Anna palautetta ja vaikuta!

Palautteet ovat opiskelijan ensisijainen vaikuttamiskanava.

 • Opintojaksopalaute: Kun vastaat opintojaksopalautteeseen opintojakson puolivälissä ja lopussa, voit saada opettajalta vastapalautetta ja vaikuttaa opintojakson toteutukseen jatkossa. Tarvittaessa päällikkö keskustelee opintojakson kehittämisestä opettajan kanssa. Käy tarkistamassa Pepissä, onko sinulla avoimia opintojaksopalautteita.
 • Opiskelijapalaute: Opiskelijoilta kootaan vuosittain palautetta opiskelusta JAMKOn jupinapalautteiden yhteydessä.
 • AVOP: Valmistumisvaiheessa vastaat opetus- ja kulttuuriministeriön AVOP-palautteeseen https://avop.fi/fi. Palautteessa kerätään tietoa opetuksesta ja oppimisesta, kansainvälisyydestä, työelämäyhteyksistä, harjoittelusta, opinnäytetyöstä ja opiskelutyytyväisyydestä. Palautteen perusteella kehitetään koulutusta, ja se on myös yksi ammattikorkeakoulun rahoitukseen vaikuttavista asioista.
 • Uraseuranta: Saat noin viiden vuoden kuluttua valmistumisesta kyselyn, jossa kysytään näkemyksiäsi tutkinnon tuottamasta osaamisesta ja kartoitetaan tilannettasi työmarkkinoilla. Vastaamalla annat opiskelijoille tietoa alalle työllistymisestä ja JAMKille palautetta koulutuksen vaikuttavuudesta koulutuksen kehittämisen tueksi.

Määrämuotoisten palautteiden lisäksi voit antaa välitöntä palautetta. Kun havaitset opetuksessa kehittämistarpeen, keskustele ensin opettajan kanssa. Jos keskustelu opettajan kanssa ei auta, ota yhteyttä tutkinto-ohjelmasta vastaavaan päällikköön. Voit ottaa yhteyttä myös oman yksikkösi laatuvastaavaan.

Voit tutustua opiskelijapalautteiden, AVOP-palautteen ja uraseurannan tuloksiin Elmo-opiskelijaintrassa (vaatii kirjautumisen).

 

Opiskelijan oikeudet ja velvollisuudet

Korkeakouluyhteisön jäsenenä opiskelijalla on tiettyjä oikeuksia ja velvollisuuksia. Ne määräytyvät lakien, asetusten ja JAMKin tutkintosäännön (pdf) perusteella.

Opiskelijalla on oikeus

 • Saada tietoonsa opintojakson osaamistavoitteet, sisältö, suoritustavat, suoritusten uusintamahdollisuudet, arviointiperusteet ja päättymisajankohta.
 • Hakea osaamisen tunnistamista ja tunnustamista.
 • Saada suoritetusta opintojaksosta suoritusmerkintä opintosuoritusrekisteriin kuukauden kuluessa opintojakson päättymisestä.
 • Korottaa hyväksyttyä arvosanaa perustellusta syystä yhden kerran.
 • Saada tarpeensa mukaista ohjausta suorittaakseen tutkinnon ohjeajassa.
 • Antaa palautetta opintojaksoista, tutkinto-ohjelmasta ja opetuksen laadusta.

Opiskelijalla on velvollisuus

 • Toimia JAMKin eettisten periaatteiden mukaisesti.
 • Ilmoittautua läsnä/poissaolevaksi.
 • Laatia ja ylläpitää HOPSia.
 • Huolehtia opintojaksoille ilmoittautumisesta.
 • Suorittaa opintojakso pääsääntöisesti kahden lukukauden kuluessa sen aloituksesta.
 • Antaa opintojakso- ja opiskelijapalautetta.
 

Laatujärjestelmä Jyväskylän ammattikorkeakoulussa

Jyväskylän ammattikorkeakoulun laadunhallinta perustuu laatujärjestelmään. Laadunhallinta on jokaisen jamkilaisen asia, ja opiskelijan rooli siinä on keskeinen. JAMKin laatujärjestelmä perustuu jatkuvan parantamisen periaatteeseen, mikä tarkoittaa asioiden tekemistä aina vähän paremmin kuin edellisellä kerralla:

 • PLAN/SUUNNITTELE - Opetussuunnitelmat (OPS) luovat puitteet koulutukselle, henkilökohtaisessa opiskelusuunnitelmassa eli HOPSissa laadit omakohtaisen suunnitelman OPSin pohjalta.
 • DO/TOTEUTA - Opiskelija opiskelee opettajien ohjauksessa. Koulutus toteutetaan JAMKin ohjeiden mukaan – opiskelijan kannalta tärkeimpinä tutkintosääntö ja opinto-opas.
 • CHECK & STUDY/SEURAA JA ARVIOI - Opiskelija arvioi omaa oppimistaan ja antaa palautetta toteutuneesta koulutuksesta.
 • ACT/PARANNA - Opiskelija ja kaikki koulutuksen toteutukseen osallistuvat parantavat jatkuvasti omaa toimintaansa.

JAMKin laatukäsikirja kuvaa laadunhallinnan kokonaisuuden, jota täydentää prosessikuvauksista koostuva toiminnanohjauskäsikirja (TOKA, Elmo-opiskelijaintrassa). Prosessikuvaukset tekevät näkyväksi JAMKissa sovitut toimintatavat.

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus on auditoinut JAMKin laatujärjestelmän. Auditointi on voimassa 20.5.2025 saakka.

Tutustu laatukäsikirjaseen (pdf).

 

Yhteystiedot

Lisätietoa laadunhallinnasta löydät Elmo-opiskelijaintrasta (vaatii kirjautumisen). Lisäksi tietoa antavat yksiköiden laatuvastaavat, ammattikorkeakoulun laatupäällikkö ja opiskelijakunta JAMKOn koulutuspoliittisista asioista vastaava edunvalvoja:

JAMKin laatupäällikkö

Janatuinen Tero

Janatuinen Tero

Laatupäällikkö, Quality Manager
Koulutuksen kehittämispalvelut, Educational Development Services
Hallinto, Administration
+358405365591

Ammatillinen opettajakorkeakoulu

Ahlqvist Jaana

Ahlqvist Jaana

Palveluvastaava, Service coordinator
AOKK Hallinto, Administration
Ammatillinen opettajakorkeakoulu, Professional Teacher Education
+358405322942
Näytä lisää

Hyvinvointiyksikkö

Heikkilä Eija-Mari

Heikkilä Eija-Mari

Suunnittelija, Administrative Planner
HYVI Hallinto, Administration
Hyvinvointi, School of Health and Social Studies
+358400686471
Näytä lisää

Liiketoimintayksikkö

Turpeinen Jukka

Turpeinen Jukka

Suunnittelija, Administrative Planner
LIKE Hallinto, Administration
Liiketoiminta, School of Business
+358407570090

Teknologiayksikkö

Markkanen Marja-Kaarina

Markkanen Marja-Kaarina

Suunnittelija, Administrative Planner
Teknologia hallinto, Administration
Teknologia, School of Technology
+358407661053
Näytä lisää

Opiskelijakunta JAMKO

JAMKOn koulutuspoliittinen vastaava, 045 319 4904, kopo(at)jamko.fi