jamk.fi

Esteetön opiskelu

Yhdenvertainen opiskelu ja oppimisympäristö kuuluvat kaikille. Opintosi voivat edistyä suunnitellusti, vaikka sinulla olisi oppimisvaikeus, sairaus tai vamma, erilainen kieli- ja kulttuuritausta tai muita opiskeluun mahdollisesti vaikuttavia asioita.

Saat tukea ja ohjausta opiskeluusi. Omaehtoisen tiedonhankinnan suhteen voit halutessasi hyödyntää ESOK-hankkeen opaslehtisiä. Oppaita on heikkonäköisyydestä ja sokeudesta, kuuroudesta ja huonokuuloisuudesta, lukemisen ja kirjoittamisen vaikeuksista, jännittämisongelmista, liikuntavammasta, Aspergerin oireyhtymästä, aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriöstä sekä mielenterveyden ongelmista. Oppaat löytyvät html, doc ja pdf –versioina. Laajemmin tietoa aikuisten oppimisvaikeuksista, niiden tunnistamisesta ja tuesta löytyy osoitteesta oppimisvaikeus.fi.

Esteetön opiskelijavalinta

Valintakokeissa voi olla kuuloon, näköön tai fyysiseen toimintakykyyn perustuvia osioita.

Erityisjärjestelyt valintakokeessa

Sosiaali- ja terveysalan esivalintakokeen erityisjärjestelyt on haettava 10.4.2019 kello 15:00 mennessä. Lisätietoja ja hakemus sosiaali- ja terveysalan esivalintakokeen erityisjärjestelyihin löytyy täältä (sivun alalaita): http://soteli.metropolia.fi/

Kaikki hakukohteet: Mikäli tarvitset varsinaisessa valintakokeessa erityisjärjestelyjä oppimisvaikeuden, vamman tai terveydentilan vuoksi (ml. lukivaikeus), ota yhteyttä hyvissä ajoin alla mainittuun henkilöön. Jos valintakokeen erityisjärjestelyihin oikeuttava este on jo olemassa hakuaikana, valintakokeiden erityisjärjestelyhakemus tulee jättää liitteineen 10.4.2019 (englanninkielisiin koulutuksiin 30.1.) mennessä. Hakemus on toimitettava erikseen kaikkiin korkeakouluihin, joihin hakija on hakenut.

» Hakemus valintakokeen erityisjärjestelyiksi

Jos valintakokeen erityisjärjestelyihin oikeuttava este syntyy tai todetaan hakuajan päättymisen ja valintakoeajankohdan välillä, tulee hakijan jättää erityisjärjestelyhakemus viipymättä kaikkien niiden hakutoiveiden korkeakoulujen hakijapalveluihin, joissa järjestettäviin valintakokeisiin hakija osallistuu. Korkeakoulu voi evätä hakijalta oikeuden erityisjärjestelyihin, mikäli järjestelyt on esim. aikataulusyistä mahdotonta toteuttaa. Päätös valintakokeen erityisjärjestelyistä on hakukohdekohtainen ja päätös on voimassa vain määrättynä valintakoepäivänä.

Hakemukseen tulee liittää kopiot todistuksista, joihin vetoat (esimerkiksi lääkärintodistus tai muu vastaava lausunto vamman tai sairauden laadusta tai todistus lukihäiriöstä). Lukihäiriön vuoksi lisäaikaa anovan tulee liittää hakemukseensa koulutuksen saaneen erityisopettajan, asiaan perehtyneen psykologin, puheterapeutin tai erikoislääkärin lausunto. Hakijan toivotaan esittävän hakemuksensa liitteenä lisäksi ylioppilastutkintolautakunnan vastaava päätös, mikäli sellainen on. Lukihäiriön osalta erityisjärjestelyissä otetaan huomioon vain keskivaikea tai vaikea häiriö.

Asiantuntijalausunnot saavat olla pääsääntöisesti enintään 5 (viisi) vuotta vanhoja. Lukihäiriön, oppimisvaikeuden, sairauden tai vamman ollessa pysyvä, myös aikaisemmin hankitut lausunnot otetaan huomioon. Muiden lausuntojen voimassaoloaika katsotaan tapauskohtaisesti. 

