​Yleistiedot

​Kuvaus

JAMKin restonomikoulutuksessa opit ajattelemaan, luomaan ja rikkomaan rajoja!

Meillä voit suuntautua opinnoissasi matkailuun, kestävään gastronomiaan tai käyttäjälähtöisiin tilapalveluihin. Tutkinto-ohjelmassamme syntyy myös vahvaa liiketoimintaosaamista alati muuttuviin ja kansainvälisiin alan työtehtäviin. Kiinnostavien palveluiden kehittäminen asiakasta kuunnellen, luovuutta ja uusia ideoita hyödyntäen on restonomikoulutuksen keskiössä.

Henkilökohtainen opintopolkusi rakentuu oman yksilöllisen urasuunnitelmasi ja ammatillisen kiinnostuksesi pohjalta monialaiseksi. Lisäksi koulutuksemme tarjoaa aidon mahdollisuuden käynnistää oma yritystoiminta opiskelijan yrittäjyyspolun avulla. Haluaisitko perustaa ravintolan, elämyspalveluita tarjoavan yrityksen tai järjestää suurtapahtumia Stadionilla?

Opiskeluun kuuluvat olennaisina alan yrityksiin tehtävät kehittämisprojektit, tapahtumien tuottaminen sekä kansainväliset study tourit. Opiskelijat hyödyntävät laajaa kansainvälistä yhteistyöverkostoamme ja suorittavat osan tutkinnostaan ulkomailla. Verkostoituneella, aktiivisella ja kansainvälisellä restonomilla on kysyntää!

Monimuotokoulutuksemme toteutetaan kokonaan verkossa, joten opiskelu on ajasta ja paikasta riippumatonta ja mahdollistaa työskentelyn opintojen ohella.

Tutkinnon taso

​AMK-tutkinto, alempi korkeakoulututkinto (EQF 6)

Aloitusryhmän koodi

MRE​17S1, MRE17SM1 (monimuotototeutus)

Tutkintoon liittyvät kelpoisuudet

​Ammattialalla ei ole tutkintoon liittyviä ja säädöksiin perustuvia erityisiä kelpoisuusvaatimuksia.

Opinnot

​Tavoiteltava osaaminen

Restonomi osaa kehittää systemaattisesti toimialan liiketoiminnan laatua ja johtaa kestävää sekä kannattavaa alan liiketoimintaa. Hän osaa luoda syvälliseen tuotetuntemukseen perustuvia innovatiivisia palvelutuotteita ja kaupallistaa niitä. Hän hallitsee palvelujen markkinoinnin erityispiirteet ja osaa myydä palveluita asiakaslähtöisesti.

Restonomilla on valmistumisen jälkeen laaja-alainen ammatillinen osaaminen: käytännölliset perustiedot- ja taidot sekä niiden teoreettiset perusteet alan asiantuntija- ja johtotehtävissä toimimista varten, hyvät viestintätaidot, hyvä kielitaito, edellytykset alan kansainvälisen kehityksen seuraamiseen ja jatkuvaan kouluttautumiseen.

Tutkinnon profiili

Restonomikoulutuksessa opiskelussa yhdistyvät vahva teoreettinen alan tietämys ja työelämään tehtävät moninaiset projektit. Pedagogia perustuu kokemukselliseen oppimiseen. Henkilökohtainen opintopolku rakentuu monialaiseksi esimerkiksi yhdistelemällä kestävän gastronomian, käyttäjälähtöisten tilojen ja innovatiivisen matkailun opintoja oman kiinnostuksen ja ammatillisen orientaation perusteella. Kansainvälinen kokemus ja osaaminen hankitaan joko ulkomaan vaihdon tai työharjoittelun kautta.

Ammattikorkeakoulun tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminta mahdollistaa oma-aloitteiselle ja aktiiviselle opiskelijalle erinomaisten työelämäkontaktien solmimisen sekä alan asiantuntijuuden syvenemisen. Kansainvälistymistä tuetaan monin tavoin ja opiskelijavaihto- tai harjoittelu suunnitellaan osaksi henkilökohtaista opintopolkua.

Koulutuksen aikana kehitytään kannattavan ja vastuullisen palveluliiketoiminnan ammattilaisiksi. Päivätoteutuksessa restonomitutkinnon ydinopinnot muodostuvat innovatiivisen matkailun, kestävän gastronomian tai/ja käyttäjälähtöisten tilojen opintokokonaisuuksista ja tutkinto täydentyy vaihtoehtoisilla opinnoilla esimerkiksi JAMKin muiden tutkinto-ohjelmien tarjonnasta. Verkossa toteutettavassa monimuotototeutuksessa opiskelijat suuntautuvat kestävään gastronomiaan. Keskeisiä painopisteitä opinnoissa ovat asiakas- ja käyttäjälähtöisyys, elämyksellisten palvelujen luominen ja palvelukonseptien kehittäminen sekä vastuullinen liiketoiminta. Yrittäjämäistä ajattelua ja toimintaa edellytetään kaikissa opinnoissa.

Opintojen rakenne Pepissä

Opinnot (päiväopiskelu)

Opinnot (monimuoto-opiskelu)

​Hyväksilukeminen

​Hyväksilukemisen menettelytavat kuvataan tutkintosäännössä ja opinto-oppaassa.

​Tutkinto-ohjelmaan hakeminen ja valinta

Opintojen sisältö ja suorittaminen

Opiskelijan aktiivisuus, henkilökohtainen opintopolku ja oma-aloitteisuus ovat ratkaisevia asioita osaamisen kehittymisessä restonomikoulutuksen aikana.

