Osaamistavoite

Opiskelija osaa syventää kulttuuritietoiseen ohjaukseen liittyvää osaamistaan ammatillisten ja henkilökohtaisten kehittymistarpeidensa mukaisesti. Opiskelija tunnistaa omat ennakkoasenteensa, tiedostaa eri kulttuureista tulevien asiakkaiden kulttuuritaustasta johtuvat eroavuudet ja osaa huomioida ne ohjaustyössään. Lisäksi  opiskelija 0saa hyödyntää kansainvälisyyteen ohjaavia  palveluja omassa ohjauksessaan sekä  omassa ammatillisessa kehittymisessään.

Sisältö

 • kulttuurisensitiivinen ohjaus
 • kulttuurikompetenssi ohjaajan työssä
 • kansainvälisyyteen ohjaamista tukevat palvelut
 • kotikansainvälistyminen

Opintojakson suorittaminen

 • osallistumalla monikulttuurisuus- sekä kansainvälisyysteemapäiviin
 • osallistumalla teeman mukaiseen työpajatyöskentelyyn
 • tekemällä oppimistehtävät

tai

 • Voit hyödyntää aiemmin hankitun osaamisen tunnistamista ja tunnustamista (AHOT) tässä opintojaksossa. AHOT-menettely perustuu opiskelijan esittämään hakemukseen ja aineistoon, jonka tulee osoittaa, että hänellä on olemassa opintojaksossa tavoitteena oleva osaaminen. Lisäksi opiskelija dokumentoi kyseisen aineiston portfolioonsa. Hakemuksen käsittelee oma vastuukouluttajasi (liite 4).

Tehtävät

 1. Ennakkotehtävä  ennen monikulttuurisuusteemapäivää: Tutustu monikulttuurista ohjausta käsittelevään kirjallisuuteen, oman organisaatiosi mahdolliseen maahanmuuttajastrategiaan ja / tai maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden ohjaussuunnitelmaan sekä maahanmuuttajien ammatilliseen koulutukseen valmistavan koulutuksen opetussuunnitelmaan.
 2. Ennakkotehtävä ennen kansainvälisyysteemapäivää. Tutustu oman organisaatiosi kansainvälistymisstrategiaan ja siihen liittyviin asiakirjoihin ja/tai haastattele organisaatiosi kansainvälisten asioiden koordinaattoria / yhteyshenkilöä. Tee itsellesi muistiinpanoja ja tuo ne mukanasi lähijaksolle, jolla käsitellään kansainvälisyyteen ohjaamista.

Arviointiasteikko: hyväksytty / hylätty
Arviointikriteerit, hyväksytty osaaminen

Opiskelija

 • tuntee kulttuuritietoista ohjausta käsittelevää uusinta tutkimusaineistoa ja käsitteistöä
 • pystyy suunnittelemaan ja toteuttamaan monikulttuurista ohjausta
 • tuntee kansainvälistyvää ohjausta käsittelevää uusinta tutkimusaineistoa ja käsitteistöä
 • tuntee kansainvälisyyteen ohjaamista tukevia palveluita
 • osallistuu aktiivisesti teemapäiviin ja työpajoihin

Kirjallisuutta

 Kulttuuritietoisuus

 Kansainvälisyys