Osaamistavoite

Opiskelija hallitsee ohjauksen peruskäsitteistön ja ohjauksen sisältöalueet. Hän osaa analysoida suomalaisen yhteiskunnan, koulutuspolitiikan ja -järjestelmän sekä työelämän nykytilaa. Hän tuntee oman organisaationsa opinto-ohjausta määrittävän lainsäädännön. Opiskelija on perehtynyt ohjaussuunnitelman laatimiseen ja tunnistaa laadukkaan ohjaussuunnitelman tunnuspiirteet. Hän on perehtynyt oman organisaationsa opetus- ja ohjaussuunnitelmaan. Lisäksi hän on tutustunut neuvonta- ja ohjauspalvelujen järjestämiseen ja opinto-ohjaajan työhön. Opiskelija on perehtynyt oman organisaationsa ohjauksen arviointiin.

Sisältö

 • käsitteiden määrittely: ohjaus, opinto-ohjaus, tiedottaminen, neuvonta
 • yhteiskunnan, työelämän ja koulutuspolitiikan muutosta koskeva tutkimustieto sekä niiden yhteys opinto-ohjaukseen
 • ohjauksen sisältöalueet
 • ohjauksen tarvelähtöisyys
 • ohjaussuunnitelma
 • neuvonta- ja ohjauspalveluiden järjestäminen
 • ohjauksen arviointi

Osaamisen tunnistaminen

Voit hyödyntää aiemmin hankitun osaamisen tunnistamista ja tunnustamista osana tätä opintojaksoa. Aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen perustuu  esittämääsi hakemukseen sekä aineistoon, jonka tulee osoittaa, että sinulla on opintojaksossa tavoitteena oleva osaaminen. Lisäksi sinun tulee dokumentoida kyseinen aineisto portfolioosi. Hakemuksesi käsittelee oma kouluttajasi (liite 4).

Opintojakson suorittaminen

 • lähijaksoille osallistuminen (luennot, alustukset ja pienryhmätyöskentely)
 • tehtävien tekeminen

Tehtävät

1. Ohjaus- ja opinto-ohjauskäsitteet

Tehtävänäsi on perehtyä ohjaus- ja opinto-ohjauskäsitteisiin (ml. tiedottaminen ja neuvonta) lähijaksolla esitetyn materiaalin ja kirjallisuuden pohjalta. Tee itsellesi muistiinpanoja tai piirrä kartta ajatuksistasi ja palauta tehtävä Optimaan. Valmistaudu esittämään omia, perusteltuja ajatuksiasi ja pohdintojasi ja osallistumaan keskusteluun pienryhmässä.

2. Ohjauksen yhteiskunnallinen viitekehys

Tehtävänäsi on perehtyä opinto-ohjaajan työhön kirjallisuuden, lehtijuttujen sekä eri keskustelupalstoilla ja -alueilla käytävän keskustelun pohjalta. Kirjoita aiheesta lyhyt essee (4-6 sivua) “Ohjauksen yhteiskunnallinen viitekehys”, jossa

 • pohdit, millä tavoin yhteiskunnalliset muutokset heijastuvat opinto-ohjaajan työhön,
 • pohdit yhteiskunnallisesta näkökulmasta erilaisia siirtymävaiheita (koulutuksesta koulutukseen ja työhön) ja niiden merkitystä ja vaikutusta ohjaukseen,
 • selvität asiat omin sanoin ja mainitset, mihin lähteisiin ja minkälaiseen havainnointitietoon tekemäsi johtopäätökset perustuvat. Lähdemerkintöjen osalta noudatetaan Jyväskylän ammattikorkeakoulun opinnäytetöistä annettua raportointiohjetta (kirjaston sivut ja Optima-työtila). Tuo käyttämäsi lehtiartikkelit tms. materiaali mukanasi lähijaksolle.

Palauta esseesi Optimaan.

3. Ohjauksen järjestäminen

Tehtävänäsi on perehtyä ohjaussuunnitelman laatimiseen lähijaksolla saamasi materiaalin ja kirjallisuuden avulla. Tämän jälkeen perehdy oman organisaatiosi opinto-ohjausta määrittelevään lainsäädäntöön sekä opetus- ja ohjaussuunnitelmaan. Tutustu oman organisaatiosi neuvonta- ja ohjauspalvelujen järjestämiseen ja arviointiin sekä opinto-ohjaajan työhön. Jos et työskentele oppilaitosorganisaatiossa, perehdy jonkun oppilaitoksen ohjauksen järjestämiseen esimerkiksi internet-sivujen avulla. Tee perehtymisestäsi kirjallinen kuvaus/selvitys, jonka palautat Optimaan. Lisäksi valmistaudu arvioimaan ja pohtimaan edellä mainittuja asioita lähijaksolla. 