» Lisätietoja esteettömästä opiskelusta JAMKissa (Esteetön opiskelu)

Lisätietoja erityisjärjestelyistä valintakokeessa

Veander Mira

Veander Mira

Hakukoordinaattori, Admission Coordinator
Opiskelijapalvelut, Student Services
Hallinto, Administration
+358405262681
Näytä lisää

Esteettömyys opintojen aikana

Jos tarvitset tukea tai erityisjärjestelyjä opintojesi aikana, ota ensin yhteys yksikkösi opinto-ohjaajaan. Hänen kanssaan voit keskustella luottamuksellisesti siitä, mitä tukea tarvitset ja millaiset tukimuodot ovat sinua auttaneet aiemmissa opinnoissa ja/tai töissä. Hän auttaa sinua tuen järjestämisessä. Lisätuen saamiseksi sinun tulee täyttää itsenäisesti tai hänen kanssaan opinto-oppaan lomakkeista löytyvä hakemus (pdf). Yksikkösi koulutuspäällikkö tai –vastaava tekee päätöksen haetuista tukimuodoista.

Myönnetty tuki voi olla esimerkiksi lisäaika tenttiin tai kirjallisten tehtävien palauttamiseen, oppimistehtävien vaihtoehtoiset suoritustavat, verkko-opinnot, kielellisten taitojen lisäopinnot, tulkkipalvelut ja erilaiset oppimista tukevat apuvälineet. Luento- ja muu materiaali on useimmiten mahdollista saada etukäteen. Mikäli sinulla on oppimista haittaavaa lukemisen, kirjoittamisen tai hahmottamisen vaikeutta, voit hakeutua Sujuvuutta opiskeluun (1-5 op) tai Varmuutta esiintymiseen (3 op) opintojaksoille. Samoin sinulla on mahdollisuus osallistua kaksi kertaa lukuvuodessa järjestettävään lukiarviointiin. Opintojaksoista ja lukiarvioinnista saat lisätietoa täältä.

Huomioiden saamasi lisätuki ja opiskelua koskevat tuentarpeesi, saat tukea myös opettajatutoriltasi. Hän ohjaa sinua henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman eli HOPSin teossa, huomioiden tarpeelliset opintovalinnat ja opintojen toteutusaikataulun sekä esimerkiksi harjoittelupaikkojen soveltuvuuden yksilölliseen tuen tarpeeseesi nähden. Nämä asiat tulevat myös esille opettajatutorin kanssa vuosittain käytävässä HOPS-keskustelussa.

Celia-äänikirjat

Celia-kirjasto on ilmainen äänikirjapalvelu, joka palvelee opiskelijoita, joilla on haasteita tavallisten kirjojen lukemisessa. Äänikirjoja voivat tilata amk-, yamk- ja avoimen AMKin polkuopiskelijat, joille tavallisen kirjan lukeminen on vaikeaa lukihäiriöstä, vammasta, sairaudesta tai niihin rinnastettavasta syystä johtuen. Palvelusta saa sekä valmiita kirjoja että tilauksesta tehtyjä kurssikirjoja, suomeksi ja englanniksi.

Jos tarvitset Celia-kirjaston palveluja, voit laittaa viestiä kirjastolle (kirjasto(at)jamk.fi) tai käydä kirjaston asiakaspalvelussa jättämässä yhteystietosi. Kirjaston Celia-yhteyshenkilö ottaa sinuun yhteyttä opastus- ja rekisteröintiasioissa.

https://www.celia.fi/

Lisätietoja:
JAMKin opinto-ohjaajat

Tukipalvelut ja tilat

Tiedonlähteiden etsinnässä sinua auttaa kirjaston asiakaspalvelu. Myös opparisaunasta (jamk.fi) ja kirjaston esteettömyys-sivuista voi olla sinulle hyötyä eri opintojen vaiheissa. Kansainvälisten asioiden palvelupisteistä saat tietoa kansainvälistymiseen opinnoissa ja harjoittelussa. Lisäksi kansainvälisen opiskelijavaihdon tuesta on tietoa Elmo-opiskelijaintrassa (vaatii kirjautumisen). Opiskelijapalveluista saat neuvoja mm. opintojen järjestelyihin ja opintotukeen liittyviin kysymyksiin.

