Opintokokonaisuuden kuvaus ja tavoitteet

Opiskelijoiden laadukas ja tarvelähtöinen ohjaus sekä opiskelijoiden ja oppilaitoksen hyvinvoinnista huolehtiminen edellyttää  moniammatillista ja avointa verkostoyhteistyötä eri toimijoiden kesken. Opetussuunnitelman perusteiden mukaan ohjaus kuuluu kaikille oppilaitoksissa ja moniammatillinen oppilas- ja opiskelijahuolto on keskeinen tukipalvelu ohjauksen ohessa. Myös lainsäädäntö edellyttää yhteistyötä oppilaitosten kesken.

Ohjaajan on osattava toimia verkostoissa ja omattava verkostomainen työote. Ohjaustyötä tekeviltä edellytetään moniammatillista yhteistyötä ja verkostotoitumista sekä omassa toimintaympäristössään että  alueellisesti. Näin voidaan sujuvoittaa asiakkaiden opintopolkuja, työelämään siirtymistä tai muutoksia työelämän aikana sekä ehkäistä syrjäytymistä.

Moniammatillisen verkostotyön opintokokonaisuudessa  opiskelijalle tarjoutuu mahdollisuus tutustua alueensa eri oppilaitoksiin ja työvoimahallintoon/elinkeinoelämään sekä opiskelijahuoltotyöhön. Koulutuksen tuottama laaja-alainen kelpoisuus edellyttää, että opiskelijat perehtyvät riittävästi opinto-ohjaukseen ja asiakkaiden ohjaamiseen eri toimintaympäristöissä. Tästä syystä opintojakso keskittyy opinto-ohjaajan työssä tarvittavan laaja-alaisen pätevyyden kehittämiseen sekä työssä tarvittavien verkostojen laajentamiseen. Lisäksi on tärkeää, että opiskelija tiedostaa oman roolinsa opiskelijahuoltotyössä ja työhyvinvointia koskevissa asioissa.

Moniammatillisen verkostotyön opintokokonaisuus koostuu seuraavista opintojaksoista:

Opintokokonaisuuden kokoava itsearviointi

Arvioi opintokokonaisuuden päättyessä kehittymistäsi kokoavassa itsearvioinnissa, joka sisältyy portfolioosi. Arvioi oppimistasi suhteessa opintokokonaisuuden ja opintojaksojen tavoitteisiin. Millaista osaamista olet mielestäsi saavuttanut ja millaisia kehittymishaasteita sinulla vielä koet näissä asioissa olevan? Pohdi myös, millaista osaamista opintokokonaisuudessa saavutit suhteessa opinto-ohjaajankoulutuksen osaamisalueisiin (ks. luku Opinto-ohjaajankoulutuksen yleistavoitteet).