologista ja taloudellista hyödyntämistä. Opiskelija tietää uuden teknologian mahdollisuudet maa- ja metsätaloudessa.

Maaseutu toimintaympäristönä

Agrologi (AMK) tuntee maaseudun toimijaverkostot ja osaa toimia näissä verkostoissa. Hän tuntee kansantalouden ja kansainvälisen talouden toiminnan ja tietää kansainvälisen ja kansallisen maa- ja maaseutupolitiikan vaikutukset alueiden, maaseudun ja maatalouden toimintaedellytyksiin ja kehittymiseen.

Liiketoimintaosaaminen ja yrittäjyys

Agrologi (AMK) tuntee yritystoiminnan periaatteet ja liiketoiminnan osa-alueet. Hän osaa johtaa ja kehittää yritystä yrittäjän, ympäristön ja yhteiskunnan kannalta kestävällä ja suunnitelmallisella tavalla. Hän osaa etsiä ja soveltaa uusinta tutkimustietoa ja tuotekehitystä yritystoiminnan käynnistämisessä, kehittämisessä ja tuotannossa. Hän osaa ottaa huomioon kansantalouden ja kansainvälisen talouden muutokset ja markkinoiden kehitystrendit yritystoiminnassa.

Ympäristöosaaminen

Agrologi (AMK) tietää oman toimintansa ympäristövaikutukset ja tuntee maaseutuyrityksen ja ympäristön vuorovaikutuksen ja osaa kehittää yritystä ympäristövastuullisesti.  Hän osaa toimia resurssitehokkaasti.

Biotalouden asiantuntijuus

Agrologi (AMK) on biotalouden asiatuntija. Hän hallitsee biotalouden tutkimus-, kehittämis-, innovaatio- ja soveltamisosaamisen omalla asiantuntijuusalallaan. Hän hallitsee asiantuntijuusalansa ongelmien luovan ratkaisun itsenäisesti sekä työryhmien eri rooleissa. Hän osaa viestiä ammattialastaan asiantuntijana kirjallisesti ja suullisesti suomeksi ja englanniksi. Hän osaa hyödyntää digitaalista ympäristöä toiminnassaan.

Edellä mainittujen alakohtaisten osaamisten lisäksi kaikilla AMK-opiskelijoilla kehittyvät oppimisprosessien aikana yhteiset osaamiset. Niitä ovat oppimiset taidot, tiedonhallintaosaaminen, yrittäjyysosaaminen, työelämäosaaminen sekä kansainvälisyys- ja viestintäosaaminen.

Esimerkkinä näistä osaamisista AMK-tutkinnon suorittanut pystyy yrittäjämäiseen toimintaan etsimällä asiakaslähtöisiä, kestäviä ja taloudellisesti kannattavia ratkaisuja ottaen myös vastuun omasta toiminnastaan ja sen seurauksista. Agrologi (AMK) tutkinto-ohjelmassa on tätä tukeva osaaminen "Liiketoiminta ja Yrittäjyys", joka painottuu varsinkin maaseutuyrittäjyyteen, sen johtamiseen ja kannattavan toiminnan harjoittamiseen.

Kansainvälisyys AMK-tason tutkinto-ohjelmassa sisältää kyvyn toimia monikulttuurisessa toimintaympäristössä ja kyvyn toimia itsenäisesti ruotsin kielellä ja yhdellä vieraalla kielellä (englanti).  Agrologi (AMK) tutkinto-ohjelmassa opiskellaan osa opinnoista englannin kielellä.  Opiskelussa perehdytään alan kansainvälisiin mahdollisuuksiin, tehdään opintomatkoja ulkomaisiin kohteisiin sekä voidaan valita harjoittelupaikaksi jokin ulkomaan kohde.

Tutkinnon profiili

​Jyväskylän ammattikorkeakoulun Biotalousinstituutin toteuttama agrologi (AMK) tutkinto-ohjelma tarjoaa opiskelijalle mahdollisuuden kohdentaa asiantuntijuusosaamistaan biotalouteen ja maaseutuyrittäjyyteen painottaen opiskelua ammattikorkeakoulumme profiileihin: yrittäjyyteen, biotalouteen sekä kansainvälisyyteen. Maaseutuyrittäjyysopinnoissa keskitytään yrityksen johtamiseen ja ympäristön ja yhteiskunnan kannalta kestävien ja kannattavien ratkaisuvaihtoehtojen etsintään. Biotalouden kehittämis- ja liiketoimintaopinnoissa paneudutaan biotalouden innovaatioiden ja liiketoimintamahdollisuuksien tunnistamiseen ja kehittämiseen laajalla biotaloussektorilla.  Opiskelijalla on mahdollisuus opiskella opintojaksoja englannin kielellä sekä opiskella tai harjoitella ulkomailla. Harjoittelusta pääosa tehdään alan yrityksissä.

Hyväksilukeminen

Hyväksilukemisen menettelytavat kuvataan tutkintosäännössä ja opinto-oppaassa.

