​Yleistiedot

​Kuvaus

Energia- ja ympäristötekniikan tutkinto-ohjelma

​Tutkinnon taso

​AMK-tutkinto, alempi korkeakoulututkinto (EQF 6)

​Aloitusryhmän koodi

TER17S1

​Tutkintoon liittyvät kelpoisuudet

Ammattialalla ei ole tutkintoon liittyviä ja säädöksiin perustuvia erityisiä kelpoisuusvaatimuksia.

​Opinnot

​Tavoiteltava osaaminen

Energia- ja ympäristötekniikan opiskelu valmentaa monipuolisiin asiantuntija-, kehitys- ja esimiestehtäviin energiatekniikan, energiatehokkuuden ja ympäristöasioiden hallinnan parissa. Koulutamme asiantuntijoita suunnittelemaan, käyttämään ja kehittämään energiatehokkaita laitteita, prosesseja ja järjestelmiä.

Opiskelija ymmärtää termodynamiikan, lämpöopin ja lämmönsiirron fysikaaliset perusteet ja osaa soveltaa niitä energiaratkaisujen ja energiateknisten prosessien suunnittelussa ja mitoituksessa. Opiskelija tuntee energiamarkkinat ja energiatalouden sekä energiatuotteiden hinnoittelutekijät.

Opiskelija tuntee nykyaikaiset energiantuotantotekniikat sekä teollisuuden ja kiinteistöjen keskeiset tekniset prosessit sekä osaa kehittää niiden energiatehokkuutta. Lisäksi opiskelija tuntee ja osaa kehittää energiantuotannon ja energiaprosessien ympäristövaikutusten hallintaa.

Opiskelijalla on hyvät valmiudet jatkuvaan ammatilliseen kehittämiseen, monipuoliseen suulliseen ja kirjalliseen viestintään sekä tiedonhakuun. Hänellä on yrittäjämäinen ja innovatiivinen asenne ja valmiuksia toimia yrittäjänä. Hän tuntee kansallisen ja kansainvälisen energia- ja ilmastopolitiikan sekä kykenee toimimaan myös kansainvälisessä työympäristössä.

​Tutkinnon profiili

Energia- ja ympäristötekniikka on voimakkaasti kehittyvä tekniikan ala, joka tarjoaa monipuolisia työskentelymahdollisuuksia jatkuvasti kehittyvien energiateknisten ratkaisujen parissa.

Opiskelun keskeisiä aihealueita ovat energiantuotantotekniikat, uusiutuvat energiaratkaisut, energiantuotannon ympäristövaikutukset ja päästöjen hallinta, prosessi- ja konetekniikka sekä sähkö- ja automaatiotekniikka.

Energia- ja ympäristötekniikan opiskelun pääaine on energiatekniikka, jonka keskeinen näkökulma on energiatehokkaat ratkaisut. Opiskeluja syvennetään valinnaisilla energiantuotannon, kiinteistöjen energiatehokkuuden, ympäristöjohtamisen, kunnossapidon tai metsäteollisuuden opinnoilla.

Merkittävä osa ammattiopinnoista toteutetaan laboratorio- ja projektitöinä, jotka kehittävät teknisen ammattiosaamisen lisäksi myös opiskelijan ryhmätyö- ja viestintätaitoja. Monipuoliset laboratorio- ja oppimisympäristömme tarjoavat mahdollisuuden kehittyä huipputeknologian ammattilaiseksi. Yrityksien vierailijaluennoitsijat sekä yrityksille tehtävät projektityöt monipuolistavat opiskelun sisältöä ja vahvistavat opiskelun työelämälähtöisyyttä.

​Opintojen rakenne Pepissä

Opinnot

​Hyväksilukeminen

​Hyväksilukemisen menettelytavat kuvataan tutkintosäännössä ja opinto-oppaassa.

​Tutkinto-ohjelmaan hakeminen ja valinta

​Opintojen sisältö ja suorittaminen

Energia- ja ympäristötekniikan opinnot
 

Energia- ja ympäristötekniikan kolmen ensimmäisen vuoden opinnot ovat kaikille yhteisiä. Neljännen vuoden vaihtoehtoisia syventäviä opintoja ovat energiantuotanto ja kiinteistöjen energiatehokkuus.

Lisäksi vaihtoehtona on opiskella ympäristöjohtamista, metsäteollisuutta tai kunnossapitoa.

Opiskelija voi suorittaa osan opinnoistaan ammattikorkeakoulun yhteisessä yrittäjyyden JAMK Generator –kehittämisympäristön opintopolulla tai osallistumalla Future Factory –toimintamallin labeihin.

