​Yleistiedot

​Kuvaus

Sairaanhoitajan tutkinto-ohjelmasta valmistunut sairaanhoitaja (AMK) suunnittelee, toteuttaa ja kehittää hyvinvointia ja terveyttä edistävää, ylläpitävää ja kuntouttavaa sekä sairauksia ehkäisevää ja parantavaa hoitotyötä ja saattohoitotyötä. Ihmisläheisessä työssä korostuu asiakkaiden/potilaiden hoidon tarpeen arviointi, tukeminen, ohjaaminen ja hoitaminen moniammatillisissa tiimeissä sekä hoitotyön kehittäminen ja johtaminen.

Opiskelu on käytännönläheistä. Harjoittelua opinnoista on noin kolmasosa. Osa opiskelusta toteutetaan monialaisesti muiden opiskelijoiden kanssa simulaatio-oppimisympäristöissä sekä työelämälähtöisissä projekteissa hyödyntäen verkko- ja projektioppimista. Aiemmin hankittu osaaminen voidaan hyväksilukea ja siten nopeuttaa valmistumista. Opinnot mahdollistavat oman urapolun rakentamisen esimerkiksi yrittäjyys- ja kansainvälisyysvalmiuksien kehittämiseen panostamalla. Kansainvälistä kokemusta voi hankkia tekemällä osan teoriaopinnoista tai harjoittelusta ulkomailla.​

​Tutkinnon taso

AMK-tutkinto, alempi korkeakoulututkinto (EQF 6)

​Aloitusryhmän koodi

SAR18K1, SAR18KM

​Tutkintoon liittyvät kelpoisuudet

Sairaanhoitaja (AMK) ammattinimikettä saa käyttää ja ammattia harjoittaa vain tutkinnon suorittanut laillistettu sairaanhoitaja (AMK).

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira laillistaa sairaanhoitajan (AMK) tutkinnon suorittaneet terveydenhuollon ammattihenkilöstöstä asetetun lain (559/949) mukaisesti.

Koulutus täyttää Euroopan unionin direktiivin  (2013/55/EU) vaatimukset ammattipätevyyden tunnustamisesta.

​Opinnot

​Tavoiteltava osaaminen

Jyväskylän ammattikorkeakoulun sairaanhoitajan tutkinto-ohjelman osaamistavoitteet perustuvat JAMK:n Opetussuunnitelmatyön perusteet 2017 asiakirjaan sekä kansallisiin ja kansainvälisiin sairaanhoitajan tutkinto-ohjelmakohtaisiin osaamisiin.

Opetussuunnitelman mukaisesti tutkinto-ohjelmasta valmistuu laaja-alaisen hoitotyön osaamisen hallitsevia ammattilaisia, jotka kykenevät ammattialan tietojen ja taitojen kriittiseen soveltamiseen hoitotyön erilaisissa, monikulttuurisissa toimintaympäristöissä. He kykenevät toimimaan hoitotyön asiantuntijatehtävissä käyttäen toimintansa perustana tutkimustietoa. Heillä on vahva sisäisen yrittäjyyden kulttuuri ja he haluavat toimia yrittäjämäisesti. He osaavat toimia hoitotyön eettisten periaatteiden mukaisesti ja ottaa vastuuta sekä itsensä että työyhteisön jatkuvasta kehittämisestä.

​Tutkinnon profiili

Sairaanhoitajan (AMK) tutkinto profiloituu perheiden hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen, vahvaan kliiniseen osaamiseen, kansainvälisyyteen sekä yrittäjyyteen. Opinnoissa painottuu moniasiantuntijuuteen perustuva tiimityöskentely sekä mahdollisuus kehittää omaa hoitotyön ammatillista osaamista digitaalisten menetelmien, kansainvälisyyden ja/tai yrittäjyyden näkökulmista. Tutkinto-ohjelma antaa opiskelijalle mahdollisuuden vahvistaa innovaatio-osaamista ja työelämäkontakteja tuottamalla yhteisiä, monialaisia sekä työelämälähtöisiä opintokokonaisuuksia, esimerkiksi harjoittelu monialaisessa opiskelijamoduulissa.

​Opintojen rakenne Pepissä

Opinnot (päiväopiskelu)

Opinnot (monimuoto-opiskelu)

​Hyväksilukeminen

Hyväksilukemisen menettelytavat kuvataan tutkintosäännössä ja opinto-oppaassa.

​Tutkinto-ohjelmaan hakeminen ja valinta

​Opintojen sisältö ja suorittaminen

Sairaanhoitajatutkinnon opinnot perustuvat hoitotieteen lisäksi muihin sitä tukeviin terveystieteisiin ja tieteenaloihin kuten luonnon- ja lääketieteeseen, yhteiskunta- ja käyttäytymistieteisiin.

