​Yleistiedot

​Kuvaus

Kätilön tutkinto-ohjelmasta valmistunut kätilö (AMK) on kätilötyön, erityisesti seksuaali- ja lisääntymisterveyden asiantuntija. Kätilötyön tutkinto-ohjelmasta valmistuneella on pätevyys toimia myös sairaanhoitajana. Kätilö (AMK) vastaa itsenäisesti matalan riskin raskauden, synnytyksen ja lapsivuoteen aikaisesta seurannasta ja hoidosta. Kätilö (AMK) toimii myös naisen terveyden ja naistentautien hoitotyön asiantuntijana sekä seksuaaliterveyden edistäjänä. Ihmisläheisessä työssä korostuu naisen/ perheen tukeminen, ohjaaminen ja hoitaminen sekä kätilötyön kehittäminen ja johtaminen.

Opiskelu on käytännönläheistä, harjoittelua opinnoista on puolet. Osa opiskelusta toteutetaan monialaisesti muiden sosiaali- ja terveysalan opiskelijoiden kanssa simulaatio-oppimisympäristöissä sekä työelämälähtöisissä projekteissa hyödyntäen verkko- ja projektioppimista. Opinnot mahdollistavat oman urapolun rakentamisen esimerkiksi yrittäjyys- ja kansainvälisyysvalmiuksien kehittämiseen panostamalla. Kansainvälistä kokemusta voi hankkia tekemällä osan teoriaopinnoista tai harjoittelusta ulkomailla.​

Tutkinnon taso

AMK-tutkinto, alempi korkeakoulututkinto (EQF 6)

​Aloitusryhmän koodi

​SOK18K1

​Tutkintoon liittyvät kelpoisuudet

Kätilön (AMK) ja sairaanhoitajan (AMK) ammattinimikkeitä saa käyttää ja ammatteja harjoittaa vain tutkinnon suorittanut, laillistettu kätilö (AMK) ja laillistettu sairaanhoitaja (AMK). Kätilö (AMK) -tutkinto sisältää sairaanhoitaja (AMK) -tutkinnon (Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä 559/1994) 5 §: kaksoislaillistaminen). Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (VALVIRA) laillistaa kätilön (AMK) tutkinnon suorittaneen sekä sairaanhoitajana että kätilönä terveydenhuollon ammattihenkilöksi.

Kätilö (AMK) -tutkinto täyttää terveydenhuollon ammattihenkilöstöä koskevan lain (559/1994) ja asetuksen (564/1994) sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston ammattipätevyyden tunnustamisesta annetun direktiivin (2013/55/EU) koulutukselle asettamat vaatimukset.

Laillistettu kätilö (AMK) voi suorittaa itsenäisesti säännöllisen synnytyksen jälkitarkastuksen ja antaa todistuksen vanhempainrahaa varten sairausvakuutuslain (437/2010) ja siihen liittyvän valtioneuvoston asetuksen (N:o 1090/2010) mukaisesti.

Opinnot

​Tavoiteltava osaaminen

Jyväskylän ammattikorkeakoulun kätilön tutkinto-ohjelman osaamistavoitteet perustuvat Opetussuunnitelmatyön perusteet 2017 asiakirjaan ja tutkintokohtaisiin osaamisiin.

Opetussuunnitelman mukaisesti kätilön tutkinto-ohjelmasta valmistuu kaksoistutkinnon suorittaneita kätilöitä, jotka soveltavat ammattialan tietoja ja taitoja kriittisesti kätilötyön ja hoitotyön erilaisissa, monikulttuurisissa toimintaympäristöissä. He kykenevät asiakaslähtöiseen ja näyttöön perustuvaan toimintaan sekä päätöksentekoon kätilötyön ja hoitotyön asiantuntijatehtävissä. Heillä on vahva sisäisen yrittäjyyden kulttuuri ja he haluavat toimia yrittäjämäisesti. He toimivat kätilötyön eettisten periaatteiden mukaisesti ja ottavat vastuuta sekä itsensä että työyhteisön jatkuvasta kehittämisestä.