Lisätietoja löydät opinto-oppaasta:

​Arviointi ja oppimisen ohjaus

​Opiskelumuodot

Päiväopiskelu

​Valmistuminen

​Ammattikorkeakoulututkinnosta annettavan todistuksen saamisen edellytyksenä on, että opiskelija suorittaa opinto-oikeusaikanaan tutkinto-ohjelmansa opinnot henkilökohtaisen opiskelusuunnitelmansa mukaisesti. Lisätietoja tutkintosäännössä.

​Työllistyminen ja jatko-opinnot

​Valmistuneiden ammatilliset profiilit esimerkkeineen

Energia- ja ympäristötekniikan osaajat voivat sijoittua energiatekniikkaa soveltaviin tehtäviin prosessi- ja tuotesuunnittelussa, tuotekehityksessä sekä monipuolisissa asiantuntijatehtävissä. Tyypillisesti tällaisia tehtäviä on prosessi- ja teknologiateollisuuden sekä energiantuotannon, -jakelun ja -myynnin yrityksissä. Koulutus antaa hyvät valmiudet toimia kiinteistöjen ja teollisuuden energiatehokkuuteen liittyvissä kehitystehtävissä, suunnittelu- ja konsulttitoimistoissa sekä tutkimusorganisaatioissa. Energiatekniikan insinöörinä voit myös lisätentillä hankkia itsellesi kiinteistöjen energiatodistuksen laatijan pätevyyden tai lisätentillä ja alan työkokemuksella suuntautua energiakatselmoijan tehtäviin. Energiatekniikan koulutuksen suoritettuasi olet hankkinut itsellesi teoreettiset opinnot, jotka vaaditaan painelaitteiden käytönvalvojalta.

​Jatko-opinnot

Ammattikorkeakoulu tarjoaa koko työuran aikaiseen opiskeluun ja oppimiseen erilaisia lisämahdollisuuksia. Niitä ovat muun muassa ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot, erikoistumiskoulutukset, korkeakouludiplomit, avoimen ammattikorkeakoulun laajat kokonaisuudet sekä täydennyskoulutus.

​Ammattikorkeakoulututkinnon opiskelija voi jatkaa opintojaan ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavassa koulutuksessa valmistuttuaan ja vähintään kolmen vuoden työkokemuksen jälkeen. Ylempi ammattikorkeakoulututkinto on ylempi korkeakoulututkinto. Opintoja voi jatkaa myös hakeutumalla esimerkiksi yliopistojen maisterikoulutuksiin tai vastaaviin. Ammattikorkeakoulututkinnon jälkeen on luonnollisesti mahdollista jatkaa myös ulkomaisissa korkeakouluissa Master-tason koulutusohjelmissa.

Jos opiskelija suorittaa ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon, hän voi saada jatko-opintomahdollisuuden yliopistojen tieteellisiin tai taiteellisiin jatko-opintoihin (37 §/558/2009). Kaikkiin jatko-opintoihin on hakeuduttava erikseen.

​Muut tiedot

​Suunnittelu

Tutkinto-ohjelman osaamistavoitteet on määritelty elinkeinoelämän nykyisten ja tulevien tarpeiden perusteella käyttäen hyväksi yritysten henkilökuntaa, alan asiantuntijoita ja julkisia tulevaisuutta luotaavia tutkimuksia. Koulutuspäällikkö vastaa, koulutusvastaavan kanssa, energia- ja ympäristötekniikan tutkinto-ohjelman osaamistavoitteiden suunnittelun etenemisen seurannasta ja resurssien hallinnasta.

Osaamistavoitteiden laadintaa tekee työryhmä, joka koostuu tutkinto-ohjelmien opettajista. Työryhmän jäsenet neuvottelevat oman osaamisalueensa elinkeinoelämän edustajien kanssa työelämän osaamistarpeista. Työryhmä kokoaa osaamistavoitteet ja määrittelee ne tutkinto-ohjelmalle.

Osaamistavoitteet jaetaan osaamisalueisiin ja niiden sisäisiin pätevyyksiin sekä sisällytetään tutkinto-ohjelman rakenteeseen eri opintojaksojen muodossa. Osaamistavoitteita käydään läpi neuvottelukunnassa, joka koostuu elinkeinoelämän edustajista, opiskelijajäsenistä, koulutuspäälliköstä ja koulutusvastaavasta.

​Yhteystiedot

Marjukka Nuutinen, koulutusvastaava, +358 50 554 7169
etunimi.sukunimi@jamk.fi
Rajakatu 35
40200 Jyväskylä