​Yleistiedot

​Kuvaus

Musiikkipedagogin opinnot tähtäävät vahvaan musiikilliseen ja pedagogiseen osaamiseen. Instrumenttiopinnot, yhteismusisointi, workshopit, musiikin hahmottamis- ja johtamisaineet sekä luovuutta tukevat kokonaisuudet tarjoavat tukevan pohjan ammattitaidon kehittämiselle – sekä klassisessa että pop/jazz-musiikissa. Käytännönläheiset intensiivikurssit, projektit ja produktiot tuovat työelämän osaksi opintoja. Opinnot tarjoavat mahdollisuuksia solmia uusia kontakteja sekä oppia vaihtelevilla tavoilla erilaisissa oppimisympäristöissä. Ulkomaalaiset tutkinto- ja vaihto-opiskelijat sekä vierailevat asiantuntijat tekevät oppimisympäristöstä kansainvälisen. Myös monikansallinen henkilöstö tuo vieraat kielet ja kulttuurit luontevaksi osaksi musiikin yhteisöä. Pedagogiset opinnot kehittävät opiskelijan taitoja opettajana, ja antavat yleisen opettajan pätevyyden.

​Tutkinnon taso

​AMK-tutkinto, alempi korkeakoulututkinto (EQF 6)

​Aloitusryhmän koodi

KPD16S1

​Tutkintoon liittyvät kelpoisuudet

Ammattialalla ei ole tutkintoon liittyviä ja säädöksiin perustuvia erityisiä kelpoisuusvaatimuksia.

​Opinnot

​Tavoiteltava osaaminen

Musiikkipedagogin tutkinto-ohjelmasta valmistunut omaa laaja-alaiset musiikkialan tiedot ja vahvan pedagogisen osaamisen sekä korkeatasoiset käytännön muusikon taidot. Näitä osaamisia musiikkipedagogi osaa soveltaa erilaisissa muuttuvissa toimintaympäristöissä – sekä työntekijänä että yrittäjänä. Opintojen aikana hankittu yrittäjyys-, vuorovaikutus- ja kansainvälisyysosaaminen luovat valmiuksia toimia luovien alojen sekä niitä sivuavien alojen, kuten media- ja hyvinvointialojen, verkostoissa ja moniammatillisissa tiimeissä. Musiikkipedagogilla on kyky kokeilla ja luoda uutta sekä tuotteistaa omaa osaamistaan. Hänellä on valmiudet elinikäiseen oppimiseen, luovaan ongelmanratkaisuun sekä ammattitaidon ja henkilökohtaisen työ- ja toimintakyvyn ylläpitoon. Hän toimii eettisesti kestävää kehitystä tukien.

​Tutkinnon profiili

Tutkinto-ohjelman opiskelija voi ensimmäisen opintovuoden jälkeen profiloitua kehittämään instrumenttiopettajan, musiikinohjaajan, varhaisiän musiikinopettajan tai musiikkiteatterin ohjaajan tehtävissä vaadittavia osaamisia. Kaikilla opintopoluilla luodaan valmiuksia laaja-alaisiin musiikkialan tietoihin ja korkeatasoiseen käytännön muusikkouteen sekä hankitaan taitoja soveltaa osaamista erilaisissa muuttuvissa toimintaympäristöissä. Opintoihin kuuluu yrittäjyyttä tukevia opintoja, jotka auttavat opiskelijaa tuotteistamaan osaamistaan ja edistämään työllistymistään.

Lisäksi kolmen koulutusasteen osaamiskeskittymä, Suomalainen musiikkikampus, mahdollistaa laajan asiantuntija- ja opiskelijakollegaverkoston luomisen ja hyödyntämisen opintojen aikana sekä joustavan siirtymisen koulutusasteelta toiselle.

​Opintojen rakenne Pepissä

Opinnot

​Hyväksilukeminen

Hyväksilukemisen menettelytavat kuvataan tutkintosäännössä ja opinto-oppaassa.

​Tutkinto-ohjelmaan hakeminen ja valinta

Tietoa hakemisesta AMK-tutkintoihin

​Opintojen sisältö ja suorittaminen

Musiikkipedagogin opinnot

Musiikkipedagogin tutkinto-ohjelman opetussuunnitelma rakentuu musiikkialan työelämälähtöisistä osaamisalueista sekä ammattikorkeakoulun yhteisistä ja valtakunnallisista tutkinto-ohjelmakohtaisista pätevyyksistä. Opiskelija tekee urasuunnitelmansa mukaisia valintoja osaamisalueiden ja opintokokonaisuuksien sisällä. Tutkinto-ohjelman osaamisalueet ovat muusikkous, opettajuus ja yrittäjyys. Näiden lisäksi työelämävalmiudet kehittyvät Jyväskylän ammattikorkeakoulun kaikille opiskelijoille yhteisessäosaamiskokonaisuudessa.

