​Yleistiedot

​Kuvaus

Sosionomin tutkinnossa opiskelu on käytännönläheistä ja monitieteiseen teoriatietoon ja tutkimukseen perustuvaa. Opintoihin sisältyy tiimi-, luento- ja verkko-opetusta sekä projektiopintoja ja harjoittelua. Sosionomi (AMK) voi valmistuttuaan työskennellä sosiaaliohjauksen ja kasvatuksen asiantuntijana kuntien, yritysten ja järjestöjen palveluksessa. Työssään hän edistää yksilöiden ja yhteisöjen hyvinvointia ja tasa-arvoa sekä kehittää sosiaalialan palveluita vastaamaan muuttuvia yhteiskunnallisia tilanteita.

​Tutkinnon taso

AMK-tutkinto, alempi korkeakoulututkinto (EQF 6)

​Aloitusryhmän koodi

SOS16S1

​Tutkintoon liittyvät kelpoisuudet

Sosiaalialan kelpoisuusvaatimukset määritellään laissa ja asetuksessa sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista (L272/2005, A608/2005, uusi sosiaalihuollon ammattihenkilölaki on tulossa 2016). Niiden mukaan sosionomi (AMK) voi työskennellä sosiaaliohjaajana, lastentarhanopettajana ja asiakastyön ohjausta sisältävissä sosiaalihuollon johtotehtävissä. Lastentarhanopettajan tehtäviin häneltä vaaditaan varhaiskasvatukseen ja sosiaalipedagogiikkaan suuntautuneet, vähintään 60 op laajuiset, opinnot.

​Opinnot

​Tavoiteltava osaaminen

Sosionomin tutkinto-ohjelman suoritettuaan sosionomi (AMK) tuntee hyvinvointia ja sosiaalista turvallisuutta edistävän palvelujärjestelmän, sosiaalisen kuntoutuksen työmuodot sekä sosiaalialan palveluiden tuottamisen tavat ja menetelmät. Hän osaa kehittää palveluita ja palvelurakenteita sekä ennakoida tulevia palvelutarpeita ja myös niiden digitaalisia muutoksia. Sosionomi (AMK) osaa tukea, ohjata ja osallistaa asiakkaita kasvun, kehityksen ja oppimisen eri vaiheissa, samoin kuin perheitä ja muita yhteisöjä heidän arjessaan ja muuttuvissa tilanteissa. Hän toimii asiantuntijana verkostoituvissa ja moniammatillisissa sosiaali- ja terveyspalveluissa sekä kehittämisen ja lähijohtamisen tehtävissä. Työssään hän noudattaa ammatillisia ja eettisiä periaatteita.

​Tutkinnon profiili

Sosionomin erityisosaaminen muodostuu henkilökohtaisen ura- ja opiskelusuunnitelman mukaan valituista sosiaaliohjauksen tai kasvatustyön osaamisalueista. Sosionomin tutkinto-ohjelma on profiloitunut sosiaaliohjaukseen, varhaiskasvatukseen, lastensuojelu- ja perhetyöhön, sosiaaliseen kuntoutukseen sekä lähijohtamiseen. Tutkinto-ohjelman vaihtoehtoisissa ammattiopinnoissa sekä harjoitteluissa opiskelijalla on mahdollisuus sosiaalialan yrittäjyys- ja kansainvälisyysosaamisen kehittämiseen.

​Opintojen rakenne Pepissä

Opinnot (päiväopiskelu)

Opinnot (monimuoto-opiskelu)

​Hyväksilukeminen

​Hyväksilukemisen menettelytavat kuvataan tutkintosäännössä ja opinto-oppaassa.

​Tutkinto-ohjelmaan hakeminen ja valinta

​Opintojen sisältö ja suorittaminen

Ensimmäisenä opiskeluvuotena opiskelija hankkii perusosaamisen sosiaali- ja terveysalan asiakastyöstä, toimintaympäristöistä sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä. Hän omaksuu dialogisen, reflektiivisen, yrittäjämäisen ja tutkivan työotteen sekä ammattieettiset periaatteet. Toisena vuonna hän kehittää ammattiosaamistaan sosiaaliohjauksen tai varhaiskasvatuksen menetelmissä, ohjaustehtävissä, asiakastyössä ja -palveluissa.

