Portfoliota tehdään koko opintojen ajan. Portfolion kokoaminen alkaa oman osaamisen tunnistamisesta, siihen sisältyy henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman laatiminen, eettisen ajattelun pohtiminen sekä ohjaajan työn asemointi yhteiskunnalliseen viitekehykseen. Portfoliotyöskentely päättyy kokoavaan itsearviointiin ja oman tulevaisuuden pohdintaan. Portfoliotyöskentelyn avulla rakennetaan opinto-ohjaajan ammatti-identiteettiä ja käyttöteoriaa, oman ohjaajuuden perusteita. Portfoliota voidaan työstää sähköisessä ympäristössä. 

Portfolion rakentaminen ei ole varsinainen oppimistehtävä vaan työväline, jonka avulla opiskelija voi seurata omaa ammatillista kasvuaan ja ammatti-identiteetin muodostumista. Portfoliotyöskentely on aloitettu jo  koulutukseen hakuvaiheessa. Portfoliotyöskentelyä tukevat oppimispäiväkirja, itsearvioinnit, vertaisarvioinnit ja kouluttajien kommentit oppimistehtävien yhteydessä.  Suositeltavaa on pitää koko opintojen ajan reflektiopäiväkirjaa, jossa  voi pohtia omaa osaamistaan ja sen kehittymistä.

KUVIO 3. Opinto-ohjaajankoulutuksen portfolio

Kokoa portfolioosi sellaista sinulle merkityksellistä ja omaa osaamistasi kuvaavaa aineistoa, joka

 • kertoo siitä, mitä jo osaat koulutukseen tullessasi
 • miten olet kehittynyt koulutuksen aikana
 • miten kehität osaamistasi koulutuksen jälkeen
 • millaisena haluat nähdä tulevaisuutesi koulutuksen päätyttyä.

Osana portfoliotyöskentelyä voit opintojen loppuvaiheessa vielä

 • arvioida osaamistasi opinto-ohjaajana suhteessa opinto-ohjaajankoulutuksen osaamisalueisiin.
 • pohtia, missä määrin olet onnistunut saavuttamaan tavoitteeksi asettamasi osaamisen.
 • miettiä, mitkä ohjauksen osaamisen alueet näet vahvuuksinasi.
 • miettiä, mitkä ovat suurimmat kehittymishaasteesi.
 • kuvata ammatillista identiteettiäsi ja käyttöteoriaasi. 

Portfolio läpikäydään yhteisessä päättökeskustelussa oman kouluttajan kanssa opintojen lopuksi.

Osaamistavoite

Opiskelija kykenee asettamaan mielekkäitä tavoitteita omalle ohjaajana kehittymiselleen sekä realistisesti arvioimaan omaa oppimistaan ja osaamistaan suhteessa opinto-ohjaajankoulutuksen yleisiin ja omiin tavoitteisiinsa. Opiskelija myös tiedostaa oman osaamisensa rajat. Hän kykenee suunnittelemaan ammatillista kehittymistään koskevia uusia tavoitteita koulutuksen jälkeen. Opiskelija tuntee ammattieettiset periaatteet ja osaa ohjata hyvän ammattietiikan mukaisesti. Opiskelija ymmärtää ohjaukseen vaikuttavat yhteisölliset ja yhteiskunnalliset tekijät ja osaa käyttää tätä tietoa omassa työssään.

Sisältö

 • opinto-ohjaajan professio
 • ohjauksen ammattieettiset säännöt ja oma ammattietiikka

Opintojakson suorittaminen

 • portfoliotyöskentely
 • osallistuminen pienryhmätyöskentelyyn
 • tehtävien tekeminen
 • osallistuminen luennoille

Tehtävät

 1. Ensimmäinen tehtäväsi opintojen alettua on oman henkilökohtaisen opiskelusuunnitelmasi (HOPS) laatiminen. Tarkemmat ohjeet HOPSin tekemisestä ja sen eri sisältöalueista löydät Optimasta ja tämän käsikirjan Liitteestä 2.
 2. Portfoliotyöskentelyyn liittyy myös oman eettisen ajattelun pohdinta. Tähän aiheeseen perehdytään lähijaksotyöskentelyllä. Lopuksi vie portfolioosi pohdinta omasta eettisestä ajattelustasi.
 3. Portfoliotyöskentely päättyy kokoavaan itsearviointiin koko opiskeluprosessista. Liitä portfolioosi myös Henkilökohtaista ohjausta koskevan opintojakson itsearviointi sekä kaikkia opintokokonaisuuksia koskevat kokoavat itsearvioinnit sitä mukaa, kun opintokokonaisuudet tulevat suoritetuiksi.

