Tutkinnon taso

​AMK-tutkinto, alempi korkeakoulututkinto (EQF 6)

Aloitusryhmän koodi

SKO18SM1

Opiskelumuodot

Monimuoto-opiskelu (lue tarkemmin alta)

Opintojen rakenne Pepissä

Opinnot

Vastuuhenkilö

Karapalo Teppo

Karapalo Teppo

Lehtori, Senior Lecturer
HYVI Kuntoutus- ja sosiaaliala, Rehabilitation and Social Studies
Hyvinvointi, School of Health and Social Studies
+358503070775

Tutkinnon kuvaus

Kuntoutuksen ohjaajan tutkinto-ohjelmassa suoritetaan sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, jonka tutkintonimike on kuntoutuksen ohjaaja (AMK).

Tutkinto-ohjelmassa opiskelija hankkii valmiudet toimia moninaisissa ohjaus-, neuvonta-, suunnittelu-, koordinointi- ja kehittämistehtävissä kuntoutuksen eri toiminta-alueilla, julkisella, yksityisellä ja kolmannella sektorilla sekä yrittäjänä. Kuntoutuksen ohjaaja arvioi kuntoutus- ja palvelutarvetta, tukee eri-ikäisten kuntoutujien arjessa ja työelämässä selviytymistä sekä suunnittelee, ohjaa ja koordinoi kuntoutusprosesseja ja yhteensovittaa palvelukokonaisuutta. Opinnoissa perehdytään mm. toiminta- ja työkyvyn arviointimenetelmiin, ohjaustyön eri menetelmiin kuten esimerkiksi vastuullinen asiakasohjaus (case management) sekä kuntoutuksen palvelujärjestelmiin, lainsäädäntöön ja eri kuntoutusmuotoihin kuten koti- ja etäkuntoutukseen.

Opiskelu on käytännönläheistä ja monitieteiseen teoriatietoon perustuvaa, noin kolmannes on harjoittelua. Osa opiskelusta toteutetaan monialaisesti muiden opiskelijoiden kanssa yhteisissä Lab-ympäristöissä. Opinnot voi tehdä joustavasti hyödyntäen tiimi-, verkko- ja projektioppimista. Opiskelijan aiempi osaaminen voi nopeuttaa valmistumista. Opinnot mahdollistavat oman urapolun rakentamisen esimerkiksi yrittäjyys- ja kansainvälisyysvalmiuksiin panostamalla. Kaikilla opiskelijoilla osa opinnoista on englanniksi ja myös opiskelijavaihto ulkomaille on mahdollista.

Tutkintoon liittyvät kelpoisuudet

Ammattialalla ei ole tutkintoon liittyviä ja säädöksiin perustuvia erityisiä kelpoisuusvaatimuksia.

Tavoiteltava osaaminen

Valmistunut kuntoutuksen ohjaaja osaa toimia tavoitteellisen, asiakaskeskeisen ja vaikuttavan monialaisen kuntoutuksen asiantuntijana, suunnittelijana, koordinoijana, toteuttajana ja kehittäjänä hyödyntämällä innovatiivisia ratkaisuja ja digitaalisia palveluja. Kuntoutuksen ohjaaja tuntee kuntoutuksen monitieteisen tietoperustan, näyttöön perustuvan kuntoutustoiminnan, hyvät kuntoutuskäytännöt, kuntoutus- ja palvelujärjestelmän moninaisuuden, kuntoutuksen ajankohtaisen lainsäädännön ja ohjeistuksen sekä osaa hyödyntää niitä erilaisissa kuntoutuksen asiakastilanteissa. Hän osaa arvioida kuntoutustarvetta huomioiden erilaiset toimintaympäristöt, laatia asiakas- ja kuntoutussuunnitelmia, ohjata ja koordinoida kuntoutusprosesseja ja palvelukokonaisuutta sekä tukea kuntoutujia kuntoutusprosessin eri vaiheissa. Kuntoutuksen ohjaaja hallitsee verkostotyön, kuntoutusviestinnän ja moniammatillisen yhteistyön periaatteet. Kuntoutuksen ohjaajalla on monipuoliset ohjaus- ja neuvontataidot sekä vuorovaikutus- ja tiimityön taidot. Kuntoutuksen ohjaaja osaa hyödyntää työssään ICF -viitekehystä.

