​Yleistiedot

​Kuvaus

Fysioterapeutin tutkinto-ohjelmassa suoritetaan sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan ammattikorkeakoulututkinto, jonka tutkintonimike on fysioterapeutti (AMK).

Fysioterapeutin tutkinto-ohjelmasta opiskelija hankkii valmiudet liikkumis- ja toimintakyvyn sekä kuntoutuksen asiantuntijaksi. Fysioterapeutti edistää eri-ikäisten ja toimintakyvyltään erilaisten ihmisten terveyttä sekä liikkumis- ja toimintakykyä erilaisissa ympäristöissä.

Opiskelu on käytännönläheistä ja harjoittelua opinnoista on noin kolmannes. Opintoja voi tehdä joustavasti hyödyntäen verkko- ja projektioppimista. Aiempi osaaminen voi myös nopeuttaa valmistumista. Opinnot mahdollistavat oman urapolun rakentamisen esimerkiksi yrittäjyys- ja kansainvälisyysvalmiuksiin panostamalla. Kaikilla opiskelijoilla osa opinnoista on englanniksi ja myös opiskelijavaihto ulkomaille on mahdollinen.

Jyväskylä ainutlaatuisena kuntoutus- ja liikuntaosaamisen keskuksena tarjoaa monipuolisen toimintaympäristön osaamisen kehittämiselle.

​Tutkinnon taso

​AMK-tutkinto, alempi korkeakoulututkinto (EQF 6)

​Aloitusryhmän koodi

SFT17S1

​Tutkintoon liittyvät kelpoisuudet

Fysioterapeutti vastaa itsenäisesti työnsä suunnittelusta, toteutuksesta, arvioinnista ja kehittämisestä ottaen huomioon eettiset ja lainsäädännölliset näkökulmat sekä vaikuttavuuden, tehokkuuden ja taloudellisuuden vaatimukset. Fysioterapeutin ammattinimikettä saa käyttää ja ammattia harjoittaa vain tutkinnon suorittanut laillistettu fysioterapeutti. Toimintaa valvoo aluehallintovirastot sekä Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto VALVIRA. Jyväskylän ammattikorkeakoulun Fysioterapeutin tutkinto-ohjelman opetussuunnitelmatyön keskeisinä kansainvälisinä lähtökohtina ovat olleet eurooppalaisen fysioterapeuttikoulutuksen pätevyydet ”The Competence Chart of the European Network of Physiotherapy in Higher Education” ja fysioterapeuttien maailmanjärjestön (World Confederation for Physical Therapy) suositukset (WCPT Guidelines for Physical Therapist Professional Entry – Level Education) fysioterapeutin osaamisesta.

​Opinnot

​Tavoiteltava osaaminen

Jyväskylän ammattikorkeakoulusta valmistunut fysioterapeutti osaa toimia fysioterapia-alan asiantuntijana kansainvälistyvässä työkentässä erilaisissa organisaatiossa sekä moniammatillisissa tiimeissä ja yhteistyöverkostoissa. Hän on omaksunut kehittävän, tutkivan ja näyttöön perustuvan työotteen, jonka avulla hän pyrkii sekä itsensä, työnsä että fysioterapian kehittämiseen. Hän soveltaa toiminnassaan uusinta tietoa fysioterapian vaikuttavuudesta ja omaa valmiuksia tutkimustyöhön, yrittäjyyteen ja tiimijohtamiseen. Erityisesti hän osaa hyödyntää toimintakyvyn arvioinnin, terveyttä edistävän neuvonnan, terapeuttisen harjoittelun, manuaalisen terapian, fysikaalisen terapian, ergonomian ja hyvinvointiteknologian menetelmiä arvioidessaan ja harjaannuttaessaan sekä valmentaessaan kuntoutujan liikkumista ja toimintakykyä erilaisissa toimintaympäristössä. Lisäksi fysioterapeutti toimii yhteiskunnassa terveyttä ja perheiden hyvinvointia edistäen.

​Tutkinnon profiili

Fysioterapeutin tutkinto-ohjelma on profiloitunut toimintakyvyn arviointiin ja toimintakyvyn edistämiseen erityisesti fyysisen aktiivisuuden keinoin. Opiskelijat hankkivat vahvan liikuntatieteellisen ja soveltavan liikunnan osaamisen toteuttaakseen toimintakyvyn arviointia, terapeuttista harjoittelua ja ohjausta perheiden hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi. Fysioterapeutti omaa valmiuksia tutkimustyöhön sekä yrittäjyyteen ja tunnistaa fysioterapian mahdollisuuksia ennaltaehkäisevässä, digitaalisia keinoja hyödyntävässä ja hyvinvointia ylläpitävässä moniammatillisessa toiminnassa. Opiskelijan osaamisen kehittymistä tukee ainutlaatuinen kansainvälinen ja paikallinen toimintaympäristö, joka mahdollistaa yrittäjyysosaamisen ja hyvinvointiteknologiaa hyödyntävän toimintatavan.