Arviointiasteikko: hyväksytty / hylätty
Arviointikriteerit, hyväksytty osaaminen

Opiskelija

 • määrittää mielekkäitä tavoitteita osaamisensa kehittämiseksi ja suunnittelee toimintaansa realistisesti sekä toimii asettamiensa tavoitteiden suuntaisesti.
 • tuottaa sisällöllisesti pätevän oppimisprosessiaan kuvaavan portfolion
 • määrittää tarkoituksenmukaisia jatkotavoitteita ammatilliselle kehittymiselleen
 • tuntee opinto-ohjaajan eettiset periaatteet
 • kykenee löytämään ja hyödyntämään ajankohtaista yhteiskunnan muutosta koskevaa lähdeaineistoa
 • osallistuu aktiivisesti lähiopetusjaksotyöskentelyyn ja tekee opintojaksoon liittyvät tehtävä

   

Kirjallisuutta

Portfoliosta

Ammatillinen portfolio

Hakkarainen, K., Lonka, K. & Lipponen, L. 1999. Tutkiva oppiminen. Älykkään toiminnan rajat ja niiden ylittäminen.Porvoo: WSOY. Saatavuus JAMKin kirjastossa

Huotari, J., Lepänjuuri, A. & Niskanen, A. 2007. Elektroninen portfolio osaamisen tunnistamisessa ja tunnustamisessa. Teoksessa A. Laitinen, R. Nurminen & L. Soininen (toim.) Tunnistatko osaamisen. Jyväskylä: Jyväskylän ammattikorkeakoulu. 89 – 98.

Kankaanranta, M. , Grant, A. & Linnakylä, P. (toim.) 2007. e-Portfolio. Adding Value for Lifelong Learnging. Institute for Educational Research: Jyväskylä.

Niikko, A. 2000. Portfolio oppimisen avartajana. Helsinki: Tammi. Saatavuus JAMKin kirjastossa

Verkkotutor

Ruohotie, P. 2000. Oppiminen ja ammatillinen kasvu. Porvoo: WSOY. Saatavuus JAMKin kirjastossa

HOPSista

Annala, J. 2007. Merkitysneuvotteluja hopsista ja sen ohjauksesta. Toimintatutkimus hopsin ja sen ohjauksen kehittämisestä korkea-asteen koulutuksessa. Acta Universitatis Tamperensis 1225. Tampere: Tampere University Press.

Ansela, M., Haapaniemi, T. & Pirttimäki, S. 2005. Yliopisto-opiskelijan hops : ohjaajan opas. Kuopio: Kuopion yliopisto.

Mezirow, J. 1995. Uudistava oppiminen. Kriittinen reflektio aikuiskoulutuksessa. Helsingin yliopisto. Lahden tutkimus- ja koulutuskeskus. Oppimateriaalia 23. Saatavuus JAMKin kirjastossa

Mäkinen, J.,  Olkinuora, E., Rinne, R.  & Suikkanen. A. (toim.) 2006. Elinkautisesta työstä elinikäiseen oppimiseen. Jyväskylä: Ps-kustannus. Saatavuus JAMKin kirjastossa

Penttinen, L., Skaniakos, T., Ansela, M. & Plihtari, E. (toim.) 2011. HOPS-ohjaus. Osaamista yhteistyötä ja hyvinvointia. Jyväskylä: Kopijyvä Oy.

Vänskä, K. 2005. Moottoriteiltä metsäpoluille – oppimisen henkilökohtaistaminen opiskelussa. Teoksessa J. Lerkkanen (toim.) Opinto-ohjauksen tarkoitus. Jyväskylän ammattikorkeakoulun julkaisuja 51. Jyväskylä: Jyväskylän yliopistopaino, 28-34.