​Yleistiedot

​Kuvaus

Tutkinto-ohjelma luo valmiudet logistiikan suunnitteluun, kehittämiseen ja johtamiseen. Opiskelu sisältää sekä lähi- että etäopiskelua. Opintoihin liittyvissä tehtävissä kehität oman työpaikkasi tai alan muiden yritysten toimintaa. Opiskelet ryhmässä, jolloin opit myös muilta ammattilaisilta.​ Opintojen jälkeen voit toimia logistiikan asiantuntija- tai johtotehtävissä tai itsenäisenä alan yrittäjänä.​

​Tutkinnon taso

AMK-tutkinto, alempi korkeakoulututkinto (EQF 6)

​Aloitusryhmän koodi

TLS18KM

​Tutkintoon liittyvät kelpoisuudet

Ammattialalla ei ole tutkintoon liittyviä ja säädöksiin perustuvia erityisiä kelpoisuusvaatimuksia.

​Opinnot

​Tavoiteltava osaaminen

Logistiikan tutkinto-ohjelman suorittanut osaa analysoida, kehittää ja johtaa logistisia järjestelmiä asiakaslähtöisesti. Hän pystyy toimimaan esimies- tai asiantuntijatehtävissä logistiikan kansainvälisessä toimintaympäristössä. Hän ymmärtää liiketoiminnan kokonaisuuden ja osaa tehdä päätöksiä kokonaisvaltaisesti huomioiden sekä tekniset, taloudelliset että kestävän kehityksen näkökulmat. Tutkinto-ohjelman suorittanut osaa käyttää ja soveltaa projektien suunnittelun ja hallinnan menetelmiä. Hän saa perustiedot yrittäjyydestä ja hyvät valmiudet toimimiseen itsenäisenä logistiikka-alan yrittäjänä.

​Tutkinnon profiili

Tutkinto-ohjelman suorittaneille muodostuu kokonaisvaltainen näkemys logistiikka-alan tehtävistä ja kansainvälisestä toimintaympäristöstä. Ammattiopintojen keskeisiä aihealueita ovat talouden ja johtamisen, kuljetusten, sisälogistiikan ja hankintojen kokonaisuudet.

​Opintojen rakenne Pepissä

Opinnot

​Hyväksilukeminen

​Hyväksilukemisen menettelytavat kuvataan tutkintosäännössä ja opinto-oppaassa.

​Tutkinto-ohjelmaan hakeminen ja valinta

​Opintojen sisältö ja suorittaminen

Logistiikan rakenne kevät 2017

Lisätietoja löydät opinto-oppaasta:

​Arviointi ja oppimisen ohjaus

​Opiskelumuodot

Monimuoto-opiskelu

Opiskelu perustuu henkilökohtaiseen opiskelusuunnitelmaan ja se on mahdollista töiden ohessa. Voit hyväksyttää aiempia opintoja tai työelämässä saavutettua osaamista osaksi tutkintoa. Myös työpaikalla suoritettavia opintoja voidaan tapauskohtaisesti sisällyttää osaksi tutkintoa. Osa opinnoista on mahdollista suorittaa englanninkielellä.

Opinnot on mahdollista suorittaa 2 - 4 vuodessa. Kontaktiopintoja järjestetään lähtökohtaisesti kahtena peräkkäisenä päivänä kuukaudessa (ei kesä-heinä). Suurimman osan opinnoista voit ajoittaa itsellesi parhaiten sopivaan aikaan vuorokaudessa oman elämäntilanteesi mukaan. Monimuotokoulutuksessa oleva voi ottaa opintojaksoja myös päiväopintojen tarjonnasta.

​Valmistuminen

​Ammattikorkeakoulututkinnosta annettavan todistuksen saamisen edellytyksenä on, että opiskelija suorittaa opinto-oikeusaikanaan tutkinto-ohjelmansa opinnot henkilökohtaisen opiskelusuunnitelmansa mukaisesti. Lisätietoja tutkintosäännössä.

​Työllistyminen ja jatko-opinnot

​Valmistuneiden ammatilliset profiilit esimerkkeineen

Tutkinto-ohjelman suorittaneelle tarjoutuu vaihtelevia, mielenkiintoisia ja haasteellisia työtehtäviä teollisuudessa, kaupan alalla ja logistisia palveluja tarjoavissa yrityksissä. Ammattinimike voi olla esimerkiksi logistiikkapäällikkö, hankintapäällikkö, logistiikkajohtaja, ostaja, terminaaliesimies, kuljetussuunnittelija, tuotannonsuunnittelija, vientiliikenteen hoitaja, yrittäjä tai kouluttaja.​

​Jatko-opinnot

Ammattikorkeakoulututkinnon opiskelija voi valmistuttuaan ja vähintään kolmen vuoden työkokemuksen jälkeen jatkaa opintojaan ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavassa koulutuksessa. Ylempi ammattikorkeakoulututkinto on ylempi korkeakoulututkinto. Opintoja voi jatkaa myös hakeutumalla esimerkiksi yliopistojen maisterikoulutuksiin tai vastaaviin. Ammattikorkeakoulututkinnon jälkeen on luonnollisesti mahdollista jatkaa myös ulkomaisissa korkeakouluissa Master-tason koulutusohjelmissa.

Samoin ammattikorkeakoulu tarjoaa täydennyskoulutusmahdollisuuksia erikoistumiskoulutuksissa ja työelämäperusteisessa täydennyskoulutuksessa. Jos opiskelija suorittaa ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon, hän voi saada jatko-opintomahdollisuuden yliopistojen tieteellisiin tai taiteellisiin jatko-opintoihin (37 §/558/2009). Kaikkiin jatko-opintoihin on hakeuduttava erikseen.

Tutkinnon valmistuttua ja kolmen vuoden työkokemuksen jälkeen voit hakea ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavaan logistiikan koulutukseen. Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneilla on mahdollisuus hakeutua myös yliopistojen jatkotutkintoihin. Yliopisto arvioi tapauskohtaisesti tutkinto-opiskelijaksi pääsyn kriteerit. Osaamista voi kehittää myös osallistumalla työn ohessa suoritettaviin ammatillisiin erikoistumisopintoihin tai muuhun täydennyskoulutukseen.​

​Muut tiedot

​Suunnittelu

Opetussuunnitelma on rakennettu yhteistoiminnallisena prosessina logistiikka-alan työnantajien, etujärjestöjen sekä ohjelmasta valmistuneiden opiskelijoiden kanssa. Osaamistavoitteiden ja tutkinnon tuottamien osaamisten määrittelyssä on hyödynnetty näiden tahojen näkemyksiä. Näkökantoja on kartoitettu säännöllisen neuvottelukuntatyön sekä keskustelutilaisuuksien kautta.

​Yhteystiedot

Henri Kervola, koulutusvastaava, +358 400 899 056
Sami Kantanen, koulutus- ja T&K-päällikkö, +358 40 825 7405
etunimi.sukunimi@jamk.fi 
Rajakatu 35
40200 Jyväskylä