​Yleistiedot

​Kuvaus

Kuntoutuksen ohjaajan tutkinto-ohjelmassa suoritetaan sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, jonka tutkintonimike on kuntoutuksen ohjaaja (AMK).

Tutkinto-ohjelmassa opiskelija hankkii valmiudet toimia ohjaus-, neuvonta-, suunnittelu-, koordinointi- ja kehittämistehtävissä kuntoutuksen eri toiminta-alueilla, julkisella, yksityisellä ja kolmannella sektorilla sekä yrittäjänä. Valmistunut kuntoutuksen ohjaaja osaa arvioida ja edistää eri-ikäisten eri elämäntilanteissa olevien yksilöiden ja perheiden arjessa selviytymistä ja toimintamahdollisuuksia. Hän osaa toteuttaa ja koordinoida vaikuttavaa kuntoutusta yhteistyössä muiden kuntoutusalan ammattilaisten kanssa.

Koulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena ja opiskelu on käytännönläheistä, josta noin kolmannes on harjoittelua. Opiskelijan aiempi osaaminen nopeuttaa valmistumista. Opinnot mahdollistavat oman urapolun rakentamisen esimerkiksi yrittäjyys- ja kansainvälisyysvalmiuksiin panostamalla.

Osa opiskelusta on englanniksi ja opiskelijavaihto ulkomaille on mahdollinen.

​Tutkinnon taso

AMK-tutkinto, alempi korkeakoulututkinto (EQF 6)

​Aloitusryhmän koodi

SKO17SM1

​Tutkintoon liittyvät kelpoisuudet

Ammattialalla ei ole tutkintoon liittyviä ja säädöksiin perustuvia erityisiä kelpoisuusvaatimuksia.

​Opinnot

​Tavoiteltava osaaminen

Jyväskylän ammattikorkeakoulusta valmistunut kuntoutuksen ohjaaja osaa toimia asiantuntijana kuntoutuspalveluissa julkisella, yksityisellä ja kolmannella sektorilla sekä yrittäjänä. Hän tuntee kuntoutuksen monitieteisen tietoperustan, näyttöön perustuvan kuntoutustoiminnan, hyvät kuntoutuskäytännöt, kuntoutuksen ajankohtaisen lainsäädännön ja ohjeistuksen sekä osaa hyödyntää niitä erilaisissa kuntoutuksen asiakastilanteissa. Hän hallitsee verkostotyön, kuntoutusviestinnän ja moniammatillisen yhteistyön periaatteet. Kuntoutuksen ohjaajalla on monipuoliset ohjaus- ja neuvontataidot sekä vuorovaikutus- ja tiimityön taidot. Kuntoutuksen ohjaaja hyödyntää työssään kansainvälistä (toimintakyvyn, toimintarajoitteiden ja terveyden) ICF –viitekehystä.

Kuntoutuksen ohjaajalla on valmiudet tutkivaan, kehittävään ja näyttöön perustuvaan työotteeseen sekä yrittäjyyteen ja projektihallintaan. Hän osaa kuvata, tuotteistaa ja markkinoida omaa osaamistaan työllistymisensä ja urasuunnittelunsa edistämiseksi.

​Tutkinnon profiili

Kuntoutuksen ohjaajan tutkinto-ohjelmassa opiskelija voi syventää osaamistaan oman urasuunnitelmansa pohjalta.

Yrittäjämäistä toimintaa opitaan Jyväskylän ammattikorkeakoulun yhteisissä sekä Hyvinvointiyksikön ja tutkinto-ohjelman omissa opinnoissa. Opiskelijalla on mahdollisuus syventää osaamistaan yksilöllisen yrittäjyyttä tukevan opintopolun ja /tai monialaisen tiimitoiminnan kautta.

Kansainvälisyysosaaminen toteutuu suunnitelmallisesti ja tavoitteellisesti opiskelijan urasuunnitelman pohjalta. Kotikansainvälisyyttä opitaan kieli- ja kulttuuriopinnoissa sekä vieraskielisissä opinnoissa. Kansainvälisessä opiskelijavaihdossa opiskelijalla on mahdollisuus opiskella teoriaopintoja tai tehdä harjoittelujaksoja.

Kuntoutuksen ohjaaja omaa valmiuksia kehittämistyöhön sekä tunnistaa kuntoutuksen mahdollisuuksia digitaalisia keinoja hyödyntävässä ja hyvinvointia ylläpitävässä moniammatillisessa toiminnassa.

​Opintojen rakenne Pepissä

Opinnot

​Hyväksilukeminen

Hyväksilukemisen menettelytavat kuvataan tutkintosäännössä ja opinto-oppaassa.

