​Yleistiedot

​Kuvaus

Sähkö- ja automaatiotekniikan tutkinto-ohjelman suoritettuaan opiskelijalla on vahva automaatio- ja sähkötekniikan perusosaaminen. Opiskelija voi suuntautua opinnoissaan joko automaatiotekniikkaan tai sähkötekniikkaan ja kehittyä alansa asiantuntijaksi.

Tutkinto-ohjelmassa on tarjolla sekä päivä- että monimuotototeutus. Monimuotototeutus mahdollistaa vähemmän paikka- ja aikasidonnaisen opiskelun.

​Tutkinnon taso

AMK-tutkinto, alempi korkeakoulututkinto (EQF 6)

​Aloitusryhmän koodi

TSA17S1 (päivätoteutus)
TSA17SM (monimuotototeutus)

​Tutkintoon liittyvät kelpoisuudet

Ammattialalla ei ole tutkintoon liittyviä ja säädöksiin perustuvia erityisiä kelpoisuusvaatimuksia.

​Opinnot

​Tavoiteltava osaaminen

Opiskelijan osaamisprofiili määräytyy hänen henkilökohtaisen opiskelusuunnitelmansa kautta.

Tutkinto-ohjelman opiskelija osaa soveltaa matematiikan ja fysiikan peruslainalaisuuksia oman alan ongelmiensa ratkaisemiseen. Hän pystyy hyödyntämään ICT-teknologiaa päivittäisessä työssään. Hänellä on hyvä sähkötekninen perusosaaminen.

Automaatiotekniikkaan suuntautunut opiskelija osaa suunnitella kiinteistöjen, tuotantolinjojen ja yritysten tuotteiden sisältämää automaatiota, mittauksia, ohjauksia, säätöjä ja käyttöliittymänäyttöjä. Hän tuntee automaatiototeutusten eri tasot teollisuuslaitoksessa sekä teollisuuden keskeiset osaprosessit. Hän osaa suunnitella ja toteuttaa ohjausjärjestelmiä ja pystyy arvioimaan eri vaihtoehtoja ohjaus- ja säätöratkaisuiksi.

Sähkötekniikkaan suuntautunut opiskelija pystyy toteuttamaan sähkösuunnittelua teollisuus- ja kiinteistökohteisiin sekä jakeluverkkoihin. Hän tuntee yleisimpien sähkökoneiden- ja laitteiden toimintaperiaatteet. Opiskelija hallitsee suunnittelussa käytettävät laskenta- sekä mitoitusmenetelmät ja suunnittelutyökalujen käytön. Hän osaa soveltaa suunnittelussa käytettäviä standardeja ja toteuttaa niiden mukaisen dokumentoinnin. Hän ymmärtää myös sähköturvallisuussäädösten sekä standardien tärkeyden ja kykenee soveltamaan niitä tehtävissään.

Opiskelijalla on hyvät valmiudet itsensä jatkuvaan ammatilliseen kehittämiseen, monipuoliseen viestintään ja tiedonhakuun. Hänellä on yrittäjämäinen ja innovatiivinen asenne sekä valmiuksia toimia yrittäjänä. Hän kykenee toimimaan myös kansainvälisessä työympäristössä.

​Tutkinnon profiili

Automaatiotekniikka on voimakkaasti kehittyvä tekniikan alue ja teollisuuden tuotantolinjojen automatisointi on jatkuvassa kasvussa. Automaatiota käytetään erilaisten tuotteiden valmistuslinjojen, teollisuuslaitosten, kiinteistöjen, kuljetus/kulkuvälineiden, työstö- ja työkoneiden automaattiseen ohjaukseen. Automaatioala ja robotiikka nähdään myös JAMK:n strategiassa tärkeänä painopistealana. Älykkäät sähköverkot, hajautettu energiantuotanto, energiatehokkaat ratkaisut ja sähkökäyttöjen lisääntyminen mm. liikenteessä ovat tulevaisuutta.

Merkittävä osa ammattiopinnoista toteutetaan käytännönläheisinä laboratoriotöinä ja projekteina, jotka kehittävät opiskelijan ryhmätyötaitoja ja kommunikointivalmiuksia. Monipuoliset laboratorio- ja oppimisympäristöt tarjoavat mahdollisuuden kehittyä huipputeknologian ammattilaiseksi. Opetuksen toteutustavasta riippumatta erityisesti projektiopinnoissa korostuvat innovointi- ja kehittämisosaaminen, joissa työskennellään mahdollisuuksien mukaan monialaisesti Future Factory -oppimisympäristöissä. Yrityksistä kutsuttavat vierailijaluennoitsijat tuovat omalta osaltaan opiskelijoille käytännön tietoa.

