​Yleistiedot

​Kuvaus

Sosionomin tutkinto-ohjelmassa suoritetaan sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, jonka tutkintonimike on sosionomi (AMK). Sosionomin tutkinto-ohjelmassa opiskelu on käytännönläheistä ja monitieteiseen teoriatietoon ja tutkimukseen perustuvaa. Opintoihin sisältyy tiimi-, luento- ja verkko-opiskelua sekä projektiopintoja ja harjoittelua.

Sosionomi (AMK) voi valmistuttuaan työskennellä sosiaaliohjauksen ja kasvatuksen asiantuntijana kuntien, yritysten ja järjestöjen palveluksessa. Työssään hän edistää yksilöiden ja yhteisöjen hyvinvointia ja tasa-arvoa sekä kehittää sosiaalialan palveluita vastaamaan muuttuvia yhteiskunnallisia tilanteita.

​Tutkinnon taso

AMK-tutkinto, alempi korkeakoulututkinto (EQF 6)

​Aloitusryhmän koodi

SOS17S1

​Tutkintoon liittyvät kelpoisuudet

Sosionomin ammattinimikettä saa käyttää ja ammattia harjoittaa vain tutkinnon suorittanut laillistettu sosionomi. Sosionomin ammattipätevyydestä säädetään laissa sosiaalialan ammattihenkilöistä (817/2015) ja toimintaa valvovat aluehallintovirastot sekä Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto VALVIRA.

Lastentarhanopettajan tehtäviin sosionomilta vaaditaan varhaiskasvatukseen ja sosiaalipedagogiikkaan suuntautuneet, vähintään 60 op laajuiset, opinnot.

​Opinnot

​Tavoiteltava osaaminen

Sosionomin tutkinto-ohjelman suoritettuaan sosionomi (AMK) tuntee hyvinvointia ja sosiaalista turvallisuutta edistävän palvelujärjestelmän, sosiaalisen kuntoutuksen prosessit ja työmuodot sekä sosiaalialan palveluiden tuottamisen tavat ja menetelmät. Hän osaa kehittää palveluita ja palvelurakenteita sekä ennakoida yhteiskunnallisia muutoksia ja tulevia palvelutarpeita. Sosionomi (AMK) osaa tukea ja ohjata asiakkaita kasvun, kehityksen ja oppimisen eri vaiheissa. Hän osaa tukea ja osallistaa perheitä ja muita yhteisöjä heidän arjessaan ja muuttuvissa elämäntilanteissa. Hän toimii asiantuntijana verkostoituvissa ja moniammatillisissa sosiaali- ja terveyspalveluissa sekä kehittämisen ja lähijohtamisen tehtävissä. Työssään hän noudattaa ammatillisia ja eettisiä periaatteita.

​Tutkinnon profiili

Sosionomin erityisosaaminen muodostuu henkilökohtaisen ura- ja opiskelusuunnitelman mukaan valituista sosiaaliohjauksen tai kasvatustyön osaamisalueista. Sosionomin tutkinto-ohjelma on profiloitunut sosiaaliohjaukseen ja sosiaaliseen kuntoutukseen sekä varhaiskasvatukseen, perhetyöhön ja lastensuojeluun. Tutkinto-ohjelman vaihtoehtoisten ammattiopintojen sekä harjoitteluiden kautta opiskelijalla on mahdollisuus hankkia sosiaalialan yrittäjyys- ja kansainvälisyysosaamista.

​Opintojen rakenne Pepissä

Opinnot (päiväopiskelu)

Opinnot (monimuoto-opiskelu)

​Hyväksilukeminen

​Hyväksilukemisen menettelytavat kuvataan tutkintosäännössä ja opinto-oppaassa.

​Tutkinto-ohjelmaan hakeminen ja valinta

​Opintojen sisältö ja suorittaminen

Ensimmäisenä opiskeluvuotena opiskelija hankkii perusosaamisen sosiaali- ja terveysalan asiakastyöstä ja palveluista, toimintaympäristöistä sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä. Hän omaksuu dialogisen, reflektiivisen, yrittäjämäisen ja tutkivan työotteen sekä ammattieettiset periaatteet. Toisena vuonna hän kehittää ammattiosaamistaan sosiaaliohjauksen tai varhaiskasvatuksen asiakastyössä ja -palveluissa, ohjaustehtävissä ja menetelmissä.

