Osaamistavoite

Opiskelija tuntee opinto-ohjausta koskevan lainsäädännön. Hän osaa toimia eri kouluasteilla oppilaan-, opinto-ohjaajan tai opintojen ohjaajan työssä toteuttaen ohjausta opetussuunnitelman perusteiden, ohjaussuunnitelman ja muiden työtä ohjaavien säädösten ja normien mukaisesti. Opiskelija perehtyy eri oppilaitosmuodoissa käytössä oleviin ohjauksen toteuttamismuotoihin ja menetelmiin. Hän tunnistaa eri oppilaitosmuotojen ohjauksen erityispiirteet.

Opiskelija perehtyy monialaisten asiantuntijatiimien hyödyntämiseen toimiessaan työyhteisön kehittäjänä ja oppijoiden ohjaajana. Hän osaa toimia aktiivisesti yhteistyössä alueensa muiden toimijoiden kanssa ja osaa luoda uusia ammatillisia yhteistyösuhteita sekä ylläpitää ja kehittää verkostoaan. Opiskelijalla on tuntemus työhallinnosta ja alueensa elinkeinoelämästä.

Sisältö

 • opinto-ohjausta määrittelevä lainsäädäntö eri toimintaympäristöissä
 • opinto-ohjaus eri toimintaympäristöissä (perusopetus, II asteen koulutus, ammatillinen aikuiskoulutus, korkea-asteen koulutus, työhallinto)
 • eri toimintaympäristöjen ohjauksen viitekehys (opetussuunnitelman perusteet, opetussuunnitelma ja ohjaussuunnitelma)
 • elinkeinoelämän kanssa tehtävä yhteistyö ja yrittäjyys
 • tiedottaminen ja neuvonta eri toimintaympäristöissä (messut, vanhempainillat, ammattitaitokilpailut, avoimet ovet, yhteishaku, yleinen tiedottaminen, markkinointi, yhteistyö työhallinnon kanssa, työelämään tutustumisjaksojen järjestäminen)

Osaamisen tunnistaminen

Voit hyödyntää aiemmin hankitun osaamisen tunnistamista ja tunnustamista osana tätä opintojaksoa. Aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen perustuu opiskelijan esittämään hakemukseen sekä aineistoon, jonka tulee osoittaa, että hänellä on opintojaksossa tavoitteena oleva osaaminen. Lisäksi opiskelija dokumentoi kyseisen aineiston portfolioonsa. Hakemuksen käsittelee oma kouluttaja (liite 4).

Opintojakson suorittaminen

 • verkostoharjoittelujen toteutussuunnitelma (sisältyy HOPSiin).
 • alueelliset verkostoharjoittelut (3): yksilöllisesti ajoitetut ja tavoitteellisesti suunnitellut tutustumisjaksot
 • blogikirjoittaminen verkostoharjoittelukokemuksista ja ajatuksista
 • lähijaksolle osallistuminen
 • lähijaksolla järjestettävän Taloudellisen tiedotustoimiston (TAT) teemapäivään osallistuminen

 

Tehtävät

Yleistä:

 • Verkostoharjoittelut suoritetaan kolmena (3) yksilöllisesti ajoitettuna ja tavoitteellisesti suunniteltuna jaksona. Kirjaa verkostoharjoittelujen toteutussuunnitelma HOPSiisi.
 • Jokainen verkostoharjoittelu on laajuudeltaan kaksi (2) opintopistettä.
 • Verkostoharjoittelut sisältävät aina harjoittelun (kesto 5 työpäivää = 35h) ja etukäteen tehtävän tavoitteellisen harjoittelusuunnitelman ASIOon (opiskelijahallinnon ohjelma).
 • Yksi verkostoharjoitteluista tehdään työhallinnossa tai elinkeinoelämässä (esimerkiksi TET-, työssäoppimis- ja harjoittelupaikat tai muut työsi ja toimintaympäristösi kannalta merkittävät paikat). Et voi valita verkostoharjoittelupaikoiksi oman oppilaitosmuotosi /toimintaympäristösi verkostoharjoittelupaikkaa.
 • Verkostoharjoittelut sisältävät WordPress -blogialustan välityksellä (blogikirjoittaminen) käytävän keskustelun verkostoharjoittelun kokemuksista ja ajatuksista.

