​Yleistiedot

​Kuvaus

Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan tutkinto-ohjelmassa saat valmiudet talonrakentamisen rakennesuunnittelutehtäviin sekä rakennusalan asiantuntijana johdat ja suunnittelet rakentamiseen ja kiinteistöön liittyviä asioita.​​

​Tutkinnon taso

AMK-tutkinto, alempi korkeakoulututkinto (EQF 6)

​Aloitusryhmän koodi

TRY17S1

​Tutkintoon liittyvät kelpoisuudet

Maankäyttö- ja rakennuslain sekä asetuksen mukaiset opinnot.

​Opinnot

​Tavoiteltava osaaminen

Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan tutkinto-ohjelmasta valmistuvalla insinöörillä on laajat tiedot ja taidot rakennusteknisen suunnittelun ja rakentamisen kokonaisuuden hallitsemiseksi. Hänellä on valmiudet toimia alan johtamis-, hallinto- ja suunnittelutehtävissä. Valmistuvalla insinöörillä on myös tiedot kestävän kehityksen ja rakennetun ympäristön yhteisvaatimuksista.

Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan tutkinto-ohjelman suorittaneella asiantuntijalla, tutkintonimikkeeltään insinööri (AMK), on laaja rakennusalan tuntemus, joka kattaa tiedot ja taidot rakennesuunnittelusta rakentamisen tuotannonohjaukseen. Valmistuvalla insinöörillä on näkemystä rakennusalan tavasta toimia ja kuinka alan sisällä on toimittava.

Opiskelija ymmärtää loogiseen ajatteluun perustuvan matemaattis-luonnontieteellisen ajattelutavan, jolle ammattiopinnot rakentuvat. Lisäksi opiskelija hallitsee vuorovaikutustaitoja kuten viestintä- ja kielitaitoja sekä tietotekniikkaa. Opiskelija ymmärtää myös rakennustekniikan kannalta alansa tärkeimpiä käsitteitä sekä keskeisiä teoreettisia ja ammatillisia tietoja. Opiskelija osaa soveltaa teoreettisia tietoja oman ammatillisen alueensa keskeisiin ongelmakokonaisuuksiin.

Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan tutkinto-ohjelmassa opiskelija voi syventyä rakennesuunnitteluun tai rakentamisen tuotannonohjaukseen.

Opiskelija on perehtynyt tutkinto-ohjelmansa ammattiopintojen kannalta keskeisiin käytännön työtehtäviin sekä osaa soveltaa opittuja tietoja ja taitoja työelämään. Opiskelija on motivoitunut hakemaan lisää työelämään sovellettavissa olevaa teoreettista tietoa. Opiskelija osaa toimia alalle tyypillisissä tavoitteellisissa projekteissa sekä avustajana että tekijänä. Opiskelija tiedostaa raportointitaidot osaksi ammattitaitoaan.

Opiskelijalla on valmiudet soveltaa hankittuja tietoja ja taitoja ammattiopintoihin liittyvissä käytännön asiantuntijatehtävissä. Opiskelija osaa toimia itsenäisesti ja päämäärätietoisesti, ymmärtää kriittisyyden merkityksen sekä omaa luovuutta ja kykyä ratkaista ongelmia.

Tutkinto-ohjelman opiskelijat ovat pääsääntöisesti kaikki opiskelun aikaiset kesälomajaksot rakennusalan tehtävissä ja osa opiskelijoista myös lyhyemmät jaksot töissä yrityksissä. Opintojen loppuvaiheessa opiskelijat voivat osallistua T&K-projekteihin, jotka toteutetaan yrityksille toteutettuina toimeksiantoina. Lisäksi työelämävalmiuksia hankitaan ohjatuissa harjoittelussa ja opinnäytetyössä, jotka tehdään aina yrityksiin.

​Tutkinnon profiili

Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan tutkinto-ohjelman suorittaneella asiantuntijalla, tutkintonimikkeeltään insinööri (AMK), on laaja rakennusalan tuntemus, joka kattaa tiedot ja taidot rakennesuunnittelusta rakentamisen tuotannonohjaukseen. Valmistuvalla insinöörillä on näkemystä rakennusalan tavasta toimia ja kuinka alan sisällä on toimittava​.

​Opintojen rakenne Pepissä

Opinnot

​Hyväksilukeminen

​Hyväksilukemisen menettelytavat kuvataan tutkintosäännössä ja opinto-oppaassa.

​Tutkinto-ohjelmaan hakeminen ja valinta

​Opintojen sisältö ja suorittaminen

​Ylläolevan kuvauksen mukaisesti kaksi ensimmäistä lukuvuotta opiskelet luonnonteellisiä ja rakennusteknisiä perusaineita, rakennustekniset perusaineet jatkuvat vielä kolmannellakin lukukaudella. Tämän jälkeen opiskelet rakennustekniikan suuntaavia ammattiopintoja, jotka lisäävät tietouttasi rakennesuunnittelusta ja rakentamistaloudesta.

Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka opinnot

Opiskelija voi suorittaa osan opinnoistaan ammattikorkeakoulun yhteisessä yrittäjyyden JAMK Generator –kehittämisympäristön opintopolulla tai osallistumalla Future Factory –toimintamallin labeihin.

Lisätietoja löydät opinto-oppaasta:

​Arviointi ja oppimisen ohjaus

​Opiskelumuodot

​Päiväopiskelu

​Valmistuminen

​Ammattikorkeakoulututkinnosta annettavan todistuksen saamisen edellytyksenä on, että opiskelija suorittaa opinto-oikeusaikanaan tutkinto-ohjelmansa opinnot henkilökohtaisen opiskelusuunnitelmansa mukaisesti. Lisätietoja tutkintosäännössä.

​Työllistyminen ja jatko-opinnot

​Valmistuneiden ammatilliset profiilit esimerkkeineen

Eteneminen uralla on varmaa, kun hyvät rakennusinsinöörin perustaidot ovat aloittavalla insinöörillä hallinnassa. ​Vankat rakennusinsinöörin perustaidot ja omat henkilökohtaiset ominaisuudet, halu oppia uusia asioita ja oikea asenne työhön/suunnittelutyöhön takaavat mahdollisuuden hyvään urakehitykseen rakennusinsinöörin tehtävissä. Samat asiat pätevät tuotantoon suuntautuneilla rakennusinsinööreillä, työmaainsinööristä rakennusliikkeen johtajaksi. Rakennusinsinöörejä työllistää myös yhteiskunnan organisaatiot kaupungit, kunnat ja valtio. Kaikissa työtehtävissä menestymisen ja urakehityksen onnistumisen suurimmista perusedellytyksistä on perustaitojen hallinta ja halu pysyä ajan tasaisena muuttuvassa maailmassa.​

​Jatko-opinnot

Ammattikorkeakoulu tarjoaa koko työuran aikaiseen opiskeluun ja oppimiseen erilaisia lisämahdollisuuksia. Niitä ovat muun muassa ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot, erikoistumiskoulutukset, korkeakouludiplomit, avoimen ammattikorkeakoulun laajat kokonaisuudet sekä täydennyskoulutus.

Ammattikorkeakoulututkinnon opiskelija voi jatkaa opintojaan ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavassa koulutuksessa valmistuttuaan ja vähintään kolmen vuoden työkokemuksen jälkeen. Ylempi ammattikorkeakoulututkinto on ylempi korkeakoulututkinto. Opintoja voi jatkaa myös hakeutumalla esimerkiksi yliopistojen maisterikoulutuksiin tai vastaaviin. Ammattikorkeakoulututkinnon jälkeen on luonnollisesti mahdollista jatkaa myös ulkomaisissa korkeakouluissa Master-tason koulutusohjelmissa.

Jos opiskelija suorittaa ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon, hän voi saada jatko-opintomahdollisuuden yliopistojen tieteellisiin tai taiteellisiin jatko-opintoihin (37 §/558/2009). Kaikkiin jatko-opintoihin on hakeuduttava erikseen.

​Muut tiedot

​Suunnittelu

Opetussuunnitelman osaamistavoitteet on laadittu yhdessä muiden rakennusinsinöörikoulutusta antavien ammattikorkeakoulujen opettajien kanssa. Perusopinnot ja pääosiltaan myös ammattiopinnot ovat koko valtakunnassa samankaltaiset, syventävät opinnot poikkeavat toisistaan kunkin talousalueen erityispiirteet ja tarpeet huomioon ottaen. Paikallisten toimijoiden edustajista koostuva neuvottelukunta on tarkentanut osaamistavoitteet paikallisia tarpeita vastaaviksi.

Oppimisprosessin suunnittelu on pääosin tehty rakennus- ja yhdyskuntatekniikan tutkinto-ohjelman opetushenkilöstön kesken. Päävastuun on kantanut koulutusvastaava.

Kukin opettaja on ollut vastuussa oman opintojaksonsa toteutuksesta ja toteutustavasta. Koulutuspäällikkö on pyrkinyt koordinoimaan oppimisprosessia ja opintojaksojen sisältöjä päällekkäisyyksien karsimiseksi.

Suunnitteluihin ovat osallistuneet:

  • Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan henkilöstö
  • Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan tutkinto-ohjelman neuvottelukunta

Tutkinto-ohjelman suunnittelun lähtökohtana ovat Jyväskylän ammattikorkeakoulun tutkintoon johtavan koulutuksen opetussuunnitelmatyön perusteet. Opetussuunnitelma on rakennettu yhteistoiminnallisena prosessina rakennus-alan työnantajien sekä ohjelmasta valmistuneiden opiskelijoiden kanssa. Osaamistavoitteiden ja tutkinnon tuottamien pätevyyksien määrittelyssä on hyödynnetty näiden tahojen näkemyksiä. Näkökantoja on kartoitettu neuvottelukuntatyön ja keskustelutilaisuuksien kautta.

​Yhteystiedot

Jukka Konttinen, lehtori, +358 40 825 5681
etunimi.sukunimi@jamk.fi
Rajakatu 35
40200 Jyväskylä