jamk.fi

Raportointi

Opinnäytetyön raportoinnissa noudatetaan JAMKin yhteistä opinnäytetyöohjeistusta ja arkistointia koskevia ohjeita. Koulutusyksiköllä/tutkinto-ohjelmalla voi olla lisäksi opinnäytetyöohjeistoja, jossa kaikkia koskevien ohjeiden lisäksi määritellään tarkemmin esim. aihevalintaan, toimeksiantona tehtäviin opinnäytetöihin, ulkoasuun ja kopiointiin liittyviä asioita. Löydät koulutusyksiköiden/tutkinto-ohjelmien opinnäytettä koskevat ohjeet Elmo-opiskelijaintrasta (käyttäjätunnuksellinen).

Raportointiohjeet löytyvät JAMKin avoimista oppimateriaaleista. Opinnäytetyön mallipohjan löydät Elmo-opiskelijaintrasta kohdasta "Opinnäytetyön raportoinnin mallipohja".

Opinnäytetyön julkisuus

Jyväskylän ammattikorkeakoulu noudattaa opetus- ja kulttuuriministeriön ohjetta, jonka mukaan opinnäytteisiin ei sisällytetä salassa pidettävää aineistoa, ja opinnäytteet ovat julkisia heti hyväksymisen jälkeen. Kokonaan salaista opinnäytettä ei Jyväskylän ammattikorkeakoulussa voi tehdä.

Ammattikorkeakoulussa laadittu ja tutkintotodistuksen saamiseen johtava opinnäytetyö on julkisuuslain mukaan viranomaisen asiakirja, joka on julkinen, ellei muutoin ole erikseen säädetty (Suomen perustuslaki 12.2 §; Julkisuuslaki 1 §).

Opinnäytetöissä salassa pidettävät tiedot tulee jättää liitteeksi tausta-aineistoon. Tällöin liiteaineisto julistetaan salaiseksi, muu opinnäytetyö on julkinen.

Salaisia ovat mm. asiakirjat, jotka sisältävät tietoja liike- tai ammattisalaisuuksista ja sellaiset, jotka koskevat opinnäytetyön tai tieteellisen tutkimuksen suunnitelmaa tai perusaineistoa (julkisuuslaki 24 §).

Opetusministeriön kirje ammattikorkeakouluille 28.1.2004, Dnro 3/500/2004.

Plagioinnin ehkäiseminen

Jyväskylän ammattikorkeakoulussa plagioinnin ehkäisemiseen käytetään Urkund-nimistä järjestelmää, joka tarkistaa työsi tekstin Internetissä olevaa materiaalia, kirjoja ja muita järjestelmään toimitettuja dokumentteja vasten etsien samankaltaisuuksia plagiaattien välttämiseksi.

Toimi seuraavasti: Lähetä valmis opinnäytetyösi sähköpostitse tarvittavine liitteineen työn ohjaajan Urkund-osoitteeseen (etunimi.sukunimi.JAMK@analysis.urkund.com) neljä viikkoa ennen opinnäytetöiden käsittelypäivää. Katso käsittelypäivät Elmo-opiskelijaintrasta (vaatii käyttäjätunnuksen). Tarkistettavan työn tulee olla mukana viestin liitetiedostona. Lähetä valmis opinnäytetyö Urkundiin vain kerran; silloin kun työ on valmis.

Järjestelmältä tarkistukseen kuluva aika on noin vuorokausi, jonka jälkeen järjestelmä lähettää alkuperäisen työn ja edellä kuvattuun vertailuaineistoon pohjautuvan raportin edelleen ohjaajalle. Järjestelmä ei anna havainnoista palautetta suoraan opiskelijalle, vaan opiskelija saa sen tarvittaessa ohjaajan kautta.

Urkund-järjestelmän käyttöohjeen löydät Elmo-opiskelijaintrasta (vaatii käyttäjätunnuksen).

Lue myös eettiset periaatteet, joiden mukaan toimitaan plagiointia havaittaessa.