1. Harjoittelujaksokohtainen suunnitelma

Tee ennen kunkin harjoittelujakson alkua ASIOon sähköinen harjoittelusuunnitelma, jossa määrittelet harjoittelun tavoitteet ja jonka oma kouluttaja tarkistaa ja hyväksyy/muuttaa sopimukseksi. Hyväksytä sopimus harjoittelupaikkasi vastuuhenkilöllä ja lähetä allekirjoitettu sopimus Jyväskylän ammatillisen opettajakorkeakoulun opintotoimistoon osoitteeseen Ammatillinen opettajakorkeakoulu, Opintotoimisto, Piippukatu 11, 40100 Jyväskylä.

2. Verkostoharjoittelut (3)

Tutustu aluksi valitsemasi verkostoharjoittelupaikan opinto-ohjaukseen/ohjaukseeen/toimintaympäristöön säädösten, kirjallisten lähteiden ja oppilaitoksen verkkosivujen avulla. Tee harjoittelusuunnitelma ASIOon ja määrittele verkostoharjoittelullesi kattavat osaamistavoitteet. Harjoittelun aikana kokoa materiaalia ja kirjaa ylös ajatuksia, toimintatapoja, välineitä, parhaita ideoita ja käytäntöjä opinto-ohjauksen toteuttamiseksi ja kehittämiseksi.

Kirjoita kustakin verkostoharjoittelusta verkostoharjoittelublogia, jossa kuvaat verkostoharjoittelussasi tekemiäsi havaintoja, harjoittelupaikan hyviä käytänteitä ja ohjauksen erityispiirteitä sekä peilaat, mitä opinto-ohjaussäädökset edellyttävät ja miten ne näkyvät ohjauksen totetuksessa.

Blogin tarkoituksena on

 • levittää harjoittelussa havaitsemiasi hyviä käytänteitä
 • osoittaa harjoittelupaikan opinto-ohjaussäädösten tietämystä (oppilaitoksissa lainsäädäntö, opetussuunnitelman perusteet, opetussuunnitelma ja ohjaussuunnitelma)
 • pohtia ko. toimintaympäristön opinto-ohjauksen kulmakiviä ja erityispiirteitä.

Ks. Verkossa kirjoittaminen opintojen tukena , Kirjoittajan apu ja Viisautta blogin käyttöön

Arviointiasteikko: hyväksytty / hylätty
Arviointikriteerit, hyväksytty osaaminen

Opiskelija

 • on perehtynyt materiaaleihin perustuen opinto-ohjaukseen eri oppilaitosmuodoissa siten, että kykenee havaitsemaan puutteita omassa osaamisessaan ja asettamaan etukäteen kysymyksiä, joihin hakee vastauksia harjoittelujaksoiltaan
 • on perehtynyt opinto-ohjaajan työhön ja ohjaukseen eri oppilaitosmuodoissa (3 kpl)
 • osoittaa tuntevansa opinto-ohjausta määrittelevät säädökset
 • osaa perustaa oman verkostoharjoittelublogin ja jakaa blogikirjoituksissaan olennaisia asioita
 • kykenee itsearvioimaan verkostoharjoittelujaan
 • osallistuu verkostoharjoittelun aikana ohjauksen toteuttamiseen
 • on luonut uusia ammatillisia verkostoja itselleen

 

Kirjallisuutta

Verkosto-osaaminen

 • Isoherranen, K., Rekola, L. & Nurminen, R. 2008. Enemmän yhdessä – moniammatillinen yhteistyö. Helsinki: WSOY.
 • Karjalainen, M. & Kasurinen, H. (toim.) 2006. Ohjauksen toimintakulttuurin muutos alueellisessa yhteistyössä. Oppilaan- ja opinto-ohjauksen kehittämishankkeen raportti. Koulutuksen tutkimuslaitos. Jyväskylä: Yliopistopaino. 
 • Leppänen, A. & Torvinen, H. 2012. Verkostoitujan apu -verkkomateriaali. Jyväskylän ammattikorkeakoulu. 
 • Nykänen, S. 2010. Ohjauksen palvelujärjestelyjen toimijoiden käsitykset johtamisesta ohjausverkostossa. Matkalla verkostojohtamiseen? Jyväskylän yliopisto, Koulutuksen tutkimuslaitos.
 • Nykänen, S. , Karjalainen, M. & Vuorinen, R. & Pöyliö, L. 2007. Ohjauksen alueellisen verkoston kehittäminen. Poikkihallinnollinen ja moniammatillinen yhteistyö voimavarana. 
 • Silvennoinen, M. 2009. Löydä aarteesi – verkostoidu. Tammi oppimateriaalit. Saatavuus JAMKin kirjastossa

