​Yleistiedot

 

Kuvaus

Agrologi (AMK) -tutkinnossa opitaan kehittämään laaja-alaisesti maaseudun yritystoimintaa. Tutkinto-ohjelma sisältää keskeisinä ydinosaamisalueinaan opintokokonaisuudet mm. kotieläintaloudesta, kasvinviljelystä ja metsätaloudesta. Tutkinnon opinnoissa orientoidutaan tulevaisuuteen mm. biotalouteen ja kansainvälisyyteen perehtymällä.

Tutkinnon taso

AMK-tutkinto, alempi korkeakoulututkinto (EQF 6)

Aloitusryhmän koodi

​LMS17KM

​Tutkintoon liittyvät kelpoisuudet

​Ammattialalla ei ole tutkintoon liittyviä ja säädöksiin perustuvia erityisiä kelpoisuusvaatimuksia.

Opinnot

Tavoiteltava osaaminen

Koulutuksen tavoitteena on, että Agrologi (AMK) on biotalouden asiantuntija. Hän osaa käyttää uusiutuvia luonnonvaroja ravinnon, energian, tuotteiden ja palvelujen tuottamiseen. Hän osaa kehittää biotalouteen pohjautuvaa yritystoimintaa kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti.

Tämän yleisen tutkintotavoitteen lisäksi Agrologi AMK:lla on koulutuksen päätyttyä eri osa-alueilla seuraavat osaamiset:

Maa- ja metsätaloustuotanto

Maa- ja metsätaloustuotanto on keskeinen tutkintoon sisältyvä ydinosaamisalue.  Tämän alakohtaisen osaamisen saavutettuaan Agrologi (AMK) osaa viljellä peltoja, hoitaa ja kehittää karjaa sekä käyttää maatalouden koneita turvallisesti. Lisäksi tässä osaamisalueessa opiskellaan, mitä metsien ekologinen ja taloudellinen hyödyntäminen on.

Maaseutu toimintaympäristönä.

Maaseutua käsitellään tässä osaamisalueessa laajasti ohi maakunnan aina kansainvälisiin maaseutupolitiikan kysymyksiin. Keskeisenä osana tässä osaamisalueessa ovat myös maaseutuyritysten EU-tukijärjestelmät osana kansainvälistä ja osin kansallista maaseutupolitiikkaa.

Liiketoimintaosaaminen ja yrittäjyys

Tutkinnon laajasisältöinen osaamisalue, jossa opiskelija saa valmiudet johtaa ja kehittää maaseutuyrityksiä. Suunnitelmallisuus ja kannattava toiminta yrittämisessä ovat keskeisiä tämän osaamisalueen sisältöjä.

Ympäristöosaaminen

Jokaisen Agrologi AMK:n pitää tuntea oman toimintansa ympäristövaikutukset varsinkin yritystoiminnassa, mutta myös erilaisissa kehittämistöissä, suunnitelmia tulevaisuuteen tehdessään.

Toimialan asiantuntijuus

Agrologi (AMK) on oman toimialansa asiatuntija. Se tarkoittaa kykyä pureutua toimialansa yritys- ja kehitystyön ytimiin eri tilanteissa toimiessaan.

Edellä mainittujen alakohtaisten osaamisten lisäksi kaikilla AMK-opiskelijoilla kehittyvät oppimisprosessien aikana lisäksi yhteiset osaamiset. Niitä ovat: oppimiset taidot, tiedonhallintaosaaminen, yrittäjyysosaaminen, työelämäosaaminen sekä kansainvälisyys- ja viestintäosaaminen.

Esimerkkinä näistä osaamisista AMK-tutkinnon suorittanut pystyy yrittäjämäiseen toimintaan etsimällä asiakaslähtöisiä, kestäviä ja taloudellisesti kannattavia ratkaisuja ottamalla myös vastuun omasta toiminnastaan ja sen seurauksista. Agrologi (AMK) tutkinto-ohjelmassa on tätä tukeva osaaminen "Liiketoiminta ja Yrittäjyys", joka painottuu varsinkin maaseutuyrittäjyyteen, sen johtamiseen ja kannattavan toiminnan harjoittamiseen.

Kansainvälisyys AMK-tason tutkinto-ohjelmassa sisältää kyvyn toimia monikulttuurisessa toimintaympäristössä ja kyvyn toimia itsenäisesti myös ruotsin kielellä ja yhdellä vieraalla kielellä (englanti). Lisäksi tutkinto-ohjelmassa perehdytään alan kansainvälisiin mahdollisuuksiin. Agrologi-Amk-tutkinnossa opiskellaan lisäksi osa opinnoista englannin kielellä, tehdään opintomatkoja ulkomaisiin kohteisiin sekä voidaan valita harjoittelupaikaksi jokin ulkomaan kohde.

​Tutkinnon profiili

​Jyväskylän ammattikorkeakoulun Agrologi (AMK) tutkinto-ohjelma tarjoaa opiskelijalle mahdollisuuden kohdentaa asiantuntijuus-osaamistaan biotalouteen ja maaseutuyrittäjyyteen painottaen ammattikorkeakoulumme profiileihin: yrittäjyys, biotalous sekä kansainvälisyys. Maaseutuyrittäjyysopinnoissa keskitytään yrityksen johtamiseen ja tuotannon teknisten ja taloudellisten sekä kestävien ratkaisuvaihtoehtojen etsintään. Opiskelijalla on mahdollisuus opiskella opintojaksoja englanninkielellä sekä opiskella tai harjoitella ulkomailla. Harjoittelusta pääosa tehdään alan yrityksissä.

