JAMKissa on mahdollista saada ryhmämuotoista ohjausta ja tukea opintoihin niiden eri vaiheissa. Ryhmissä saat tukea esim. kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin, esiintymisjännitykseen, työkaluja lukemisen, kirjoittamisen, kirjoitetun kielen hahmottamisen ja vieraan kielen oppimisen pulmiin sekä tiedonhankintaan. Voit osallistua ryhmätyöskentelyyn myös silloin, kun opinnot eivät etene suunnitellussa vauhdissa. Ryhmässä työskentely mahdollistaa kokemusten jakamisen muiden opiskelijoiden kanssa.

 

Hyvinvointia opiskeluun

HyPe coffee time

Opiskeluhyvinvoinnin työntekijät tavattavissa syksyllä 2021 JAMKOn Discord-kanavalla joka tiistai klo 15-15.30.

HyPe-kahvit myös kampuksella:

 • Rajakadun aula 9.11.2021 klo 11-12.30
 • Dynamon aula 11.11.2021 klo 11-12.30.

Tervetuloa mukaan!

Life Balance - tasapainoa elämään (5 op)

Tavoitteena opintojaksolla on oman hyvinvoinnin edistäminen ja itsetuntemuksen lisääntyminen. Sopii erityisesti opiskelijoille, joilla stressiä, haasteita arjenhallinnassa ja mielialapulmia.

Yhteyshenkilö: Maaret Rutanen

Opiskelijan hyvinvointi ja elämäntaidot (2 op)

Opintojakso toteutetaan verkkoympäristössä (Opiskelijan kompassi). Opintojaksolla opiskelija saa ohjausta hyvinvointiohjaajalta. Opintojakso on mahdollista suorittaa kokonaan verkossa. Sopii erityisesti opiskelijoille, joilla on mielialapulmia ja stressiä.

Yhteyshenkilö: Heini-Maria Pietilä, opintopsykologi

Työhyvinvointia opiskelijan uralle (5 op)

Opintojaksolla käsitellään esimerkiksi työn fyysisen ja psyykkiseen kuormitukseen ja työstä palautumiseen liittyviä asioita, hyvää ergonomiaa, oman ja työyhteisön työhyvinvoinnin edistämistä ja johtamista sekä työnantajan ja työntekijän vastuita, oikeuksia ja velvollisuuksia.

Yhteyshenkilö: Anja Tanttu / Teppo Karapalo

Green care -perusteet (5 op)

Opintojaksolla käsitellään luonnon merkitystä ihmisen hyvinvoinnille. Opiskelija osaa mm. kunnioittaa erilaisia luontosuhteita ja ymmärtää ohjaustaitojen merkityksen Green Care –toiminnassa Opiskelija osaa arvioida omaa luontosuhdettaan ja valita keinoja sen vahvistamiseen.

Nature and Wellbeing (5 op)

Content: Theories linking nature and well-being, evidence based research results between nature and wellbeing benefits, practical tools for preventive and treatment based rehabilitation, health care and social work – indoors, in green spaces and wood lands.

Contact person: Raija Lundahl

Löydä oma liikuntamuotosi (5 op)

Opiskelija tutustuu omatoimisesti erilaisiin liikuntalajeihin sekä erilaisiin liikuntamahdollisuuksiin. Opiskelija voi hyödyntää Korkeakoululiikunnan, liikuntaseurojen, eri liikuntapalveluiden tarjoajien sekä JAMKOn liikuntapalveluita. Opintojakso käynnistyy aloitusinfolla.

Yhteyshenkilö: Eeva Vissel, JAMKO

Varmuutta esiintymiseen (3 op)

Opintojakso toteutetaan joka toinen vuosi keväisin (seuraavan kerran maalis-huhtikuussa 2022). Opintojaksolla käsitellään psykologisesta ja viestinnällisestä näkökulmasta jännittämistä, joka haittaa opiskelua ja sosiaalisia tilanteita. Esiintymisvarmuutta kehitetään erilaisten harjoitusten avulla.

