Tutkinnon taso

​AMK-tutkinto, alempi korkeakoulututkinto (EQF 6)

Aloitusryhmän koodi

TKN18S1 (päivätoteutus)
TKN18SM (monimuotototeutus)

Opiskelumuodot

Päivä- ja monimuoto-opiskelu (lue tarkemmin alta)

Opintojen rakenne Pepissä

Opinnot (päiväopiskelu)

Opinnot (monimuoto-opiskelu)

Vastuuhenkilö

Luosma Petri

Luosma Petri

Lehtori, Senior Lecturer
Teollisuustekniikka, Industrial Engineering
Teknologia, School of Technology
+358407468605
Näytä lisää
Asiakaslupaus:
Teemme parhaamme käytettävissä olevan ajan puitteissa :)
Tutkinnot:
DI

Tutkinnon kuvaus

JAMKin konetekniikan tutkinto-ohjelmassa on tarjolla sekä päivä- että monimuotototeutus. Päivätoteutuksessa opitaan suuntautumisvalinnan mukaan joko ohjaamaan, kehittämään ja johtamaan tavaratuotantoa erityisesti konepajaympäristössä tai vaihtoehtoisesti opitaan kehittämään ja suunnittelemaan koneita ja laitteita hyödyntäen tietokoneavusteisia CAD- ja 3D-mallinnusohjelmia. Tuotantoteknistä osaamista voidaan laajentaa kunnossapitoon liittyvillä opinnoilla tai tuotekehitykseen liittyvää osaamista mm. ohutlevyrakenteisiin ja käyttäjäkeskeisen suunnitteluun liittyvillä opinnoilla.

Käytäntöön soveltaminen ja yrityksiin tehtävät projekti- ja harjoitustyöt ovat olennaisia osia opiskelussa. Laajan kansainvälisen yhteistyöverkoston ansiosta osassa opintoja ja projekteja on mukana kansainvälisiä opiskelijoita antaen osaltaan valmiuksia kansainvälisyyteen, joita tarvitaan yhä enemmän konetekniikan insinöörin työssä.​

Monimuotototeutus mahdollistaa vähemmän paikka- ja aikasidonnaisen opiskelun. Monimuotototeutuksessa saat vahvan ja laaja-alaisen tuotantotekniikan ja koneensuunnittelun osaamisen.

Tutkintoon liittyvät kelpoisuudet

Ammattialalla ei ole tutkintoon liittyviä ja säädöksiin perustuvia erityisiä kelpoisuusvaatimuksia.

Tavoiteltava osaaminen

Opiskelijan osaamisprofiili määräytyy hänen henkilökohtaisen opiskelusuunnitelmansa kautta.

Konetekniikan tutkinto-ohjelman suoritettuaan opiskelija omaa luonnontieteellisen perusosaamisen, joka mahdollistaa koneteknisten perustaitojen hallitsemisen ja edelleen kehittämisen. Näitä ovat metallitekniikan, koneensuunnittelun ja tuotantotekniikan perustaidot.

Tuotantotekniikkaan suuntautuneet opiskelijat osaavat ohjata, kehittää ja johtaa tavaratuotantoa. Opiskelija syventää osaamistaan tuotantotekniikkaan, toiminnan ohjaukseen, tuotantoautomaatioon ja tuotannon johtamiseen. Lisäksi he voivat laajentaa osaamistaan esim. kunnossapidon toiminnanohjauksen, luotettavuusteknisten analyysien sekä ennakoivan kunnossapidon tietoihin ja taitoihin.

Tuotekehitykseen suuntautuneet opiskelijat osaavat kehittää ja suunnitella koneita ja laitteita hyödyntäen CAD- ja 3D-mallinnusohjelmia. Opiskelija syventää osaamistaan tuotekehitykseen ja koneensuunnitteluun. Lisäksi he voivat laajentaa osaamistaan esim. käyttäjäkeskeiseen suunnitteluun.

Monimuotototeutuksen osaaminen muodostuu kummankin suuntautumisvaihtoehdon osaamisista yhdistäen laaja-alaisesti tavaratuotannon ohjauksen, kehittämisen ja johtamisen taidot sekä koneiden ja laitteiden perussuunnittelun.

Opiskelijalla on hyvät valmiudet itsensä jatkuvaan ammatilliseen kehittämiseen, monipuoliseen viestintään ja tiedonhakuun. Hänellä on yrittäjämäinen ja innovatiivinen asenne sekä valmiuksia toimia yrittäjänä. Hän kykenee toimimaan myös kansainvälisessä työympäristössä.