Ensimmäisen vuoden opinnoissa perehdytään moniammatillisissa opiskelijaryhmissä sosiaali- ja terveysalan toimintaympäristöön ja asiakkuuteen sekä hyvinvoinnin, terveyden ja toimintakyvyn edistämiseen. Toisena ja kolmantena opiskeluvuotena hankitaan näyttöön perustuvaa teoreettista ja kliinistä hoitotyön osaamista vahvistaen hoitotyön päätöksentekotaitoja, ohjaus- ja opetusosaamista sekä sosiaali- ja terveyspalveluiden laatuun ja turvallisuuteen liittyvää osaamista. Viimeisen puolen vuoden aikana opiskelija voi syventää ammatillista osaamistaan kehittyvän hoitotyön asiantuntijuuden opintokokonaisuudessa suuntaamalla opintojaan valitsemalleen hoitotyön alueelle. Kehittyvän asiantuntijuuden opinnoissa opiskelija vahvistaa myös johtamisen ja yrittäjyyden sekä hoitotyön eettisyyden ja ammatillisuuden osaamistaan. Sairaanhoitajatutkinnon opintoihin sisältyy opinnäytetyö, joka on työelämän kehittämistarpeiden pohjalta toteutettava tutkimus-, kehittämis- tai innovaatiotyö.

Opiskelusta noin kolmasosa toteutuu ammattitaitoa edistävänä harjoitteluna opiskelijan henkilökohtaisen opiskelu- ja urasuunnitelman (HOPS) mukaisesti sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa julkisella ja/tai yksityisellä sektorilla, projekteissa sekä Jyväskylän ammattikorkeakoulun simulaatioympäristöissä. Opiskelija voi myös kehittää osaamistaan suorittaen teoriaopintoja ja/tai ammattitaitoa edistävää harjoittelua ulkomailla joko englanninkielellä tai muilla hallitsemillaan kielillä. Tutkintoon sisältyvistä opinnoista osa suoritetaan kotimaassa englanninkielisinä.

Osan opinnoista voi suorittaa tutkimus- ja kehittämishankkeissa ja/tai yrittäjyysosaamista kehittävissä ympäristöissä, kuten osuuskuntatoiminnassa tai Future Factory -toimintamallin labeissa oman henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaisesti.

Sairaanhoitajan rakenne kevät 2017

Lisätietoja löydät opinto-oppaasta:

​Arviointi ja oppimisen ohjaus

​Opiskelumuodot

Päiväopiskelu tai monimuoto-opiskelu

Opiskelumuodoksi voi valita joko kokopäiväopiskelun päiväopiskeluryhmässä tai työn ohessa opiskelun monimuoto-opiskeluryhmässä.

Päiväopiskelussa opiskelijat muodostavat opintojen alussa moniammatillisia tiimejä. Tiimissäsi opiskelee sosiaali- ja terveysalan eri tutkinto-ohjelmien opiskelijoita. Tiimit toimivat itseohjautuvasti ja vastuullisesti erilaisissa oppimistilanteissa, esim. projekteissa. Opiskelijoiden yhteinen perusosaaminen sosiaali- ja terveysalalla työskentelyn pohjaksi rakentuu tiimidialogin avulla. Ensimmäisen opiskeluvuoden jälkeen tiimityöskentely jatkuu oman alan opiskelijoiden kanssa.

Tiimissä opitaan yhdessä tekemällä ja vuoropuhelun merkitys korostuu oppimisessa. Tiimin oma valmentaja tukee oppimista. Tiimiopiskelu sisältää dialogitreenejä, luentoja, tiimin yhteisiä ja yksilöllisiä oppimistehtäviä, tenttejä, verkko-opintoja ja ammattitaitoa edistävää harjoittelua sekä osallistumista työelämän hankkeisiin. Päivätoteutus edellyttää osallistumista opintoihin arkipäivisin.

