Osaamistavoite

Opiskelija tuntee ohjauksen toteuttamismuodot, joita ovat suur- ja pienryhmäohjaus, omaehtoinen ohjaus, ml. tieto- ja viestintätekniikan mahdollisuudet ja henkilökohtainen ohjaus. Henkilökohtaista ohjausta käsitellään omassa, erillisessä opintojaksossaan. Opiskelija osaa hyödyntää kaikkia  ohjauksen eri toteuttamismuotoja tarkoituksenmukaisesti ohjaustyössään. Opiskelija tuntee verkkoviestintävälineitä ja niiden suomia mahdollisuuksia ohjauksen toteuttamisessa ja ohjauspalveluiden monipuolistamisessa.

Sisältö

 •  tieto- ja viestintätekniikan hyödyntäminen, omaehtoinen ohjaus, tietopalvelut
 •  pienryhmäohjaus,  neuvontapalvelut

Opintojakson suorittaminen

 • luennot ja alustukset
 • tehtävän tekeminen
 • aktiivinen osallistuminen pienryhmätyöskentelyyn

Tehtävät

Tutustu oman oppilaitoksesi tai jonkun koulutuksenjärjestäjän opetus- tai ohjaussuunnitelmaan ja tarkastele, miten erilaiset ohjauksen toteuttamismuodot näkyvät siinä. Jos ohjauksen erilaisia toteuttamistapoja ei ole kirjattu suunnitelmaan, selvitä ja pohdi, millaisissa tiedottamis-, neuvonta- tai ohjaustilanteissa erilaisia toteuttamistapoja voisi käyttää. Palauta pohdintasi Optimaan. Tehtävää käsitellään lähijaksolla.

Arviointiasteikko: hyväksytty / hylätty

Arviointikriteerit, hyväksyttävä osaaminen

Opiskelija

 • osaa hyödyntää  lähdemateriaalia oppimistehtävän työstämisessä
 • tuntee verkkoviestintävälineitä ja niiden suomia mahdollisuuksia ohjauksessa
 • osallistuu aktiivisesti lähiopetusjaksotyöskentelyyn
 • tekee opintojaksoon kuuluvan oppimistehtävän

Kirjallisuutta

Omaehtoinen ohjaus

 Kevyesti tuettu ohjaus

 • Kataja, J., Jaakkola, T. & Liukkonen, J. 2011. Ryhmä liikkeelle! : toiminnallisia harjoituksia ryhmän kehittämiseksi. Jyväskylä: PS -Kustannus.
 • Lahti, M. 2006. Pienryhmäohjaus  Lahden lukiossa. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto. Opettajankoulutuslaitos. Ohjauksen kehittämishankkeita ja käytänteitä
 • Penttinen, L., Pihtari, E., Skaniakos, T. & Valkonen, L. (toim.) 2011. Vertaisuus voimavarana ohjauksessa. Jyväskylän yliopisto: Yliopistopaino.