​Yleistiedot

​Kuvaus

Tutkinto-ohjelma luo valmiudet biotalouslogistiikan suunnitteluun, kehittämiseen ja johtamiseen. Opiskelu sisältää sekä lähi- että etäopiskelua. Opintoihin liittyvissä tehtävissä kehität oman työpaikkasi tai alan muiden yritysten toimintaa. Opiskelet ryhmässä, jolloin opit myös muilta ammattilaisilta.​ Opintojen jälkeen voit toimia logistiikan asiantuntija- tai johtotehtävissä tai itsenäisenä alan yrittäjänä.​

​Tutkinnon taso

AMK-tutkinto, alempi korkeakoulututkinto (EQF 6)

​Aloitusryhmän koodi

TLB17S1

​Tutkintoon liittyvät kelpoisuudet

Ammattialalla ei ole tutkintoon liittyviä ja säädöksiin perustuvia erityisiä kelpoisuusvaatimuksia.

​Opinnot

​Tavoiteltava osaaminen

Biotalouslogistiikan tutkinto-ohjelman suorittanut osaa analysoida, kehittää ja johtaa logistisia järjestelmiä asiakaslähtöisesti. Hän pystyy toimimaan esimies- tai asiantuntijatehtävissä biotalouslogistiikan toimintaympäristössä sekä kansallisesti että kansainvälisesti.

Hän ymmärtää biotalouden liiketoiminnan kokonaisuuden ja osaa tehdä päätöksiä kokonaisvaltaisesti huomioiden sekä tekniset, taloudelliset että ympäristön kestävän kehityksen näkökulmat. Tutkinto-ohjelman suorittanut osaa käyttää ja soveltaa projektien suunnittelun ja hallinnan menetelmiä. Hän saa perustiedot yrittäjyydestä ja hyvät valmiudet toimimiseen itsenäisenä yrittäjänä biotaloussektorilla.

​Tutkinnon profiili

Tutkinto-ohjelman suorittaneille muodostuu kokonaisvaltainen näkemys biotalouden liiketoimintaympäristöstä ja kansainvälisestä toimintaympäristöstä.

Ammattiopintojen keskeisiä aihealueita ovat biotalouden ja johtamisen, kuljetusten, sisälogistiikan ja hankintojen kokonaisuudet.

​Opintojen rakenne Pepissä

Opinnot

​Hyväksilukeminen

​Hyväksilukemisen menettelytavat kuvataan tutkintosäännössä ja opinto-oppaassa.

​Tutkinto-ohjelmaan hakeminen ja valinta

​Opintojen sisältö ja suorittaminen


Biotalouslogistiikka

Opiskelija voi suorittaa osan opinnoistaan ammattikorkeakoulun yhteisessä yrittäjyyden JAMK Generator -kehittämisympäristön opintopolulla tai osallistumalla Future Factory -toimintamallin labeihin.

Lisätietoja löydät opinto-oppaasta:

​Arviointi ja oppimisen ohjaus

​Opiskelumuodot

Monimuoto-opiskelu

Opiskelu perustuu henkilökohtaiseen opiskelusuunnitelmaan ja se on mahdollista töiden ohessa. Voit hyväksyttää aiempia opintoja tai työelämässä saavutettua osaamista osaksi tutkintoa. Myös työpaikalla suoritettavia opintoja voidaan tapauskohtaisesti sisällyttää osaksi tutkintoa. Osa opinnoista on mahdollista suorittaa englanninkielellä.

Opinnot on mahdollista suorittaa 2,5 - 4 vuodessa. Kontaktiopintoja järjestetään 2-3 päivää kerran kuukaudessa (ei kesä-heinä). Suurimman osan opinnoista voit ajoittaa itsellesi parhaiten sopivaan aikaan vuorokaudessa oman elämäntilanteesi mukaan. Monimuotokoulutuksessa oleva voi ottaa opintojaksoja myös päiväopintojen tarjonnasta.

​Valmistuminen

​Ammattikorkeakoulututkinnosta annettavan todistuksen saamisen edellytyksenä on, että opiskelija suorittaa opinto-oikeusaikanaan tutkinto-ohjelmansa opinnot henkilökohtaisen opiskelusuunnitelmansa mukaisesti. Lisätietoja tutkintosäännössä.

​Työllistyminen ja jatko-opinnot

​Valmistuneiden ammatilliset profiilit esimerkkeineen

Tutkinto-ohjelman suorittaneelle tarjoutuu vaihtelevia, mielenkiintoisia ja haasteellisia työtehtäviä teollisuudessa, kaupan alalla ja logistisia palveluja tarjoavissa yrityksissä. Ammattinimike voi olla esimerkiksi logistiikkapäällikkö, hankintapäällikkö, logistiikkajohtaja, ostaja, terminaaliesimies, kuljetussuunnittelija, tuotannonsuunnittelija, vientiliikenteen hoitaja, yrittäjä tai kouluttaja.

​Jatko-opinnot

Ammattikorkeakoulu tarjoaa koko työuran aikaiseen opiskeluun ja oppimiseen erilaisia lisämahdollisuuksia. Niitä ovat muun muassa ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot, erikoistumiskoulutukset, korkeakouludiplomit, avoimen ammattikorkeakoulun laajat kokonaisuudet sekä täydennyskoulutus.

Ammattikorkeakoulututkinnon opiskelija voi jatkaa opintojaan ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavassa koulutuksessa valmistuttuaan ja vähintään kolmen vuoden työkokemuksen jälkeen. Ylempi ammattikorkeakoulututkinto on ylempi korkeakoulututkinto. Opintoja voi jatkaa myös hakeutumalla esimerkiksi yliopistojen maisterikoulutuksiin tai vastaaviin. Ammattikorkeakoulututkinnon jälkeen on luonnollisesti mahdollista jatkaa myös ulkomaisissa korkeakouluissa Master-tason koulutusohjelmissa.

Jos opiskelija suorittaa ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon, hän voi saada jatko-opintomahdollisuuden yliopistojen tieteellisiin tai taiteellisiin jatko-opintoihin (37 §/558/2009). Kaikkiin jatko-opintoihin on hakeuduttava erikseen.

Tutkinnon valmistuttua ja kolmen vuoden työkokemuksen jälkeen voit hakea ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavaan logistiikan koulutukseen. Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneilla on mahdollisuus hakeutua myös yliopistojen jatkotutkintoihin. Yliopisto arvioi tapauskohtaisesti tutkinto-opiskelijaksi pääsyn kriteerit. Osaamista voi kehittää myös osallistumalla työn ohessa suoritettaviin ammatillisiin erikoistumisopintoihin tai muuhun täydennyskoulutukseen.

​Muut tiedot

​Suunnittelu

Opetussuunnitelma on rakennettu yhteistoiminnallisena prosessina logistiikka-alan työnantajien, etujärjestöjen sekä ohjelmasta valmistuneiden opiskelijoiden kanssa. Osaamistavoitteiden ja tutkinnon tuottamien osaamisten määrittelyssä on hyödynnetty näiden tahojen näkemyksiä. Näkökantoja on kartoitettu säännöllisen neuvottelukuntatyön sekä keskustelutilaisuuksien kautta.

​Yhteystiedot

Risto Pakarinen, koulutusvastaava, +358 40 631 1873
Sami Kantanen, koulutus- ja T&K päällikkö, +358 40 825 7405

Jukka Pajula, koulutuspäällikkö, +358 40 830 2396
etunimi.sukunimi@jamk.fi
Rajakatu 35
40200 Jyväskylä