jamk.fi

Lomakkeet

Opinnäytetyön aihe-ehdotus

Opinnäytetyön aihe-ehdotus löytyy opiskelijan ELMO-työpöydältä  Sähköinen asiointi –vimpaimesta (vaatii kirjautumisen), kohdasta Lomakkeet -> 2 Opintojen aikana.

Opinnäytetyön vaiheet

Opinnäytetyösi etenee prosessina, joka on kuvattu seuraavassa kaaviossa (vaatii kirjautumisen). Tietoa opinnäytetyön ohjauksesta löydät Elmo-opiskelijaintrasta (vaatii kirjautumisen).

Aiheen valinta ja käsittely

Aloita opinnäytetyösi aiheen valinnalla. Valitse opinnäytetyösi siltä aihealueelta, jolle ammattiopintosi ovat painottuneet. Keskustele aihevalinnasta tutoropettajan/koulutusvastaavan/koulutuspäällikön/yliopettajan kanssa.

Opinnäytetyön aihealueen tulee tukea

  • alan kehitystä
  • omaa ura- ja opiskelusuunnitelmaasi
  • ammattikorkeakoulun yleisiä tavoitteita.

Opinnäytetyön ongelmanasettelu nousee ammattikorkeakoulun toimintaympäristöstä, yritys-, työ-, elinkeino- tai kulttuurielämästä ja niiden kehittämistarpeista. Aihevalintaa tulee tarkastella myös työllistymisen ja tulevan työuran näkökulmasta. Aiheet voivat olla monitieteisiä koulutusalarajat ylittäviä. Aiheen hyväksyy oman tutkinto-ohjelmasi yliopettaja tai opinnäytetyön ohjaaja. Tee aihe-ehdotus erillisellä aihe-ehdotus -lomakkeella.

Opinnäytetyön taustakäsittelyssä jäsennät ja käsitteellistät aihealuetta tutustumalla aikaisempaan aiheeseen liittyvään tietoon. Aiheen käsittelyssä tulee käyttää monipuolisia ja ajankohtaisia alalle soveltuvia menetelmiä. Sinun odotetaan pystyvän opinnäytetyössäsi tutkivaan otteeseen.

Mikäli olet tehnyt aiemmin saman alan ja korkeakorkeakoulussa hyväksytyn opinnäytetyön, ole yhteydessä koulutusvastaavaan tai -päällikköön. Katso opinnäytetyön hyväksiluvun periaatteet (pdf).

Opinnäytetyö-suunnitelma

Löydät ohjeen opinnäytetyösuunnitelman tekemiseksi opinnäytetyön lomakkeista.

Opinnäytetyön sopimukset

Useimmiten opinnäytetyö tehdään yrityksen tai työorganisaation toimeksiantona. Tällöin toimeksiannosta laaditaan sopimus opinnäytetyösopimus -lomakkeella. Mahdollisesti salassa pidettävistä asioista opinnäytetyöprosessiin liittyen sovitaan erillisellä salassapitosopimuksella. Lue lisää salassapidosta Opinnäytetyön raportointi, julkisuus ja plagioinnin ehkäiseminen -sivulta. Sopimuslomakkeet löytyvät opinnäytetyön lomakkeista.

Toteutustapa

Voit toteuttaa opinnäytetyösi monin erilaisin tavoin. Opinnäytetyö voi olla muodoltaan esimerkiksi:

  • työelämän kehittämisprojekti
  • tuote tai produktio
  • taideteko
  • tutkielma

Voit toteuttaa sen myös pari- tai pienryhmätyöskentelynä. Kyseinen työskentelytapa sopii erityisen hyvin monialaisiin, koulutusalojen yhteisiin opinnäytetöihin. Opinnäytetyöhön sisältyy aina kirjallinen raportti.

Opinnäytetyö kirjoitetaan raportointiohjeen (oppimateriaalit.jamk.fi -sivusto) mukaisesti.