Osaamistavoite

Opiskelija tietää ammatillisen erityisopetuksen perusteet ja tiedostaa opiskelijoiden yksilöllisyydestä johtuvat ohjauksen erityisvaatimukset. Hän osaa huomioida oppimisen lähtökohdiltaan ja taustoiltaan erilaiset oppijat ohjausprosessin suunnittelussa ja toteutuksessa. Opiskelija tunnistaa muuttuneen ohjaustarpeen ja kykenee puuttumaan siihen riittävän varhain. Opiskelija osaa arvioida omaa vuorovaikutustaan työskennellessään erilaisten oppijoiden kanssa ja osaa kehittää omaa erityispedagogista ajatteluaan.

Sisältö

  • erilaiset oppijat ja yksilöllinen ohjausprosessi
  • erityisopetuksen perusteet
  • oman erityispedagogisen ajattelun kehittäminen
  • opinto-ohjaajan rooli erityisopetuksessa

Opintojakson suorittaminen

  • osallistuminen aiheeseen johdattelevalle orientaatioluennolle ja verkkokurssille,

     tai

  • esittämällä todistuksen erityisopettajankoulutuksen suorittamisesta, erityispedagogiikan perusopintojen arvosanasta tai erityisopetuksen erikoistumisopinnoista. Hyväksiluku perustuu opiskelijan esittämiin todistuksiin. Hyväksiluettavat opinnot tulee olla suoritettu 1.8.2005 jälkeen. Opintojen hyväksilukeminen tapahtuu lähettämällä korvaavuushakemus ja todistukset opintosuorituksista opettajakorkeakoulun opintojen ohjaajalle (liite 4). Lisäksi opiskelija dokumentoi osaamisensa portfolioonsa.

Tehtävät

Saat oppimistehtävät ja oppimismateriaalin aloittaessasi verkko-opinnot.

Arviointiasteikko: hyväksytty / hylätty

Arviointikriteerit, hyväksytty osaaminen

Opiskelija

  • tuntee HOJKS-prosessin  ja opintojen henkilökohtaistamisen vaiheet
  • käyttää tiedonhankinnassaan ajankohtaista erityispedagogista lähdeaineistoa
  • hallitsee erityispedagogisen peruskäsitteistön ja kirjoittaa ajatuksensa lukijalle ymmärrettävästi
  • on perehtynyt erityistä tukea tarvitsevan oppijan ohjausprosessiin