Toimintaympäristössä on mm. Liikuntatieteellinen tiedekunta, Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus (KIHU), Sports Lab Jyväskylä, Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö (LIKES), Keski-Suomen Urheiluakatemia, Kylpylähotelli- ja Kuntoutus Peurunka, useat erityiskoulut sekä liikunta- ja kuntokeskukset.

​Opintojen rakenne Pepissä

Opinnot (päiväopiskelu)

Opinnot (monimuoto-opiskelu)

​Hyväksilukeminen

Hyväksilukemisen menettelytavat kuvataan tutkintosäännössä ja opinto-oppaassa.

​Tutkinto-ohjelmaan hakeminen ja valinta

​Opintojen sisältö ja suorittaminen

Ensimmäisenä opiskeluvuotena opiskelija hankkii perusosaamisen sosiaali- ja terveysalan asiakastyöstä, toimintaympäristöistä sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä.

Toisena ja kolmantena opiskeluvuonna osaamisalueina ovat: toimintakyvyn arviointi ja fysioterapian menetelmiä, toimintakyvyn edistäminen fyysisen aktiivisuuden ja fysioterapian keinoin sekä kansainvälistyvän toimintaympäristön ja teknologian tulevaisuuden haasteet.

Ammattitaitoa edistävä harjoittelu toteutetaan opiskelijan henkilökohtaisen ura- ja opintosuunnitelman mukaisesti erilaisissa alan työpaikoissa, kuten sairaaloissa, terveyskeskuksissa, yrityksissä, kuntoutuslaitoksissa ja/tai erityiskouluissa sekä projekteissa ja kehittämishankkeissa ja LAB-oppimisympäristöissä. Kansainvälistä osaamista on mahdollista lisätä suorittamalla opintoja tai harjoittelua yhteistyökorkeakouluissamme ulkomailla. Opinnoista vähintään 20 op toteutetaan englanninkielisenä. Opinnäytetyö on työelämän kehittämistarpeiden pohjalta toteutuva pitkäkestoinen tutkimus-, kehittämis- tai innovaatiotyö.

Fysioterapeutin kehittyvä asiantuntijuus syvenee viimeisenä opiskeluvuotena vaihtoehtoisten ammattiopintojen, syventävän harjoittelun ja vapaasti valittavien opintojen myötä.

Opiskelija voi suorittaa osan opinnoistaan ammattikorkeakoulun yhteisessä yrittäjyyden JAMK Generator –kehittämisympäristön opintopolulla tai osallistumalla Future Factory –toimintamallin labeihin.

Lisätietoja löydät opinto-oppaasta:

​Arviointi ja oppimisen ohjaus

​Opiskelumuodot

Päiväopiskelussa opiskelijat muodostavat opintojen alussa moniammatillisia tiimejä. Tiimissä opiskelee sosiaali- ja terveysalan eri tutkinto-ohjelmien opiskelijoita. Tiimit toimivat itseohjautuvasti ja vastuullisesti erilaisissa oppimistilanteissa, esim. projekteissa. Opiskelijoiden yhteinen perusosaaminen sosiaali- ja terveysalalla työskentelyn pohjaksi rakentuu tiimidialogin avulla. Ensimmäisen opiskeluvuoden jälkeen tiimityöskentely jatkuu oman alan opiskelijoiden kanssa.

Tiimissä opitaan yhdessä tekemällä ja vuoropuhelun merkitys korostuu oppimisessa. Tiimin oma valmentaja tukee oppimista. Tiimiopiskelu sisältää dialogitreenejä, luentoja, tiimin yhteisiä ja myös yksilöllisiä oppimistehtäviä, tenttejä, verkko-opintoja ja ammattitaitoa edistävää harjoittelua sekä osallistumista työelämän hankkeisiin. Päivätoteutus edellyttää osallistumista opintoihin arkipäivisin.

Monimuoto-opiskelussa yhdistyvät verkko-opiskelu, itsenäinen opiskelu, ryhmätyöskentely ja kontaktiopiskelu. Työtapoina ovat mm. oppimistehtävät, luennot, pienryhmätyöskentely ja ohjaus. Opiskelu edellyttää aktiivista opiskeluotetta (n. 40 h viikossa), motivaatiota ja halua ottaa vastuuta omasta oppimisesta. Verkko-opiskelu edellyttää tietotekniikan perustaitoja. Ensimmäisenä vuonna opiskelijat kokoontuvat opiskelemaan monialaisiin tiimeihin noin kahtena päivänä kuukaudessa. Lisäksi opintoihin voi sisältyä joitakin teemaviikkoja. Seuraavien vuosien opintoihin liittyy erimittaisia kontaktiopinto- ja harjoittelujaksoja. Monimuoto-opiskelu soveltuu opiskelijalle, mikäli hänellä on aiempaa alaan liittyvää osaamista tai hän haluaa elämäntilanteen johdosta enemmän joustoja opintojen suorittamisajankohdan tai -paikan suhteen.