Ammattikorkeakoulun tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminta mahdollistaa oma-aloitteiselle ja aktiiviselle opiskelijalle erinomaisten työelämäkontaktien solmimisen sekä alan asiantuntijuuden syvenemisen. Kansainvälistymistä tuetaan monin tavoin ja opiskelijavaihto tai harjoittelu voidaan suunnitella osaksi henkilökohtaista opintopolkua. Yrittäjämäiseen ajatteluun ja toimintaan kannustetaan kaikissa opinnoissa.

​Opintojen rakenne Pepissä

Opinnot (päiväopiskelu)

Opinnot (monimuoto-opiskelu)

​Hyväksilukeminen

​Hyväksilukemisen menettelytavat kuvataan tutkintosäännössä ja opinto-oppaassa.

​Tutkinto-ohjelmaan hakeminen ja valinta

​Opintojen sisältö ja suorittaminen

Opintosuunnitelman rakenne ja opintojaksojen toteutuksien ajoitukset ovat erilaiset päivä- ja monimuotototeutuksessa. Monimuotototeutus on esitetty kuviossa 2.

Jokainen opiskelija laatii opintojensa alkupuolella opettajatutorin opastuksella henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman, johon on kirjattu suoritettavaksi suunnitellut opintojaksot ja niiden suoritusajankohdat.

Sähkö- ja automaatiotekniikan päivätoteutus

Kuvio 1. Päivätoteutus

Sähkö- ja automaatiotekniikka monimuoto

Kuvio 2. Monimuotototeutus

Lisätietoja löydät opinto-oppaasta:

​Arviointi ja oppimisen ohjaus

​Opiskelumuodot

Päiväopiskelu ja monimuoto-opiskelu​​

Päiväopiskelussa seurataan viikoittaista lukujärjestystä ja siihen liittyy runsaasti luokka- ja laboratoriotiloissa tapahtuvaa lähiopetusta. Tämän lisäksi opiskelijoilla on itsenäisesti (yksin tai ryhmissä) suoritettavia harjoitustöitä ja tehtäviä.

Monimuoto-opiskeluun osallistuminen edellyttää valmiuksia toimia digitaalisissa oppimisympäristöissä. Monimuoto-opetuksessa yhdistetään itseopiskelua sekä etä- ja lähiopetusta joustavasti toisiinsa aika- ja paikkasidonnaisuuden vähentämiseksi. Tällainen opiskelu vaatii opiskelijalta enemmän itseohjautuvuutta. Monimuoto-opiskelu soveltuu sinulle, mikäli sinulla on aiempaa alaan liittyvää osaamista tai elämäntilanteesi johdosta haluat enemmän joustoja opintojen suorittamisajankohdan tai -paikan suhteen.

​Valmistuminen

​Ammattikorkeakoulututkinnosta annettavan todistuksen saamisen edellytyksenä on, että opiskelija suorittaa opinto-oikeusaikanaan tutkinto-ohjelmansa opinnot henkilökohtaisen opiskelusuunnitelmansa mukaisesti. Lisätietoja tutkintosäännössä.

​Työllistyminen ja jatko-opinnot

​Valmistuneiden ammatilliset profiilit esimerkkeineen

Automaatiojärjestelmien osaajia tarvitaan mm. teollisuusprosessien ohjauksessa ja valvonnassa. Ohjausjärjestelmien käyttö kiinteistöissä lisääntyy koko ajan. Automaatioinsinöörin työtehtäviä ovat mm. järjestelmien ja laitteiden hankinta, määrittely ja suunnittelu, tuotekehitystyö, ohjelmointi ja käyttö- sekä kunnossapitotehtävät.

Sähköjärjestelmien ja -laitteiden sekä erilaisten mittausjärjestelmien osaajia tarvitaan nyt ja tulevaisuudessa. Sähkösuunnittelua tarvitaan mm. jakeluverkoihin, teollisuusympäristöihin tai kiinteistöihin. Sähköinsinöörin pitää tuntea erilaiset sähkötekniikan tuotteet (moottorit, muuntajat) ja komponentit. Sähköturvallisuus- ja standardisointiosaaminen ovat välttämättömiä. Sähköinsinöörin työtehtäviä ovat mm. sähkösuunnittelu, tuotekehitystyö, käyttö- ja kunnossapitotehtävät, tutkimus ja valvonta sekä toiminnan johtaminen.