​Tutkinto-ohjelmaan hakeminen ja valinta

​Opintojen sisältö ja suorittaminen

Ensimmäisenä opiskeluvuonna painopiste on sosiaali- ja terveysalan yhteisissä opinnoissa sekä työelämävalmiuksissa. Toisena ja kolmantena opiskeluvuonna korostuvat kuntoutuksen ohjauksen omat opinnot. Kehittyvän asiantuntijuuden opintokokonaisuudessa opiskelija suuntaa opintojaan valitsemalleen kuntoutuksen ohjauksen alueelle. Opiskelusta noin kolmannes on ammattitaitoa edistävä harjoittelua, joka toteutetaan opiskelijan henkilökohtaisen ura- ja opintosuunnitelman mukaisesti kehittämisprojekteissa ja alan työpaikoissa, kuten erikoissairaanhoidossa, kuntien terveydenhuollossa, sosiaalitoimessa, Kansaneläkelaitoksessa, vakuutusyhtiöissä, työhallinnossa, järjestöissä tai yrityksissä. Harjoittelu, vapaasti valittavat opinnot ja opinnäytetyö voidaan joustavasti sijoittaa eri opiskeluvuosille.

Opiskelija voi suorittaa osan opinnoistaan ammattikorkeakoulun yhteisessä yrittäjyyden JAMK Generator –kehittämisympäristön opintopolulla tai osallistumalla Future Factory –toimintamallin labeihin.

Lisätietoja löydät opinto-oppaasta:

​Arviointi ja oppimisen ohjaus

​Opiskelumuodot

Monimuoto-opiskelussa yhdistyvät verkko-opiskelu, itsenäinen opiskelu, ryhmätyöskentely ja kontaktiopiskelu. Työtapoina ovat mm. oppimistehtävät, luennot, pienryhmätyöskentely ja ohjaus. ​Lisäksi opiskelussa toteutetaan LAB-työskentelyä, joka tarkoittaa työelämän tarpeista sekä tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiohankkeista syntyvien palvelutuotteiden nopeaa testausta tai kokeilua. Opiskelu edellyttää aktiivista opiskeluotetta noin 40h viikossa, motivaatiota ja halua ottaa vastuuta omasta oppimisesta. Verkko-opiskelu edellyttää tietotekniikan perustaitoja.

Ensimmäisenä vuonna opiskelijat kokoontuvat opiskelemaan noin kahtena päivänä kuukaudessa. Lisäksi opintoihin voi sisältyä joitakin teemaviikkoja. Seuraavien vuosien opintoihin liittyy erimittaisia kontaktiopinto- ja harjoittelujaksoja.

​Valmistuminen

Ammattikorkeakoulututkinnosta annettavan todistuksen saamisen edellytyksenä on, että opiskelija suorittaa opinto-oikeusaikanaan tutkinto-ohjelmansa opinnot henkilökohtaisen opiskelusuunnitelmansa mukaisesti. Lisätietoja tutkintosäännössä.

​Työllistyminen ja jatko-opinnot

​Valmistuneiden ammatilliset profiilit esimerkkeineen

Valmistuneet kuntoutuksen ohjaajat (AMK) työskentelevät monella eri tehtävänimikkeillä, esimerkiksi kuntoutusohjaaja, kuntoutuksen ohjaaja, etsiväntyön ohjaaja. Lisäksi tehtävänimikkeinä ovat mm. työhönvalmentaja, kuntoutus- tai kuntoutuksen asiantuntija, kuntoutusyhdyshenkilö, projektityöntekijä tai – vastaava.

​Jatko-opinnot

​Ammattikorkeakoulu tarjoaa koko työuran aikaiseen opiskeluun ja oppimiseen erilaisia lisämahdollisuuksia. Niitä ovat muun muassa ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot, erikoistumiskoulutukset, korkeakouludiplomit, avoimen ammattikorkeakoulun laajat kokonaisuudet sekä täydennyskoulutus.

Ammattikorkeakoulututkinnon opiskelija voi jatkaa opintojaan ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavassa koulutuksessa valmistuttuaan ja vähintään kolmen vuoden työkokemuksen jälkeen. Ylempi ammattikorkeakoulututkinto on ylempi korkeakoulututkinto. Opintoja voi jatkaa myös hakeutumalla esimerkiksi yliopistojen maisterikoulutuksiin tai vastaaviin. Ammattikorkeakoulututkinnon jälkeen on luonnollisesti mahdollista jatkaa myös ulkomaisissa korkeakouluissa Master-tason koulutusohjelmissa.

Jos opiskelija suorittaa ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon, hän voi saada jatko-opintomahdollisuuden yliopistojen tieteellisiin tai taiteellisiin jatko-opintoihin (37 §/558/2009). Kaikkiin jatko-opintoihin on hakeuduttava erikseen.

​Muut tiedot

​Suunnittelu

Koulutuksen sisältöjen suunnittelutyöhön on osallistunut opettajien ohella opiskelijoiden edustajia sekä sosiaali- ja terveysalan edustajia julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin organisaatioista. Järjestetyissä tilaisuuksissa on keskusteltu sosiaali- ja terveysalan yhteisestä sekä ammattikohtaisesta osaamisesta tulevaisuudessa.

​Yhteystiedot

Teppo Karapalo, koulutusvastaava , +358 50 307 0775
etunimi.sukunimi@jamk.fi
Piippukatu 2
40100 Jyväskylä