Osaamistavoite

Opiskelija tuntee organisaationsa ohjausjärjestelmän. Hän kykenee määrittämään tavoitteita ja kysymyksiä, jotka koskevat hänen ohjaustoimintaansa ja / tai oppilaitoksen kehittämistyötä. Hän kykenee suunnittelemaan ja toteuttamaan ohjaukseen liittyvän kehittämistyön käyttäen asianmukaista lähdeaineistoa. Hän kykenee kirjoittamaan sisällöllisesti pätevän ja johdonmukaisen artikkelin kehittämistyöstään. Opiskelija muodostaa käsityksen ohjauksen tulevaisuudesta.

Sisältö

  • kehittämistyön suunnittelu, toteutus, artikkeli kehittämistyöstä ja kehittämistyön esittely omassa toimintaympäristössä
  • ohjauksen tila ja tulevaisuus

Opintojakson suorittaminen

  • kehittämistyön toteuttaminen ja artikkelin kirjoittaminen
  • ohjausalan seminaariin osallistuminen
  • osallistuminen pienryhmätyöskentelyyn ja lähipäiviin

Tehtävät

1. Ohjausalan seminaariin osallistuminen.

2.  Kehittämistyö, joka toteutetaan vaiheittain. Vaiheet ovat:

Tarkemmat ohjeet kehittämistyön toteuttamiseksi löydät Liitteestä 3.

3.  Ennakkotehtävä ennen ohjauksen tulevaisuutta käsittelevää luentoa: Tutustu uusimpaan ohjauksen tilaa ja tulevaisuutta käsittelevään lähdemateriaaliin, tee itsellesi muistiinpanoja ja ota ne mukaasi lähijaksolle, jolla käsitellään ohjauksen tilaa ja tulevaisuutta.

Arviointiasteikko: hyväksytty / hylätty
Arviointikriteerit, hyväksytty osaaminen

Opiskelija

  • Löytää oman ohjaustyönsä kehittämiselle merkityksellisen kysymyksen, johon haluaa perehtyä ja suunnittelee toimintaansa kysymykseen perehtymistä varten.
  • Löytää ajankohtaista lähdeaineistoa ja hyödyntää sitä sekä kokemuksellista tietoaan kehittämistyössään siten, että ne muodostavat eheän kokonaisuuden.
  • Osallistuu aktiivisesti lähiopetusjaksotyöskentelyyn ja tekee opintojaksoon liittyvät tehtävät.
  • Osallistuu ohjausalan seminaariin

Kirjallisuutta

Kehittämistyö

Career development at work. A review of career guidance to support people in employment. 2008. Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities.

Collin K. , Paloniemi, S. , Rasku-Puttonen, H. & Tynjälä, P. (toim.) 2010. Luovuus, oppiminen ja asiantuntijuus: Koulutuksen ja työelämän näkökulmia. Helsinki: WSOYpro. Saatavuus JAMKin kirjastossa

Hakkarainen, K, Bollström-Huttunen, M, Pyysalo, R. & Lonka, K. 2005. Tutkiva oppiminen käytännössä. Helsinki: WSOY. Saatavuus JAMKin kirjastossa

Helakorpi, S. 2005. Kohti verkostoituvaa ja verkottuvaa koulutusta. Hamk Ammatillisen opettajakorkeakoulun julkaisuja 9 /2005 Saatavuus JAMKin kirjastossa

Helander, J., Lerkkanen, J. & Seinä, S. 2007. Tutkiva ja kehittävä opinto-ohjaaja. Teoksessa M. Jääskeläinen, J. Laukia, O. Luukkainen, U. Mutka & P. Remes (toim.) Ammattikasvatuksen soihdunkantoa. Juva: PS-kustannus. Saatavuus JAMKin kirjastossa

Hirsjärvi, S., Remes, P., Sajavaara, P. 2009. Tutki ja kirjoita. Helsinki: Tammi. Saatavuus JAMKin kirjastossa

Laine, T. & Malinen, A. (toim.) 2009. Elävä peilisali – aikuista pedagogiikkaa oppimassa. Kansanvalistusseura. Saatavuus JAMKin kirjastossa

McLeod, J. 2003. Doing counselling research. Trowbridge:SAGE Publications. Saatavuus JAMKin kirjastossa

Mäkelä, M. & Salonen, M. (toim.) 2011. Hyvällä mallilla. Tukitoimien työkalupakki opettajille ja ohjaajille II. Opetushallitus. Sähköinen versio saatavilla osoitteesta www.koulutustakuu.fi

Numminen, U., Heino, J. ym. 2005. Miten tuemme opiskelijaa oppilaitoksessamme? Opas ammatillisen oppilaitoksen opinto-ohjaussuunnitelman laatimiseen. Opetushallitus.

Nykänen, S. , Karjalainen, M. & Vuorinen, R. & Pöyliö, L. 2007. Ohjauksen alueellisen verkoston kehittäminen. Poikkihallinnollinen ja moniammatillinen yhteistyö voimavarana. Tutkimusselosteita 34. Koulutuksen tutkimuslaitos. Jyväskylä: Kopijyvä Oy.

Puukari, S. & Lairio, M. 2005. Tutkiva työote ja kehittämishankkeet ohjaustoiminnan edistäjänä. Teoksessa J. Lerkkanen (toim.) Opinto-ohjauksen tarkoitus. Jyväskylän ammattikorkeakoulun julkaisuja 51. Jyväskylä: Jyväskylän yliopistopaino, 19-27. Saatavuus JAMKin kirjastossa

Schiersmann, C., Ertelt, B.-J., Katsarov, J., Mulvey, R., Reid, H. & Weber, J. 2012. NICE Handbook for the Academic Training and Counselling Professionals. Heidelberg: Heidelberg University.

Silvennoinen, M. 2008. Löydä aarteesi – verkostoidu. Helsinki: Tammi Saatavuus JAMKin kirjastossa

Vilkka, H. 2010. Toiminnallinen opinnäytetyö.

Ohjauksen tila, arviointi ja tulevaisuus

Elinikäisen ohjauksen strategia. 2011. Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2011:15.

Elinikäisen ohjauksen toimintapolitiikka: Eurooppalaisia lähtökohtia kansalliselle kehittämistyölle. ELGPN Tools No. 1, 2013

Lerkkanen, J. (toim.) 2005. Opinto-ohjauksen tarkoitus. Jyväskylän ammattikorkeakoulun julkaisuja,   Ammatillinen opettajakorkeakoulu.

Nuorten yhteiskuntatakuu 2013, väliraportti

Nuorisotakuu-työryhmän loppuraportti ja suositukset jatkotoimiksi. 2015. Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja. Työ ja yrittäjyys 19/2015.