Ammattikorkeakoulun tilat ovat liikkumisen kannalta esteettömiä, poislukien yksi kokoontumistila pääkampuksella (F413). Pääkampuksen invapysäköinnistä ja invaliuskista löydät tiedot oheisesta kartasta (pdf). Ravintoloihin pääsee esteettömästi, ja ne ottavat huomioon erikoisruokavaliot.  Kirjaston toimipisteisiin on esteetön pääsy. Dynamon paikoitusalueen invapaikat 2 kpl löytyvät junaradanpuoleisen pääoven välittömästä läheisyydestä, katso kartasta (pdf). Pitkäkadun paikoitusalueella on liikennemerkein merkitty invapaikka 1 kpl. Biotalousinstituutin invapaikat 2 kpl ovat pääoven puoleisella paikoitusalueella liikennemerkein opastettuna.

Induktiosilmukat

Induktiosilmukat löytyvät pääkampuksen auditorioista Tulikari (D205) ja Valjakka (FP05) sekä Radis-ravintolasta ja Dynamon auditoriosta Lutakossa. Kannettavan induktiosilmukan voi lainata pääkampuksen infosta (Rajakatu 35) ja Dynamon infosta (Piippukatu 2). Musiikkikampuksen Hannikais-salista Pitkäkadulta induktiosilmukka löytyy katsomon etuosan penkkiriveistä.

Tarkempia tietoja tilojen esteettömyydestä ja niihin liittyvistä suunnitelmista antaa ammattikorkeakoulun toimitilapalveluiden palvelupäällikkö Ulla Mäntylä.

JAMKO tukee yhdenvertaisuusasioissa

Opiskelijakunta JAMKO auttaa yhdenvertaisuuteen, tasa-arvoon ja eettisiin periaatteisiin liittyvissä ongelmissa ja varmistaa, että opiskelijoita kohdellaan yhdenvertaisesti. Jos koet tulleesi kohdelluksi epätasa-arvoisesti, kannattaa asia ottaa ensin reilusti esille asianosaisen kanssa. Yhdenvertaisuuteen ja esteettömyyteen liittyvissä kysymyksissä tukenasi on JAMKOn edunvalvonta sopo(a)jamko.fi tai kiusaamis- tai häirintätapauksissa opiskelijakunnan häirintäyhdyshenkilö hairinta(a)jamko.fi. Häirintäyhdyshenkilö toimii ehdottoman luottamuksellisesti ja kaikista jatkotoimenpiteistä päätetään yhdessä opiskelijan kanssa. Lisätietoa löydät JAMKOn www-sivuilta.

Lisätietoja esteettömästä opiskelusta

JAMKin ESOK-yhdyshenkilö

Kuhanen Vesa

Kuhanen Vesa

Lehtori, Senior Lecturer
HYVI Kuntoutus- ja sosiaaliala, Rehabilitation and Social Studies
Hyvinvointi, School of Health and Social Studies
+358405263604
Näytä lisää
Asiakaslupaus:
Opinto-ohjaajana kohtaan sinun tuen tarpeet yksilöllisesti, tarvelähtöisesti ja sinun kokonaistilannetta kunnioittaen ammatillisesti. Reagoin suuremmitta viiveittä yhteydenottopyyntöihin. Kasvokkaisten tapaamisten rinnalla hyödynnän sujuvasti erilaisia sähköisiä yhteydenotto- ja keskustelukanavia. Olen sinua varten opintojen sujuvuuden ja opiskeluhyvinvoinnin asioissa. Varaa sähköisesti aika minulta: https://urly.fi/1cir Yksikön yrittäjyyskoordinaattorina kannustan, ideoin ja rikastan yhdessä sinun kanssasi oraalla olevaa halua kehittää yrittäjyysvalmiuksia tai hänen liikeideaa tai olemassa olevaa yritystoimintaan osana amk/yamk-tutkintoasi. Hyödynnän kummassakin toimessani osaavaa ja monialaista yhteistyöverkostoa ja pyrin löytämään parhaan mahdollisen tuen sinulle.
Tutkinnot:
KM, opinto-ohjaaja

