Yleistiedot

Kuvaus

Liiketalouden tutkinto-ohjelmasta valmistuu kokonaisvaltaisen liiketoimintaosaamisen hallitsevia tradenomeja, jotka kykenevät tehokkaasti hankkimaan erityisosaamista ja siten kehittymään työelämän muutoksien mukana.

Tutkinto-ohjelma on jaettu päivä- ja monimuotototeutuksiin. Päivätoteutus ajoittuu aamu- ja iltapäivään ja monimuotototeutus pääosin iltaopiskeluun sekä täysin verkko-opintoihin.

Päivätoteutuksen ammattiopinnoissa on laaja valikoima liiketalouden opintoja. Ammatillisia suuntautumisvaihtoehtoja kutsutaan kärjiksi.  Opiskelija voi erikoistua kärkiin, jotka on kuvattu tarkemmin nettisivuilla. Vuonna 2015 aloittavassa ryhmässä ovat mukana myös Tiimiakatemiaan hakeutuvat ja yrittäjyyttä opiskelemaan tulevat.

Tiimiakatemia on yrittäjyyden edistämiseen keskittynyt oppimispolku. Tiimiakatemian opiskelijat opiskelevat ensimmäisen vuoden liiketalouden perusopintoja Rajakadulla ja siirtyvät toisena vuonna JAMK Generaattoriin opiskelemaan osuuskunnissa yrittäjyyttä. Opiskelijat perustavat osuuskunnan muiden opiskelijoiden kanssa ja toimivat tiiviisti osuuskunnassa yhteisesti sovittujen tavoitteiden saavuttamiseksi.

Monimuoto-opetuksessa opiskelija voi erikoistua joko oikeuden alan opintoihin (oikeudellinen asiantuntijuus eli oikeustradenomi) tai johtamisen ja taloushallinnon opintoihin (liiketalouden asiantuntija). Opiskelijat voivat myös opiskella koko tutkinnon verkko-opintoina tai sulautettuna opintona, jossa on kasvokkain tapahtuvaa oppimista ja verkko-opintoja.

​Tutkinnon taso

AMK-tutkinto, alempi korkeakoulututkinto (EQF 6)

​Aloitusryhmän koodi

​HTL15S1

​Tutkintoon liittyvät kelpoisuudet

​Ammattialalla ei ole tutkintoon liittyviä ja säädöksiin perustuvia erityisiä kelpoisuusvaatimuksia.

Opinnot

Tavoiteltava osaaminen

Osaamistavoitteena on, että tradenomilla on valmistumisen jälkeen laaja-alainen ammatillinen osaaminen: käytännölliset perustiedot ja -taidot sekä niiden teoreettiset perusteet liiketalouden asiantuntijatehtävissä toimimista varten, hyvät viestintätaidot, hyvä kielitaito, alan kansainvälisen toiminnan edellyttämät valmiudet sekä edellytykset alan kehityksen ja tutkimustiedon seuraamiseen, jatkuvaan kouluttautumiseen ja yhteiskunnan jäsenenä toimimiseen.

Liiketalouden opiskelija osaa tutkinnon suoritettuaan toimia toimialalla tuloksellisesti, kannattavasti ja asiakaslähtöisesti, Hän osaa markkinoida ja tuntee toimialan tyypillisiä toimintatapoja. Lisäksi valmistuneella on taito kerätä aineistoa ja julkaista raportteja toiminnan jatkuvaan kehittämiseen. Pätevyydet luetteloituna:

1. tuloksellisuusosaaminen
2. asiakkuus- ja markkinointiosaaminen
3. toimialaosaaminen (esimerkiksi finanssialan osaaminen, talousosaaminen, julkisen- ja yksityisen sektorin juridinen osaaminen, vähittäiskauppa, urheiluliiketoiminta, yrittäjänä toimiminen,...,)​
4. liiketalouden menetelmäosaaminen.

Kärjissä suoritettavissa opinnoissa korostuu työn opinnollistaminen ja työelämäyhteistyö. Muut kuin kärjissä opiskelevat muodostavat omiin tavoitteisiinsa sopivan opintokokonaisuuden tutkinto-ohjelman ammattiopinnoista. Opiskelussa korostuvat liike-elämän ja julkishallinnon työtehtävät ja yrittäjyys.

Tiimiakatemiassa opiskelijat kehittyvät prosessioppimisen myötä yrittäjiksi. Oman yrityksen asiakkuuksien kehittäminen ja teorian soveltaminen käytännön projekteissa korostuu Tiimiakatemian kokemuksellisessa oppimistyylissä. Tähän saakka lähes puolet valmistuneista opiskelijoista ilmoittaa aloittaneensa yrittäjänä valmistumishetkellä.

