Tutkinnon taso

​AMK-tutkinto, alempi korkeakoulututkinto (EQF 6)

Aloitusryhmän koodi

HTL18S1

Opiskelumuodot

Päivä- ja monimuoto-opiskelu (lue tarkemmin alta)

Opintojen rakenne Pepissä

Opinnot (päiväopiskelu)

Opinnot (monimuoto-opiskelu)

Vastuuhenkilö

Pernu Pertti

Pernu Pertti

Päällikkö liiketalous, Head of Department Business Administration
Liiketalous, Business Administration
Liiketoiminta, School of Business
+358408366920
Näytä lisää

Tutkinnon kuvaus

Liiketalouden tutkinto-ohjelmasta valmistuu kokonaisvaltaisen liiketoimintaosaamisen hallitsevia tradenomeja, jotka kykenevät tehokkaasti hankkimaan erityisosaamista henkilökohtaisen opintopolkunsa ja urasuunnitelmansa avulla ja siten kehittymään digitalisoituvan työelämän muutoksien mukana.

Tutkinto-ohjelma on jaettu päivä- ja monimuotototeutuksiin. Päivätoteutus ajoittuu aamu- ja iltapäivään ja monimuotototeutus pääosin täysin verkossa toteutettaviin opintoihin sekä päivä- ja ilta-aikaan tapahtuvaan opetukseen. Opiskelijaryhmissä opiskelevat myös avoimen ammattikorkeakoulun polkuopiskelijat, joilla on mahdollisuus hakeutua tutkinto-opiskelijaksi erillisen haun kautta.

Päivätoteutuksen ammattiopinnoissa on laaja valikoima liiketalouden opintoja, joista opiskelija voi koota henkilökohtaisen opiskelusuunnitelmansa. Toinen vaihtoehto on hakeutua ammatillisiin suuntautumisvaihtoehtoihin, joita kutsutaan kärjiksi. Kärjet on kuvattu tarkemmin nettisivuilla. Tiimiakatemiaan hakeutuvilla on oma hakukoodi kevään yhteishaussa. Tiimiakatemiaan hakeutuvat opiskelevat ensimmäisen vuoden yhdessä Rajakadun liiketalouden opiskelijoiden kanssa ja siirtyvät toisen opiskeluvuoden alussa osuuskuntaan. Tiimiakatemiassa oppiminen tapahtuu oman tiimiyrityksen avulla, joten ensimmäinen vaihe on tiimien muodostaminen ja sitä kautta tiimiyrityksen perustaminen. Kuvaus Tiimiakatemian opinnoista Opintopolussa.

Monimuoto-opetuksessa opiskelija erikoistuu esimiestyön, johtamisen ja taloushallinnon opintoihin. Opiskelijat opiskelevat koko tutkinnon verkko-opintoina tai sulautettuna opintona, joissa yhdistetään kasvokkain tapahtuvaa oppimista ja verkko-opintoja.

Tutkintoon liittyvät kelpoisuudet

Ammattialalla ei ole tutkintoon liittyviä ja säädöksiin perustuvia erityisiä kelpoisuusvaatimuksia.

Tavoiteltava osaaminen

Tradenomitutkinnon osaamistavoitteena on, että tradenomilla on valmistumisen jälkeen laaja-alainen ammatillinen osaaminen: käytännölliset perustiedot ja -taidot sekä niiden teoreettiset perusteet liiketalouden asiantuntijatehtävissä toimimista varten, hyvät viestintätaidot, hyvä kielitaito, alan kansainvälisen toiminnan edellyttämät valmiudet sekä edellytykset alan kehityksen ja tutkimustiedon seuraamiseen, jatkuvaan kouluttautumiseen ja yhteiskunnan jäsenenä toimimiseen. Opiskelussa korostuvat liike-elämän ja julkishallinnon työtehtävät ja yrittäjyys.

Liiketalouden opiskelija osaa tutkinnon suoritettuaan toimia toimialalla tuloksellisesti, kannattavasti ja asiakaslähtöisesti. Hän osaa markkinoida ja tuntee toimialan tyypillisiä toimintatapoja. Lisäksi valmistuneella on taito kerätä aineistoa, tulkita tutkimustietoa ja julkaista raportteja toiminnan jatkuvaan kehittämiseen. Liiketalouden menetelmäosaamisessa korostetaan digitaalisten palvelujen ja välineiden hyödyntämistä liiketoiminnassa ja sen kehittämisessä. Digitaalisuus on sulautettu opiskeltavien opintojaksojen sisältöihin. Pätevyydet luetteloituna ovat seuraavat:

  1. tuloksellisuusosaaminen
  2. asiakkuus- ja markkinointiosaaminen
  3. toimialaosaaminen (esimerkiksi finanssialan osaaminen, talousosaaminen, juridinen osaaminen, vähittäiskauppa, urheiluliiketoiminta, yrittäjänä toimiminen,...,)
  4. liiketalouden menetelmäosaaminen.