Musiikkipedagogin tutkinto-ohjelma antaa mahdollisuuden muusikkouden kehittämiseen pedagogisen osaamisen hankkimisen rinnalla. Pedagogiset opinnot, jotka voi suorittaa joko suomen- tai englanninkielisinä, antavat opiskelijalle yleisen opettajankelpoisuuden. Tämän lisäksi muusikkouteen ja opettajuuteen liittyvät opinnot valmentavat opiskelijaa erilaisten yleisöjen ja oppijoiden kohtaamiseen.

Jyväskylän ammattikorkeakoulun musiikkipedagogin tutkinto-ohjelma tutustuttaa opiskelijan musiikkialan ja sitä sivuavien alojen työkenttään jo opintojen alussa. Tutustumisvaiheen aikana hankittu tietämys alasta auttaa opiskelijaa tekemään perusteltuja valintoja sekä asettamaan tavoitteita oman uransa suhteen. Henkilökohtainen, ohjauksella tuettu opintopolku mahdollistaa näiden tavoitteiden saavuttamisen.

Lisätietoja löydät opinto-oppaasta:

​Arviointi ja oppimisen ohjaus

​Opiskelumuodot

Päiväopiskelu ja/tai monimuoto-opiskelu

​Valmistuminen

​Ammattikorkeakoulututkinnosta annettavan todistuksen saamisen edellytyksenä on, että opiskelija suorittaa opinto-oikeusaikanaan tutkinto-ohjelmansa opinnot henkilökohtaisen opiskelusuunnitelmansa mukaisesti. Lisätietoja tutkintosäännössä.

​Työllistyminen ja jatko-opinnot

​Valmistuneiden ammatilliset profiilit esimerkkeineen

Jyväskylän ammattikorkeakoulun musiikkipedagogin tutkinto-ohjelmasta valmistuneet työskentelevät musiikkikouluissa ja -opistoissa, kansalais- ja työväenopistoissa sekä nuoriso- ja harrastajateattereissa erilaisissa tehtävissä, kuten instrumentti- ja teorianopettajina, varhaisiän musiikkikasvattajina, kuoron- ja orkesterinjohtajina tai näyttämöilmaisun ohjaajina.

Musiikkipedagogit toimivat opetustehtäviensä ohessa myös muusikkoina, kohdaten erilaisia yleisöjä päiväkodeissa ja kouluissa, teattereissa, konserttisaleissa ja klubeilla sekä hoito- ja hoivakodeissa. Muusikkoyrittäjyyden lisäksi pedagogit työllistävät myös muita perustamalla yrityksiä, esimerkiksi musiikkikouluja sekä koulutuspalvelu- ja sisällöntuotantoyrityksiä.

​Jatko-opinnot

​Ammattikorkeakoulututkinnon opiskelija voi valmistuttuaan ja vähintään kolmen vuoden työkokemuksen jälkeen jatkaa opintojaan ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavassa koulutuksessa. Ylempi ammattikorkeakoulututkinto on ylempi korkeakoulututkinto. Opintoja voi jatkaa myös hakeutumalla esimerkiksi yliopistojen maisterikoulutuksiin tai vastaaviin. Ammattikorkeakoulututkinnon jälkeen on luonnollisesti mahdollista jatkaa myös ulkomaisissa korkeakouluissa Master-tason koulutusohjelmissa.

Samoin ammattikorkeakoulu tarjoaa täydennyskoulutusmahdollisuuksia erikoistumiskoulutuksissa ja työelämäperusteisessa täydennyskoulutuksessa. Jos opiskelija suorittaa ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon, hän voi saada jatko-opintomahdollisuuden yliopistojen tieteellisiin tai taiteellisiin jatko-opintoihin (37 §/558/2009). Kaikkiin jatko-opintoihin on hakeuduttava erikseen.

Suomalaisella musiikkikampuksella toimivalla Jyväskylän yliopiston musiikin laitoksella on tarjolla luontevia musiikkialan jatko-opintomahdollisuuksia.

​Muut tiedot

​Suunnittelu

​Tutkinto-ohjelman suunnittelutyöhön ja opetussuunnitelman osaamistavoitteiden määrittelyyn on osallistunut opettajakunnan ohella opiskelijoiden edustajia ja työelämän asiantuntijoita. Musiikkialan osaamista on kartoitettu omalla Musiikkialan työelämän pitkän aikavälin osaamistarpeet -kyselytutkimuksella. Opetussuunnitelmatyössä on lisäksi hyödynnetty mm. Sibelius-Akatemian hallinnoiman Toive-hankkeen (Musiikkialan toimintaympäristöt ja osaamistarve) raportteja sekä useita kotimaisia ja kansainvälisiä tutkimuksia ja selvityksiä.

​Yhteystiedot

Eva Halme, koulutuspäällikkö, +358 40 727 6424
etunimi.sukunimi@jamk.fi
Pitkäkatu 18 - 22
40200 Jyväskylä