​Tutkinnon profiili

Kärjet profiloivat tutkinto-ohjelman. Kärjet perustuvat Keski-Suomen alueen työvoima- ja osaamistarpeille. Kullekin kärjelle on rakennettu tiivis työelämäverkosto, joka edistää opiskelijan opintojen etenemistä, harjoittelupaikkojen saamista ja opiskelijan työllistymistä. Tavoitteena on saavuttaa yksilöllisempi  ohjaus ammattikorkeakoulun ja työelämäverkoston kautta opiskelijan osaamistarpeiden huomioiminen. Tutkinto-ohjelman kärjet on esitelty myöhemmin "Opintojen sisältö ja suorittaminen" -kohdassa. Kärjet on kuvattu yksityiskohtaisemmin nettisivuillamme.

Monimuotokoulutuksessa osaamisprofiilin voi valita joko oikeusalalta tai johtamisesta ja taloushallinnosta.

Oikeusalaa ja juridiikkaa opiskelleilla on monipuoliset valmiudet työelämän kannalta keskeisillä oikeudenaloilla. Oikeustradenomi osaa hahmottaa Suomen ja Euroopan unionin oikeusjärjestyksen yleispiirteet ja soveltaa oikeusnormeja sekä ratkaista oikeudellisia ongelmia oikeudenmukaisesti työtehtävien edellyttämässä päätöksenteossa.

Johtamista ja taloushallintoa opiskelleilla on hyvät itsensä johtamisen valmiudet sekä valmius kehittyä esimiestyössä ja erityisesti henkilöstöasioiden osaamisalueella. Taloushallinnon osaamisessa painottuvat yrityksen tulokselliseen johtamiseen liittyvät asiat. Lisäksi opiskelijat kehittävät sähköisten työkalujen käytännön osaamistaan.

​Opintojen rakenne Pepissä

Opinnot (päiväopiskelu)

Opinnot (monimuoto-opiskelu)

​Hyväksilukeminen

Hyväksilukemisen menettelytavat kuvataan tutkintosäännössä ja opinto-oppaassa.

Tutkinto-ohjelmaan hakeminen ja valinta

​Opintojen sisältö ja suorittaminen

Liiketalous

Kuva: Tutkinto-ohjelman suuntautumisvaihtoehdot eli kärjet 2015

Opintojen sisällöt painottuvat ammattiopinnoissa opiskelijan näkökulmasta joko eri oppiaineisiin kuten markkinointi, taloushallinto tai johtaminen tai erillisiin tutkinto-ohjelman kärkiopintoihin, joihin haku tapahtuu ensimmäisen vuoden keväällä. Yrittäjyydestä kiinnostuneet hakeutuvat Tiimiakatemiaan tai edistävät liikeideaa ja yritystään yritysvalmentajan ohjauksessa liiketalouden päivä- ja monimuotokoulutuksessa. Kärkiopinnot käynnistyvät toisen vuoden syksyllä. Näitä kärkiopintoja ovat esimerkiksi urheilumarkkinointi, muoti ja vähittäiskauppa ja finanssiala. Kärkiopinnot suuntaavat opiskelijan ammattiopintoja siten, että kärkiin valituilla opiskelijoilla tietyt ammattiopinnot ovat pakollisia ja harjoittelu sekä opinnäytetyö suunnataan kärjen toimialoille tai kärjen työtehtäviin. Kärjet eivät kuitenkaan ole keskenään samanlaisia vaan niiden sisällöt ja pakolliset opintosuoritukset poikkeavat toisistaan.

Opiskelijoita kannustetaan kansainvälistymään. ​Liiketalouden tutkinto-ohjelman opiskelijoiden suositellaan sisällyttävän tutkintoonsa vieraskielisiä opintoja vähintään 30 op eli 10 op/vuosi joko kotimaassa vieraskielisillä opintojaksoilla tai ulkomailla vaihto-opiskelijana.​ Suosittelemme kaikille opiskelijoille opiskelua ulkomaisissa yhteistyökorkeakouluissa ja -yliopistoissa. Kaikki nämä opinnot luetaan hyväksi tradenomitutkintoon. Opiskelija voi tehdä myös harjoittelun ulkomailla.

Lisätietoja löydät opinto-oppaasta:

​Arviointi ja oppimisen ohjaus

​Opiskelumuodot

Päiväopiskelu on pääosin ryhmissä tapahtuvaa ja opettajan ohjauksessa tapahtuvaa oppimista. Opiskelumuotoja on lukuisia ja opintojen tarjonta laajaa.

Tiimiakatemiassa ammattiopinnot tehdään opiskelijoiden perustamissa osuuskunnissa. Osuuskunnissa suunnitellaan, myydään ja toteutetaan projekteja oikeille asiakkaille.

