NICEn määrittelemät ohjaajan osaamisvaatimukset

NICE  -hanke (Network for Innovation in Career Guidance and Counselling in Europe) on akateeminen eurooppalainen verkosto, jossa on jäseniä 28 maasta ja 40 ohjausalan koulutusta tarjoavasta organisaatiosta. Hankkeen tavoitteena on parantaa ohjauksen laatua ja yhtenäistää koulutuskäytäntöjä jäsenmaissa.

Vuonna 2012 NICE-hankkeessa määriteltiin ohjaustoimijoiden ydinosaamiset (core competences). Ne ovat:

  1. Koulutus- ja uravalintaa tukeva ohjausosaaminen (Career Education),
  2. Koulutus- ja uravalintaan tarvittava informaatio- ja arviointiosaaminen (Career Information),
  3. Uraohjausosaaminen (Career counselling),
  4. Ohjauspalveluiden järjestämisosaaminen (Programme & Service Management) ja
  5. Psykososiaalisen tuen tarjoamiseen liittyvä osaaminen ja verkosto-osaaminen (Social Systems Interventions & Development).

Kaikki edellä luetellut ydinkompetenssit ovat yhteydessä Ohjaajan profession-osaamiseen (Professionalism).

Koulutus- ja uravalintaa tukevalla ohjausosaamisella tarkoitetaan ohjaajan kykyä tukea opiskelijan urasuunnitteluvalmiuksien kehittymistä. Tämä tarkoittaa esimerkiksi itsetuntemuksen, tiedonhankinta- ja urasuunnittelutaitojen ja päätöksentekotaitojen tukemista sekä kykyä tukea opiskelijaa omien suunnitelmiensa toteuttamisessa erilaisissa siirtymissä. Lisäksi ohjaajalta edellytetään oppimisen ja opiskelun ohjaamiseen liittyvää osaamista opiskelijoiden yksilöllisyyttä kunnioittaen.

Koulutus- ja uravalintaan tarvittavalla informaatio- ja arviointiosaamisella tarkoitetaan ohjaajan kykyä tarjota erilaisissa ohjaustilanteissa tarvittavaa tietoa tarkoituksenmukaisella tavalla ja kykyä tukea ohjattavaa etsimään ja jäsentämään olennaista tietoa. Arviointiosaaminen on ohjaajan kykyä auttaa opiskelijaa arvioimaan omia persoonallisuudenpiirteitään, kykyjään, vahvuuksiaan, kehittymiskohteitaan ja soveltuvuuttaan ja tunnistamaan mahdollisia koulutusmahdollisuuksiin, opiskeluun tai työmarkkinoihin liittyviä haasteita ja niihin liittyviä omia ohjaustarpeitaan.

Uraohjausosaamisella tarkoitetaan ohjaajan  kykyä tukea opiskelijoiden henkilökohtaisia koulutus-, työ- ja elämänhistoriaan sekä opiskelijan omaan identiteettiin liittyviä valintoja ja päätöksentekoa. Lisäksi ohjaajan on osattava tukea ja motivoida opiskelijaa asettamaan itsenäisiä ammatillisia ja koulutukseen liittyviä tavoitteita.

Ohjauspalvelujen järjestämisosaamisella tarkoitetaan ohjaajan kykyä järjestää ja kehittää tarvelähtöisiä ja laadukkaita tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluja. Tämä edellyttää myös palveluihin liittyvää markkinointiosaamista, kuten projektien johtamistaitoja ja resurssienhallintaa. Ohjaajan on toimittava yhteistyössä muiden oppilaitoksen toimijoiden sekä päätöksistä vastaavien tahojen kanssa sekä osattava tuottaa riittävää ohjausta koskevaa arviointitietoa ohjauksen kehittämisen ja päätöksenteon tueksi.

Psykososiaalisen tuen tarjoamiseen liittyvällä osaamisella ja  verkosto-osaamisella tarkoitetaan ohjaajan kykyä auttaa opiskelijaa haastavissa elämäntilanteissa ja niihin liittyvissä koulutuksellisissa tai ammatillisissa muutoksissa. Uudenlaisten ratkaisujen löytäminen edellyttää ohjaajalta verkosto-osaamista, kuten sisäisten ja ulkoisten verkostojen luomista sekä moniammatillista yhteistyötä. Lisäksi ohjaajalla on oltava hyvät vuorovaikutustaidot ja osaamista toimia erilaisissa sovittelutaitoja vaativissa ristiriitatilanteissa huomioiden opiskelijan sosiaalisen viitekehyksen ja elämänkentän.

Ohjaajan professio-osaamisella tarkoitetaan, että ohjaaja toimii ammatillisesti ja on omaksunut ohjausta määrittelevät arvot ja eettiset periaatteet ja osaa soveltaa niitä ohjaukseen liittyvissä vuorovaikutustilanteissa opiskelijoiden, kollegoiden ja päätöksenteosta vastaavien kanssa. Ohjaajan professio-osaamista on myös halu jatkuvaan oppimiseen ja kriittiseen ajatteluun sekä reflektioon. Ohjaajan on kyettävä sietämään epävarmuutta. Lisäksi professio-osaamista on kyky käydä keskustelua ohjauksesta, edistää sen tutkimusta ja vaikuttaa yhteiskunnalliseen päätöksentekoon.

Nämä ohjaajan ydinosaamisalueet ovat  Jyväskylän ammattikorkeakoulun ammatillisen opettajakorkeakoulun opinto-ohjaajankoulutuksen opetussuunnitelman perusta. Opetussuunnitelmassa on viisi opintokokonaisuutta, joiden sisällöt vastaavat yllä olevia NICEn määrittelemien ydinosaamisten sisältöjä seuraavasti:

  • Opinto-ohjaajan professio -opintokokonaisuus vastaa Ohjaajan professio -osaamista
  • Urasuunnitteluvalmiudet -opintokokonaisuus vastaa Koulutus- ja uravalintaa tukevaa ohjausosaamista sekä Uraohjausosaamista
  • Ohjauspalveluiden järjestäminen -opintokokonaisuus vastaa Ohjauspalveluiden järjestämisosaamista
  • Moniammatillinen verkostotyö -opintokokonaisuus vastaa Psykososiaalisen tuen tarjoamiseen liittyvää osaamista ja verkosto-osaamista
  • Asiakaslähtöinen ohjaus -opintokokonaisuus vastaa Koulutus- ja uravalintaan tarvittavaa informaatio- ja arviointiosaamista