Tarkennettuna konetekniikan tutkinto-ohjelman suoritettuaan opiskelija (tutkinto-ohjelmassa tavoiteltava osaaminen ja sen yhteys EUR-ACE-vaatimuksiin):

- kykenee itsensä jatkuvaan kehittämiseen, monipuoliseen viestintään ja tiedonhakuun erilaisissa työ- ja kulttuuriympäristöissä sekä omaa oman alansa vahvan eettisen perustan ja yrittäjämäisen asenteen. Opiskelija saa valmiuksia toimia yrittäjänä. (EUR-ACE: Transferable skills, Knowledge and understanding)

- kykenee tekniseen laskentaan ja ymmärtää teknistä dokumentaatiota sekä ymmärtää teknisen alan koti- ja ulkomaisia julkaisuja osaten soveltaa niitä omaan työhönsä (EUR-ACE: Engineering analysis, Investigations)

- ymmärtää automaation merkityksen globaalille teollisuudelle ja tuntee automaatiototeutusten eri tasot teollisuuslaitoksessa. Opiskelija on omaksunut sähkötyöturvallisuuden perusteet. (EUR-ACE: Engineering analysis, Engineering design)

- ymmärtää tärkeimpien koneenosien toimintaperiaatteet ja valintakriteerit. Opiskelija osaa kestävyyteen liittyvää laskentaa ja kykenee mallintamaan koneenosia ja luomaan niistä työpiirustuksia. (EUR-ACE: Engineering analysis, Engineering design, Engineering practice)

- ymmärtää globaalin konepajateollisuuden/tuotannon realiteetit ja kykenee hahmottamaan konepajatuotantoa kokonaisuutena. Opiskelija omaa tuotantotekniikan ja -talouden perusvalmiudet. (EUR-ACE: Knowledge and understanding, Engineering analysis).

Tuotantotekniikkaan suuntautunut opiskelija

- tuntee erilaiset tuotantojärjestelmät ja osaa huomioida ne tehdessään valintoja (EUR-ACE: Engineering analysis, Engineering design)

- osaa ohjata tuotantoa ja tuntee siinä käytettäviä menetelmiä ja ohjelmistoja sekä osaa kehittää prosesseja erilaisia kehittämistekniikoita hyödyntäen (EUR-ACE: Engineering analysis, Engineering design, Investigations, Engineering practice)

- hallitsee konepajatuotannon, erityisesti ohutlevytuotteiden, valmistusteknologiat ja palvelutuotannon perusteet siten, että hän pystyy tekemään perusteltuja valintoja ja kehittämään tuotantoa (EUR-ACE: Engineering analysis, Engineering design, Investigations, Engineering practice)

- tuntee tuotannon johtamisessa tarvittavat tiedot ja taidot. (EUR- ACE: Engineering practice, Transferable skills).

Tuotekehitykseen suuntautunut opiskelija

- osaa kehittää ja suunnitella kansainvälisten asiakkaiden lähtökohdista kustannustehokkaita koneita ja laitteistoja (EUR-ACE: Engineering analysis, Engineering design, Investigations, Engineering Practice)

- on kyky hyödyntää nykyaikaisia ohjelmistoja ja huomioida lujuus-, materiaali- ja valmistustekniset näkökohdat (EUR-ACE: Engineering analysis, Engineering design, Investigations, Engineering practice)

- tuntee toimilaitetekniikan perusteet ja osaa valita siihen käytettäviä laitteita. (EUR-ACE: Engineering analysis, Engineering design, Investigations, Engineering practice).

Tutkinnon profiili

​Konetekniikan insinööri työskentelee uusimpien tekniikoiden suunnittelu- ja käyttöönottotehtävissä konepajojen tuotannossa tai erilaisissa koneiden ja laitteiden tuotekehitys- ja suunnittelutehtävissä. Konetekniikan tutkinto-ohjelman yhteistyö ulkomaalaisten oppilaitosten ja yritysten kanssa antaa opiskelijalle mahdollisuuden vahvaan kansainvälistymiseen. Tutkinto-ohjelma keskittyy erityisesti ohutlevyteknologiaan. Yrittäjyysnäkökulma ja yrittäjämäinen asenne ovat myös leimaa-antavia piirteitä.