Tutkinnon profiili

Kätilön (AMK) tutkinto profiloituu perheiden hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen, erityisesti seksuaali- ja lisääntymisterveyden edistämiseen. Opinnoissa painottuu moniasiantuntijuuteen perustuvat tiimityöskentely sekä mahdollisuus kehittää omaa kätilön ammatillista osaamista digitaalisten menetelmien, kansainvälisyyden ja/tai yrittäjyyden näkökulmista. Tutkinto-ohjelma antaa opiskelijalle mahdollisuuden vahvistaa innovaatio-osaamista ja työelämäkontakteja tuottamalla yhteisiä, monialaisia sekä työelämälähtöisiä opintokokonaisuuksia, esimerkiksi harjoittelu monialaisessa opiskelijamoduulissa.

Opintojen rakenne Pepissä

​Opinnot

​Hyväksilukeminen

Hyväksilukemisen menettelytavat kuvataan tutkintosäännössä ja opinto-oppaassa.

​Tutkinto-ohjelmaan hakeminen ja valinta

​Opintojen sisältö ja suorittaminen

Kätilö (AMK) tutkinto-ohjelman opintojen sisällöt perustuvat hoitotieteen lisäksi muihin sitä tukeviin terveystieteisiin ja tieteenaloihin kuten luonnon- ja lääketieteeseen sekä yhteiskunta- ja käyttäytymistieteisiin.

Kolmen ensimmäisen vuoden opinnot koostuvat sairaanhoitaja (AMK) tutkintoon kuuluvista opinnoista. Ensimmäisen vuoden opinnoissa perehdytään moniammatillisissa opiskelijaryhmissä sosiaali- ja terveysalan toimintaympäristöön ja asiakkuuteen sekä hyvinvoinnin, terveyden ja toimintakyvyn edistämiseen. Toisena ja kolmantena opiskeluvuotena hankitaan näyttöön perustuvaa teoreettista ja kliinistä hoitotyön ja kätilötyön osaamista. Tällöin vahvistetaan hoitotyön päätöksentekotaitoja, ohjaus- ja opetusosaamista, seksuaaliterveyden osaamista sekä sosiaali- ja terveyspalveluiden laatuun ja turvallisuuteen liittyvää osaamista. Sairaanhoitajatutkinnon opintoihin sisältyy opinnäytetyö, joka on työelämän kehittämistarpeiden pohjalta toteutettava tutkimus-, kehittämis- tai innovaatiotyö.

Viimeisen puolentoista-kahden vuoden aikana kätilötyön tutkinto-opinnoissa syvennytään kätilötyön ammattiopintoihin, joihin sisältyy myös kätilötyön kehittäminen. Tämä toteutetaan työelämälähtöisenä projektina. Opiskelusta noin puolet toteutuu ammattitaitoa edistävänä harjoitteluna sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa julkisella ja/tai yksityisellä sektorilla, projekteissa sekä JAMKin simulaatio-oppimisympäristöissä. Opiskelija voi myös kehittää osaamistaan suorittaen teoriaopintoja ja/tai ammattitaitoa edistävää harjoittelua ulkomailla joko englanninkielellä tai muilla hallitsemillaan kielillä. Tutkintoon sisältyvistä opinnoista osa suoritetaan kotimaassa englanninkielisinä.

Osan opinnoista voi suorittaa tutkimus- ja kehittämishankkeissa ja/tai yrittäjyysosaamista kehittävissä ympäristöissä, kuten osuuskuntatoiminnassa tai Future Factory –toimintamallin labeissa oman henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaisesti.

