Osaamistavoite

Yksilön urasuunnitteluvalmiudet sisältävät laajassa merkityksessään urasuunnittelutaitojen lisäksi päätöksentekotaidot ja metataidot, kuten itsesäätelyn- ja toiminnanohjauksen taidot. Urasuunnitteluvalmiudet ovat kompetensseja, joita hyödyntäen yksilöllä on taito kerätä, analysoida, tehdä synteesejä ja järjestää itseen, koulutukseen ja ammatteihin/työelämään liittyvää tietoa sekä kyky soveltaa tätä tietoa ja tehdä päätöksiä erilaisissa siirtymävaiheissa.

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija perehtyy uraohjaukseen ja ohjattavan urasuunnitteluvalmiuksien kehittymisen tukemiseen. Opiskelija osaa toimia yhteistyössä ohjattavan kanssa ohjattavan koulutuksellisten ja ammatillisten valintojen ja päätösten selkiyttämiseksi. Opiskelija osaa hyödyntää ohjauksessaan ennakointitietoa, erilaisia ohjausmenetelmiä sekä työelämän yleisiä ja ammattispesifejä osaamisvaatimuksia.  Opiskelija osaa tukea ohjattavan persoonallisuuden kasvua ja kehitystä niin, että ohjattavan itsetuntemus, päätöksenteko- ja metakognitiiviset taidot kehittyvät. Hän osaa vahvistaa ohjattavan tunnetta elämänhallinnasta ja osallisuudesta.  Opiskelija osaa tukea ohjattavan kykyä tehdä hänelle sopivimpia koulutuksellisia ja ammatillisia ratkaisuja koulutus- ja työuran siirtymissä.

Sisältö

 • urasuunnitteluvalmiudet, uraohjaus
 • työllistyvyys ja työllistyvyyden elementit uraohjauksessa
 • työelämän osaamisvaatimukset
 • päätöksentekotaidot urasuunnittelun tukena
 • ennakointitieto ja sen hyödyntäminen uraohjauksessa, ennakointityökaluja
 • uraohjausmenetelmiä
 • itsetuntemus, itsesäätelytaidot ja toiminnanohjaus (ajattelu- ja toimintastrategiat)
 • voimavaraistaminen, toivo ja osallisuuden vahvistaminen

 

Opintojakson suorittaminen

 • ennakkotehtävä (tehtävä 1)
 • uralähijaksoon osallistuminen ja aktiivinen työskentely työpajoissa (alustukset ja työpajatyöskentelyt)
 • Uraohjaajan työkalupakki (tehtävä 2)
 • perehtyminen työelämän osaamisvaatimuksiin (tehtävä 3)
 • työelämäteemapäivään (TAT) osallistuminen

Tehtävät

 1. Ennakkotehtävä: Ennen uralähijaksoa tutustu oman toimintaympäristön uraohjaukseen ja sen käytänteisiin. Kirjaa asiat itsellesi muistiin niin, että voit hyödyntää muistiinpanojasi uralähijakson työpajoissa.
 2. Uraohjaajan työkalupakki: Uralähijakson jälkeen pienryhmätyöskentely (Optimassa  tai ryhmän itsensä valitsemalla alustalla tai tavalla) ennakointitiedon ja ohjausmenetelmien hyödyntämisestä uraohjauksessa. Työskentelyn tuloksena syntyy havainnollinen “Uraohjaajan työkalupakki”, johon kootaan asiaa ennakointitiedon hyödyntämisestä uraohjauksessa ja ennakointitiedon tuottajia sekä uraohjauksen menetelmiä ohjattavan itsetuntemuksen, metakognitiivisten taitojen, valintojen ja päätöksenteon tukemiseksi. Työkalupakista tulee “pienryhmän näköinen” eli ryhmä valitsee, mistä näkökulmasta/näkökulmista koostaa työkalun. Tavoitteena on tehdä työkalupakista käytännönläheinen niin, että ohjaaja voi hyödyntää sitä todellisissa uraohjaustilanteissa. Työskentelyn ja siitä syntyvän tuotoksen ohjeistus ja aikataulu Optimassa opintojakson työtilassa.
 3. Työelämän osaamisvaatimuksiin perehtyminen -tehtävä ohjeistetaan lähijaksolla.