Ensimmäisenä lukuvuotena opiskelija perehtyy palveluliiketoiminnan perusteisiin ja alan toimintaympäristöihin. Kansainvälisyys on keskeinen osa opintoja ulkomaanvaihdon, harjoittelun ja osittain englanninkielisen opetuksen muodossa läpi opintojen. Opintojen toisena vuotena päivätoteutuksessa opiskeleva opiskelija syventää osaamistaan kestävän gastronomian, innovatiivisen matkailun ja/tai käyttäjälähtöisten tilojen ydinopinnoissa. Monimuotototeutuksessa keskitytään kestävään gastronomiaan. Ensimmäisen ja toisen opiskeluvuoden aikana kehittyvät myös yleiset työelämävalmiudet kuten kieli- ja viestintätaidot, tutkimus- ja kehittämisosaaminen, yrittäjyysvalmiudet sekä ICT-taidot. Kolmantena vuonna opinnoissa korostuvat innovointi- ja kehittämisosaaminen sekä oman erityisosaamisalueen ammatillinen syventäminen henkilökohtaisen opintopolun mukaisesti. Valituilla opintojaksoilla työskennellään monialaisesti Future Factory -oppimisympäristöissä työelämän toimeksiantojen parissa. Viimeisen opiskeluvuoden päättää opinnäytetyö.

Matkailu- ja palveluliiketoiminta
 

Lisätietoja löydät opinto-oppaasta:

Arviointi ja oppimisen ohjaus

​Opiskelumuodot

​Päiväopiskelu sekä monimuoto-opiskelu

Valmistuminen

​Ammattikorkeakoulututkinnosta annettavan todistuksen saamisen edellytyksenä on, että opiskelija suorittaa opinto-oikeusaikanaan tutkinto-ohjelmansa opinnot henkilökohtaisen opiskelusuunnitelmansa mukaisesti. Lisätietoja tutkintosäännössä.

Työllistyminen ja jatko-opinnot

​Valmistuneiden ammatilliset profiilit esimerkkeineen

Matkailuun suuntautuneilla restonomeilla on hyvät valmiudet työskennellä valmistumisensa jälkeen esimies-, markkinointi, kehittämis- ja myyntitehtävissä matkailualan yrityksissä ja organisaatioissa. Restonomeilla on myös hyvät valmiudet toimia yrittäjinä matkailualalla. Tehtävänimikkeitä ovat esimerkiksi tiimiesimies, kongressipäällikkö, hotellinjohtaja, tuotekehittäjä, asiakaspalvelupäällikkö, hotellin vastaanottopäällikkö ja tapahtumakoordinaattori.

Kestävään gastronomiaan suuntautunut restonomi voi johtaa ruoka- ja ravintolapalveluita ammattikeittiöissä tai toimia esimerkiksi elintarviketeollisuuden tuotekehityksen parissa. Tehtävänimikkeitä voivat olla esimerkiksi ravintolapäällikkö, ruokapalvelupäällikkö, service manager, tiimivastaava, asiakaspalvelupäällikkö, tuotekehittäjä. Myös oman yrityksen perustamiseen koulutus antaa hyvät eväät.

Käyttäjälähtöiset tilat -opintokokonaisuudessa opiskellut restonomi toimii tilojen ja tilapalvelujen asiantuntijana erilaisissa kiinteistöissä esimerkiksi yrityspuistoissa ja hotelleissa. Hän johtaa, kehittää ja myy käyttäjälähtöisiä tilapalveluita yritysasiakkaille. Tehtävänimikkeitä ovat muun muassa palvelupäällikkö, projektipäällikkö, palveluvastaava, palveluohjaaja, projektisihteeri, kiinteistösihteeri, yrittäjä, kiinteistöpäällikkö ja kiinteistömanageri.

Jatko-opinnot

​Ammattikorkeakoulu tarjoaa koko työuran aikaiseen opiskeluun ja oppimiseen erilaisia lisämahdollisuuksia. Niitä ovat muun muassa ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot, erikoistumiskoulutukset, korkeakouludiplomit, avoimen ammattikorkeakoulun laajat kokonaisuudet sekä täydennyskoulutus.

Ammattikorkeakoulututkinnon opiskelija voi jatkaa opintojaan ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavassa koulutuksessa valmistuttuaan ja vähintään kolmen vuoden työkokemuksen jälkeen. Ylempi ammattikorkeakoulututkinto on ylempi korkeakoulututkinto. Opintoja voi jatkaa myös hakeutumalla esimerkiksi yliopistojen maisterikoulutuksiin tai vastaaviin. Ammattikorkeakoulututkinnon jälkeen on luonnollisesti mahdollista jatkaa myös ulkomaisissa korkeakouluissa Master-tason koulutusohjelmissa.

Jos opiskelija suorittaa ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon, hän voi saada jatko-opintomahdollisuuden yliopistojen tieteellisiin tai taiteellisiin jatko-opintoihin (37 §/558/2009). Kaikkiin jatko-opintoihin on hakeuduttava erikseen.

​Muut tiedot

​Suunnittelu

​Restonomikoulutuksen asiantuntijoiden sekä opiskelijoiden tiiviit työelämäyhteydet sekä tutkimus- ja kehittämisprojektit tuottavat jatkuvasti tietoa koulutuksen kehittämisen& ja suunnittelun tueksi. Asiantuntijat toimivat aktiivisesti alan kotimaisissa ja kansainvälisissä verkostoissa ja osallistuvat alan toimijoiden koulutuksiin. Liiketoimintayksikön neuvottelukunta osallistuu systemaattisesti koulutuksen kehittämiseen työelämän tarpeiden näkökulmasta ja on arvioinut tämän opetussuunnitelman.

Yhteystiedot

Minna-Maaria Hiekkataipale, koulutuspäällikkö, +358 400 698 174
etunimi.sukunimi@jamk.fi
Rajakatu 35
40200 Jyväskylä