jamk.fi

Paula haki AHOTtia pakollisesta
ammatillisesta opintojaksosta.
Opiskelijalla on opistotasoinen tutkinto ja
muutama vuosi työkokemusta. AHOThakemus
hylätään, koska näyttöä
työkokemuksen tai mahdollisen
lisäkoulutuksen kautta hankitusta
korkeakoulutasoisesta osaamisesta ei ole.
Myöskään työn haasteet eivät vastaa
opintojaksolle asetettuja tavoitteita.