Kuntoutuksen ohjaaja seuraa ja tunnistaa yhteiskunnassa ja sote-palveluissa tapahtuvia muutoksia ja kehittää kuntoutuspalveluita vastaamaan eri asiakasryhmien palvelutarvetta.

Kuntoutuksen ohjaajalla on valmiudet tutkivaan, kehittävään ja näyttöön perustuvaan työotteeseen sekä yrittäjyyteen ja projektihallintaan. Hän osaa kuvata, muotoilla, tuotteistaa ja markkinoida omaa osaamistaan työllistymisensä ja urasuunnittelunsa edistämiseksi. Työssään hän huomioi kuntoutuksen kustannus- ja vaikuttavuusnäkökulmat sekä noudattaa ammatillisia ja eettisiä periaatteita.

Tutkinnon profiili

​Kuntoutuksen ohjaajan tutkinto-ohjelma on profiloitunut kuntoutustarpeen arviointimenetelmiin, kuntoutuksen palvelujärjestelmään ja kuntoutuksen osa-alueisiin, ohjaustyön menetelmiin sekä kuntoutuksen koordinointiin. Kuntoutuksen ohjaaja omaa valmiuksia kehittämistyöhön sekä tunnistaa kuntoutuksen mahdollisuuksia digitaalisia keinoja hyödyntävässä ja hyvinvointia ylläpitävässä monialaisessa toiminnassa. Kuntoutuksen ohjaajan tutkinto-ohjelmassa opiskelija voi syventää osaamistaan oman urasuunnitelmansa pohjalta.

Yrittäjämäistä toimintaa opitaan Jyväskylän ammattikorkeakoulun yhteisissä sekä Hyvinvointiyksikön ja tutkinto-ohjelman omissa opinnoissa, projekteissa ja harjoitteluissa. Opiskelijalla on mahdollisuus syventää osaamistaan myös yksilöllisen yrittäjyyttä tukevan opintopolun ja /tai tiimitoiminnan kautta. Opintojen eri vaiheissa tuetaan erityisesti sisäistä yrittäjyyttä.

Kansainvälisyysosaaminen toteutuu suunnitelmallisesti ja tavoitteellisesti opiskelijan urasuunnitelman pohjalta. Kansainvälisessä opiskelijavaihdossa opiskelijalla on mahdollisuus opiskella teoriaopintoja tai tehdä harjoittelujaksoja.

Hyväksilukeminen

Hyväksilukemisen menettelytavat kuvataan tutkintosäännössä ja opinto-oppaassa.

Tutkinto-ohjelmaan hakeminen ja valinta

Opintojen sisältö ja suorittaminen

​Opintoja läpileikkaavana teemana kulkee monialainen asiakaskeskeinen kuntoutusosaaminen, joka perehdyttää opiskelijan innovatiivisiin kuntoutusalan ratkaisuihin. Ensimmäisenä opiskeluvuonna painopiste on sosiaali- ja terveysalan yhteisissä opinnoissa sekä työelämävalmiuksissa. Toisena ja kolmantena opiskeluvuonna korostuvat kuntoutuksen ohjauksen tutkintokohtaiset opinnot. Kehittyvän asiantuntijuuden opintokokonaisuudessa opiskelija suuntaa opintojaan valitsemalleen kuntoutuksen ohjauksen alueelle.

Opiskelusta noin kolmannes on ammattitaitoa edistävää harjoittelua, joka toteutetaan opiskelijan henkilökohtaisen ura- ja opintosuunnitelman mukaisesti kehittämisprojekteissa ja alan työpaikoissa, kuten erikoissairaanhoidossa, kuntien terveydenhuollossa ja sosiaalitoimessa, Kansaneläkelaitoksessa, vakuutusyhtiöissä, työhallinnossa, järjestöissä tai yrityksissä. Opinnoissa tehtävän opinnäytetyön sekä kehittämistehtävän aiheita voidaan tarkastella urasuunnitelman näkökulmasta ja niillä voidaan tukea oman alan kehitystä. Harjoittelut, vapaasti valittavat opinnot ja opinnäytetyö voidaan joustavasti sijoittaa eri opiskeluvuosille.