Kolmantena ja neljäntenä vuonna opiskelija hankkii lisää osallistavaa yhteiskuntaosaamista, tutkimuksellista kehittämisosaamista ja johtamisosaamista. Opintojen loppuvaiheessa hän laajentaa, syventää ja soveltaa osaamistaan valitsemallaan sosiaalialan asiantuntijuusalueella urasuunnitelmansa mukaan ja moniammatillisuutta hyödyntäen. Opiskelijan tutkinto voi myös rakentua henkilökohtaisena painotuksena sosiaalialan yrittäjyyteen tai kansainväliseen työhön.

Lisätietoja löydät opinto-oppaasta:

​Arviointi ja oppimisen ohjaus

​Opiskelumuodot

Päiväopiskelu ja monimuoto-opiskelu

​Valmistuminen

​Ammattikorkeakoulututkinnosta annettavan todistuksen saamisen edellytyksenä on, että opiskelija suorittaa opinto-oikeusaikanaan tutkinto-ohjelmansa opinnot henkilökohtaisen opiskelusuunnitelmansa mukaisesti.

Jyväskylän ammattikorkeakoulu antaa valmistuvalle opiskelijalle todistuksen sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinnon (210 op) suorittamisesta. Todistukseen liitetään opintokortti, johon lastentarhanopettajan pätevyyteen vaadittavat opinnot suorittaneet sosionomit (AMK) saavat erillisen maininnan.

Lisätietoja tutkintosäännössä.

​Työllistyminen ja jatko-opinnot

​Valmistuneiden ammatilliset profiilit esimerkkeineen

Sosionomi (AMK) työllistyy pääosin kuntien ja sosiaalialan yksityisen sektorin sekä järjestöjen asiantuntijatehtäviin, eniten erilaisiin ohjaus- ja kasvatustehtäviin sekä palveluyksiköiden johto- ja esimiestehtäviin.

​Jatko-opinnot

Ammattikorkeakoulututkinnon suoritettuaan, valmistuttuaan ja vähintään kolmen vuoden työkokemuksen jälkeen sosionomi (AMK) voi jatkaa opintojaan ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavassa koulutuksessa. Opintoja voi jatkaa myös hakeutumalla yliopistojen maisterikoulutuksiin (Master-tason koulutusohjelmiin) Suomessa tai ulkomailla.

Ammattikorkeakoulu tarjoaa myös täydennyskoulutusmahdollisuuksia, erikoistumiskoulutuksia ja työelämäperusteista täydennyskoulutusta. Jos opiskelija suorittaa ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon, hän voi hakeutua ammatilliseen opettajankoulutukseen tai saada jatko-opintomahdollisuuden yliopistojen tieteellisiin tai taiteellisiin jatko-opintoihin (37 §/558/2009). Kaikkiin jatko-opintoihin on hakeuduttava erikseen.

​Muut tiedot

​Suunnittelu

Koulutuksen suunnittelu perustuu laajaan kirjallisuuskatsaukseen ja analyysiin sosiaali- ja terveysalan toimintaympäristön tulevaisuudesta sekä asiantuntijoiden haastatteluihin tulevaisuuden osaamisesta. Suunnittelutyöhön ovat osallistuneet opettajien ohella sekä opiskelijoiden edustajat että sosiaali- ja terveysalan julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin organisaatioiden edustajat. Suunnittelutapaamisissa on kartoitettu sosiaali- ja terveysalan yhteistä osaamista sekä ammattikohtaisia tulevaisuuden osaamisia.

​Yhteystiedot

​Raija Lundahl, koulutusvastaava, +358 40 833 7316
etunimi.sukunimi@jamk.fi
Piippukatu 2
40100 Jyväskylä