Tutkinto-ohjelmaan hakeminen ja valinta

Opintojen sisältö ja suorittaminen

​JAMKin Biotalousinstituutin tutkimus- ja kehitysympäristö sekä Biotalouskampuksen opetusmaatila muodostavat käytännönläheisen oppimisympäristön agrologiopintojen toteuttamiselle. Opinnot aloitetaan yhteisillä perusopinnoilla sekä perustiedoilla ydinopintojen keskeisistä perusteista. Opinnot etenevät myös yrittäjyyden ja kansainvälisyyden osalta perusteista kohti syvempää asioiden hallintaa. Opintojen loppuvaiheessa ydinopinnoissa on laajahkot tuotannon ja resurssien suunnitteluun keskittyvät opintojaksot. Harjoittelujaksot, 15 op + 15 op, sijoittuvat opintojen ensimmäiseen ja kolmanteen kesään. Kolmantena ja neljäntenä opintovuotena kohdennetaan oppimista oman kiinnostuksen mukaisesti opiskelemalla maaseutuyrittäjyyttä tai biotalouden kehittämis- ja liiketoimintaa.

Opiskelija voi suorittaa osan opinnoistaan ammattikorkeakoulun yhteisellä yrittäjyyden opintopolulla tai osallistumalla Future Factory –toimintamallin labeihin.

Maaseutuelinkeinot opintojen rakenne

Lisätietoja löydät opinto-oppaasta:

Arviointi ja oppimisen ohjaus

Valmistuminen

Ammattikorkeakoulututkinnosta annettavan todistuksen saamisen edellytyksenä on, että opiskelija suorittaa opiskeluoikeusaikanaan tutkinto-ohjelmansa opinnot henkilökohtaisen opiskelusuunnitelmansa mukaisesti. Lisätietoja tutkintosäännössä.

Valmistuneiden ammatilliset profiilit esimerkkeineen

​Ryhtyminen biotalousalan yrittäjäksi ja varsinkin maatalous- ja maaseutuyrittäjäksi on yleistä agrologi (AMK)-tutkinnon suorittaneilla. Agrologi (AMK) tutkinto-ohjelma mahdollistaa sijoittumisen erilaisiin biotalouden neuvonta- ja asiantuntijatehtäviin (mm. kotieläintalous, kasvinviljely, biotalous). Erilaiset viranomaistehtävät tarjoavat agrologille työtilaisuuksia mm. kuntien maataloussihteerin, ympäristösihteerin ja ELY-keskusten tarkastajan tehtävissä. Agrologi voi sijoittua opetustehtäviin, maatalouskaupan, rahoitus- ja vakuutusalan tehtäviin sekä projektipäälliköksi tai projektiasiantuntijaksi tutkimus- ja kehittämishankkeisiin.

Jatko-opinnot

Ammattikorkeakoulu tarjoaa koko työuran aikaiseen opiskeluun ja oppimiseen erilaisia lisämahdollisuuksia. Niitä ovat muun muassa ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot, erikoistumiskoulutukset, korkeakouludiplomit, avoimen ammattikorkeakoulun laajat kokonaisuudet sekä täydennyskoulutus.

Opintoja voi jatkaa myös hakeutumalla esimerkiksi yliopistojen maisterikoulutuksiin, esimerkiksi Helsingin yliopiston saman alan maisteriohjelmaan, tai vastaaviin koulutuksiin. Ammattikorkeakoulututkinnon jälkeen on mahdollista jatkaa myös ulkomaisten korkeakoulujen Master-tason koulutusohjelmissa.

Ammattikorkeakoulututkinnon suorittanut opiskelija voi valmistuttuaan jatkaa opintojaan ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavassa koulutuksessa   vähintään kolmen vuoden työkokemuksen jälkeen. Jos opiskelija suorittaa ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon, hän voi saada jatko-opintomahdollisuuden yliopistojen tieteellisiin tai taiteellisiin jatko-opintoihin (Yliopistolaki 558/2009m § 37). Kaikkiin jatko-opintoihin on hakeuduttava erikseen.

Suunnittelu

​Opetussuunnitteluprosessi alkoi opiskelijakyselyllä, jossa tutkittiin nykyisten tutkinnon osaamisten merkitystä tutkinnon rakentumisessa. Se antoi kuvan siitä, miten eri asioita tulisi painottaa. Valmisteluun ovat osallistuneet koko opettajakunta ja alan neuvottelukunta, joka kokouksessaan 3.10.2014 antoi tukensa tehdylle työlle. Erityisesti kiitettiin kansainvälisyyden painottumista opinnoissa. Lisäksi neuvottelukunnassa pyydettiin harkitsemaan maankäytön rajoitteiden, esim. kaavoituksen asioiden sisällyttämistä opetussuunnitelmaan kaikkia opiskelijoita koskien. Neuvottelukunnassa ovat jäseninä mm. alan yritystoiminnan, kaupan, rahoituksen ja keskeisten neuvontajärjestöjen edustajat.

Koulutuksen jatkuvaa  kehittämistä tuki myös koulutuksen määräaikaisarviointi (2015), jonka kehittämisehdotuksen painopisteet liittyivät lisääntyvän kansainvälisyyden ja teknologian sovellutusosaamisen mukaan ottamiseen tutkinto-ohjelmaan.​​