Opintokokonaisuuden kuvaus ja tavoitteet

Tavoitteena on, että ohjauspalveluiden toteuttamiseen osallistuu koko oppilaitoksen opetus- ja ohjaushenkilöstö. Opinto-ohjaajalla on ohjaustoiminnan ohella yleensä päävastuu ohjauspalveluiden kokonaisuuden suunnittelusta, koordinoinnista ja kehittämisestä. Parhaimmillaan ohjaus toimii koordinoituna kokonaisuutena, joka sisältää tarvelähtöiset ja tarkoituksenmukaiset neuvonta- ja ohjauspalvelut opintojen eri vaiheissa. Ohjaussuunnitelma on kuvaus ohjaustoiminnan kokonaisuudesta ja ohjauspalveluiden järjestämisestä.

Ohjauspalveluiden järjestämisen opintokokonaisuus koostuu seuraavista opintojaksoista:

 Opintokokonaisuuden kokoava itsearviointi

Arvioi opintokokonaisuuden päättyessä kehittymistäsi kokoavassa itsearvioinnissa, joka sisältyy portfolioosi. Arvioi oppimistasi suhteessa opintokokonaisuuden ja opintojaksojen tavoitteisiin. Millaista osaamista olet mielestäsi saavuttanut ja millaisia kehittymishaasteita sinulla vielä koet näissä asioissa olevan? Pohdi myös, millaista osaamista opintokokonaisuudessa saavutit suhteessa opinto-ohjaajankoulutuksen osaamisalueisiin (ks. luku Opinto-ohjaajankoulutuksen yleistavoitteet).