Molemmissa opiskelumuodoissa toteutetaan LAB-työskentelyä, joka tarkoittaa työelämän tarpeista sekä tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiohankkeista syntyvien palvelutuotteiden nopeaa testausta tai kokeilua. Opiskelussa hyödynnetään lisääntyvässä määrin digitaalisia oppimismahdollisuuksia, esimerkiksi e-aineistoja, verkostoissa tapahtuvaa vuorovaikutusta, videomateriaalin tuottamista ja etäosallistumista.

​Valmistuminen

​Ammattikorkeakoulututkinnosta annettavan todistuksen saamisen edellytyksenä on, että opiskelija suorittaa opinto-oikeusaikanaan tutkinto-ohjelmansa opinnot henkilökohtaisen opiskelusuunnitelmansa mukaisesti. Lisätietoja tutkintosäännössä.

​Työllistyminen ja jatko-opinnot

​Valmistuneiden ammatilliset profiilit esimerkkeineen

Fysioterapeutti työskentelee eri-ikäisten ja toimintakyvyltään erilaisten ihmisten parissa joko julkisella, yksityisellä tai kolmannella sektorilla. Fysioterapeutin työpaikka voi olla esimerkiksi yritys, sairaala, terveyskeskus, liikunta- ja kuntoutuskeskus, tutkimus- ja kuntoutuslaitos, työterveyshuolto, liikunta- tai vammaisjärjestö, koulu- ja liikuntatoimi, vanhainkoti tai päiväkoti. Jyväskylän ammattikorkeakoulusta valmistuneet fysioterapeutit ovat työllistyneet hyvin.

Valmistuneita työskentelee mm. seuraavissa tehtävissä: fysioterapeutti, osastonhoitaja, yrittäjä, urheilufysioterapeutti, projektipäällikkö, apuvälineneuvoja, yksilö- ja ryhmäliikuntaohjaaja, liikuntakeskusjohtaja, asiakaspalvelupäällikkö, tuote-edustaja.

​Jatko-opinnot

Ammattikorkeakoulu tarjoaa koko työuran aikaiseen opiskeluun ja oppimiseen erilaisia lisämahdollisuuksia. Niitä ovat muun muassa ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot, erikoistumiskoulutukset, korkeakouludiplomit, avoimen ammattikorkeakoulun laajat kokonaisuudet sekä täydennyskoulutus.

Ammattikorkeakoulututkinnon opiskelija voi jatkaa opintojaan ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavassa koulutuksessa valmistuttuaan ja vähintään kolmen vuoden työkokemuksen jälkeen. Ylempi ammattikorkeakoulututkinto on ylempi korkeakoulututkinto. Opintoja voi jatkaa myös hakeutumalla esimerkiksi yliopistojen maisterikoulutuksiin tai vastaaviin. Ammattikorkeakoulututkinnon jälkeen on luonnollisesti mahdollista jatkaa myös ulkomaisissa korkeakouluissa Master-tason koulutusohjelmissa.

Jos opiskelija suorittaa ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon, hän voi saada jatko-opintomahdollisuuden yliopistojen tieteellisiin tai taiteellisiin jatko-opintoihin (37 §/558/2009). Kaikkiin jatko-opintoihin on hakeuduttava erikseen.

Fysioterapian pääaineopintoja voi suorittaa Jyväskylän yliopiston Liikuntatieteiden tiedekunnassa.

​Muut tiedot

​Suunnittelu

Koulutuksen suunnittelu perustuu laajaan kirjallisuuskatsaukseen ja analyysiin sosiaali- ja terveysalan toimintaympäristön tulevaisuudesta sekä asiantuntijoiden haastatteluihin tulevaisuuden osaamisesta.

Suunnittelutyöhön on osallistunut opettajien ohella opiskelijoiden edustajia sekä sosiaali- ja terveysalan edustajia julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin organisaatioista keskustellen järjestetyissä tilaisuuksissa sosiaali- ja terveysalan yhteisestä osaamista sekä ammattikohtaisesta osaamisesta tulevaisuudessa.

​Yhteystiedot

​Pirjo Hynynen, koulutusvastaava, +358 400 989 469
etunimi.sukunimi@jamk.fi
Piippukatu 2
40100 Jyväskylä