Lisätietoja löydät opinto-oppaasta:

Arviointi ja oppimisen ohjaus

Opiskelumuodot

Monimuoto-opiskelussa yhdistyvät verkko-opiskelu, itsenäinen opiskelu, ryhmätyöskentely ja kontaktiopiskelu. Työtapoina ovat mm. oppimistehtävät, luennot, pienryhmätyöskentely ja ohjaus. Lisäksi opiskelussa toteutetaan Lab-työskentelyä, joka tarkoittaa työelämän tarpeista sekä tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiohankkeista syntyvien palvelutuotteiden nopeaa testausta tai kokeilua. Opiskelu edellyttää aktiivista opiskeluotetta noin 40h viikossa, motivaatiota ja halua ottaa vastuuta omasta oppimisesta. Verkko-opiskelu edellyttää tietotekniikan perustaitoja.

Ensimmäisenä vuonna opiskelijat kokoontuvat opiskelemaan noin kahtena päivänä kuukaudessa. Lisäksi opintoihin voi sisältyä joitakin teemaviikkoja ja webinaareja. Seuraavien vuosien opintoihin liittyy erimittaisia kontakti- ja etäopiskelu- sekä harjoittelujaksoja.

Opiskelussa toteutetaan Lab-työskentelyä, joka tarkoittaa työelämän tarpeista sekä tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiohankkeista syntyvien palvelutuotteiden nopeaa testausta tai kokeilua. Opiskelussa hyödynnetään lisääntyvässä määrin digitaalisia oppimismahdollisuuksia, esimerkiksi e-aineistoja, verkostoissa tapahtuvaa vuorovaikutusta, videomateriaalin tuottamista ja etäosallistumista.

Valmistuminen

Ammattikorkeakoulututkinnosta annettavan todistuksen saamisen edellytyksenä on, että opiskelija suorittaa opiskeluoikeusaikanaan tutkinto-ohjelmansa opinnot henkilökohtaisen opiskelusuunnitelmansa mukaisesti. Lisätietoja tutkintosäännössä.

Valmistuneiden ammatilliset profiilit esimerkkeineen

Valmistuneet kuntoutuksen ohjaajat (AMK) työskentelevät monilla eri tehtävänimikkeillä esim. kuntoutusohjaaja, kuntoutuksen ohjaaja ja etsiväntyön ohjaaja. Lisäksi tehtävänimikkeinä ovat mm. työhönvalmentaja, työuraohjaaja, kuntoutusyhdyshenkilö, projektityöntekijä tai -vastaava, kuntoutus- tai kuntoutuksen asiantuntija.

Kuntoutuksen ohjaajia työskentelee niin julkisella, yksityisellä kuin kolmannella sektorilla sekä yrittäjinä. Tyypillisiä työpaikkoja ja työtehtäviä ovat keskus- ja yliopistosairaaloiden kuntoutusohjauksen sekä kuntien palvelu- ja sosiaaliohjauksen tehtävät, vakuutuskuntoutus, Kela, TE-palvelut, järjestöt, kuntoutuslaitokset sekä eri asiakasryhmille suunnatut ohjaustehtävät asumispalveluyksiköissä.

Jatko-opinnot

Ammattikorkeakoulu tarjoaa koko työuran aikaiseen opiskeluun ja oppimiseen erilaisia lisämahdollisuuksia. Niitä ovat muun muassa ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot, erikoistumiskoulutukset, korkeakouludiplomit, avoimen ammattikorkeakoulun laajat kokonaisuudet sekä täydennyskoulutus.

Ammattikorkeakoulututkinnon opiskelija voi jatkaa opintojaan ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavassa koulutuksessa valmistuttuaan ja vähintään kolmen vuoden työkokemuksen jälkeen. Ylempi ammattikorkeakoulututkinto on ylempi korkeakoulututkinto. Opintoja voi jatkaa myös hakeutumalla esimerkiksi yliopistojen maisterikoulutuksiin tai vastaaviin. Ammattikorkeakoulututkinnon jälkeen on luonnollisesti mahdollista jatkaa myös ulkomaisissa korkeakouluissa Master-tason koulutusohjelmissa.

Jos opiskelija suorittaa ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon, hän voi saada jatko-opintomahdollisuuden yliopistojen tieteellisiin tai taiteellisiin jatko-opintoihin (37 §/558/2009). Kaikkiin jatko-opintoihin on hakeuduttava erikseen.

Suunnittelu

​Koulutuksen sisältöjen suunnittelutyöhön on osallistunut opettajien ohella opiskelijoiden edustajia sekä sosiaali- ja terveysalan edustajia julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin organisaatioista. Järjestetyissä tilaisuuksissa on keskusteltu sosiaali- ja terveysalan yhteisestä sekä ammattikohtaisesta osaamisesta tulevaisuudessa.