Yleistiedot

​Kuvaus

Digitalisaation myötä tietojenkäsittelyn osaamista tarvitaan yhä enemmän ja enemmän kaikkien palveluiden tuottamisessa ja hyödyntämisessä. Tämän vuosikymmenen loppuun mennessä ICT-alan arvioidaan kasvavan työntekijämäärältään maailman suurimmaksi toimialaksi. Palveluiden digitalisoituminen, uusien innovaatioiden käyttöönotto ja teknologian nopea kehittyminen koskettavat kaikkia aloja. Tietojenkäsittelyn tutkinto-ohjelmassa voi kehittyä ammattilaiseksi, jonka osaaminen on arvokasta tässä muutoksessa. Tutkinto-ohjelman painopiste on pelikehityksessä, mutta opittuja taitoja voi soveltaa myös perinteisemmissä ICT-alan työpaikoissa sekä muiden, digitalisaatiota hyödyntävien alojen työpaikoissa.

Tietojenkäsittelyn opiskelu aloitetaan ensimmäisenä vuonna perusteista kuten ohjelmoinnin, tietokantojen sekä multimedian opinnoista. Toinen vuosi on jo käytännön tuotekehitystä, jonka tavoitteena on synnyttää peli- tai muita ohjelmistoja. Työskentely tapahtuu osana Ticoorporate-projektitiimiä. Kolmantena vuonna voi keskittyä työharjoitteluun, oman yrityksen kehittämiseen​ tai vaihto-opiskeluun ulkomailla.​​​

Projektityöskentely mahdollistaa syventymisen erilaisille alueille: opiskelija voi kehittää tietojärjestelmiä, tuottaa, suunnitella tai ohjelmoida pelejä sekä luoda grafiikkaa tai muita digitaalisia sisältöjä. Myös verkkokauppojen toteuttaminen on mahdollista opintojen aikana.

Tutkinnon taso

​AMK-tutkinto, alempi korkeakoulututkinto (EQF 6)

​Aloitusryhmän koodi

​HTK16S1

Tutkintoon liittyvät kelpoisuudet

​Ammattialalla ei ole tutkintoon liittyviä ja säädöksiin perustuvia erityisiä kelpoisuusvaatimuksia.

Opinnot

Tavoiteltava osaaminen

Tietojenkäsittelyn tutkinto-ohjelmassa tutkinnon suorittanut ymmärtää tietojärjestelmät ja ohjelmistot kokonaisuutena, sekä niiden tuottamis-, hankinta- ja käyttöönottoprosessin. Hän ymmärtää myös tiedonhallinnan perusperiaatteet toiminnan kehittämisen näkökulmasta. Hän osaa määritellä, suunnitella ja testata ohjelmiston, tietokannan ja käyttöliittymän. Hän osaa dokumentoida ja tulkita dokumentteja esimerkiksi ohjelmistoja ylläpitäessään, sekä osaa suunnitella ja toteuttaa koulutuksen.

Tutkinnon suorittanut ymmärtää myös erilaisten ICT-projektien luonteen ja projektitoiminnan kokonaisuuden organisaatiossa. Hän ymmärtää systemaattisen toimintatavan merkityksen projektityössä sekä osaa toimia erilaisissa projekteissa vastuullisesti. Hän osaa käyttää ja soveltaa sekä ICT- että monialaisten projektien suunnittelun ja hallinnan menetelmiä. Hän ymmärtää digitalisaation merkityksen ja osaa hyödyntää sen tarjoamia mahdollisuuksia. Hän osaa tunnistaa sekä ICT-projektitoiminnan että yrittäjyyden riskejä ja varautua niihin.

ICT-tradenomi ymmärtää liiketoiminnan keskeiset prosessit ja toiminnot sekä ymmärtää tietotekniikan merkityksen osana organisaation toimintaa sekä sen roolin toiminnan kehittämisessä. Hän ymmärtää tietojärjestelmän tai pelikehityksen erityisen tuotekehitysprosessin ideoinnista valmiiseen tuotteeseen ja sen hallintaan, markkinointiin ja kaupallistamiseen. Hän kykenee luovaan konseptisuunnitteluun sekä hyödyntämään erilaisia ideointimenetelmiä. Hänellä on perustiedot ja -taidot yrittäjyyteen liittyen. Hän osaa kehittää liiketoiminnan prosesseja ja etsiä tukea ratkaisuihin tietotekniikasta. Hän ymmärtää sopimusten, tarjousten, lisenssien ja tekijänoikeuksien merkityksen omassa työssään sekä osaa palvella asiakasta.

Tietojenkäsittelyn tutkinto-ohjelmasta valmistunut ammattilainen on opintojen aikana tekemiensä projektien kautta syventänyt osaamistaan myös jollakin erityisellä ICT:n tai ICT-teknologioita aktiivisesti hyödyntävän liiketoimintaosaamisen osa-alueella. Tällaisia osa-alueita voivat olla esimerkiksi www-pohjaisten sovellusten ja palveluiden ohjelmointi, pelikehitys, sähköinen liiketoiminta, sosiaalinen media tai muut uudet innovaatiot liiketoiminnan ja markkinoinnin tukena, yrittäjyys, liiketoimintaa tukevat tietojärjestelmät tai digitaalista mediaa hyödyntävä graafinen viestintä.

