​Yleistiedot

​Kuvaus

​Tutkinto-ohjelma luo valmiudet logistiikan suunnitteluun, kehittämiseen ja johtamiseen. Osa opinnoista toteutetaan englanninkielellä ja osan opinnoista voit halutessasi suorittaa vaihto-opiskelijana ulkomailla. Opintojen jälkeen voit toimia logistiikan asiantuntija- tai johtotehtävissä tai itsenäisenä alan yrittäjänä.

​Tutkinnon taso

AMK-tutkinto, alempi korkeakoulututkinto (EQF 6)

​Aloitusryhmän koodi

TLS17S1

​Tutkintoon liittyvät kelpoisuudet

Ammattialalla ei ole tutkintoon liittyviä ja säädöksiin perustuvia erityisiä kelpoisuusvaatimuksia.

​Opinnot

​Tavoiteltava osaaminen

Logistiikan tutkinto-ohjelman suorittanut osaa suunnitella, kehittää ja johtaa logistisia järjestelmiä asiakaslähtöisesti. Hän pystyy toimimaan esimies- tai asiantuntijatehtävissä logistiikan kansainvälisessä toimintaympäristössä. Hän ymmärtää liiketoiminnan kokonaisuuden ja osaa tehdä päätöksiä kokonaisvaltaisesti huomioiden sekä tekniset, taloudelliset että kestävän kehityksen näkökulmat. Tutkinto-ohjelman suorittanut osaa käyttää ja soveltaa projektien suunnittelun ja hallinnan menetelmiä. Hän saa perustiedot yrittäjyydestä ja hyvät valmiudet toimimiseen itsenäisenä logistiikka-alan yrittäjänä.

​Tutkinnon profiili

Tutkinto-ohjelman suorittaneille muodostuu kokonaisvaltainen näkemys logistiikka-alan tehtävistä ja kansainvälisestä toimintaympäristöstä. Ammattiopintojen keskeisiä aihealueita ovat kuljetusten, sisälogistiikan, hankintojen sekä talouden ja johtamisen aihepiirit. Tutkinto-ohjelman opintoja voi täydentää tai syventää suorittamalla osan alan opinnoista ulkomaalaisissa yhteistyöoppilaitoksissa.

​Opintojen rakenne Pepissä

Opinnot

​Hyväksilukeminen

​Hyväksilukemisen menettelytavat kuvataan tutkintosäännössä ja opinto-oppaassa.

​Tutkinto-ohjelmaan hakeminen ja valinta

​Opintojen sisältö ja suorittaminen

Tutkinto-ohjelman opinnot on jaoteltu opintojaksoihin, joiden suorittamiseen liittyvät kontaktitunnit, omatoimiset tai ryhmissä tehtävät työelämälähtöiset harjoitukset sekä osaamisen testaukset eri menetelmin. Tärkeä osa opintoja ovat yrityksiin tehtävät projektityöt sekä kolmessa osassa suoritettava työharjoittelu. Nämä yhdistävät opinnot ja työelämän tehokkaasti toisiinsa. Opintoja suoritetaan mahdollisuuksien mukaan myös monialaisesti Future Factory -oppimisympäristöissä.

Yhteiset opinnot sisältävät kielten ja viestinnän opintoja, luonnontieteitä, teknologisia perusteita sekä yritystoiminnan ja johtamisen opintoja. Suuntatutumisvaihtoehdoksi voi valita kuljetusten, sisälogistiikan, hankinnan tai alan yrittäjyyden opinnot tai alan opinnot ulkomaisessa yhteistyöoppilaitoksessamme.

Logistiikka

Lisätietoja löydät opinto-oppaasta:

​Arviointi ja oppimisen ohjaus

​Opiskelumuodot

Päiväopiskelu

​Valmistuminen

​Ammattikorkeakoulututkinnosta annettavan todistuksen saamisen edellytyksenä on, että opiskelija suorittaa opinto-oikeusaikanaan tutkinto-ohjelmansa opinnot henkilökohtaisen opiskelusuunnitelmansa mukaisesti. Lisätietoja tutkintosäännössä.

​Työllistyminen ja jatko-opinnot

​Valmistuneiden ammatilliset profiilit esimerkkeineen

​Tutkinto-ohjelman suorittaneelle tarjoutuu vaihtelevia, mielenkiintoisia ja haasteellisia työtehtäviä teollisuudessa, kaupan alalla ja logistisia palveluja tarjoavissa yrityksissä. Ammattinimike voi olla esimerkiksi logistiikka-asiantuntija, hankintainsinööri, logistiikkapäällikkö, ostaja, terminaaliesimies, kuljetussuunnittelija, tuotannonsuunnittelija, vientiliikenteen hoitaja, yrittäjä tai kouluttaja.

​Jatko-opinnot

Ammattikorkeakoulu tarjoaa koko työuran aikaiseen opiskeluun ja oppimiseen erilaisia lisämahdollisuuksia. Niitä ovat muun muassa ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot, erikoistumiskoulutukset, korkeakouludiplomit, avoimen ammattikorkeakoulun laajat kokonaisuudet sekä täydennyskoulutus.

Ammattikorkeakoulututkinnon opiskelija voi jatkaa opintojaan ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavassa koulutuksessa valmistuttuaan ja vähintään kolmen vuoden työkokemuksen jälkeen. Ylempi ammattikorkeakoulututkinto on ylempi korkeakoulututkinto. Opintoja voi jatkaa myös hakeutumalla esimerkiksi yliopistojen maisterikoulutuksiin tai vastaaviin. Ammattikorkeakoulututkinnon jälkeen on luonnollisesti mahdollista jatkaa myös ulkomaisissa korkeakouluissa Master-tason koulutusohjelmissa.

Jos opiskelija suorittaa ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon, hän voi saada jatko-opintomahdollisuuden yliopistojen tieteellisiin tai taiteellisiin jatko-opintoihin (37 §/558/2009). Kaikkiin jatko-opintoihin on hakeuduttava erikseen.

Tutkinnon valmistuttua ja kolmen vuoden työkokemuksen jälkeen voit hakea ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavaan logistiikan koulutukseen. Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneilla on mahdollisuus hakeutua myös yliopistojen jatkotutkintoihin. Yliopisto arvioi tapauskohtaisesti tutkinto-opiskelijaksi pääsyn kriteerit. Osaamista voi kehittää myös osallistumalla työn ohessa suoritettaviin ammatillisiin erikoistumisopintoihin tai muuhun täydennyskoulutukseen.

​Muut tiedot

​Suunnittelu

Opetussuunnitelma on rakennettu yhteistoiminnallisena prosessina logistiikka-alan työnantajien, etujärjestöjen sekä ohjelmasta valmistuneiden opiskelijoiden kanssa. Osaamistavoitteiden ja tutkinnon tuottamien osaamisten määrittelyssä on hyödynnetty näiden tahojen näkemyksiä. Näkökantoja on kartoitettu säännöllisen neuvottelukuntatyön sekä keskustelutilaisuuksien kautta.

​Yhteystiedot

Sami Kantanen, koulutus- ja T&K-päällikkö, +358 40 825 7405
Petri Vauhkonen, lehtori, +358 50 595 0446
etunimi.sukunimi@jamk.fi
Rajakatu 35
40200 Jyväskylä