Monimuotokoulutus on joko ns. sulautuvaa opetusta, jossa kasvokkainen ja verkkoympäristö yhdistetään mielekkääksi oppimisympäristöksi tai täysin verkon välityksellä tapahtuvaa oppimista. Monimuotokoulutuksen kasvokkain tapahtuva oppiminen on merkittävästi vähäisempää kuin päiväopiskelussa ja Tiimiakatemiassa.

​Valmistuminen

Ammattikorkeakoulututkinnosta annettavan todistuksen saamisen edellytyksenä on, että opiskelija suorittaa opinto-oikeusaikanaan tutkinto-ohjelmansa opinnot henkilökohtaisen opiskelusuunnitelmansa mukaisesti. Lisätietoja tutkintosäännössä.

​Työllistyminen ja jatko-opinnot

​Valmistuneiden ammatilliset profiilit esimerkkeineen

Liiketalouden päiväopiskelijat työllistyvät yleensä uusin tehtäviin ja monimuoto-opiskelijat palaavat entiseen työpaikkaansa entisiin tai uusin tehtäviin tai aivan uuteen työtehtävään. 

Liiketalouden tutkinto-ohjelmasta työllistyneiden esimerkkiprofiileja ovat: yrittäjä, yritysneuvoja, valmentaja, konsultti, kirjanpitäjä, palkanlaskija, tilintarkastaja, palveluneuvoja, rahoituspäällikkö, markkinointijohtaja, myyjä, myyntipäällikkö, myymäläesimies, asiakaspalvelupäällikkö, hallintojohtaja, Hr-assistentti, henkilöstöpäällikkö, projektikoordinaattori, vientimyyjä, vientiassistentti ja opettaja.      

Oikeustradenomit työskentelevät esimerkiksi seuraavilla nimikkeillä: käräjäsihteeri, oikeusapusihteeri, ulosottomies ja edunvalvontasihteeri. Lisäksi opiskelijoita sijoittuu hallinnon erilaisiin tehtäviin, finanssialan tehtäviin sekä yksityisten asianajotoimistojen assistenteiksi.

​Jatko-opinnot

Ammattikorkeakoulututkinnon suorittanut opiskelija voi valmistuttuaan ja vähintään kolmen vuoden työkokemuksen jälkeen jatkaa opintojaan ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavassa koulutuksessa. Ylempi ammattikorkeakoulututkinto on ylempi korkeakoulututkinto. Opintoja voi jatkaa myös hakeutumalla esimerkiksi yliopistojen maisterikoulutuksiin tai vastaaviin. Ammattikorkeakoulututkinnon jälkeen on luonnollisesti mahdollista jatkaa myös ulkomaisissa korkeakouluissa Master-tason koulutusohjelmissa. Jos opiskelija suorittaa ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon, hän voi saada jatko-opintomahdollisuuden yliopistojen tieteellisiin tai taiteellisiin jatko-opintoihin (37 §/558/2009). Kaikkiin jatko-opintoihin on hakeuduttava erikseen.

Ammattikorkeakoulu tarjoaa täydennyskoulutusmahdollisuuksia erikoistumiskoulutuksissa ja työelämäperusteisessa täydennyskoulutuksessa.

Muut tiedot

​Suunnittelu

​Liiketoimintayksikön neuvottelukunta on ollut aktiivinen palautteen antaja, sillä neuvottelukunnassa ovat edustettuina merkittävä määrä tradenomiopiskelijoiden harjoittelun ohjaajia ja valmistuneiden opiskelijoiden työllistäjiä. Lisäksi suurille alueen työllistäjille on esitelty suuntautumisvaihtoehtoja eli kärkiä. Yhteistyö alueen sidosryhmien kanssa on jatkuvaa ja monipuolista ja koko opetushenkilökunta osallistuu verkottumiseen.

Opiskelijajärjestö Konkurssi ry. puheenjohtaja on kommentoinut tätä paperia. Opiskelijoilta kerätään monipuolista palautetta opinnoista ja opiskelijat ovat olleet mukana Korkeakoulujen arviointineuvoston auditoinnissa sekä laatuyksikkökilpailuissa viime vuosien aikana. Opiskelijoiden antama palaute on  vaikuttanut merkittävästi oppimismenetelmien monipuolistumiseen ja verkko-opintojen tarjonnan laajentumiseen.

Monimuotokoulutuksen 100% verkkototeutus on kehitetty aikuiskoulutuksesta saadun palautteen perusteella. Oikeustradenomikoulutuksen sisältö on suunniteltu yhteistyössä oikeusministeriön ja muiden oikeustradenomikoulutusta tarjoavien ammattikorkeakoulujen kanssa.

​Yhteystiedot

Pertti Pernu, koulutuspäällikkö, +358408366920
etunimi.sukunimi@jamk.fi
Rajakatu 35
40200 Jyväskylä