jamk.fi

Opintojen ohjaus ja tuki

Jos tarvitset tukea, ota yhteyttä seuraaviin henkilöihin

Opettajatutor

Lähiohjaajan tuki ja ohjaus kaikille opiskelijoille alla olevissa tilanteissa:

 • Alan valintaan liittyvät kysymykset (opintovalinnat ja työllistymisen tuki)
 • Jaksaminen
 • Ajan hallinta
 • Opiskelumotivaatio
 • Oppimisen pulmat; opiskelutekniikka, vaikeus oppia (esim. kielet, matematiikka)
 • Opinnot jumissa
 • Yksinäisyyden tunne
 • Esiintymisjännittäminen
 • Ristiriidat muiden opiskelijoiden/opettajien kanssa

Lue lisää

Opintojen ohjaaja

Tuki ja ohjaus haasteellisissa tilanteissa:

 • Haastavat elämäntilanteet (ajanhallinta, perhetilanteet, opiskelu-perhe-työ yhteensovittaminen, oma/läheisen terveydentila, uupumus)
 • Esteetön opiskelu, yksilöllisen tuen tarve: Oppimisen pulmat, opiskeluvaikeudet (luki, kielet, matematiikka, jännittäminen, sairaudet, vammat, kulttuuritausta)
 • Opiskelumotivaatio; keskeyttämisajatukset/-riski
 • Opinnot jumissa ja/tai pitkään sivussa opinnoista
 • Ristiriidat muiden opiskelijoiden/opettajatutorin/opettajien kanssa
 • Opiskelu lisäajalla, opintojen loppuunsaattamisen tuki (LIKE:n ja HYVI:n opiskelijat)
  (huom. teknologian opiskelijat ottavat yhteyttä koulutusvastaavaan)

Lue lisää

Opintopsykologi

 • Oppiminen, opiskelumotivaatio, oppimisvaikeudet
 • Ihmissuhdepulmat, yksinäisyys, kiusaaminen
 • Stressi
 • Mielialassa tapahtuvat muutokset
 • Uni- ja keskittymisongelmat
 • Elämän kriisitilanteet
 • Päihteet
 • Seksuaalisuuteen liittyvät asiat

Lue lisää

Oppilaitospappi

 • Ihmissuhdepulmat
 • Stressi
 • Ahdistus
 • Kriisit ja suru
 • Yksinäisyys
 • Kiusaaminen ja syrjintä
 • Elämänkatsomus

Lue lisää

Opiskelu-terveydenhuolto

Terveydenhoitaja/Lääkäri

 • Terveydentilaan liittyvät asiat
 • Uni- ja keskittymisongelmat
 • Mielenterveysongelmat
 • Itsetuhoiset ajatukset
 • Päihteet ja peliriippuvuus

Lue lisää

Opiskelijatutorit

Vertaistukea opintojen alussa ja aikana.

 • Ohjaus tukipalveluiden pariin
 • Pienryhmätoiminta ja ryhmäytyminen
 • Opinnoissa käytettävät työkalut (Asio, Optima, Elmo)
 • Kotouttaminen uudelle paikkakunnalle tai uuteen maahan
 • Opiskelijaelämään ja kulttuuriin sopeuttaminen
 • Opiskelijakunta JAMKOn palvelut
 • Survival Kit (KV-tutorit)

Lue lisää

Häirintäyhdyshenkilö

Häirintäyhdyshenkilö on tukenasi silloin, jos koet tulleesi kiusatuksi tai häirityksi joko opiskelutoverisi tai henkilöstön toimesta. Yhteydenotot ovat luottamuksellisia.

 • Syrjintä
 • Epätasa-arvoinen kohtelu esim. arvioinneissa
 • Silmätikuksi ottaminen
 • Kiusaaminen
 • Uhkailu
 • Sanallinen tai fyysinen häirintä

Lue lisää

Opiskelijapalvelut

Opiskelijapalveluiden opintosihteerit neuvovat sinua mm. seuraavissa asioissa:

 • opintojaksolle ilmoittautuminen
 • opiskeluoikeus
 • opintotuki
 • opintojen yleinen sujuvuus
 • valmistuminen
 • opiskelutodistus, opintosuoritusote, ateriatukikortti, VR:n ja Matkahuollon opiskelijatodistus

Lue lisää

Opintojen ohjauksen kolme osaa

Jyväskylän ammattikorkeakoulun opintojen ohjauksen tavoitteena on sujuvan opiskelun varmistaminen, asiantuntijuuden kehittyminen ja ammatillisen suuntautumisen tukeminen. Ammattikorkeakoulun ohjaustoiminta on jaettu kolmeen osa-alueeseen:

 • oppimisen ja opintojen ohjaus
 • uraohjaus
 • ammatillisen kasvun ohjaus

Oppimisen ja opintojen ohjaus

Opintojen ohjaus on opiskelijan pedagogista tukemista siten, että hän tuntee ammattikorkeakoulun käytänteet, toimii aktiivisesti ja motivoituneesti, tekee perusteltuja yksilöllisiä valintoja, osaa hyödyntää tuen tarpeeseensa erilaisia tukimuotoja, edistää omaa hyvinvointiaan, hänen opintonsa etenevät ja hän valmistuu määräajassa. Oppimisen ja opintojen ohjaus on toimintaa, joka kuuluu koko henkilökunnan tehtäviin. Opettajan vastuulla on käydä jokaisella opintojaksolla läpi, miten opintojakson tavoitteisiin pääsemiseksi tulee opiskella ja miten opintojakso tukee opiskelijan asiantuntijuutta. Oppimiseen liittyvissä vaikeuksissa saat tukea opintojen ohjaajilta ja opintopsykologilta.