Yhteyshenkilö: Satu Liukko

 

Tukea oppimisen taitoihin

Sujuvuutta opiskeluun (5 op) - Tsemppiä opintoihin

Sujuvuutta opiskeluun -opintojakso (1–5 op) tarjoaa käytännön tukea ja ohjausta, jos koet vaikeuksia opiskelussasi, opiskeltavien asioiden lukemisessa ja omaksumisessa sekä opiskelutehtävien tekemisessä. Opintojakso tarjoaa työkaluja tekstien avaamiseen ja muistiinpainamiseen, kirjoitetun kielen hahmottamiseen ja kirjallisen tuottamiseen sekä niihin liittyviin pulmiin.

Sujuvuutta opiskeluun -opintojaksokokonaisuuden osiot ovat:

 • Opiskelukirjoittaminen, BI00BB51 (2 op)
  • opiskelutekstien suunnittelu ja rakentaminen, omien kirjoitustaitojen kehittäminen
  • toteutukset:
   1. kontaktiopintoina 21.9.–26.10.2021 tiistaisin klo 16-17
   2. verkko-opintoina marraskuussa 2021, ohjaustuokiot Zoomissa maanantaisin klo 10-11
   3. kontakti- ja verkko-opintoina helmi-maaliskuussa 2022 tiistaisin klo 16-17
 • Kielenhuollon kertaus, BI00BB50 (1 op)
  • keskeisten oikeakielisyysseikkojen kertausta
  • toteutukset verkossa + tentti:
   1. syys-lokakuussa 2021, aloitusinfo Zoomissa ma 20.9.2021 klo 16-17, tentti ma 25.10.2021 klo 16
   2. marraskuussa 2021, aloitusinfo Zoomissa ma 1.11.2021 klo 16-17, tentti ma 29.11.2021 klo 16
   3. helmi-maaliskuussa 2022, aloitusinfo Zoomissa ma 24.1.2022 klo 16-17, tentti ma 28.2.2022 klo 16
 • Opiskelutekniikat, BI00BB52 (2 op)
  • opiskelulukemisen avaimet, tiedon omaksumisen keinot, opittavan asian jäsentelyn tekniikat, lähdeaineistoista kirjoittamisen taito
  • tammi-helmikuussa 2022 kontakti- ja verkko-opintoina

Verkkotyötilat ovat Moodlessa.
Yhteyshenkilö: Satu Liukko, lehtori, Kielikeskus

 

Lukiarviointi

Lukiarviointi on tarkoitettu suomea äidinkielenään puhuville, jotka kokevat lukemisen ja kirjoittamisen vaikeutta ja epäilevät lukivaikeuden mahdollisuutta. Lukiarviointi mahdollistaa sinulle tilanteen tarkistukseen, jos koet vaikeuksia opiskelussasi, opiskelutehtävien tekemisessä tai jos sinulla on epäilty tai jo todettu vaikeus lukemisen ja kirjoittamisen alueella.

Arviointimenetelmänä käytetään Niilo Mäki Instituutin Digilukiseulaa. Sen tulosten perusteella voidaan yhdessä koota opiskeluun liittyvät tuentarpeet ja suunnitella tukimuotoja. Tukimuotoja voivat olla esimerkiksi opintojakson vaihtoehtoiset suoritustavat, lisäaika tenttiin, lisäopetus, opintojakson materiaalin saaminen etukäteen jne.

Ilmoittaudu lukiarviointiin sähköpostitse Satu Liukolle (etunimi.sukunimi@jamk.fi). Saat vastausviestissä tarkemmat tiedot lukitestin suorittamisesta ja arviointikeskustelusta.

Kielten tukiopinnot

JAMK tarjoaa englannin ja ruotsin tukiopintoja niille opiskelijoille, joiden kielitaito on alempi kuin Eurooppalaisen viitekehyksen B2-taitotaso ja jotka eivät ole vielä suorittaneet Työelämän englanti tai Työelämän ruotsi -opintojaksoja.

Tiko-kertaus

Apua oppimistehtävien tekemiseen tietojenkäsittelyn opiskelijoille.