Kätilön rakenne

Lisätietoja löydät opinto-oppaasta:

Arviointi ja oppimisen ohjaus

Opiskelumuodot

​Päiväopiskelu

Valmistuminen

​Ammattikorkeakoulututkinnosta annettavan todistuksen saamisen edellytyksenä on, että opiskelija suorittaa opinto-oikeusaikanaan tutkinto-ohjelmansa opinnot henkilökohtaisen opiskelusuunnitelmansa mukaisesti. Lisätietoja tutkintosäännössä.

Työllistyminen ja jatko-opinnot

​Valmistuneiden ammatilliset profiilit esimerkkeineen

Kätilö (AMK) työllistyy sosiaali- ja terveyspalvelujen erilaisiin tehtäviin julkisella ja yksityisellä sektorilla sekä järjestöissä. Kätilö (AMK) työskentelee esimerkiksi synnytyssaleissa, synnytysvuodeosastoilla, naistentautien poliklinikalla ja osastolla sekä äitiys- ja perhesuunnitteluneuvoloissa. Kätilö (AMK) voi työskennellä myös yrittäjänä.

Jatko-opinnot

Ammattikorkeakoulu tarjoaa koko työuran aikaiseen opiskeluun ja oppimiseen erilaisia lisämahdollisuuksia. Niitä ovat muun muassa ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot, erikoistumiskoulutukset, korkeakouludiplomit, avoimen ammattikorkeakoulun laajat kokonaisuudet sekä täydennyskoulutus esimerkkinä Sairaanhoitajan lääkkeenmääräämiskoulutus.

Kätilö (AMK) tutkinnon suorittanut laillistettu terveydenhuollon ammattihenkilö voi vähintään kolmen vuoden työkokemuksen jälkeen hakea opiskelijaksi sosiaali- ja terveysalan ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavaan koulutukseen (90 op). Sosiaali- ja terveysalan ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavia koulutuksia Jyväskylän ammattikorkeakoulussa ovat esimerkiksi Terveyden edistäminen, Kliininen asiantuntija ja Sosiaali- ja terveysalan johtaminen. Opintoja voi jatkaa myös hakeutumalla yliopistojen maisterikoulutuksiin. Ammattikorkeakoulututkinnon jälkeen on mahdollista jatkaa myös ulkomaisissa korkeakouluissa Master-tason koulutusohjelmissa.

Jos opiskelija suorittaa ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon, hän voi saada jatko-opintomahdollisuuden yliopistojen tieteellisiin tai taiteellisiin jatko-opintoihin (37 §/558/2009).

Muut tiedot

Suunnittelu

Kätilön tutkinto-ohjelman suunnittelutyön perustana ovat Euroopan parlamentin ja neuvoston ammattipätevyyden tunnustamista koskeva direktiivi (2013/55/EU), valtakunnallinen kätilön ammatillisen osaamisen kuvaus (2014), sairaanhoitajakoulutuksen valtakunnalliset osaamisvaatimukset (2015), sekä Jyväskylän ammattikorkeakoulun ammattikorkeakoulututkintoon johtavien tutkinto-ohjelmien opetussuunnitelmien perusteet 2017. Lisäksi suunnittelutyössä on huomioitu sairausvakuutuslain (437/2010) ja siihen liittyvän valtioneuvoston asetuksen (N:o 1090/2010) mukaiset vaatimukset koulutukselle.

Tutkinto-ohjelman suunnittelutyöhön ja opetussuunnitelman osaamistavoitteiden määrittelemiseen on osallistunut opettajakunnan ohella sairaanhoitaja- ja kätilöopiskelijoita sekä työelämän edustajia perusterveydenhuollosta sekä erikoissairaanhoidosta.

Tutkimustiedon ja työelämästä nousevan ennakointitiedon pohjalta opintojaksojen sisältöjä tarkistetaan vuosittain työelämässä vaadittavan osaamisen varmentamiseksi.

Yhteystiedot

Elina Tiainen, kätilötyön lehtori, koulutusvastaava, + 358 400 989 451
Piippukatu 2
40100 Jyväskylä
etunimi.sukunimi@jamk.fi