Osaamistavoite

Opiskelija on perehtynyt oppilaitoksensa tai harjoitteluoppilaitoksensa sisäiseen, moniammatilliseen yhteistyöhön, tunnistaen eri toimijoiden vastuita ja rooleja opiskelijoiden hyvinvointityössä / opiskelijahuoltotyössä. Opiskelija on perehtynyt opiskelijahuoltotoiminnan suunnitelmiin ja lainsäädäntöön ja kykenee arvioimaan niiden toteutumista käytännössä. Opiskelija kykenee noudattamaan päätöksenteossa tarvittavia tietosuojaan ja salassapitoon liittyviä vaatimuksia. Opiskelija tunnistaa oman roolinsa hyvinvoinnin tuottajana ja kykenee pitämään huolta omasta työhyvinvoinnistaan.

Sisältö

 • oppilaitoksen sisäinen yhteistyö
 • toiminnan suunnitelmallisuus opiskelijahuollossa
 • fyysisen, psyykkisen, sosiaalisen ja kulttuurisen toimintaympäristön merkitys hyvinvoinnissa
 • opinto-ohjaajan/erityisopettajan rooli hyvinvoinnin tuottajana ja toimijoiden oma jaksaminen

Opintojakson suorittaminen

 • aiheeseen perehdyttävä ennakkotehtävä
 • lähipäivään osallistuminen (lähipäivä toteutetaan yhdessä erityisopettajankoulutuksen kanssa)
 • pienryhmässä toteutettava reflektointitehtävä

Tehtävät

 1. Perehdy oman oppilaitoksesi opiskelijahuoltoa koskeviin suunnitelmiin ja asiaa koskevaan lainsäädäntöön sekä opiskelijahuoltoa koskevaan lähdemateriaaliin. Kirjaa itsellesi muistiinpanoja, jotka otat mukaan  lähijaksolle.
 2. Tutustu tämän jälkeen oman oppilaitoksesi opiskelijahuoltotyöryhmän toimintaan (haastattele tai osallistu opiskelijahuoltotyöryhmän tapaamiseen).
 3. Osallistuminen lähipäivään ja siihen liittyvään työskentelyyn.
 4. Pienryhmän  yhteinen reflektointitehtävä lähipäivän jälkeen. Reflektointitehtävä ohjeistetaan lähipäivässä.

Arviointiasteikko: hyväksytty / hylätty
Arviointikriteerit, hyväksytty osaaminen

Opiskelija

 • hahmottaa omaa toimintaansa ja rooliansa osana työyhteisön toimintaa
 • osaa hyödyntää kirjallisuutta ja lähdemateriaalia tehtävän suorituksessa
 • osallistuu aktiivisesti lähiopetusjaksotyöskentelyyn
 • kykenee toimimaan erilaisissa vuorovaikutustilanteissa ja huomioimaan erilaisten ammattiryhmien näkökulmat yhteistyötilanteissa
 • osallistuu pienryhmässä tehtävän reflektointitehtävän tekemiseen

Kirjallisuutta

Moniammatillinen yhteistyö

 • Isoherranen, K., Rekola, L. & Nurminen, R. 2008. Enemmän yhdessä – moniammatillinen yhteistyö. Helsinki: WSOY.
 • Nummenmaa, A.R. 2007. Moniammatillinen yhteistyö – rakenteita ja prosesseja. Teoksessa Tuetusta toimijuudesta itsenäiseen toimijuuteen. Dialoginen ohjaus ja neuvonta käytännössä. Polku työmarkkinoille –osahanke. Optio Työelämään – Joensuun Seudun Työllisyys EQUAL, 45–59.

Oppilas- ja opiskelijahuolto

Työhyvinvointi

 • Alhanen, K. 2011. Työnohjauksen käsikirja. Helsinki: Tammi.
 • Estola, E, Kaunisto, S-L., Keski-Filppula, U., Syrjälä, L. & Uitto, M. 2007. Lupa puhua: kertomisen voima arjessa ja työssä. Jyväskylä: PS-Kustannus.
 • Jabe, M. 2010. Voitko hyvin työssäsi: opas alaiselle ja esimiehelle. Helsinki: Suomen Yrityskirjat Oy.
 • Kallasvuo, A., Koski, A., Kyrönseppä, U. & Kärkkäinen, M-L. (toim.) 2012. Työyhteisön työnohjaus. Helsinki: Sanoma Pro.
 • Punkanen, T. 2009. Työnohjaus muutoksen moottorina. Helsinki: Tammi.
 • Rauramo, P. 2009. Työhyvinvoinnin portaat: työkirja. Työturvallisuuskeskus.
 • Saloviita, T. 2013. Luokka haltuun! Parhaat keinot toimivaan opetukseen. Jyväskylä: PS-kustannus.