Arviointiasteikko:  hyväksytty / hylätty

Arviointikriteerit, hyväksytty osaaminen

Opiskelija

 • osaa suunnitella uraohjauksen tavoitteita, sisältöjä ja menetelmiä ohjattavan tarpeista lähtien.
 • osaa hyödyntää ennakointitietoa ja -työkaluja sekä ohjausmenetelmiä uraohjauksessaan.
 • tuntee työelämän osaamisvaatimukset
 • on työotteeltaan tulevaisuusorientoitunut.
 • tuntee päätöksentekoprosessin ja osaa tukea ohjattavaa erilaisissa päätöksenteko- ja valintatilanteissa.
 • osaa tukea ohjattavaa itsetuntemuksen ja metakognitiivisten taitojen kehittymisessä.
 • toimii uraohjauksessaan ohjattavaa voimaannuttaen ja ohjattavan osallisuuden tunnetta vahvistaen.
 • kykenee arvioimaan, kehittämään ja uudistamaan uraohjaustaan.

Kirjallisuutta

Urasuunnitteluvalmiudet

 • Aluevaikuttavuus ja ennakointi. 2012. Ammattikasvatuksen aikakauskirja 3, 2012. Helsinki: OKKA-säätiö.
 • Amundson, N. E. 2005. Aktiivinen ohjaus. Opas uraohjauksen ammattilaisille. Helsinki: Psykologien Kustannus Oy.
 • Carlsson, M. & Järvinen, K. 2012. Mielekäs työ: uuden ajan uraopas. Helsinki: SanomaPro.
 • Haikola, A. (toim.) 2009. Ura unelmissa. Matkaopas työelämään AMK-opiskelijalle. Kokkola: Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu.
 • Kasurinen, H. 2013. Ohjaus työllistyvyyden tukena. Teoksessa Yhteisellä matkalla – Aikuisten ohjauksen vaikuttavuutta etsimässä. Toim. M. Niemi-Pynttäri ja A. Ryhänen. Jyväskylä: Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 65 – 74.
 • Korhonen, A. 2011. Työelämä ja osaamisen kehittyminen.  Teoksessa OPO Opinto-ohjaajan käsikirja. Toim. H. Kasurinen, E. Merimaa ja J. Pirttiniemi. Helsinki: Opetushallitus, 271 – 280.
 • Korpi, T., Laine, T. & Soljasalo, J. 2012. Rekrytoinnin suhteellisuusteoria. Sosiaalisen median hyödyntäminen rekrytoinnissa ja työnhaussa. Helsinki: Management Institute of Finland MIF Oy.
 • Lerkkanen. J. 2011. Siltamalli koulutus- ja uravalinnan tukena. Teoksessa OPO Opinto-ohjaajan käsikirja. Toim. H. Kasurinen, E. Merimaa ja J. Pirttiniemi. Helsinki: Opetushallitus, 55 – 62.
 • Mulari, M. 2013. Tietoisen ammatinvalinnan opas. Jyväskylä: Atena Kustannus Oy.
 • Niles, S. G., & Harris-Bowlsbey, JA. (2013). Career Development Interventions in the 21st Century (5th ed.) Upper Saddle River, NJ: Pearson.
 • Oppivien verkostojen osaamistarpeet tulevaisuuden Suomessa. Oivallus-projekti. Helsinki: EK, Elinkeinoelämän keskusliitto.
 • Sampson, J. P., Jr., Reardon, R. C., Peterson, G. W., & Lenz, J. G. (2004).Career counseling and services: A cognitive information processing approach. Pacific Grove, CA: Brooks/Cole.
 • Thomsen, R. 2012. Career guidance in communities. Aarhus: Aarhus University Press.
 • Zunker, V.G. 2012. Career Counseling: a holistic approach cengage learning.

Itsetuntemus

 • Kokkonen, M. 2010. Ihastuttavat, vihastuttavat tunteet. Opi tunteiden säätelyn taito. Jyväskylä: PS-kustannus.
 • Krogerus, M. & Tschäppeler, R. 2012. Pieni suuri päätösten kirja. Jyväskylä: Atena Kustannus Oy.
 • Ojanen, M. 2011. Minä ja muut: itsetuntemuksen kirja. Helsinki: Kirjapaja.
 • Partanen, A. 2011. Kyllä minä tästä selviän. Aikuisopiskelijat koulutustarinansa kertojina ja koulutuksellisen minäpystyvyytensä rakentajina. Väitöskirja. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto.
 • Tapio, J. 2011. Ryhmäohjaus nuoren suoritusstrategioiden muutoksen mahdollistajana. Motivaatioattribuutioteorian näkökulma koulun luokkaohjaukseen. Väitöskirja. Tampere: Tampereen yliopisto.
 • Toivakka, S. & Maasola, M. 2011. Itsetunto kohdalleen! Harjoituksia itsetuntemuksen ja vuorovaikutustaitojen oppimiseen. Jyväskylä: PS-kustannus.