Opintokokonaisuuden kuvaus ja tavoitteet

Opiskelijoiden laadukas ja tarvelähtöinen ohjaus sekä opiskelijoiden ja oppilaitoksen hyvinvoinnista huolehtiminen edellyttävät  moniammatillista ja avointa verkostoyhteistyötä eri toimijoiden kesken. Opetussuunnitelman perusteiden mukaan ohjaus kuuluu kaikille oppilaitoksissa ja moniammatillinen opiskeluhuolto on keskeinen tukipalvelu ohjauksen ohessa. Myös lainsäädäntö edellyttää monialaista yhteistyötä oppilaitosten ja muiden toimijoiden kesken.

Ohjaajan on osattava toimia verkostoissa ja omattava verkostomainen työote. Ohjaustyötä tekeviltä edellytetään monialaista ja -ammatillista yhteistyötä ja verkostoitumista sekä omassa toimintaympäristössään että alueellisesti. Näin voidaan sujuvoittaa asiakkaiden opintopolkuja, työelämään siirtymistä tai muutoksia työelämän aikana sekä ehkäistä syrjäytymistä.

Moniammatillisen verkostotyön opintokokonaisuudessa  sinulle tarjoutuu mahdollisuus tutustua alueesi eri oppilaitoksiin ja työvoimahallintoon/elinkeinoelämään sekä opiskeluhuoltotyöhön. Koulutuksen tuottama laaja-alainen kelpoisuus edellyttää, että perehdyt riittävästi opinto-ohjaukseen ja asiakkaiden ohjaamiseen eri toimintaympäristöissä. Tästä syystä opintojakso keskittyy opinto-ohjaajan työssä tarvittavan laaja-alaisen pätevyyden kehittämiseen sekä työssä tarvittavien verkostojen laajentamiseen. Lisäksi on tärkeää, että tiedostat oman roolisi opiskeluhuoltotyössä ja työhyvinvointia koskevissa asioissa.

Moniammatillisen verkostotyön opintokokonaisuus koostuu seuraavista opintojaksoista:

Opintokokonaisuuden kokoava itsearviointi

Arvioi opintokokonaisuuden päättyessä kehittymistäsi kokoavassa itsearvioinnissa, joka sisältyy portfolioosi. Arvioi oppimistasi suhteessa opintokokonaisuuden ja opintojaksojen tavoitteisiin. Millaista osaamista olet mielestäsi saavuttanut ja millaisia kehittymishaasteita sinulla vielä koet näissä asioissa olevan? Pohdi myös, millaista osaamista opintokokonaisuudessa saavutit suhteessa opinto-ohjaajankoulutuksen osaamisalueisiin (ks. luku Opinto-ohjaajankoulutuksen yleistavoitteet).