Opintojen rakenne Pepissä

Maaseutuelinkeinot opintojen rakenne
 

Opinnot

Hyväksilukeminen

Hyväksilukemisen menettelytavat kuvataan tutkintosäännössä ja opinto-oppaassa.

​Tutkinto-ohjelmaan hakeminen ja valinta

Opintojen sisältö ja suorittaminen

​Opinnot aloitetaan yhteisillä perusopinnoilla sekä perustiedoilla ydinopintojen keskeisistä perusteista. Opinnot etenevät myös yrittäjyyden ja kansainvälisyyden osalta perusteista kohti syvempää asioiden hallintaa. Opintojen loppuvaiheessa ydinopinnoissa on laajahkot tuotannon ja resurssien suunnitteluun keskittyvät opintojaksot. Harjoittelujaksot, 15 op+15 op, sijoittuvat opintojen I ja III kesään. Osin kolmantena ja neljäntenä opintovuotena kohdennetaan oppimista oman kiinnostuksen mukaisesti opiskelemalla maaseutuyrittäjyyttä tai biotalouden kehittämis- ja liiketoimintaa.

Lisätietoja löydät opinto-oppaasta:

​Arviointi ja oppimisen ohjaus

​Opiskelumuodot

​Monimuoto-opiskelu

​Valmistuminen

​Ammattikorkeakoulututkinnosta annettavan todistuksen saamisen edellytyksenä on, että opiskelija suorittaa opinto-oikeusaikanaan tutkinto-ohjelmansa opinnot henkilökohtaisen opiskelusuunnitelmansa mukaisesti. Lisätietoja tutkintosäännössä.

Työllistyminen ja jatko-opinnot

​Valmistuneiden ammatilliset profiilit esimerkkeineen

​Ryhtyminen biotalousalan yrittäjäksi ja varsinkin maatalous- ja maaseutuyrittäjäksi on yleistä Agrologi AMK-tutkinnon suorittaneilla. Agrologi (AMK) tutkinto-ohjelma mahdollistaa sijoittumisen erilaisiin biotalouden neuvonta- ja asiantuntijatehtäviin (mm. kotieläintalous, kasvinviljely, bioenergia). Erilaiset viranomaistehtävät tarjoavat agrologille työtilaisuuksia mm. kuntien maataloussihteerin, ympäristösihteerin ja ELY-keskusten tarkastajan tehtävissä. Agrologi voi sijoittua opetustehtäviin, maatalouskaupan, rahoitus- ja vakuutusalan tehtäviin sekä projektipäälliköksi/-asiantuntijaksi tutkimus- ja kehittämishankkeisiin.

Jatko-opinnot

​Ammattikorkeakoulututkinnon opiskelija voi valmistuttuaan ja vähintään kolmen vuoden työkokemuksen jälkeen jatkaa opintojaan ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavassa koulutuksessa. Ylempi ammattikorkeakoulututkinto on ylempi korkeakoulututkinto. Opintoja voi jatkaa myös hakeutumalla esimerkiksi yliopistojen maisterikoulutuksiin tai vastaaviin. Ammattikorkeakoulututkinnon jälkeen on luonnollisesti mahdollista jatkaa myös ulkomaisissa korkeakouluissa Master-tason koulutusohjelmissa.

Samoin ammattikorkeakoulu tarjoaa täydennyskoulutusmahdollisuuksia erikoistumiskoulutuksissa ja työelämäperusteisessa täydennyskoulutuksessa. Jos opiskelija suorittaa ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon, hän voi saada jatko-opintomahdollisuuden yliopistojen tieteellisiin tai taiteellisiin jatko-opintoihin (37 §/558/2009). Kaikkiin jatko-opintoihin on hakeuduttava erikseen.

Maaseutuelinkeinojen tutkinto-ohjelmasta valmistuneille on myös tarjolla ylempi ammattikorkeakoulututkinto ja mahdollisuus siirtyä Helsingin yliopiston saman alan maisteriohjelmiin.

Muut tiedot

​Suunnittelu

Opetussuunnitteluprosessi alkoi opiskelijakyselyllä, jossa tutkittiin nykyisten tutkinnon osaamisten merkitystä tutkinnon rakentumisessa. Se antoi kuvan siitä, miten eri asioita tulisi painottaa. Valmisteluun ovat osallistuneet koko opettajakunta ja alan neuvottelukunta, joka kokouksessaan 3.10.2014 antoi tukensa tehdylle työlle. Erityisesti kiitettiin kansainvälisyyden painottumisessa opinnoissa. Lisäksi neuvottelukunnassa pyydettiin harkitsemaan maankäytön rajoitteiden, esim. kaavoituksen asioiden sisällyttämistä opetussuunnitelmaan kaikkia opiskelijoita koskien. Neuvottelukunnassa ovat jäseninä mm. alan yritystoiminnan, kaupan, rahoituksen ja keskeisten neuvontajärjestöjen edustajat.

​Yhteystiedot

​Jukka Nikkilä, koulutusvastaava, +358 400 279 591
etunimi.sukunimi@jamk.fi
Tuumalantie 17
43130 Tarvaala