jamk.fi

Opiskelu-osiosta löydät kaiken sen tiedon, joka liittyy opiskelun käytänteisiin JAMKissa. Näitä asioita ovat mm. hyväksilukeminen, HOPS, harjoittelu, ilmoittautuminen, arviointi ja opinnäytetyö.

Opiskelu

Opintojen suunnittelu

Teet opintojen suunnittelua sen pohjalta, millainen on tutkintorakenteesi ja mitä tavoitteita koulutus sinulle asettaa. Suunnittelun apuvälineenä käytät HOPS-työkalua. Voit myös hakea hyväksilukua aiemmin suoritettujen opintojesi ja osaamisesi perusteella.

Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma eli HOPS

Opintojen alussa laadit henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman (HOPS) ja urasuunnitelman. Nämä auttavat sinua organisoimaan ja arvioimaan opintojen kulkua, selvittämään kiinnostuksen kohteita, suuntaamaan opintoja sekä laatimaan tavoitteita ja aikatauluja. Päivität hopsiasi ja urasuunnitelmaasi opintojen edetessä lukuvuosittain, tai tarpeen mukaan useammin, osana opettajatutorin kanssa käymääsi keskustelua.

Hyväksilukeminen

Hyväksilukeminen tarkoittaa esimerkiksi muissa opinnoissa, harjoitteluissa, työkokemuksissa tai harrastuksissa hankitun, opintojen osaamistavoitteita vastaavan osaamisen tunnistamista ja hyväksymistä osaksi suoritettavaa tutkintoa.

Lomakkeet

Sivulta löydät opinto-oikeutta, opintotukea, arviointia, hyväksilukemista, kesäopintoja, opinnäytetyötä ja valmistumista sekä opintojen järjestelyjä koskevia lomakkeita.

Ilmoittautuminen ja opiskeluoikeus

Sinun tulee ilmoittautua läsnä- tai poissaolevaksi lukukausittain. Ilmoittaudu myös opintojaksoille, jotka aiot suorittaa. Jos opiskeluoikeusaikasi päättyy, voit hakea harkinnanvaraista lisäaikaa opintojesi läpiviemiseksi.

Harjoittelu

Mitä harjoittelu on? Milloin voin lähteä harjoitteluun? Miten hankin harjoittelupaikan? Näihin ja moniin muihin kysymyksiin löydät vastauksen täältä. Lisätietoja saat harjoitteluvastaavilta.

Opinnäytetyö AMK-opiskelijalle

Opinnäytetyön tekeminen alkaa aiheen valitsemisesta. Sinun tulee tehdä työstäsi raportti JAMKin raportointiohjeen mukaisesti. Opinnäytetyön valmistuttua arkistoit ja julkaiset sen. Lopuksi kirjoitat vielä kypsyysnäytteen.

Työelämään orientoituminen

Sinulla on useita mahdollisuuksia tutustua tulevaan työelämääsi. Lue niistä lisää.

Yrittäjyyttä voi oppia

Voit opintojesi aikana kartuttaa yrittäjyysosaamistasi ja testata yritysideaasi. Yrittäjämäisesti toimiva henkilö ajattelee ja toimii luovasti, rohkeasti ja innovoivasti.

Arviointi

Opintojakson oppimistulokset arvioidaan suhteessa opintojakson oppimistavoitteisiin. Opintojaksot arvioidaan opintojaksokuvauksessa määritellyllä arviointiasteikolla, joka voi olla hyväksytty / hylätty tai viisiportainen numeroilla 1-5.

Opintojen ohjaus ja tuki

JAMKissa sinua auttavat useat ohjauksen tahot opintojesi tai elämäntilanteesi haasteissa. Ota yhteyttä eri haasteissa eri tahoihin. Katso tarkemmin ohjauksen sivulta.

Tutkintosääntö, pedagogiset ja eettiset periaatteet

Tarkista tutkintosäännöstä, miten JAMKissa menetellään esimerkiksi opiskeluoikeusasioissa, opintojen suorittamisessa ja hyväksiluvussa. Katso myös, miten voit hakea muutosta ammattikorkeakoulun päätökseen. Pedagogiset ja eettiset periaatteet ohjaavat myös opintojesi laatua.

ECTS ja opiskelijan työmäärä

ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System) on eurooppalainen opintosuoritusten ja arvosanojen siirto- ja kertymisjärjestelmä. ECTS:n lähtökohtana on määritellä opiskelijan työmäärä, joka tarvitaan tutkinnon osaamistavoitteiden saavuttamiseksi. Yksi opintopiste vastaa noin 27 tuntia opiskelijan työtä.

Opintojakson suorittaminen

JAMKissa voit opiskella monipuolisesti. Opintojakso voi sisältää myös tentin. Osan opintojaksoista voit tehdä verkko-opintoina. Esimerkiksi harjoittelussa ja opinnäytetyössä voit kehittää yrittäjyys- ja kansainvälisyysosaamistasi. Voit suorittaa opintoja myös avoimen AMKin kautta.

Valmistuminen ja mitä sen jälkeen

Kun olet tehnyt tutkintosi vaatimat opinnot valmiiksi, hae tutkintotodistusta. Suunnittele ajoissa, mitä haluat tehdä tutkintosi jälkeen. Vinkkejä löydät tältä sivulta.

Kansainvälistyminen opiskelussa

Kansainvälisyys on nykypäivää tulevasta ammatista ja toimenkuvasta riippumatta. Siksi JAMK tarjoaa opiskelijoilleen monia vaihtoehtoja kehittää kansainvälistä osaamistaan opintojen aikana. Lue lisää kansainvälistymisen mahdollisuuksista opintojen aikana täältä!

Käytännöllistä tietoa ulkomaisille opiskelijoille (englanniksi)

Ulkomainen tutkinto-opiskelija, joka saapuu Suomeen ja Jyväskylän ammattikorkeakouluun EU:n ulkopuolelta, tarvitsee oleskeluluvan ja yksityisen sairausvakuutuksen. Oleskelua varten opiskelijalla on oltava käytössänsä 560 euroa kuukautta kohden koko opiskelun voimassaolon ajan eli 6 720 euroa vuotta kohden. Opiskelijalta peritään myös lukuvuosimaksu.