Perusopetus

Lukio

 • Lukiolaki (629/1998)
 • Lukion opetussuunnitelman perusteet 2003.
 • Hautamäki, J., Säkkinen, T., Tenhunen, M-L., Ursin, J., Vuorinen, J., Kamppi, P. & Knubb-Manninen, G. 2012. Lukion tuottamat jatkokoulutusvalmiudet korkeakoulutuksen näkökulmasta. Koulutuksen arviointineuvoston julkaisuja 59. Jyväskylä: Jyväskylän yliopistopaino. 
 • Numminen, U., Jankko, T., Lyra-Katz, N., Nyholm, N., Siniharju, M. ja Svedlin, R. 2002. Opinto-ohjauksen tila 2002. Opinto-ohjauksen arviointi perusopetuksessa, lukiossa ja ammatillisessa koulutuksessa sekä koulutuksen siirtymävaiheissa. Arviointi 8/2002. Opetushallitus. Saatavuus JAMKin kirjastossa
 • Pekkari, M. (toim.) 2006. Ohjauskeskustelu nuorten lukio-opintojen ja uran pohdinnan tukena. Tampere: Tampereen yliopistopaino. Saatavuus JAMKin kirjastossa
 • Virtala, M. 2005. Lukion vai ammattikoulun kautta? Peruskoulun päättävien nuorten koulutusväylävalintojen perusteluja ja valintoihin liittyviä tulevaisuusorientaatioita. Kuhankosken erityisammattikoulun julkaisuja 2/2005. Jyväskylä: Kopijyvä oy. Saatavuus JAMKin kirjastossa

II asteen ammatillinen koulutus

Ammatillinen aikuiskoulutus

Ammattikorkeakoulu

 • Ammattikorkeakoululaki (351/2003)
 • Ammattikorkeakoulu opiskelijan silmin. Samok julkaisu.
 • Haapasilta, M. & Siikaniemi, L. (toim.) 2008. Näkökulmia aikuisopiskelijoiden ohjaukseen ammattikorkeakoulussa. Lahden ammattikorkeakoulun julkaisu.
 • Haikola, A. (toim) 2009. Ura unelmissa. Matkaopas työelämään AMK-opiskelijoille. Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu. Saatavuus JAMKin kirjastossa
 • Hirvonen, M. (toim.) 2009. Esteettömyydellä osallisuuteen Jyväskylän ammattikorkeakoulussa. Jyväskylä:Jyväskylän ammattikorkeakoulun puheenvuoroja 2. [Viitattu 6.5.2013]
 • Kalima, R. Opintojen pitkittyminen ja keskeyttäminen ammattikorkeakoulussa : tutkimus Helsingin ammattikorkeakoulun opintojen pitkittymisen ja keskeyttämisen syistä vuosina 2002 – 2007 ja niihin vaikuttamisen keinoista. Väitöskirja, Tampereen yliopisto. Helsinki: Suomalaiset Oikeusjulkaisut SOJ.
 • Kallinen, R. Krebs, H. & Nurmi, J. (toim.) 2006. Laadukas vertaisohjaus. Saarijärvi: Hämeen ammattikorkeakoulu. Saatavuus JAMKin kirjastossa
 • Kolehmainen, S. & Kallinen, R. 2004. Laatua ammattikorkeakoulujen opintojen ohjaukseen. Oped-Laatu -projeketin loppuraportti. Hämeen ammattikorkeakoulu. Saarijärvi: Saarijärven Offset.
 • Korhonen, S. 2008. Ohjaus siinä sivussa. Työelämässä toimivien ohjaajien kokemuksia sosionomi (AMK) -opiskelijoiden harjoittelun ohjauksesta. Tampere: Diakonia-ammattikorkeakoulun julkaisuja A Tutkimuksia 20.
 • Kotila, H. & Mutanen A. (toim.) 2004. Tutkiva ja kehittävä ammattikorkeakoulu. Helsinki: Edita. Saatavuus JAMKin kirjastossa
 • Laitinen, A., Nurminen, R. & Soininen, L. (toim.) 2007. Tunnistatko osaamisen? Näkökulmia ja välineitä osaamisen arviointiin ja kehittämiseen ammattikorkeakoulussa. Jyväskylä: Jyväskylän ammattikorkeakoulu 80. Saatavuus JAMKin kirjastossa
 • Lätti. M. & Putkuri. P. (toim.) Ohjaus on kuin tekisi palapeliä. Näkökulmia aikuisopiskelijan ohjaukseen ammattikorkeakoulussa. Joensuu: Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulun julkaisuja C: Raportteja, 32. 
 • Lätti, M. & Putkuri, P. 8toim.) 2009. Löytöretki aikuisohjauksen maailmaan – kokemuksia ja käytänteitä ammattikorkeakouluista. Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulun julkaisuja B:18.
 • Moitus, S., Huttu, K., Isohanhi, I., Lerkkanen, J., Mielityinen, I., Talvi, U., Uusi-Rauva, E. & Vuorinen, R. 2001. Opintojen ohjauksen arviointi korkeakouluissa. Korkeakoulujen arviointineuvoston julkaisuja 13:2001. Helsinki: Edita.
 • Mäntsälä, T. 2004. Järjestelmä on mutta toimiiko se? Opiskelijoiden arvio opinto-ohjauksen tilasta ja opintopolun eri vaiheiden ohjauksen kehittämistarpeista Turun ammattikorkeakoulussa. Turku: Turun ammattikorkeakoulun tutkimuksia 14. Saatavuus JAMKin kirjastossa
 • Niskanen, A, Lepänjuuri, A. & Rautio, T. (toim.) 2006. Tunnistatko taiturin? Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen korkea-asteella. Jyväskylä: Jyväskylän ammattikorkeakoulun julkaisuja 67. Saatavuus JAMKin kirjastossa
 • Niskanen, A.& Virtanen. R. (toim.) 2008. Taidatko tunnistamisen? Jyväskylä: Jyväskylän ammattikorkeakoulun julkaisuja 92. Saatavuus JAMKin kirjastossa
 • Niskanen, M., Arolainen-Peltola, P., Ylinen, R., Pekkanen, O. & Puolakka, K. (toim.) 2009. Urasuunnittelusta ammattikorkeakoulujen valttikortti? Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu.
 • Opetusministeriö 2007. Aiemmin hankitun osaamisen tunnustaminen korkeakouluissa. Opetusministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 4:2007. Saatavilla verkossa:
 • Pekkala, A. & Varjonen, B. (toim.) 2006. Tuutorointi on taitolaji. Saarijärvi: Hämeen ammattikorkeakoulu. Saatavuus JAMKin kirjastossa
 • Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto – SAMOK ry. Ladattavat materiaalit.
 • Stenström, M-L, Laine, K. & Valkonen, S. 2005. Ammattikorkeakoulut väylänä työelämään. Hallinnon ja kaupan, tekniikan ja liikenteen sekä sosiaali- ja terveysaloilta valmistuneiden työelämään sijoittuminen ja työelämätaidot. Koulutuksen tutkimuslaitos. Tutkimusselosteita 21. Jyväskylän yliopistopaino: Jyväskylä.
 • Varjonen, B. & Kallinen, R. (toim.) 2006. Työvälineitä ohjaukseen. Oped-Exon loppuraportti. Saarijärvi: Hämeen ammattikorkeakoulu. Saatavuus JAMKin kirjastossa
 • Vuorinen, P. & Valkonen, S. 2005. Ammattikorkeakoulu ja yliopisto yksilöllisten koulutustavoitteiden toteuttajina. Koulutuksen tutkimuslaitos. Jyväskylän yliopistopaino: Jyväskylä. Saatavuus JAMKin kirjastossa