Monimuoto-opiskelussa yhdistyvät verkko-opiskelu, itsenäinen opiskelu, ryhmätyöskentely ja kontaktiopiskelu. Työtapoina ovat oppimistehtävät, luennot, pienryhmätyöskentely ja ohjaus. Opiskelu edellyttää sinulta itsenäistä ja aktiivista opiskeluotetta, motivaatiota ja halua ottaa vastuuta omasta oppimisestasi. Verkko-opiskelu edellyttää tietotekniikan perustaitoja, tietoliikenneyhteyksiä ja välineitä. Ensimmäisenä vuonna opiskelijat kokoontuvat opiskelemaan monialaisiin tiimeihin noin kahtena päivänä kuukaudessa. Lisäksi opintoihin voi sisältyä joitakin teemaviikkoja. Seuraavien vuosien opintoihin liittyy erimittaisia kontaktiopinto- ja harjoittelujaksoja. Monimuoto-opiskelu soveltuu sinulle, mikäli sinulla on aiempaa alaan liittyvää osaamista tai elämäntilanteesi johdosta haluat enemmän joustoja opintojen suorittamisajankohdan tai -paikan suhteen.

​Valmistuminen

Ammattikorkeakoulututkinnosta annettavan todistuksen saamisen edellytyksenä on, että opiskelija suorittaa opinto-oikeusaikanaan tutkinto-ohjelmansa opinnot henkilökohtaisen opiskelusuunnitelmansa mukaisesti. Lisätietoja tutkintosäännössä.

​Työllistyminen ja jatko-opinnot

​Valmistuneiden ammatilliset profiilit esimerkkeineen

Sairaanhoitaja (AMK) työllistyy sosiaali- ja terveyspalveluiden erilaisiin tehtäviin julkisella ja yksityisellä sektorilla sekä järjestöissä. Sairaanhoitaja (AMK) työskentelee hoitotyön asiantuntijatehtävissä esimerkiksi terveyskeskusten ja poliklinikoiden vastaanotoilla, terveyskeskusten ja sairaaloiden osastoilla sekä kotihoidossa, hoito- ja hoiva-alan yrityksissä, järjestöissä, projektitehtävissä. Sairaanhoitaja (AMK) voi työskennellä myös yrittäjänä ja kansainvälisissä tehtävissä.

​Jatko-opinnot

Ammattikorkeakoulu tarjoaa koko työuran aikaiseen opiskeluun ja oppimiseen erilaisia lisämahdollisuuksia. Niitä ovat muun muassa ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot, erikoistumiskoulutukset, korkeakouludiplomit, avoimen ammattikorkeakoulun laajat opintokokonaisuudet sekä täydennyskoulutus esimerkkinä sairaanhoitajan lääkkeenmääräämiskoulutus.

Sairaanhoitaja (AMK) tutkinnon suorittanut laillistettu terveydenhuollon ammattihenkilö voi vähintään kolmen vuoden työkokemuksen jälkeen hakea opiskelijaksi sosiaali- ja terveysalan ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavaan koulutukseen (90 op). Sosiaali- ja terveysalan ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavia koulutuksia Jyväskylän ammattikorkeakoulussa ovat esimerkiksi Terveyden edistäminen, Kliininen asiantuntija ja Sosiaali- ja terveysalan johtaminen. Opintoja voi jatkaa myös hakeutumalla yliopistojen maisterikoulutuksiin. Ammattikorkeakoulututkinnon jälkeen on mahdollista jatkaa myös ulkomaisissa korkeakouluissa Master-tason koulutusohjelmissa.

Jos opiskelija suorittaa ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon, hän voi saada jatko-opintomahdollisuuden yliopistojen tieteellisiin tai taiteellisiin jatko-opintoihin (37 §/558/2009).

​Muut tiedot

​Suunnittelu

Sairaanhoitajan tutkinto-ohjelman suunnittelutyön perustana ovat Euroopan Unionin asettama ammattipätevyysdirektiivi (2013/55/EU), terveydenhuollon ammattihenkilöstöä koskevan lain (559/1994) ja asetuksen (564/1994) koulutukselle asettamat vaatimukset, Sairaanhoitajan valtakunnalliset osaamisalueet ja -vaatimukset (2015), sekä Jyväskylän ammattikorkeakoulun ammattikorkeakoulututkintoon johtavien tutkinto-ohjelmien opetussuunnitelmien perusteet 2017.

Tutkinto-ohjelman suunnittelutyöhön ja opetussuunnitelman osaamistavoitteiden määrittelemiseen on osallistunut opettajakunnan ohella hoitotyön opiskelijoita sekä työelämän edustajia perusterveydenhuollon avo- ja laitoshoidosta sekä erikoissairaanhoidosta.

Tutkimustiedon ja työelämästä nousevan ennakointitiedon pohjalta opintojaksojen sisältöjä tarkistetaan vuosittain työelämässä vaadittavan osaamisen varmentamiseksi.

​Yhteystiedot

​Hannele Tyrväinen, koulutusvastaava, +358 400 976 749
etunimi.sukunimi@jamk.fi
Piippukatu 2
40100 Jyväskylä