Toteutus

 • syksyllä 2021 tiistaisin klo 9-11.15, Rajakatu 35, luokka G208
 • keväällä 2022 tiistaisin klo 9-11.45, Rajakatu 35, luokka G203

Yhteyshenkilö: Teemu Pölkki

Matematiikan tukiopinnot Pääkampuksella

Matematiikkaan valmistavat opinnot, TZMV0300 (3 op)

 • vapaavalintainen opintojakso, ajoittuu ensimmäiselle lukukaudelle
 • suositellaan joko ennen opintojen alkua tai opintojen alkuvaiheessa ammatillisen tutkinnon suorittaneille ja lukion lyhyen matematiikan suorittaneille sekä sellaisille opiskelijoille, joilla matematiikan opin-noista on pitkä aika
 • suoritettavissa kokonaan verkossa milloin vain vuoden ympäri
 • vaihtoehtoisena suoritustapana luokkatoteutus lukujärjestykseen kiinnitettynä aikana (2 h + 3 h) /vko

Mat1 Tukiopinnot, TZMV1100 (1 op)

 • vapaavalintainen opintojakso, ajoittuu ensimmäiselle lukuvuodelle
 • suositellaan, jos tarvitsee lisäharjoitusta Mat1 Yhtälöt -opintojaksoon
 • lukujärjestykseen kiinnitettynä aikana 2 h/vko; ajankohta vaihtelee tutkinto-ohjelmittain

Mat2 Tukiopinnot, TZMV2100 (1 op)

 • vapaavalintainen opintojakso, ajoittuu ensimmäiselle lukuvuodelle
 • suositellaan, jos tarvitsee lisäharjoitusta Mat2 Funktiot -opintojaksoon
 • lukujärjestykseen kiinnitettynä aikana 2 h/vko; ajankohta vaihtelee tutkinto-ohjelmittain

Mat3 Tukiopinnot, TZMV3100 (1 op)

 • vapaavalintainen opintojakso, ajoittuu ensimmäiselle lukuvuodelle
 • suositellaan, jos tarvitsee lisäharjoitusta Mat3 Derivaatta ja integraali -opintojaksoon
 • lukujärjestykseen kiinnitettynä aikana 2 h/vko; ajankohta vaihtelee tutkinto-ohjelmittain

Yhteyshenkilö: Anne Rantakaulio

Matematiikan tukiopinnot Dynamossa

Matematiikkaan valmistavat opinnot, TZMV0300 (3 op)

 • vapaavalintainen opintojakso, ajoittuu ensimmäiselle lukukaudelle
 • suositellaan ammatillisen tutkinnon suorittaneille ja lukion lyhyen matematiikan suorittaneille sekä sellaisille opiskelijoille, joilla matematiikan opinnoista on pitkä aika
 • päiväryhmille kontaktiopetuksena ja monimuotoryhmälle verkkototeutuksena

Mat1 Tukiopinnot, TZMV1100 (1 op)

 • vapaavalintainen opintojakso, ajoittuu ensimmäisen lukuvuoden syyslukukaudelle
 • Tarkoitettu Mat1 Yhtälöt -opintojakson rinnalle lisäharjoitusta tarvitseville
 • lukujärjestykseen kiinnitettynä aikana 2 h/vko

Mat2 Tukiopinnot, TZMV2100 (1 op)

 • vapaavalintainen opintojakso, ajoittuu ensimmäise lukuvuoden kevätlukukaudelle
 • Tarkoitettu Mat2 Funktiot -opintojakson rinnalle lisäharjoitusta tarvitseville
 • lukujärjestykseen kiinnitettynä aikana 2 h/vko

Mat3 Tukiopinnot, TZMV3100 (1 op)

 • vapaavalintainen opintojakso, ajoittuu ensimmäisen lukuvuoden kevätlukukaudelle
 • Tarkoitettu Mat3 Derivaatta ja integraali -opintojakson rinnalle lisäharjoitusta tarvitseville
 • lukujärjestykseen kiinnitettynä aikana 2 h/vko

Yhteyshenkilö: Sirpa Alestalo

LUMA-tupa IT-alan opiskelijoille

Voit tulla laskemaan matematiikan ja fysiikan laskuja.
Opettaja paikalla perjantaisin klo 8.00-9.30 Dynamossa, tilassa D430.

Yhteyshenkilö: Pekka Varis

Relaamo

It-alan opiskelijoille tukea opiskeluun. Mahdollisuus tehdä kotitehtäviä, kysyä neuvoa, viettää aikaa muiden opiskelijoiden kanssa jutellen ja vaikkapa pelaten. Paikalla Mentoreita.

Relaamo toimii Dynamon kampuksella, tila D334.