Työpaikkana voi olla esim. prosessiteollisuuden tuotantolaitos, konepaja, laitetoimittaja, voimalaitos tai suunnittelutoimisto. Työtehtävät voivat olla myös johtamisen ja hallinnon, myynnin ja markkinoinnin, teknisen ostotoiminnan sekä asiakaspalvelun, koulutuksen ja konsultoinnin alalta. Työtä tehdään usein kansainvälisissä projekteissa aluksi projektiryhmän jäsenenä ja riittävän kokemuksen myötä projektiryhmän vetäjänä tai yrittäjänä. Työhön kuuluu paljon tiiminä työskentelyä, palavereja ja usein myös matkustamista.

Tärkeitä taitoja ovat ongelmanratkaisutaidot, yhteistyötaidot, asiakaspalveluhenkisyys ja kielitaito. Alan kehityksen seuraaminen ja uusien asioiden omaksuminen on välttämätöntä.

​Jatko-opinnot

​Ammattikorkeakoulu tarjoaa koko työuran aikaiseen opiskeluun ja oppimiseen erilaisia lisämahdollisuuksia. Niitä ovat muun muassa ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot, erikoistumiskoulutukset, korkeakouludiplomit, avoimen ammattikorkeakoulun laajat kokonaisuudet sekä täydennyskoulutus.

Ammattikorkeakoulututkinnon opiskelija voi jatkaa opintojaan ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavassa koulutuksessa valmistuttuaan ja vähintään kolmen vuoden työkokemuksen jälkeen. Ylempi ammattikorkeakoulututkinto on ylempi korkeakoulututkinto. Opintoja voi jatkaa myös hakeutumalla esimerkiksi yliopistojen maisterikoulutuksiin tai vastaaviin. Ammattikorkeakoulututkinnon jälkeen on luonnollisesti mahdollista jatkaa myös ulkomaisissa korkeakouluissa Master-tason koulutusohjelmissa.

Jos opiskelija suorittaa ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon, hän voi saada jatko-opintomahdollisuuden yliopistojen tieteellisiin tai taiteellisiin jatko-opintoihin (37 §/558/2009). Kaikkiin jatko-opintoihin on hakeuduttava erikseen.

​Muut tiedot

​Suunnittelu

Sähkö- ja automaatiotekniikan tutkinto-ohjelman tavoitteena on tuottaa elinkeinoelämän tarpeita vastaavia AMK-insinöörejä. Tähän perustuen tutkinto-ohjelman osaamistavoitteet on määritelty elinkeinoelämän nykyisten ja tulevien tarpeiden perusteella käyttäen hyväksi yritysten henkilökuntaa, alan asiantuntijoita ja julkisia tulevaisuutta luotaavia tutkimuksia. Tiimiesimies vastaa yhdessä koulutusvastaavan kanssa tutkinto-ohjelman osaamistavoitteiden suunnittelun etenemisen seurannasta ja resurssien hallinnasta.

Osaamistavoitteiden laadintaa tehdään sähkö- ja automaatiotekniikan tiimissä, joka koostuu tutkinto-ohjelman asiantuntijoista. Osaamistavoitteiden laadinnassa hyödynnetään EUR-ACE-kriteeristöä sekä alalla valtakunnallisesti sovittuja kriteeristöjä. Tiimin jäsenet neuvottelevat oman osaamisalueensa elinkeinoelämän edustajien kanssa työelämän osaamistarpeista.

Osaamistavoitteet jaetaan osaamisalueisiin ja niiden sisäisiin osaamisiin sekä sisällytetään tutkinto-ohjelman rakenteeseen eri opintojaksojen muodossa. Osaamistavoitteita käydään läpi neuvottelukunnassa, joka koostuu elinkeinoelämän edustajista, opiskelijajäsenistä sekä sähkö- ja automaatiotiimin edustajista.

​Yhteystiedot

Sirpa Hukari, koulutusvastaava, +358 40 716 7526
etunimi.sukunimi@jamk.fi
Rajakatu 35
40200 Jyväskylä