jamk.fi

Arviointikriteerit ja -asteikko

Opiskelijan tulee palauttaa opinnäytetyö neljä viikkoa ennen arviointia. Katso palautusohjeet oman yksikkösi opinnäytetyöohjeista Elmo-opiskeljaintrasta (vaatii kirjautumisen). Opinnäytetyön ohjaajat/lausunnonantajat arvioivat koko opinnäytetyön käyttäen opinnäytetyön yleisiä, koko JAMKia koskevia arviointikriteereitä. Näiden lisäksi yksiköillä voi olla alakohtaisia, tarkennettuja ohjeita opinnäytetyön arviointiin liittyen (ks. Elmo-opiskelijaintrasta).

Opinnäytetyön arviointi perustuu sekä prosessiin että tuotokseen. Arviointikohteita ovat

  • aiheen ja lähestymistavan valinta
  • teoreettiset lähtökohdat
  • toteutus
  • tulokset ja johtopäätökset
  • raportointi.

Opinnäytetyön hyväksytyt suoritukset arvioidaan asteikolla

  • 5 (erinomainen),
  • 4 (kiitettävä),
  • 3 (hyvä),
  • 2 (tyydyttävä) tai
  • 1 (välttävä).

Uuden, laaja-alaisen ammatillisen tiedon tuottaminen katsotaan ansioksi. Teet aina myös itsearvioinnin opinnäytetyöstäsi. Lisäksi saat sekä vertaisarvioinnin eli opiskelijakollegan antaman arvioinnin että työelämän ohjaajan arvioinnin laatimastasi työstä.

Nykyiset arviointikriteerit on otettu käyttöön 1.8.2014 alkaen.

Arviointipäätös

Opinnäytetyön ohjaajat/lausunnonantajat arvioivat opinnäytetyösi kumpikin erikseen ja he laativat arvioistaan yhteisen kirjallisen lausunnon (liiketoimintayksikössä kaksi erillistä lausuntoa). Yhteisestä lausunnosta tulee ilmetä mahdolliset lausunnonantajien eriävät näkemykset opinnäytetyön laadusta. Lausunto annetaan sinulle ja opinnäytetyöryhmälle. Lausunnon lopussa ehdotetaan arvosanaa opinnäytetyöllesi. Arvosanaehdotus on lausunnonantajien yhteinen ehdotus. Vertaisarvioija ei osallistu arvosanaehdotuksen laadintaan.

Opinnäytetyön lopullinen arviointi tapahtuu koulutusyksikkö-/ tutkinto-ohjelmakohtaisessa opinnäytetyöryhmässä, joka käsittelee valmiit opinnäytetyöt. Opinnäytetyöryhmä tekee arviointipäätöksen ja antaa opinnäytetyölle lopullisen arvosanan vahvistettujen arviointikriteerien ja työn ohjaajien arviointikriteerien pohjalta antaman lausunnon perusteella. Jos olet tyytymätön saamaasi arviointiin, sinulla on oikeus hakea muutosta siihen Jyväskylän ammattikorkeakoulun tutkintosäännön (pdf) mukaan. Opinnäytetyön ollessa kyseessä arvioinnin suullinen tai kirjallinen oikaisupyyntö osoitetaan opinnäytetyöryhmälle, joka antaa opinnäytetyön arvosanan, ei opettajalle. Mikäli et tyydy opinnäytetyöryhmältä saamaasi vastineeseen, voit hakea arvosanaan oikaisua tutkintolautakunnalta. Huomaathan oikaisupyynnön aikarajat tutkintosäännöstä.

Koulutusyksikkökohtaisen opinnäytetyöryhmän tehtävänä on arvosanojen antamisen lisäksi valvoa alansa opinnäytetöiden laatua sekä kehittää opinnäytetöitä ja niiden ohjausprosessia. Työryhmä koostuu kokonaan tai pääosin yliopettajista.

Koko ammattikorkeakoulun tasolla opinnäytetöiden kehittäminen on koulutuksen kehittämispalveluiden tehtävä. Koulutuksen kehittämispalvelut järjestää vuosittain kehittämisseminaarit ja työpajat, joiden tuloksena tehdään tarkennuksia ja parannuksia opinnäytetyöprosessiin.

Opinnäytetyöryhmien kokoonpanot ja aikataulut löydät Elmo-opiskelijaintrasta (vaatii kirjautumisen).