Arviointiasteikko: hyväksytty / hylätty
Arviointikriteerit, hyväksytty osaaminen

Opiskelija

 • tuntee ohjauksen peruskäsitteistön ja ohjauksen sisältöalueet
 • tuntee oman organisaationsa ohjausta määrittelevät säädökset
 • on perehtynyt ohjauksen järjestämiseen ja opinto-ohjaajan työhön omassa organisaatiossaan
 • on perehtynyt oman organisaation ohjauksen arviointiin
 • osaa hyödyntää kirjallisuutta ja lähdemateriaalia
 • osallistuu aktiivisesti lähiopetusjaksotyöskentelyyn
 • tekee opintojaksoon kuuluvat tehtävät

Kirjallisuutta

Ohjausajattelu

Työelämä ja yhteiskunnan muutos

 • Ahola, S. & Mikkola, J. 2004. Opinto-ohjaus, muutos ja epävarmuus. Turun yliopiston koulutussosiologisen tutkimuskeskuksen raportti 62. Turku: Ruse.
 • Beck, U. 1999. Mitä globalisaatio on? Tampere: Vastapaino.
 • Julkunen, R. 2008. Uuden työn paradoksit. Keskusteluja 2000-luvun työprosesseista. Tampere:Vastapaino.
 • Julkunen, R. 2008. Uutta työtä uudessa taloudessa. Julkaisussa Nummela, P:, Friman, M.,Lampinen, O.& Volanen, M.V. (toim.) Ammattikorkeakoulut ja sivistys. Opetusministeriön julkaisuja 2008:34.
 • Laurén, K., Tenhunen-Ruotsalainen, L. 2013. Kiikarissa työelämä. Malleja koulujen ja yritysten kumppanuuteen. Helsinki: Taloudellinen tiedotustoimisto.
 • Laurén, K., Tenhunen-Ruotsalainen, L. & Väisänen, K. (toim.) 2012. Nuoret ja työelämä – kaksi eri maailmaa? Helsinki: Taloudellinen tiedotustoimisto.
 • Luukkainen, O. 2005. Kaksitoista teesiä opettajalle. Jyväskylä: PS-kustannus.
 • Luukkainen, O. 2005. Opettajan matkakirja tulevaan. Jyväskylä: PS-kustannus
 • Opetusministeriö. 2011. Koulutus ja tutkimus vuosina 2011-2016. Kehittämissuunnitelma.
 • Siltala, J. 2004. Työelämän huonontumisen lyhyt historia. Helsinki: Otava.
 • Töytäri-Nyrhinen. A. (toim.) 2008. Osaamisen muutosmatkalla. Helsinki: Edita Prima Oy.
 • Vanhalakka-Ruoho, M. 2008. Parveke maailmaan päin. Ohjauksen maisterikoulutuksen kaksi vuosikymmentä. Joensuun Yliopisto: Joensuun yliopistopaino.
 • Vuorinen, R. 2006. Internet ohjauksessa vai ohjaus internetissä? Ohjaajien käsityksiä internetin merkityksestä työvälineenä. Jyväskylä: koulutuksen tutkimuslaitoksen Tutkimuksia 19

Ohjaussuunnitelma

 • Lerkkanen, J. 2009. Ohjaussuunnitelman laatiminen ammattikorkeakoulussa. Teoksessa M. Lätti & P. Putkuri (toim) Löytöretki aikuisohjauksen maailmaan – kokemuksia ja käytänteitä ammattikorkeakouluista. Pohjais-Karjalan ammattikorkeakoulu. ss. 141-145.
 • Lerkkanen, J. 2011. Nuorten ohjaustarpeiden arviointi. Teoksessa H. Kasurinen, E. Merimaa & J. Pirttiniemi (toim) OPO. Ohjaajan käsikirja. Helsinki: Opetushallitus. ss. 46-54
 • Lerkkanen, J. 2011. Siltamalli koulutus- ja uravalinnan tukena. Teoksessa H. Kasurinen, E. Merimaa & J. Pirttiniemi (toim) OPO. Ohjaajan käsikirja. Helsinki: Opetushallitus. ss. 55-62.
 • Lerkkanen, J. 2002. Koulutus- ja uravalinnan ongelmat. Koulutus- ja uravalinnan tavoitteen saavuttamista haittaavat ajatukset sekä niiden yhteys ammattikorkeakouluopintojen etenemiseen ja opiskelijoiden ohjaustarpeeseen. Jyväskylä: Jyväskylän ammattikorkeakoulu.
 • Numminen, U., Heino, J., Joronen-Vallin, K., Karlsson, R., Lerkkanen, J., Virtanen, R. & Pirttiniemi, J. 2005. Miten tuemme opiskelijaa oppilaitoksessamme? Opas ammatillisen oppilaitoksen opinto-ohjaussuunnitelman laatimiseen. Helsinki: Opetushallitus.