jamk.fi

Opintojen ohjaus ja tuki

Jos tarvitset tukea, ota yhteyttä seuraaviin henkilöihin

Opettajatutor

Lähiohjaajan tuki ja ohjaus kaikille opiskelijoille alla olevissa tilanteissa:

 • Alan valintaan liittyvät kysymykset (opintovalinnat, ammatillisen kehittymisen, urasuunnittelun ja työllistymisen tuki)
 • Jaksaminen
 • Ajan hallinta
 • Opiskelumotivaatio
 • Oppimisen pulmat; opiskelutekniikka, vaikeus oppia (esim. kielet, matematiikka)
 • Jumissa olevat opinnot
 • Yksinäisyyden tunne
 • Esiintymisjännitys
 • Ristiriidat muiden opiskelijoiden/opettajien kanssa

Lue lisää

Opinto-ohjaaja

Tuki ja ohjaus haasteellisissa tilanteissa:

 • Haastavat elämäntilanteet (ajanhallinta, perhetilanteet, opiskelun, perheen ja työn yhteensovittaminen, oma/läheisen terveydentila, uupumus)
 • Esteetön opiskelu, yksilöllisen tuen tarve: Oppimisen pulmat, opiskeluvaikeudet (luki, kielet, matematiikka, jännittäminen, sairaudet, vammat, kulttuuritausta)
 • Opiskelumotivaatio; keskeyttämisajatukset/-riski
 • Opinnot jumissa ja/tai pitkään sivussa opinnoista
 • Ristiriidat muiden opiskelijoiden/opettajatutorin/opettajien kanssa
 • Opiskelu lisäajalla, opintojen loppuunsaattamisen tuki (LIKE:n ja HYVI:n opiskelijat)
  (huom. teknologian opiskelijat ottavat yhteyttä koulutusvastaavaan)

Lue lisää

Opintopsykologi

 • Oppiminen, opiskelumotivaatio, oppimisvaikeudet
 • Ihmissuhdepulmat, yksinäisyys, kiusaaminen
 • Stressi
 • Mielialassa tapahtuvat muutokset
 • Uni- ja keskittymisongelmat
 • Elämän kriisitilanteet
 • Päihteet
 • Seksuaalisuuteen liittyvät asiat

Lue lisää

Oppilaitospappi

 • Ihmissuhdepulmat
 • Stressi
 • Ahdistus
 • Kriisit ja suru
 • Yksinäisyys
 • Kiusaaminen ja syrjintä
 • Elämänkatsomus

Lue lisää

Opiskelu-terveydenhuolto

Terveydenhoitaja/Lääkäri

 • Terveydentilaan liittyvät asiat
 • Uni- ja keskittymisongelmat
 • Mielenterveysongelmat
 • Itsetuhoiset ajatukset
 • Päihteet ja peliriippuvuus
 • Arviointi ja ohjaus sekä tarvittaessa jatko-ohjaus muille yhteistyöverkoston toimijoille

Lue lisää

Opiskelijatutorit

Vertaistukea opintojen alussa ja aikana.

 • Ohjaus tukipalveluiden pariin
 • Pienryhmätoiminta ja ryhmäytyminen
 • Opinnoissa käytettävät työkalut (Asio, Optima, Elmo, Tuudo)
 • Kotouttaminen uudelle paikkakunnalle tai uuteen maahan
 • Opiskelijaelämään ja kulttuuriin sopeuttaminen
 • Opiskelijakunta JAMKOn palvelut
 • Survival Kit (KV-tutorit)

Lue lisää

Mentorit

Vertaistukea opintojen ensimmäisen vuoden jälkeen.

 • Tukeminen opintojen etenemisessä
 • Neuvominen opintojen sisältöihin, harjoitteluihin, opiskelijavaihtoon tai opinnäytetyöhön liittyvissä kysymyksissä
 • Kohtaaminen, kuunteleminen ja ohjaaminen haastavissa tilanteissa
 • Opiskelijoiden hyvinvoinnin edistäminen
 • Ohjaus tarvittavien tukipalveluiden piiriin
 • Tutoreiden tukeminen tutorointiin liittyvissä kysymyksissä sekä mahdollisissa pulmatilanteissa

Lue lisää

Häirintäyhdyshenkilö

Häirintäyhdyshenkilö on tukenasi silloin, jos koet tulleesi kiusatuksi tai häirityksi joko opiskelutoverisi tai henkilöstön toimesta. Yhteydenotot ovat luottamuksellisia.

 • Syrjintä
 • Epätasa-arvoinen kohtelu esim. arvioinneissa
 • Silmätikuksi ottaminen
 • Kiusaaminen
 • Uhkailu
 • Sanallinen tai fyysinen häirintä

Lue lisää

Opiskelijapalvelut

Opiskelijapalveluiden opintosihteerit neuvovat sinua mm. seuraavissa asioissa:

 • opintojaksolle ilmoittautuminen
 • opiskeluoikeus
 • opintososiaaliset etuudet
 • opintojen yleinen sujuvuus
 • valmistuminen
 • opiskelutodistus, opintosuoritusote, ateriatukikortti, VR:n ja Matkahuollon opiskelijatodistus

Lue lisää

Jos et tiedä, keneen ottaa yhteyttä

ota yhteyttä opiskelijapalveluihin (myös sähköpostilla opiskelijapalvelut(at)jamk.fi) tai hyödynnä tämän sivuston Chat-palvelua.