Koneinsinöörikoulutuksen opintojen keskeisiä aihealueita ovat suuntautumisvalinnasta riippuen tuotantotekniikka (erityisenä osaamisena tuotantotekniikat, tuotannon ohjaus ja ohutlevyteknologiat) tai tuotekehitys- ja koneensuunnittelu (yleinen koneensuunnittelu) hyödyntäen uusimpia tietoteknisiä suunnitteluohjelmistoja.

Monimuotototeutuksen keskeiset aihealueet ovat tuotantotekniikan, tuotannon ohjauksen ja johtamisen perusteet sekä koneensuunnittelu.

Koneinsinöörikoulutuksen henkilökunta kuten myös opiskelijamme seuraavat jatkuvasti alan kehitystä, jotta pystymme osaltamme vastaamaan kansainvälistyvän elinkeinoelämän haasteisiin. Opintojen aikana opiskelija tekee projektitöitä yhteistyössä yritysten kanssa, opiskelee tietoverkossa sekä todellisuutta vastaavissa virtuaaliympäristöissä.

Koulutus tarjoaa koneinsinööriopiskelijalle mahdollisuuden hankkia monipuoliset tiedot ja valmiudet toimia tuotannon kehitystehtävissä, tuotekehityksessä ja koneensuunnittelijana.

Hyväksilukeminen

Hyväksilukemisen menettelytavat kuvataan tutkintosäännössä ja opinto-oppaassa.

Tutkinto-ohjelmaan hakeminen ja valinta

Opintojen sisältö ja suorittaminen

​Jokainen opiskelija laatii opintojensa alkupuolella opettajatutorin opastuksella henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman, johon on kirjattu suoritettavaksi suunnitellut opintojaksot ja niiden suoritusajankohdat.

Päivätoteutuksessa (kuvio 1) kaksi ensimmäistä lukuvuotta opiskelet muiden konetekniikan opiskelijoiden kanssa luonnontieteellisiä ja koneteknisiä perusopintoja sekä työelämätaitoja, jotka antavat valmiudet suuntaavien ydinopintojen opiskelulle.

Tämän jälkeen suuntaudut valintasi mukaan joko tuotekehitykseen tai tuotantotekniikkaan ja opiskelet ao. ydinopintoja. Valintasi ja mahdollisuuksien mukaan voit laajentaa osaamistasi esim. kunnossapitoon tai käyttäjäkeskeiseen suunnitteluun.

Konetekniikka opinnot päivätoteutus

Kuvio 1. Konetekniikan tutkinto-ohjelman rakenne, päivätoteutus

Konetekniikka opinnot monimuotototeutus

Kuvio 2. Konetekniikan tutkinto-ohjelman rakenne, monimuotototeutus

Monimuotototeutuksessa (kuvio 2) kaksi ensimmäistä lukuvuotta opiskelet luonnontieteellisiä ja koneteknisiä perusopintoja sekä työelämätaitoja, jotka antavat valmiudet konetekniikan ydinopintojen opiskelulle, joita sovellat käytäntöön erityisesti opinnäytetyössä.

Valintasi ja mahdollisuuksien mukaan voit laajentaa osaamistasi lisäksi päivätoteutuksessa olevilla opintojaksoilla kuten esim. tuotantotekniikkaan ja/tai tuotekehitykseen laajemmin, kunnossapitoon tai käyttäjäkeskeiseen suunnitteluun.

Opetuksen toteutustavasta riippumatta erityisesti projektiopinnoissa korostuvat innovointi- ja kehittämisosaaminen, joissa työskennellään mahdollisuuksien mukaan monialaisesti Future Factory -oppimisympäristöissä.

Konetekniikalle on myönnetty kansainvälinen EUR-ACE –Bachelor laatuleima 28.5.2015. Sen ansiosta tutkinto-ohjelmasta valmistuneilla on oikeus käyttää kansainvälisesti tunnustettua EUR-ACE –Bachelor statusta (http://www.enaee.eu/).

Lisätietoja löydät opinto-oppaasta:

Arviointi ja oppimisen ohjaus

Opiskelumuodot

Päiväopiskelussa seurataan viikoittaista työjärjestystä ja siihen liittyy runsaasti luokka- ja laboratoriotiloissa tapahtuvaa lähiopetusta. Tämän lisäksi opiskelijoilla on itsenäisesti (yksin tai ryhmissä) suoritettavia harjoitustöitä ja -tehtäviä.