Hyvinvointiyksikkö

Kuhanen Vesa

Kuhanen Vesa

Lehtori, Senior Lecturer
HYVI Kuntoutus- ja sosiaaliala, Rehabilitation and Social Studies
Hyvinvointi, School of Health and Social Studies
+358405263604
Näytä lisää
Asiakaslupaus:
Opinto-ohjaajana kohtaan sinun tuen tarpeet yksilöllisesti, tarvelähtöisesti ja sinun kokonaistilannetta kunnioittaen ammatillisesti. Reagoin suuremmitta viiveittä yhteydenottopyyntöihin. Kasvokkaisten tapaamisten rinnalla hyödynnän sujuvasti erilaisia sähköisiä yhteydenotto- ja keskustelukanavia. Olen sinua varten opintojen sujuvuuden ja opiskeluhyvinvoinnin asioissa. Varaa sähköisesti aika minulta: https://urly.fi/1cir Yksikön yrittäjyyskoordinaattorina kannustan, ideoin ja rikastan yhdessä sinun kanssasi oraalla olevaa halua kehittää yrittäjyysvalmiuksia tai hänen liikeideaa tai olemassa olevaa yritystoimintaan osana amk/yamk-tutkintoasi. Hyödynnän kummassakin toimessani osaavaa ja monialaista yhteistyöverkostoa ja pyrin löytämään parhaan mahdollisen tuen sinulle.
Tutkinnot:
KM, opinto-ohjaaja
Lundahl Raija

Lundahl Raija

Lehtori, Senior Lecturer
HYVI Kuntoutus- ja sosiaaliala, Rehabilitation and Social Studies
Hyvinvointi, School of Health and Social Studies
+358408337316
Näytä lisää

Liiketoimintayksikkö

Immonen Heli-Riikka

Immonen Heli-Riikka

Opinto-ohjaaja, Study Counsellor
LIKE Hallinto, Administration
Liiketoiminta, School of Business
+358405853272
Näytä lisää
Asiakaslupaus:
Ohjaan restonomi- ja tradenomiopiskelijoita (AMK & YAMK) erilaisissa haasteellisissa tilanteissa: opintojen jumitilanteet, elämäntilanne, oppimisen vaikeudet, hyvinvointiin liittyvät asiat, harkinnanvaraisella lisäajalla opiskelu... Varaa aika sähköisellä ajanvarausjärjestelmällä http://tinyurl.com/opoheliriikka. Ilman ajanvarausta olen tavattavissa ohjauksen pop-upissa, D-opiskelijaloungessa opiskelijaravintolan välittömässä läheisyydessä tiistaisin klö 10-11.30. Älä jää ongelmiesi kanssa yksin.
Toimialakokemus:
koulutus, tutkimus
Siitonen Tiina

Siitonen Tiina

Lehtori, Senior Lecturer
Global Competence, Global Competence
Liiketoiminta, School of Business
+358405494033
Näytä lisää
Asiakaslupaus:
Muutoksen ja uuden toiminnan muotoilun sparraajana autan organisaatiotasi ajattelemaan ja toimimaan toisin!

Teknologiayksikkö

Hiitelä Erja

Hiitelä Erja

Lehtori, Senior Lecturer
Teollisuustekniikka, Industrial Engineering
Teknologia, School of Technology
+358407597167
Näytä lisää
Lappalainen-Kajan Tarja

Lappalainen-Kajan Tarja

Lehtori, Senior Lecturer
IT, Institute of Information Technology
Teknologia, School of Technology
+358408618204

Ammatillinen opettajakorkeakoulu

Jouhiaho Katariina

Jouhiaho Katariina

Opinto-ohjaaja, Study Counsellor
AOKK Hallinto, Administration
Ammatillinen opettajakorkeakoulu, Professional Teacher Education
+358407525358
Näytä lisää
Asiakaslupaus:
Saat minulta hakuvaiheen ohjausta (esim. hakukelpoisuuden osalta) ammatilliseen opettajan- , erityisopettajan- ja opinto-ohjaajankoulutukseen.

Kirjaston yhdyshenkilö esteettömyysasioissa

Perttula Suvi

Perttula Suvi

Informaatikko, Information Specialist
Kirjasto, Library
Hallinto, Administration
+358407055370

Opintopsykologi

Pietilä Heini-Maria

Pietilä Heini-Maria

Opintopsykologi, Study Psychologist
Koulutuksen kehittämispalvelut, Educational Development Services
Hallinto, Administration
+358405219415
Näytä lisää

Sujuvuutta opiskeluun -opintojaksojen yhdyshenkilö

Liukko Satu

Liukko Satu

Lehtori, Senior Lecturer
Kielikeskus, Language Centre
Hallinto, Administration
+358403506638
Näytä lisää

Yhteyshenkilö tiloihin liittyvissä asioissa

Mäntylä Ulla

Mäntylä Ulla

Palvelupäällikkö, Facility Services Manager
Toimitilapalvelut, Facility Services
Hallinto, Administration
+358400814839
Näytä lisää

JAMKOn sosiaalipolitiikkavastaava

sopo(at)jamko.fi