Yliopisto

 • Yliopistolaki (558/2009)
 • Lairio, M. & Penttilä, M. (toim.) 2007. Opiskelijalähtöinen ohjaus yliopistossa. Jyväskylä: Koulutuksen tutkimuslaitos. Saatavuus JAMKin kirjastossa
 • Nummenmaa, A. R., Lairio, M., Korhonen, V. & Eerola, S. 2005. Ohjaus yliopiston oppimisympäristöissä. Tampere: Yliopistopaino. Saatavuus JAMKin kirjastossa
 • Moitus, S., Huttu, K. ym. 2001. Opintojen ohjauksen arviointi korkeakouluissa. Korkeakoulujen arviointineuvoston julkaisuja 13:2001. Helsinki: Edita.
 • Tynjälä, P., Välimaa, J. & Murtonen, M. 2004. Korkeakoulutus, oppiminen ja työelämä. Pedagogisia ja yhteiskuntatieteellisiä näkökulmia. Juva: PS-kustannus. Saatavuus JAMKin kirjastossa
 • Vuorinen, P. & Valkonen, S. 2005. Ammattikorkeakoulu ja yliopisto yksilöllisten koulutustavoitteiden toteuttajina. Koulutuksen tutkimuslaitos. Jyväskylän yliopistopaino: Jyväskylä. Saatavuus JAMKin kirjastossa
 • Vuorinen, R. & Saukkonen, S. (ed.) 2006. Guidance Services in Higher Education. Strategies, Design and Implementation. Jyväskylä: Institute for educational research. Saatavuus JAMKin kirjastossa