Löydät päivystysajat ja tapahtumat IT-Institute-Studentsin Teamsista, Relaamo-kanavalta. Katso myös Discord.

Yhteyshenkilö: Heli Vepsäläinen

OpenLabs

OpenLabs on kaikille hyvinvointiyksikön opiskelijoille tarkoitettu avoin harjoitteluaika, joka on vapaaehtoista eikä sisällä opetusta. OpenLabsiiin voi tulla periaatteessa harjoittelemaan mitä tahansa kädentaitoja tai opiskelemaan VR-ympäristössä vaikkapa anatomiaa ja fysiologiaa.

Tiedotus, tilat ja ajankohdat tapahtuvat ensisijaisesti opiskelijaintrassa (vaatii kirjautumisen)

Yhteyshenkilö: Emilia Lahdenperä

Lääkelaskupaja

Lääkelaskupaja on non stop –periaatteella toimiva lääkelaskujen ohjaus- ja tenttitilaisuus HYVIn opiskelijoille. Sinulla on mahdollisuus tulla ja kysyä epäselviä asioita.

Toteutus Examstudiolla, Dynamolla ja verkossa.
Lisätietoja lääkelaskupajasta ja aikatauluista

Yhteyshenkilö: Niilo Kuokkanen

 

Pop-upit

Pop-up ohjaus TIKO-opiskelijoille

Voit tulla juttelemaan ohjaushenkilöstön kanssa opintoihin tai urasuunnitelmiin liittyvistä asioista.

 • syksyllä 2021: tiistaisin klo 10.00–11.30, Rajakatu 35, AP03
 • keväällä 2022: tiistaisin klo 10.30-12.15, Rajakatu 35, AP03 tai verkossa

Yhteyshenkilöt: Jarkko Immonen ja Juha-Tapio Teno

Harjoittelun pop-up restonomiopiskelijoille verkossa (pyydä linkki yhteyshenkilöiltä)

Joka toinen keskiviikko.

 • Palveluliiketoiminta sekä Matkailu- ja palveluliiketoiminta klo 10-11
 • Tourism Management klo 11-12

Yhteyshenkilöt: Karoliina Väisänen (Palveluliiketoiminta sekä Matkailu- ja palveluliiketoiminta) ja Ani Lietonen (Tourism Management)

Harjoittelun pop-up liiketalouden opiskelijoille

Tukea harjoitteluprosessiin.

Pop-up alkaen tiistaina 8.9.2020 viikoittain klo 16.00-17.00.

Yhteyshenkilöt: Erica Svärd

 

Tukea opintojen loppuvaiheessa

Opparipaja restonomiopiskelijoille (AMK)

Ohjausta ja tukea opinnäytetyön tekemiseen.

Torstaisin alkaen klo 9.00 Zoomissa. Pyydä verkkolinkki ja salasana ohjaajalta.

Ohjaaja: Elina Vaara

Opparisauna

Henkilökohtainen tiedonhaun opastus yhdelle opiskelijalle tai pienryhmälle opinnäytetyön aiheesta sen jälkeen, kun opetussuunnitelman mukaiset tiedonhankinnan opetukset on käyty.

Varaa aika opastukseen hyvissä ajoin Elmo-opiskelijaintran kohdasta Kirjasto löytyvällä lomakkeella tai ottamalla yhteyttä kirjastoon.

Lisätietoja: kirjasto(at)jamk.fi

Katso lisätietoja kirjaston sivuilta.

Tekstinohjausklinikka

Ohjausta opinnäytetyön kirjoittamiseen opiskelijan kysymysten pohjalta. Tekstinohjaaja tavattavissa ajanvarauksella kontaktitapaamisessa tai etäyhteydellä.

Vastuuopettajat syksyllä 2021:
Raija Hämäläinen ja Anu Mustonen

Vastuuopettajat keväällä 2022:
Anne Nurminen ja Sisko Riihiaho

Yksilöllinen tuki opinnäytetyön kirjoittamiseen

Lukivaikeuksissa ja muissa yksilöllisissä tuen tarpeissa on saatavilla kirjoitusohjausta. Yksilöllistä tukea haetaan opinto-ohjaajan kautta.

Lataa sivun aineisto pdf-muodossa

Etsi yhteyshenkilöiden tiedot henkilökuntahausta