Kolmantena ja neljäntenä vuonna opiskelija hankkii lisää osallistavaa yhteiskuntaosaamista, tutkimuksellista kehittämisosaamista ja johtamisosaamista. Opinnäytetyössään ja loppuvaiheen opinnoissaan opiskelija laajentaa, syventää ja soveltaa osaamistaan valitsemallaan sosiaalialan asiantuntijuusalueella työskentelemällä monialaisesti Future Factory -oppimisympäristöissä työelämän toimeksiantojen parissa. Opiskelijan tutkinto voi myös rakentua henkilökohtaisena painotuksena sosiaalialan yrittäjyyteen tai kansainväliseen työhön.

Lisätietoja löydät opinto-oppaasta:

​Arviointi ja oppimisen ohjaus

​Opiskelumuodot

Päiväopiskelu ja monimuoto-opiskelu

Molemmissa opiskelumuodoissa toteutetaan LAB-työskentelyä, joka tarkoittaa työelämän tarpeista sekä tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiohankkeista syntyvien palvelutuotteiden nopeaa testausta tai kokeilua.

Opiskelussa hyödynnetään lisääntyvässä määrin digitaalisia oppimismahdollisuuksia, esimerkiksi e-aineistoja, verkostoissa tapahtuvaa vuorovaikutusta, videomateriaalin tuottamista ja etäosallistumista.

​Valmistuminen

​Ammattikorkeakoulututkinnosta annettavan todistuksen saamisen edellytyksenä on, että opiskelija suorittaa opinto-oikeusaikanaan tutkinto-ohjelmansa opinnot henkilökohtaisen opiskelusuunnitelmansa mukaisesti.

Jyväskylän ammattikorkeakoulu antaa valmistuvalle opiskelijalle todistuksen sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinnon (210 op) suorittamisesta. Todistukseen liitetään opintokortti, johon lastentarhanopettajan pätevyyteen vaadittavat opinnot suorittaneet sosionomit (AMK) saavat erillisen maininnan.

Lisätietoja tutkintosäännössä.

​Työllistyminen ja jatko-opinnot

​Valmistuneiden ammatilliset profiilit esimerkkeineen

Sosionomi (AMK) työllistyy pääosin kuntien ja sosiaalialan yksityisen sektorin sekä järjestöjen asiantuntijatehtäviin, eniten erilaisiin ohjaus- ja kasvatustehtäviin sekä palveluyksiköiden johto- ja esimiestehtäviin.

​Jatko-opinnot

Ammattikorkeakoulu tarjoaa koko työuran aikaiseen opiskeluun ja oppimiseen erilaisia lisämahdollisuuksia. Niitä ovat muun muassa ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot, erikoistumiskoulutukset, korkeakouludiplomit, avoimen ammattikorkeakoulun laajat kokonaisuudet sekä täydennyskoulutus.

Ammattikorkeakoulututkinnon opiskelija voi jatkaa opintojaan ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavassa koulutuksessa valmistuttuaan ja vähintään kolmen vuoden työkokemuksen jälkeen. Ylempi ammattikorkeakoulututkinto on ylempi korkeakoulututkinto. Opintoja voi jatkaa myös hakeutumalla esimerkiksi yliopistojen maisterikoulutuksiin tai vastaaviin. Ammattikorkeakoulututkinnon jälkeen on luonnollisesti mahdollista jatkaa myös ulkomaisissa korkeakouluissa Master-tason koulutusohjelmissa.

Jos opiskelija suorittaa ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon, hän voi saada jatko-opintomahdollisuuden yliopistojen tieteellisiin tai taiteellisiin jatko-opintoihin (37 §/558/2009). Kaikkiin jatko-opintoihin on hakeuduttava erikseen.

​Muut tiedot

​Suunnittelu

Koulutuksen suunnittelu perustuu laajaan kirjallisuuskatsaukseen ja analyysiin sosiaali- ja terveysalan toimintaympäristön tulevaisuudesta sekä asiantuntijoiden haastatteluihin tulevaisuuden osaamisesta. Suunnittelutyöhön ovat osallistuneet opettajien ohella sekä opiskelijoiden edustajat että sosiaali- ja terveysalan julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin organisaatioiden edustajat. Suunnittelutapaamisissa on kartoitettu sosiaali- ja terveysalan yhteistä osaamista sekä ammattikohtaisia tulevaisuuden osaamisia.

​Yhteystiedot

​Raija Lundahl, koulutusvastaava, +358 40 833 7316
etunimi.sukunimi@jamk.fi
Piippukatu 2
40100 Jyväskylä