Opintojen ohjauksen kolme osaa

Jyväskylän ammattikorkeakoulun opintojen ohjauksen tavoitteena on sujuvan opiskelun varmistaminen, asiantuntijuuden kehittyminen ja ammatillisen suuntautumisen tukeminen. Ammattikorkeakoulun ohjaustoiminta on jaettu kolmeen osa-alueeseen:

 • oppimisen ja opintojen ohjaus
 • uraohjaus
 • ammatillisen kasvun ohjaus

Oppimisen ja opintojen ohjaus

Opintojen ohjauksen avulla sinua tuetaan niin, että tutustut ammattikorkeakoulun käytänteisiin, pystyt toimimaan aktiivisesti ja motivoituneesti, teet perusteltuja yksilöllisiä opintovalintoja, osaat hyödyntää erilaisia tukimuotoja, edistät omaa hyvinvointiasi, opintosi etenevät ja valmistut suunnitellussa ajassa. Ohjaus auttaa sinua myös urasuunnittelussa ja työllistymisessä tai jatko-opintoihin suuntautumisessa.

Oppimisen ja opintojen ohjaus on toimintaa, joka kuuluu koko henkilökunnan tehtäviin. Opettajan vastuulla on käydä jokaisella opintojaksolla läpi, miten opintojakson tavoitteisiin pääsemiseksi tulee opiskella ja miten opintojakso tukee opiskelijan asiantuntijuutta. Oppimiseen liittyvissä vaikeuksissa saat tukea opinto-ohjaajilta ja opintopsykologilta.

Opiskelijana saat esteettömyyteen liittyvää tukea, jonka tavoitteena on luoda fyysisesti, psyykkisesti ja sosiaalisesti esteetön opiskeluympäristö niin, että voit ominaisuuksistasi ja yksilöllisistä tuen tarpeistasi riippumatta toimia yhdenvertaisesti toisten kanssa. Oppimisympäristöissä huomioidaan oppimisvaikeuksiin, fyysiseen esteettömyyteen, päihde- ja mielenterveysongelmiin sekä kulttuuri- ja kielitaustaan liittyvä yksilöllisen tuen tarve niin, että opintojesi tavoitteellinen eteneminen on mahdollista.

Sinulla on oikeus ja velvollisuus laatia ja päivittää omaa ura- ja opiskelusuunnitelmaasi ja käydä opettajatutorin kanssa suunnitelmiasi läpi vuosittaisessa hops-keskustelussa. Keskustelun tavoitteena on jäsentää ja pohtia opintoihin ja ammatilliseen kehittymiseen liittyviä tavoitteitasi, toiveitasi ja mahdollisuuksiasi esimerkiksi urasuunnitelmasi pohjalta. Opettajatutor on sinun oma lähiohjaajasi, joka tukee ja seuraa opintojesi edistymistä. Tarvittaessa saat lisätukea opintoihisi ja elämäntilanteisiisi opinto-ohjaajalta, opintopsykologilta, vertaistutorilta tai mentorilta. Sosiaalisissa ja terveydellisissä kysymyksissä tukenasi ovat myös Jyväskylän kaupungin tarjoamat palvelut.

Lisätietoja ohjauspalveluista on Elmo-opiskelijaintrassa (vaatii kirjautumisen).

Opiskelua tukevat opintojaksot ja ryhmät

JAMKissa on mahdollista saada ryhmämuotoista ohjausta ja tukea opintoihin niiden eri vaiheissa. Ryhmissä saat tukea esim. kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin, esiintymisjännitykseen, työkaluja lukemisen, kirjoittamisen, kirjoitetun kielen hahmottamisen ja vieraan kielen oppimisen pulmiin sekä tiedonhankintaan. Voit osallistua ryhmätyöskentelyyn myös silloin, kun opinnot eivät etene suunnitellussa vauhdissa. Ryhmässä työskentely mahdollistaa kokemusten jakamisen muiden opiskelijoiden kanssa.

 

Ohjaus päihdeasioissa

Päihteiden käyttöä ei sallita Jyväskylän ammattikorkeakoulun alueella eikä päihteiden vaikutuksen alaisena saa olla oppimistilanteissa. Päihteettömyys on osa elämänhallintaa, ammatillista kasvua ja valmentautumista työelämään.

Jyväskylän ammattikorkeakoulussa on laadittu ohjeet, miten toimitaan tilanteissa, joissa opiskelija on päihtynyt korkeakoulun alueella tai oppimistilanteessa tai mikäli epäillään, että opiskelijan päihteiden käytöstä on muodostunut tai muodostumassa ongelma.

Päihdeongelmaan puututaan välittömästi ja vastuu siitä kuuluu kaikille korkeakouluyhteisön jäsenille. Puuttumalla varhain päihteiden käyttöön, luodaan kaikille turvallinen opiskeluympäristö, voidaan ehkäistä terveydellisiä haittoja ja syrjäytymistä, edistää opiskelujen sujuvuutta, välttää opintojen keskeyttämistä tai pitkittymistä. Puuttuminen on välittämistä, ei moralisointia tai tuomitsemista. Asiasta keskustellaan luottamuksellisesti, opiskelijan yksityisyyttä loukkaamatta.

Jos on perusteltu epäily, JAMK voi velvoittaa opiskelijan menemään huumausainetestiin (Ammattikorkeakoululaki 932/2014, 36 §).

Päihdeongelmien käsittely

Tutustu myös Elmo-opiskelijaintrasta (vaatii kirjautumisen) löytyviin JAMKin järjestyssääntöihin.