Opiskelijana saat esteettömyyteen liittyvää tukea, jonka tavoitteena on luoda fyysisesti, psyykkisesti ja sosiaalisesti esteetön opiskeluympäristö niin, että voit ominaisuuksistasi ja yksilöllisistä tuen tarpeistasi riippumatta toimia yhdenvertaisesti toisten kanssa. Oppimisympäristöissä huomioidaan oppimisvaikeuksiin, fyysiseen esteettömyyteen, päihde- ja mielenterveysongelmiin sekä kulttuuri- ja kielitaustaan liittyvä yksilöllisen tuen tarve niin, että opintojesi tavoitteellinen eteneminen on mahdollista.

Opiskelijana sinulla on oikeus ja yhtä lailla velvollisuuskin käydä henkilökohtainen ja luottamuksellinen hops-/ura-ohjauskeskustelu oman opettajatutorin kanssa lukuvuosittain. Keskustelun tavoitteena on jäsentää ja analysoida opintoihin ja ammatilliseen kehittymiseen liittyviä tavoitteitasi, toiveitasi ja mahdollisuuksiasi esimerkiksi urasuunnitelmasi pohjalta. Opettajatutor on sinun oma lähiohjaajasi, joka tukee ja seuraa opintojesi edistymistä. Tarvittaessa saat lisätukea opintoihisi ja elämäntilanteisiisi opintojen ohjaajalta, opintopsykologilta tai vertaistutorilta. Sosiaalisissa ja terveydellisissä kysymyksissä tukenasi ovat myös Jyväskylän kaupungin tarjoamat palvelut.

Lisätietoja ohjauspalveluista on Elmo-opiskelijaintrassa (käyttäjätunnuksellinen).

Opiskelua tukevat opintojaksot ja ryhmät

JAMKissa on mahdollista saada ryhmämuotoista ohjausta ja tukea opintoihin niiden eri vaiheissa. Ryhmissä saat tukea esim. esiintymisjännitykseen, työkaluja lukemisen, kirjoittamisen, kirjoitetun kielen hahmottamisen ja vieraan kielen oppimisen pulmiin. Voit osallistua ryhmätyöskentelyyn myös silloin, kun opinnot eivät etene suunnitellussa vauhdissa. Ryhmässä työskentely mahdollistaa kokemusten jakamisen muiden opiskelijoiden kanssa.

 

Opinnot rullaamaan -ryhmät:

Opinnot jumissa? Ala oikea, mutta opiskelumotivaatio kadoksissa? Tehtäviä rästissä? Vaikeuksia päästä opintojen alkuun? Tai opinto-oikeusaika vähissä, mutta opiskeluhommia vielä runsaasti jäljellä?

Tartu kiinni opintoihin Opinnot rullaamaan –ryhmän siivittämänä. Tavoitteena on saada opiskeluun puhtia porukalla. Ryhmän teemat valitaan ryhmäläisten toiveiden ja tarpeiden mukaan ja niitä voivat olla esimerkiksi ajankäyttö, motivaation rakentaminen, luottamus itseen oppijana, sopivien tavoitteiden asettaminen ja niiden seuraaminen. Ryhmän jäsenet edistävät omia opiskelutavoitteitaan tapaamisten välissä.

Opinnot rullaamaan -ryhmä toteutetaan syys- ja kevätlukukaudella. Tarpeen mukaan ryhmä voidaan toteuttaa myös englanninkielellä. Elmo-opiskelijaintrassa tiedotetaan tarkemmin aikatauluista. Seuraa intraa! Varmistathan, että pääset osallistumaan kaikille kerroille. Ryhmän vetäjinä toimivat Jamkin opintojen ohjaajat ja opintopsykologi.

Ilmoittautumiset ja lisätietoja:
opintojen ohjaaja Heli-Riikka Immonen (heli-riikka.immonen(at)jamk.fi)

Ohjaus päihdeasioissa

Päihteiden käyttöä ei sallita Jyväskylän ammattikorkeakoulun alueella eikä päihteiden vaikutuksen alaisena saa olla oppimistilanteissa. Päihteettömyys on osa elämänhallintaa, ammatillista kasvua ja valmentautumista työelämään.

Jyväskylän ammattikorkeakoulussa on laadittu ohjeet, miten toimitaan tilanteissa, joissa opiskelija on päihtynyt korkeakoulun alueella tai oppimistilanteessa tai mikäli epäillään, että opiskelijan päihteiden käytöstä on muodostunut tai muodostumassa ongelma.

Päihdeongelmaan puututaan välittömästi ja vastuu siitä kuuluu kaikille korkeakouluyhteisön jäsenille. Puuttumalla varhain päihteiden käyttöön, luodaan kaikille turvallinen opiskeluympäristö, voidaan ehkäistä terveydellisiä haittoja ja syrjäytymistä, edistää opiskelujen sujuvuutta, välttää opintojen keskeyttämistä tai pitkittymistä. Puuttuminen on välittämistä, ei moralisointia tai tuomitsemista. Asiasta keskustellaan luottamuksellisesti, opiskelijan yksityisyyttä loukkaamatta.

Jos on perusteltu epäily, JAMK voi velvoittaa opiskelijan menemään huumausainetestiin (Ammattikorkeakoululaki 352/2003, 25 d §).

Päihdeongelmien käsittely

Tutustu myös Elmo-opiskelijaintrasta (käyttäjätunnuksellinen) löytyviin JAMKin järjestyssääntöihin.