Tutkinnon profiili

​Kärjet profiloivat tutkinto-ohjelman. Kärjet perustuvat Keski-Suomen alueen työvoima- ja osaamistarpeille. Kullekin kärjelle on rakennettu tiivis työelämäverkosto, joka edistää opiskelijan opintojen etenemistä, harjoittelupaikkojen saamista ja opiskelijan työllistymistä. Tavoitteena on saavuttaa yksilöllisempi ohjaus ammattikorkeakoulun ja työelämäverkoston kautta opiskelijan osaamistarpeet huomioiden.

Kärjissä suoritettavissa opinnoissa korostuu työn opinnollistaminen ja työelämäyhteistyö. Muut kuin kärjissä opiskelevat muodostavat omiin tavoitteisiinsa sopivan opintokokonaisuuden tutkinto-ohjelman ammattiopinnoista.

Tutkinto-ohjelman kärjet on esitelty myöhemmin "Opintojen sisältö ja suorittaminen" -kohdassa. Kärjet on kuvattu yksityiskohtaisemmin nettisivuillamme.

Monimuotokoulutuksessa osaamisprofiili muodostuu esimiestyön, johtamisen ja taloushallinnon opinnoista, joita opiskelija voi halutessaan täydentää edellisen ja seuraavan vuoden monimuotokoulutusten opetussuunnitelmiin kuuluvilla opinnoilla. Vuonna 2017 aloittaneen ryhmän opinnot painottuvat myynnin ja markkinoinnin opintoihin.

Hyväksilukeminen

Hyväksilukemisen menettelytavat kuvataan tutkintosäännössä ja opinto-oppaassa.

Tutkinto-ohjelmaan hakeminen ja valinta

Opintojen sisältö ja suorittaminen

Liiketalouden opinnot 2018

Kuvio 1: Tutkinto-ohjelman suuntautumisvaihtoehdot eli kärjet 2018

Opintojen sisällöt painottuvat ammattiopinnoissa opiskelijan näkökulmasta joko eri oppiaineisiin kuten markkinointi, taloushallinto ja johtaminen tai erillisiin tutkinto-ohjelman kärkiopintoihin, joihin haku tapahtuu ensimmäisen vuoden keväällä. Kärkiopinnot käynnistyvät toisen vuoden syksyllä. Näitä kärkiopintoja ovat esimerkiksi urheiluliiketoiminta, brändiosaaja ja finanssiala. Kärkiopinnot suuntaavat opiskelijan ammattiopintoja siten, että kärkiin valituilla opiskelijoilla jotkin ammattiopinnot ovat pakollisia ja harjoittelu sekä opinnäytetyö suunnataan kärjen toimialoille tai kärjen työtehtäviin. Kärjet eivät kuitenkaan ole keskenään samanlaisia vaan niiden sisällöt, toteutustavat ja pakolliset opintosuoritukset poikkeavat toisistaan. Tarkemmat tiedot kärkien omista opetussuunnitelmista löytyvät opiskelijaintrasta.

Yrittäjyydestä kiinnostuneet edistävät liikeideaa ja yritystään yritysvalmentajan ohjauksessa liiketalouden päivä- ja monimuotokoulutuksessa tai hakeutuvat opiskelemaan Tiimiakatemiaan. Opiskelija voi myös suorittaa osan opinnoistaan ammattikorkeakoulun yhteisellä yrittäjyyden opintopolulla tai osallistumalla Future Factory –toimintamallin labeihin. Näiden opintojen painopiste on innovointi- ja kehittämisosaamisen syventämisessä.

Opiskelijoita kannustetaan myös kansainvälistymään. Liiketalouden tutkinto-ohjelman opiskelijoiden suositellaan sisällyttävän tutkintoonsa vieraskielisiä opintoja vähintään 30 op eli 10 op/vuosi joko kotimaassa vieraskielisillä opintojaksoilla tai ulkomailla vaihto-opiskelijana. Suosittelemme kaikille opiskelijoille opiskelua ulkomaisissa yhteistyökorkeakouluissa tai -yliopistoissa. Kaikki nämä opinnot luetaan hyväksi tradenomitutkintoon. Opiskelija voi tehdä myös harjoittelun ulkomailla.

