Opintokokonaisuudet ja opintojaksojen tavoitteet ja sisällöt

Opinto-ohjaajankoulutuksen opetussuunnitelma on osaamisperustainen. Opinnot on jäsennetty viiteen opintokokonaisuuteen, jotka perustuvat NICEn esittämiin eurooppalaisiin opinto-ohjaajan ydinkompetensseihin sekä edellä kuvattuihin ammatillisen opettajankoulutuksen osaamisalueisiin. Opintokokonaisuudet ovat seuraavat:

KUVIO 2. Osaamisalueet. Opintokokonaisuudet jakautuvat opintojaksoihin. Niiden osaamistavoitteet, sisällöt, suorittaminen, arviointiasteikko, arviointikriteerit ja tehtävät esitellään seuraavassa.