Osaamistavoite

Opiskelija tuntee ohjauksen toteuttamismuodot ja osaa hyödyntää niitä tarkoituksenmukaisesti ohjaustyössään. Opiskelija tuntee verkkoviestintävälineitä ja niiden suomia mahdollisuuksia ohjauksen toteuttamisessa ja ohjauspalveluiden monipuolistamisessa.

Sisältö

 • omaehtoinen ohjaus: esim. digitaalinen, verkkovälitteinen ohjaus, tietopalvelut
 • kevyesti tuettu ohjaus: esim. suurryhmäohjaus, pienryhmäohjaus, lyhytkestoinen henkilökohtainen ohjaus, neuvontapalvelut

Opintojakson suorittaminen

 • luennot ja alustukset
 • tehtävän tekeminen
 • aktiivinen osallistuminen pienryhmätyöskentelyyn

Tehtävät

Tutustu ohjauksen toteuttamismuotoja (ks. kohta Sisältö) käsittelevään materiaaliin ja kirjallisuuteen. Tavoitteena on, että kokeilet työssäsi ohjauksen toteuttamismuotojen tarjoamia mahdollisuuksia huomioiden ohjauksen keskeiset sisältöalueet (psykososiaalinen tuki, oppimisen ja opiskelun ohjaus, uraohjaus). Valmistaudu esittelemään pienryhmässäsi yksi toteuttamasi ohjaustilanne ja arvioimaan hyödyntämäsi ohjausmuodon/harjoitteen toimivuutta.

Arviointiasteikko: hyväksytty / hylätty
Arviointikriteerit, hyväksyttävä osaaminen

Opiskelija

 • osaa hyödyntää kirjallisuutta ja lähdemateriaalia oppimistehtävän työstämisessä
 • osaa hyödyntää ohjauksen toteuttamismuotoja omassa työssään
 • tietää verkkoviestintävälineitä ja niiden suomia mahdollisuuksia ohjauksessa
 • osallistuu aktiivisesti lähiopetusjaksotyöskentelyyn
 • tekee opintojaksoon kuuluvan oppimistehtävän

Kirjallisuutta

Omaehtoinen ohjaus

 Kevyesti tuettu ohjaus

 • Kataja, J., Jaakkola, T. & Liukkonen, J. 2011. Ryhmä liikkeelle! : toiminnallisia harjoituksia ryhmän kehittämiseksi. Jyväskylä: PS -Kustannus.
 • Lahti, M. 2006. Pienryhmäohjaus  Lahden lukiossa. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto. Opettajankoulutuslaitos. Ohjauksen kehittämishankkeita ja käytänteitä
 • Penttinen, L., Pihtari, E., Skaniakos, T. & Valkonen, L. (toim.) 2011.  Vertaisuus voimavarana ohjauksessa. Jyväskylän yliopisto: Yliopistopaino.