Lisätietoja löydät opinto-oppaasta:

Arviointi ja oppimisen ohjaus

Opiskelumuodot

Päiväopiskelu on pääosin ryhmissä ja opettajan ohjauksessa tapahtuvaa oppimista, johon liittyy myös runsaasti itsenäistä opiskelua ja verkko-opintoja. Opiskelumuotoja on lukuisia ja opintojen tarjonta on erittäin laajaa. Samasta opintojaksosta voi olla tarjolla erilaisia toteutuksia.

Tiimiakatemiassa ammattiopinnot tehdään opiskelijoiden perustamissa osuuskunnissa. Osuuskunnissa suunnitellaan, myydään ja toteutetaan projekteja oikeille asiakkaille.

Monimuotokoulutukseen osallistuminen edellyttää valmiuksia toimia digitaalisissa oppimisympäristöissä. Monimuotokoulutus on joko ns. sulautuvaa opetusta, jossa lähi- ja verkkoympäristö yhdistetään mielekkääksi oppimisympäristöksi tai täysin verkon välityksellä tapahtuvaa oppimista.

Valmistuminen

Ammattikorkeakoulututkinnosta annettavan todistuksen saamisen edellytyksenä on, että opiskelija suorittaa opiskeluoikeusaikanaan tutkinto-ohjelmansa opinnot henkilökohtaisen opiskelusuunnitelmansa mukaisesti. Lisätietoja tutkintosäännössä.

Valmistuneiden ammatilliset profiilit esimerkkeineen

​Liiketalouden tutkinto-ohjelmasta työllistyneiden esimerkkiprofiileja ovat: yrittäjä, yritysneuvoja, valmentaja, konsultti, kirjanpitäjä, palkanlaskija, tilintarkastaja, palveluneuvoja, rahoituspäällikkö, markkinointijohtaja, myyjä, myyntipäällikkö, myymäläesimies, asiakaspalvelupäällikkö, hallintojohtaja, HR-assistentti, henkilöstöpäällikkö, projektikoordinaattori, vientimyyjä, vientiassistentti ja opettaja.

Jatko-opinnot

Ammattikorkeakoulu tarjoaa koko työuran aikaiseen opiskeluun ja oppimiseen erilaisia lisämahdollisuuksia. Niitä ovat muun muassa ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot, erikoistumiskoulutukset, korkeakouludiplomit, avoimen ammattikorkeakoulun laajat kokonaisuudet sekä täydennyskoulutus.

Ammattikorkeakoulututkinnon opiskelija voi jatkaa opintojaan ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavassa koulutuksessa valmistuttuaan ja vähintään kolmen vuoden työkokemuksen jälkeen. Ylempi ammattikorkeakoulututkinto on ylempi korkeakoulututkinto. Opintoja voi jatkaa myös hakeutumalla esimerkiksi yliopistojen maisterikoulutuksiin tai vastaaviin. Ammattikorkeakoulututkinnon jälkeen on luonnollisesti mahdollista jatkaa myös ulkomaisissa korkeakouluissa Master-tason koulutusohjelmissa.

Jos opiskelija suorittaa ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon, hän voi saada jatko-opintomahdollisuuden yliopistojen tieteellisiin tai taiteellisiin jatko-opintoihin (37 §/558/2009). Kaikkiin jatko-opintoihin on hakeuduttava erikseen.

Suunnittelu

​Liiketoimintayksikön neuvottelukunta on ollut aktiivinen palautteen antaja, sillä neuvottelukunnassa ovat edustettuina merkittävä määrä tradenomiopiskelijoiden harjoittelun ohjaajia ja valmistuneiden opiskelijoiden työllistäjiä. Lisäksi suurille alueen työllistäjille on esitelty suuntautumisvaihtoehtoja eli kärkiä. Yhteistyö alueen sidosryhmien kanssa on jatkuvaa ja monipuolista ja koko opetushenkilökunta osallistuu verkottumiseen.

Opiskelijoilta kerätään monipuolista palautetta opinnoista ja opiskelijat ovat olleet mukana Korkeakoulujen arviointineuvoston auditoinnissa sekä laatuyksikkökilpailuissa viime vuosien aikana. Opiskelijoiden antama palaute on vaikuttanut merkittävästi oppimismenetelmien monipuolistumiseen ja verkko-opintojen tarjonnan laajentumiseen. Monimuotokoulutuksen 100 % verkkototeutus on kehitetty aikuiskoulutuksesta saadun palautteen perusteella.