jamk.fi

Raportointi

Opinnäytetyön raportoinnissa noudatetaan JAMKin yhteistä opinnäytetyöohjeistusta ja arkistointia koskevia ohjeita. Koulutusyksiköllä/tutkinto-ohjelmalla voi olla lisäksi opinnäytetyöohjeistoja, jossa kaikkia koskevien ohjeiden lisäksi määritellään tarkemmin esim. aihevalintaan, toimeksiantona tehtäviin opinnäytetöihin, ulkoasuun ja kopiointiin liittyviä asioita. Löydät koulutusyksiköiden/tutkinto-ohjelmien opinnäytettä koskevat ohjeet Elmo-opiskelijaintrasta (vaatii kirjautumisen).

Raportointiohjeet löytyvät JAMKin avoimista oppimateriaaleista. Opinnäytetyön mallipohjan (vaatii kirjautumisen) löydät Elmo-opiskelijaintrasta kohdasta "Opinnäytetyön mallipohja".

Opinnäytetyön julkisuus

Opiskelijan Jyväskylän ammattikorkeakoulussa laatima opinnäytetyö on julkinen. JAMKin tutkintosäännön (pdf) 20 § mukaan “Kokonaan salassa pidettävää opinnäytetyötä ei Jyväskylän ammattikorkeakoulussa voi tehdä.” Opinnäytetöiden on oltava avoimesti arvioitavissa ja julkisuudella turvataan opinnäytetöiden objektiivinen ja tasapuolinen arviointi. Tämä koskee kaikkia JAMKissa laadittavia opinnäytetöitä.

Jyväskylän ammattikorkeakoulu noudattaa opetus- ja kulttuuriministeriön ohjetta, jonka mukaan opinnäytteisiin ei sisällytetä salassa pidettävää aineistoa, ja opinnäytteet ovat julkisia heti hyväksymisen jälkeen. (Opetusministeriön kirje ammattikorkeakouluille 28.1.2004, Dnro 3/500/2004)

Ammattikorkeakoulussa laadittu ja tutkintotodistuksen saamiseen johtava opinnäytetyö on julkisuuslain mukaan viranomaisen asiakirja, joka on julkinen, ellei muutoin ole erikseen säädetty (Suomen perustuslaki 731/1999 12 §; Laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta 621/1999 1 §). Jokaisella on oikeus saada tieto julkisesta asiakirjasta ja tallenteesta.

Jos opinnäytetyössä on salassa pidettävää tietoa, tulee ne jättää opinnäytetyön liitteeksi tausta-aineistoon. Tällöin liiteaineisto julistetaan salassa pidettäväksi, muu opinnäytetyö on julkinen. Jos salassa pidettävät liitteet poistetaan työstä, opinnäytetyö on julkinen.

Lisätietoa ja ohjeita opinnäytetyön julkisuudesta ja liiteaineiston salassapidosta löytyy Elmo-opiskelijaintrasta (vaatii kirjautumisen).

Plagioinnin ehkäiseminen

Jyväskylän ammattikorkeakoulussa plagioinnin ehkäisemiseen käytetään Urkund-järjestelmää, joka tarkistaa työsi tekstin Internetissä olevaa materiaalia, kirjoja ja muita järjestelmään toimitettuja dokumentteja vasten etsien samankaltaisuuksia plagiaattien välttämiseksi.

Toimi seuraavasti: Lähetä valmis opinnäytetyösi sähköpostitse tarvittavine liitteineen työn ohjaajan Urkund-osoitteeseen (etunimi.sukunimi.JAMK@analysis.urkund.com) neljä viikkoa ennen opinnäytetöiden käsittelypäivää. Opinnäytetyöt käsitellään koulutusyksikkö- tai tutkinto-ohjelmakohtaisissa opinnäytetyöryhmissä. Katso opinnäytetyöryhmien kokousajat Elmo-opiskelijaintrasta (vaatii kirjautumisen). Tarkistettavan työn tulee olla mukana viestin liitetiedostona. Lähetä valmis opinnäytetyö Urkundiin vain kerran; silloin kun työ on valmis.

Järjestelmältä tarkistukseen kuluva aika on noin vuorokausi, jonka jälkeen järjestelmä lähettää alkuperäisen työn ja edellä kuvattuun vertailuaineistoon pohjautuvan raportin edelleen ohjaajalle. Järjestelmä ei anna havainnoista palautetta suoraan opiskelijalle, vaan opiskelija saa sen tarvittaessa ohjaajan kautta.

Urkund-järjestelmän käyttöohjeen löydät Elmo-opiskelijaintrasta (vaatii kirjautumisen).

Lue myös eettiset periaatteet (pdf), joiden mukaan toimitaan plagiointia havaittaessa.