Monimuoto-opiskeluun osallistuminen edellyttää valmiuksia toimia digitaalisissa oppimisympäristöissä. Monimuoto-opetuksessa yhdistetään itseopiskelua sekä etä- ja lähiopetusta joustavasti toisiinsa aika- ja paikkasidonnaisuuden vähentämiseksi. Tällainen opiskelu vaatii opiskelijalta enemmän itseohjautuvuutta. Monimuoto-opiskelu soveltuu sinulle, mikäli sinulla on aiempaa alaan liittyvää osaamista tai elämäntilanteesi johdosta haluat enemmän joustoja opintojen suorittamisajankohdan tai -paikan suhteen.

Valmistuminen

Ammattikorkeakoulututkinnosta annettavan todistuksen saamisen edellytyksenä on, että opiskelija suorittaa opiskeluoikeusaikanaan tutkinto-ohjelmansa opinnot henkilökohtaisen opiskelusuunnitelmansa mukaisesti. Lisätietoja tutkintosäännössä.

Valmistuneiden ammatilliset profiilit esimerkkeineen

Tutkinto-ohjelma valmentaa teollisuuden tuotannon kehitys- ja asiantuntijatehtäviin tai erityyppisiin tuotekehitys- ja suunnittelutehtäviin. Lisäksi se antaa valmiuksia yrittäjänä toimimiseen ja kokemuksen karttuessa esimiestehtäviin.

Tuotantotekniikka: tuotannon kehittämis- ja ohjaustehtävät. Jos kokemusta on ollut enemmän, niin tuotannon johtaminen.

Tuotekehitys: tuotekehitys- ja koneensuunnittelutehtävät ja kokemuksen karttuessa tuotekehitys- ja suunnittelutoiminnan esimiestehtävät.

Vapaasti valittavilla opinnoilla sinulla on mahdollisuus täydentää opintoja esim. hankintatehtäviä tukevaksi.

Jatko-opinnot

Ammattikorkeakoulu tarjoaa koko työuran aikaiseen opiskeluun ja oppimiseen erilaisia lisämahdollisuuksia. Niitä ovat muun muassa ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot, erikoistumiskoulutukset, korkeakouludiplomit, avoimen ammattikorkeakoulun laajat kokonaisuudet sekä täydennyskoulutus.

Ammattikorkeakoulututkinnon opiskelija voi jatkaa opintojaan ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavassa koulutuksessa valmistuttuaan ja vähintään kolmen vuoden työkokemuksen jälkeen. Ylempi ammattikorkeakoulututkinto on ylempi korkeakoulututkinto. Opintoja voi jatkaa myös hakeutumalla esimerkiksi yliopistojen maisterikoulutuksiin tai vastaaviin. Ammattikorkeakoulututkinnon jälkeen on luonnollisesti mahdollista jatkaa myös ulkomaisissa korkeakouluissa Master-tason koulutusohjelmissa.

Jos opiskelija suorittaa ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon, hän voi saada jatko-opintomahdollisuuden yliopistojen tieteellisiin tai taiteellisiin jatko-opintoihin (37 §/558/2009). Kaikkiin jatko-opintoihin on hakeuduttava erikseen.

Suunnittelu

​Konetekniikan tutkinto-ohjelman tavoitteena on tuottaa elinkeinoelämän tarpeita vastaavia insinöörejä. Tähän perustuen tutkinto-ohjelman osaamistavoitteet on määritelty elinkeinoelämän nykyisten ja tulevien tarpeiden perusteella käyttäen hyväksi yritysten henkilökuntaa, alan asiantuntijoita ja julkisia tulevaisuutta luotaavia tutkimuksia. Koulutuspäällikkö vastaa, koulutusvastaavan kanssa, konetekniikan tutkinto-ohjelman osaamistavoitteiden suunnittelun etenemisen seurannasta ja resurssien hallinnasta.

Osaamistavoitteiden laadintaa tekee työryhmä, joka koostuu tutkinto-ohjelmien opettajista. Työryhmän jäsenet neuvottelevat oman osaamisalueensa elinkeinoelämän edustajien kanssa työelämän osaamistarpeista. Työryhmä kokoaa osaamistavoitteet ja määrittelee ne tutkinto-ohjelmalle.

Osaamistavoitteet jaetaan osaamisalueisiin ja niiden sisäisiin pätevyyksiin sekä sisällytetään tutkinto-ohjelman rakenteeseen eri opintojaksojen muodossa. Osaamistavoitteita käydään läpi neuvottelukunnassa, joka koostuu elinkeinoelämän edustajista, opiskelijajäsenistä, koulutuspäälliköstä ja koulutusvastaavasta.