Osaamistavoite

Opiskelija osaa syventää kulttuuritietoiseen ohjaukseen liittyvää osaamistaan ammatillisten ja henkilökohtaisten kehittymistarpeidensa mukaisesti. Opiskelija tunnistaa omat ennakkoasenteensa, tiedostaa eri kulttuureista tulevien asiakkaiden kulttuuritaustasta johtuvat eroavuudet ja osaa huomioida ne ohjaustyössään. Lisäksi opiskelija osaa hyödyntää kansainvälisyyteen ohjaavia  palveluja omassa ohjauksessaan sekä  omassa ammatillisessa kehittymisessään.

Sisältö

 • kulttuurisensitiivinen ohjaus
 • kulttuurikompetenssi ohjaajan työssä
 • kansainvälisyyteen ohjaamista tukevat palvelut
 • kotikansainvälistyminen

Opintojakson suorittaminen

 • osallistumalla monikulttuurisuus- sekä kansainvälisyysteemapäiviin
 • osallistumalla teeman mukaiseen työpajatyöskentelyyn
 • tekemällä oppimistehtävät

tai

 • Voit hyödyntää aiemmin hankitun osaamisen tunnistamista ja tunnustamista (AHOT) tässä opintojaksossa. AHOT-menettely perustuu  esittämääsi hakemukseen ja aineistoon, jonka tulee osoittaa, että sinulla on olemassa opintojaksossa tavoitteena oleva osaaminen. Lisäksi sinun tulee dokumentoida  kyseinen aineisto portfolioosi. Hakemuksesi käsittelee oma kouluttajasi (liite 4).

Tehtävät

 1. Orientoiva tehtävä  ennen monikulttuurisuusteemapäivää: Tutustu monikulttuurista ohjausta käsittelevään kirjallisuuteen, oman organisaatiosi tai jonkun  koulutuksenjärjestäjän mahdolliseen maahanmuuttajastrategiaan ja / tai maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden ohjaussuunnitelmaan.
 2. Orientoiva tehtävä ennen kansainvälisyysteemapäivää. Tutustu oman organisaatiosi tai jonkun koulutuksenjärjestäjän kansainvälistymisstrategiaan ja siihen liittyviin asiakirjoihin ja/tai haastattele organisaation kansainvälisten asioiden koordinaattoria / yhteyshenkilöä.

Arviointiasteikko: hyväksytty / hylätty
Arviointikriteerit, hyväksytty osaaminen

Opiskelija

 • tuntee kulttuuritietoista ohjausta käsittelevää uusinta tutkimusaineistoa ja käsitteistöä
 • pystyy suunnittelemaan ja toteuttamaan monikulttuurista ohjausta
 • tuntee kansainvälistyvää ohjausta käsittelevää uusinta tutkimusaineistoa ja käsitteistöä
 • tuntee kansainvälisyyteen ohjaamista tukevia palveluita
 • osallistuu aktiivisesti teemapäiviin ja työpajoihin

Kirjallisuutta

 Kulttuuritietoisuus

 Kansainvälisyys