Ohjauksen teoreettisten lähestymistapojen tuntemus on peruskivi opinto-ohjaajan ohjausinterventioille ja niiden kehittämiselle; teoreettiset lähestymistavat jäsentävät ohjausajattelua ja auttavat ohjaajaa kehittämään omaa käyttöteoriaansa. Opinto-ohjaajankoulutuksen viitekehyksenä on systeeminen ajattelu, joka kuvaa ohjauksen kokonaisvaltaisuutta ja ohjauksessa läsnäolevien eri toimijoiden ja toimintojen keskinäistä riippuvuutta ja vaikutusta toisiinsa (ks. kuvio 5).

Osaamistavoite

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija tuntee ohjauksen keskeiset teoreettiset lähestymistavat ja osaa arvioida eri lähestymistapojen soveltuvuutta ja toimivuutta erilaisissa ohjaustilanteissa. Hän osaa soveltaa ohjauksen lähestymistapoja tarkoituksenmukaisesti sekä henkilökohtaisessa ohjauksessa että ryhmäohjauksessa. Hän osaa perustella tekemänsä ratkaisut teoreettisesti. Opiskelijalla on valmiudet kehittää monipuolista ja joustavaa käyttöteoriaa oman ohjaustoimintansa taustalle ja tueksi.

Sisältö

 • ohjauksen neljä erilaista teoreettista lähestymistapaa: psykodynaaminen, ratkaisusuuntautunut, sosiodynaaminen ja kognitiivinen lähestymistapa

KUVIO 5. Ohjauksen lähestymistavat

Opintojakson suorittaminen

 • osallistuminen jokaiseen ohjauksen teoreettiseen lähestymistapapäivään (4 päivää).
 • osallistuminen aktiivisesti yhden ohjauksen teoreettiseen lähestymistapapäivän suunnitteluun ja toteutukseen.
 • ryhmän laatimien harjoitteiden toimittaminen kirjallisine ohjeineen Optimaan.
 • hyväksytty osallistuminen opintojakson lopussa olevaan ryhmänäyttöön.

Tehtävät

Koulutuksessa perehdytään neljään erilaiseen ohjauksen lähestymistapaan:

 • Opinto-ohjaajaopiskelijat jaetaan syksyllä 2015 neljään lähestymistaparyhmään (PSYKO, SODY, K, RATSU).
 • Kukin ryhmä suunnittelee ryhmälle nimetystä ohjauksen teoreettisesta lähestymistavasta päivän ja sen ohjelman.
 • Päivä sisältää sekä asiantuntijaluennon (kouluttaja hankkii) että ryhmän suunnitteleman toiminnallisen osuuden.
 • Kukin ryhmä toimittaa laatimiensa harjoitteiden kirjalliset ohjeet Optimaan. Kirjallisessa ohjeessa tulee ilmetä harjoitteiden tavoitteet, toteuttamisohjeet ja esimerkkejä tilanteista, joihin harjoite ohjaajan työssä soveltuu.

Päivä toteutetaan ryhmän oman kouluttajan  ohjauksessa. Päivää varten tutustutaan ohjauksen lähestymistapaan sekä kirjallisuuden että muun materiaalin kautta. Ohjauksen teoreettiset lähestymistavat kytketään ohjausharjoitteisiin (ks. Henkilökohtainen ohjaus -opintojakso). Ohjausharjoite 2:ssa sinun tulee todentaa jotakin/joitakin teoreettisia lähestymistapoja harjoitteessasi ja ohjausharjoittelun kokoavassa itsearvioinnissasi kuvata, millä tavoin lähestymistavat ovat yhteydessä käyttöteoriasi muodostumiseen.

Arviointiasteikko: hyväksytty / hylätty

Arviointikriteerit, hyväksytty osaaminen

Opiskelija

 • kykenee löytämään ja hyödyntämään ohjausteoreettista lähdeaineistoa ja soveltamaan sitä jäsentyneellä tavalla.
 • tuntee eri lähestymistapoihin liittyvän tausta-ajattelun ja tunnistaa eri lähestymistapojen keskeiset piirteet ja ideat.
 • osaa soveltaa ohjausteoreettista osaamistaan erilaisissa ohjaustilanteissa erilaisten ohjattavien kanssa.
 • osaa yhdistää ohjausta koskevaa kokemuksellista tietoa teoreettiseen tietoon siten, että ne muodostavat eheän kokonaisuuden, ohjaajan oman käyttöteorian.

Kirjallisuutta

Sosiodynaaminen lähestymistapa

 • Peavy, R.V.2006. Sosiodynaamisen ohjauksen opas. Helsinki: Psykologien kustannus. Saatavuus JAMKin kirjastossa
 • Peavy, R. V. 2001. Elämäni työkirja. Ohjaajien opaskirja konstruktivististen periaatteiden soveltamiseen koulutuksessa ja ohjaustyössä. Helsinki: Psykologien kustannus. Saatavuus JAMKin kirjastossa
 • Peavy, R. V. 1999. Sosiodynaaminen ohjaus. Konstruktivistinen näkökulma 21. vuosisadan ohjaustyöhön. Helsinki: Psykologien Kustannus Oy.Saatavuus JAMKin kirjastossa

Kognitiivinen lähestymistapa

 • Lerkkanen, J. 2002. Koulutus- ja uravalinnan ongelmat. Koulutus- ja uravalinnan tavoitteen saavuttamista haittaavat ajatukset sekä niiden yhteys ammattikorkeakouluopintojen etenemiseen ja opiskelijoiden ohjaustarpeeseen. Jyväskylän ammattikorkeakoulun julkaisuja 14.Saatavuus JAMKin kirjastossa
 • Sampson, J.P. jr, Reardon, R. C., Peterson, G.W. & Lenz, J.G. 2004. Career Counseling & Services. A Cognitive Information Processing Approach. Belmont: Brooks & Cole.

Psykodynaaminen lähestymistapa

 • Gay, P. 1990. Freud. Helsinki: Otava.
 • Jacobs, M. 1999. Psychodynamic Counselling in Action 2. painos. London: Sage.
 • Lahti, R. 2001. Ammatinvalintapsykologien vastauksia asiakkaiden tiedostamattomiin odotuksiin. Transferenssi-ilmiön merkitys ohjauksen vuorovaikutuksen ja tulosten näkökulmasta. Työvoimapoliittinen tutkimus 227. Helsinki: Työministeriö.
 • Lahti, R. 2004. Ammatinvalinnanohjaus ammatillisen identiteetin uudelleen jäsentämisenä. Työvoimapoliittinen tutkimus 263. Helsinki: Työministeriö.
 • Milton, J., Polmear, C. & Fabricius, J. 2004. A Short Introductions to Psychoanalysis.London: Sage Publications. Saatavuus JAMKin kirjastossa

Ratkaisusuuntautunut lähestymistapa