Tutkinnon profiili

​Tietojenkäsittelyn tutkinto-ohjelmasta valmistunut profiloituu erityisesti web-alustalle rakennettujen sovellusten tuottamiseen, pelikehitykseen, projektiosaamiseen ja yrittäjämäiseen työskentelyyn sekä nykyaikaisten ICT-teknologioiden hallitsemiseen.

Opintojen rakenne Pepissä

Opinnot

​Hyväksilukeminen

​Hyväksilukemisen menettelytavat kuvataan tutkintosäännössä ja opinto-oppaassa.

Tutkinto-ohjelmaan hakeminen ja valinta

​Opintojen sisältö ja suorittaminen

Tietojenkäsittelyn tutkinto-ohjelman kokonaisosaamistavoite jakautuu 3,5 vuoden aikana rakentuviin kompetensseihin. Kunkin opiskeluvuoden aikana opiskelijalle syntyy valmius hallita tietyn tasoisia työelämälähtöisiä teemoja, jotka on jaoteltu seuraavasti​​:

1. vuosi: ICT-perusosaaja
2. vuosi: ICT-projektiosaaja
3. vuosi: ICT-ammattilainen
4. vuosi: ICT-asiantuntija​

Lisätietoja löydät opinto-oppaasta:

Arviointi ja oppimisen ohjaus

Opiskelumuodot

​Päiväopiskelu

​Valmistuminen

​Ammattikorkeakoulututkinnosta annettavan todistuksen saamisen edellytyksenä on, että opiskelija suorittaa opinto-oikeusaikanaan tutkinto-ohjelmansa opinnot henkilökohtaisen opiskelusuunnitelmansa mukaisesti. Lisätietoja tutkintosäännössä.

​Työllistyminen ja jatko-opinnot

​Valmistuneiden ammatilliset profiilit esimerkkeineen

Esimerkkejä Tietojenkäsittelyn koulutusohjelmasta (nykyisin tutkinto-ohjelma) valmistuneiden työllistymisestä ja tehtävissä tarvittavista taidoista:

  • Peliyrittäjä
  • Kansainvälisen verkkokaupan Suomen maajohtaja, vuorovaikutustaidot, verkkoliiketoiminta ja verkkokauppateknologiat.
  • Tuotepäällikkö, erilaiset teknologiat.
  • Tuotantojohtaja, markkinointi, web-teknologiat, liiketoiminta.
  • Järjestelmäkehittäjä, liiketoimintaa tukevat tietojärjestelmät ja niiden kehittäminen.
  • Ohjelmistosuunnittelija, ohjelmointi, suunnitteleminen, määrittely ja projektityöskentely.
  • Asiantuntija ulkoistettujen IT-sovellusten hallinnassa, määrittely, tietohallintotehtävät ja teknologiat.
  • Yrittäjä, tietojärjestelmäinfrastruktuurit ja niihin liittyvät teknologiat
  • ​Käytettävyyssuunnittelija, testaus, ohjelmistokehitys, määrittely.

​Jatko-opinnot

​Ammattikorkeakoulututkinnon opiskelija voi valmistuttuaan ja vähintään kolmen vuoden työkokemuksen jälkeen jatkaa opintojaan ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavassa koulutuksessa. Ylempi ammattikorkeakoulututkinto on ylempi korkeakoulututkinto. Opintoja voi jatkaa myös hakeutumalla esimerkiksi yliopistojen maisteri-koulutuksiin tai vastaaviin. Ammattikorkeakoulututkinnon jälkeen on luonnollisesti mahdollista jatkaa myös ulkomaisissa korkeakouluissa Master-tason koulutusohjelmissa.

Sa​moin ammattikorkeakoulu tarjoaa täydennyskoulutusmahdollisuuksia erikoistumiskoulutuksissa ja työelämäperusteisessa täydennys-koulutuksessa. Jos opiskelija suorittaa ylemmän ammattikorkea-koulututkinnon, hän voi saada jatko-opintomahdollisuuden yliopistojen tieteellisiin tai taiteellisiin jatko-opintoihin (37 §/558/2009). Kaikkiin jatko-opintoihin on hakeuduttava erikseen.

Tietojenkäsittelyn tradenomitutkinnon jälkeen on hyvät mahdollisuudet jatkaa esimerkiksi Jyväskylän yliopiston maisteriopintoihin.

Muut tiedot

Suunnittelu

​Työelämän yhteyshenkilöiden tarpeet on huomioitu projektien ja hankkeiden ym. yhteydessä tulleiden palautteiden perusteella. Tietojenkäsittelyn tutkinto-ohjelman edustaja on ollut lisäksi mukana Keski-Suomessa e-kaupan ELMO-verkostossa sekä EXPA-osuuskunnassa. Tietojenkäsittelyn tutkinto-ohjelman kautta JAMK on kansallisen pelialan yhdistyksen, Neogamesin jäsen.​

Yhteystiedot

Mika Karhulahti, lehtori, +358 40 566 8036
mika.karhulahti@jamk.fi
Rajakatu 35
40200 Jyväskylä